Profil osobnosti

Foto: Juraj Pospíšil Autor: Pavel Kastl

Juraj Pospíšil

14. 1. 1931 Olomouc – 20. 9. 2007 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1949 – 1950
Mestský hudobný ústav v Olomouci (klavír, organ a hudobná teória)
1950 – 1952
prípravka a jeden semester kompozície na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (Vilém Petrželka)
1952 – 1955
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes a Ján Cikker)
od 1955
pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave, externe i na VŠMU

Juraj Pospíšil bol podpredseda Výboru SOZA.

 

"Vo svojej ranej tvorbe je Pospíšil ovplyvnený neskorým romantizmom, impresionizmom a hudbou L. Janáčka, na ktorú nadväzuje predovšetkým v oblasti kompozičnej práce s prvkami moravskej ľudovej piesne, využitia ostinát, rozvíjania krátkych, fragmentárnych motívov (Sonáta op. 14) a uplatnenia fenoménu fragmentárnosti v hudobnej tektonike (Koncert pre pozaunu a orchester). V 60. rokoch prijíma podnety dodekafonickej a seriálnej hudby, ktoré uplatňuje najprv v spojení s romantickou kantilénou a janáčkovskými podnetmi (Symfónia č. 2), neskôr v technicky i štýlovo konzekventnej podobe a v spojení s výrazne polylineárnou faktúrou (Glosy; Protirečenia), resp. s dôrazom na priestorové sónické efekty (Symfónia č. 3). V tvorbe 70.–80. rokov čiastočne upúšťa od techník Novej hudby a rozvíja osobitú formu neoromantizmu (Symfonické fresky; Krajinou detstva). Naďalej pritom nadväzuje na podnety z Janáčkovej hudby, najmä vo svojej komornej tvorbe, v ktorej dominuje intímnosť výrazu a štýlová koncentrovanosť (Sláčikové kvarteto č. 2 a č. 3)."

(ZVARA, Vladimír: Juraj Pospíšil. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 230.)

Diela

 • javiskové
 • Inter arma, op. 27

  Trilógia jednoaktových opier
  1969–1970 TEXT: skladateľ
  OBSADENIE: vv , CM, orch
 • Manon Lescaut

  1993 TEXT: Vítězslav Nezval
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • symfonický orchester
 • Hory a ľudia, op. 4

  1954 10'
  OBSADENIE: orch
 • Reflexie, op. 8

  1958 21'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1, op. 7

  1958 43'
  OBSADENIE: orch
 • Pieseň o človeku, op. 13

  Symfonické variácie
  1961 15'
  OBSADENIE: orch
 • Päť miniatúr, op. 17

  1963 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 "Hmlovina v Androméde", op. 19

  1963 13'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 3, op. 25

  1967 13'
  OBSADENIE: orch: fl, ob, tr, ci, clb, cfg, flp, cl, cr, tn, fg, tp, 2vn, vl, vc
 • Symfonická freska č. 1, op. 32 č. 1

  1972 10'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonická freska č. 2, op. 32 č. 2

  1975 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonická freska č. 3, op. 49

  1981 8'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Lyrická suita "Krajinou detstva", op. 52

  1983 10'
  OBSADENIE: orch
 • Dramatická predohra, op. 59

  1984 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 5, op. 62

  1986 21'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 6, op. 82

  1996 23'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 7 "Fin de Siècle", op. 83

  1999 25'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • V zasnení, op. 3

  1953 20'
  OBSADENIE: archi
 • Sonáta, op. 14

  pre komorný sláčikový orchester
  1961 16'
  OBSADENIE: archi
 • Uspávanka

  pre sláčikový orchester
  1977 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Bratislave, op. 33

  1973 11'
  TEXT: J. Kostra, Š. Žáry, J. Poničan
  OBSADENIE: br, orch/pf
 • Dna hladin, op. 44

  Dve knihy piesňových miniatúr pre soprán a komorný orchester na texty A. Volkmana
  1980 14'
  TEXT: Alois Volkman
  OBSADENIE: ms, orch
 • Koncert pre soprán a orchester, op. 56

  1984 13'
  OBSADENIE: s, orch: 2fl, 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 2cr, tr, tn, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Margita a Besná, op. 5

  1955 35'
  TEXT: Ján Botto
  OBSADENIE: s, a, br, CM, orch
 • Symfónia č. 4 "Warszawa", op. 40

  1978 18'
  TEXT: S. Starzyński, W. Broniewski
  OBSADENIE: spk, s, CM, orch
 • Husitský Otčenáš, op. 74

  Duchovná kantáta
  1990 10'
  TEXT: staročeský z 15. stor.
  OBSADENIE: ms, b, CM, org, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre pozaunu a orchester, op. 15 č. 3

  1962 12'
  OBSADENIE: tn, orch
 • Koncert pre husle a orchester, op. 26 č. 2

  1968 14'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre klarinet a orchester, op. 31 č. 1

  1972 1972, rev. 1977, 12'
  OBSADENIE: cl, orch/org
 • Concerto eroico, op. 31 č. 2

  pre lesný roh a orchester
  1973 11'
  OBSADENIE: cr, orch
 • Koncert pre cimbal a orchester, op. 70

  1989 15'
  OBSADENIE: zmb, orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Sonáta pre altovú pozaunu a sláčiky op. 75

  1991 10'
  OBSADENIE: tna, archi
 • Koncert pre tubu a orchester, op. 79

  1994 1994, rev. 1996, 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tu, orch/fiati: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, bat, archi
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Komorná symfonietta, op. 35

  1974 7'
  OBSADENIE: tr, cr, tn, archi
 • sólový nástroj
 • Recitativo ed aria, op. 20 č. 5

  pre akordeón
  1964 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Sonáta op. 22/2

  pre sólové husle
  1965 7'
  OBSADENIE: vn
 • Suita, op. 26 č. 1

  pre kontrabas
  1967 8'
  OBSADENIE: cb
 • Sonáta č. 2, op. 37

  pre sólové husle
  1976 11'
  OBSADENIE: vn
 • Päť štúdií, op. 41

  1978 9'
  OBSADENIE: cmb
 • Akvarely, op. 46

  pre barytónový akordeón
  1980 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Štyri prelúdiá, op. 48

  pre harfu
  1981 8'
  OBSADENIE: ar
 • Suita, op. 66

  pre cimbal
  1987 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: zmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonatína, op. 2

  pre klavír
  1953 7'
  OBSADENIE: pf
 • Monológy, op. 10

  pre klavír
  1958 9'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Malé fantázie na husitské motívy, op. 12

  pre organ
  1960 13'
  OBSADENIE: org
 • Passacaglia a fúga, op. 18

  pre organ
  1963 7'
  OBSADENIE: org
 • Sonáta op. 22/1

  pre organ
  1965 11'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Dve skladby

  pre hoboj a klavír
  1952 4'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Sonáta op. 6

  pre violončelo a klavír
  1955 20'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Tri skladby

  pre flautu a klavír
  1961 8'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonáta op. 20 č. 3

  pre kontrabas a klavír
  1964 12'
  OBSADENIE: cb, pf
 • Villonská balada, op. 24

  pre klarinet a klavír
  1966 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: cl, pf
 • Bagately, op. 30 č. 3

  pre pozaunu a klavír
  1971 10'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: tn, pf
 • Rapsodická suita, op. 43

  pre violončelo a klavír
  1979 13'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Fantastické tance, op. 51

  pre dva klavíry
  1981 8'
  OBSADENIE: 2pf
 • Malá suita pre trúbku a klavír, op. 54

  1983 9'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Tri duetá, op. 65

  1987 5'
  OBSADENIE: 2ac
 • Gran duo (quasi una sonata), op. 71

  pre basový klarinet a klavír
  1989 13'
  OBSADENIE: clb, pf
 • Koncert pre tubu a klavír, op. 79

  1994 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tu, pf
 • tri nástroje
 • Tri invencie, op. 15 č. 1

  pre flautu, klarinet a fagot
  1961 7'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Päť fragmentov, op. 36

  pre flautu, gitaru a akordeón
  1975 8'
  OBSADENIE: fl, gui, ac
 • Trio pre klarinety, op. 58

  1984 10'
  OBSADENIE: clp, cl, clb
 • Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60

  1985 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, ac
 • Melancholická suita, op. 63

  pre hoboj, anglický roh a fagot
  1986 9'
  OBSADENIE: ob, ci, fg
 • Trio, op. 64

  pre flautu, gitaru a violončelo
  1987 10'
  OBSADENIE: fl, gui, vc
 • Trio op. 73

  1990 7'
  OBSADENIE: 3tn
 • klavírne trio
 • Klavírne trio č. 1, op. 38

  1977 8'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Klavírne trio č. 2, op. 67

  1988 17'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Quartetto per flauti, op. 30 č. 1

  1971 9'
  OBSADENIE: 4fl
 • sláčikové kvarteto
 • Quartetto per archi, op. 29

  1970 18'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2, op. 47

  1981 9'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3, op. 61

  1985 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4, op. 72

  1990 17'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sursum corda!

  Motto per quartetto d'archi
  1990 VYDAVATEĽ: Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Sonáta op. 14

  pre sláčikové kvinteto
  1961 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, cb
 • Hudba pre plechy, op. 15 č. 2

  1962 6'
  OBSADENIE: tr, 2cr, tn, tu
 • Protirečenia, op. 20 č. 4

  pre klarinet a sláčikové kvarteto
  1964 8'
  OBSADENIE: cl, 2vn, vl, vc
 • Sonáta op. 30 č. 2

  pre kontrabas a sláčikové kvarteto
  1971 7'
  OBSADENIE: cb, 2vn, vl, vc
 • Sonáta op. 53

  pre anglický roh a sláčikové kvarteto
  1983 12'
  OBSADENIE: ci, 2vn, vl, vc
 • Brass Quintett č. 1, op. 77

  1991 12'
  OBSADENIE: 2tr/trp, cr, tn, tu
 • Brass Quintett č. 2 (Zimná suita), op. 81

  1996 15'
  OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • dychové kvinteto
 • Glosy, op. 20 č. 2

  pre dychové kvinteto
  1964 9'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Concertino, op. 42

  pre čembalo a dychové kvinteto
  1979 7' 30''
  OBSADENIE: cmb, fl, ob, cl, fg, cr
 • Dychové sexteto, op. 69

  1988 13'
  OBSADENIE: fl, ob, tr, cl, cr, fg
 • deväť nástrojov
 • Noneto č. 1 'Spomienka a výstraha', op. 11

  1960 12'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, vn, vl, vc, cb
 • Noneto č. 2, op. 16

  (s pridanými tympanmi)
  1962 12'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, vn, vl, vc, cb, tp
 • Trojveršia, op. 22 č. 3

  pre deväť nástrojov
  1966 7'
  OBSADENIE: fl, cl, cr, tr, tn, vbf, vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

  1965 9'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: 6vn, 3vl, 2vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Mikropoviedky, op. 20 č. 1

  pre nižší soprán, flautu, husle a violončelo
  1963 5'
  TEXT: L. Zrubec
  OBSADENIE: s, fl, vn, vc
 • Oslnenie, op. 34

  Melodrámy na básne Miroslava Válka
  1973 1973, rev. 1978, 14'
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: spk, fl, cl, tn, vn, vl, tpc, pf
 • Dagen svalnar, op. 68

  Canzona in quattro movimenti sulla poesia di Edith Södergran per mezzosoprano, flauto, chitarra e violoncello
  1988 4'
  TEXT: E. Södergran
  OBSADENIE: ms, fl, gui, vc
 • Stáčení podzimu, op. 80

  Fantázia pre bas a sláčikové kvarteto
  1994 12'
  TEXT: A. Volkman
  OBSADENIE: b, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Čtyři písně na slova moravské lidové poezie, op. 1

  1951 6'
  OBSADENIE: s, pf
 • Večer na Ďumbieri, op. 34 č. 2

  Koncertná melodráma pre recitáciu a klavír na báseň Milana Rúfusa
  1975 11'
  TEXT: M. Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: spk, pf
 • inštruktívne
 • Capriccio

  1964 3'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Karičky

  na východoslovenské ľudové piesne pre akordeónový súbor
  1964 4'
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 4ac
 • Malé zamyslenia, op. 23 č. 1

  1966 8'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Drobnosti, op. 23 č. 4

  pre klarinet a klavír
  1976 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Päť drobných skladieb, op. 23 č. 5

  pre akordeón
  1976 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Štyri skladby, op. 50 č. 1

  pre štvorručný klavír
  1982 5'
  OBSADENIE: pf4m
 • Zelená sa bučina, op. 76

  Variačná fantázia pre štyri klarinety
  1991 4'
  OBSADENIE: clp, 2cl, clb
 • rekonštrukcie
 • A. J. Hiray: Tedeschi

  1979 OBSADENIE: fl, vc, cmb
 • miešaný zbor
 • Trávnaté steblá

  1958 OBSADENIE: CM
 • Štyri etudy, op. 45

  pre miešaný zbor
  1980 7'
  OBSADENIE: CM
 • detský zbor
 • Detská jeseň, op. 23 č. 2

  Štyri detské zbory
  1967 5'
  OBSADENIE: 4CB
 • zbor a nástroje
 • Novembrový triptych, op. 39

  pre komorný zbor, dychové kvinteto a klavír
  1977 9'
  TEXT: G. Hupka, M. Herz, P. Horov
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, fl, ob, cl, fg, cr, pf
  Ikona audio
 • elektroakustické
 • Méditation électronique, op. 28

  1970 10'
  OBSADENIE: C
 • Suita ad modum tympanorum, op. 55

  1983 10'
  OBSADENIE: C
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • V záhrade je nepriateľ

  1957 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Čo je najrýchlejšie

  1958 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Mucha domáca

  1959 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • BOKES, Vladimír: Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 357–362
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 298, 313
  (ed. Oskár Elschek)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 38
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata
  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4
 • GODÁR, Vladimír: Jubileum Juraja Pospíšila
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 2, s. 7
 • HOCHEL, Stanislav: Jubilanti: Juraj Pospíšil
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 1, s. 7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 2, s. 28–30
 • FALTIN, Peter: Juraj Pospíšil: II. symfónia, op. 19
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 4, s. 177–178
 • Personálna bibliografia
 • Hudobná teória pre konzervatóriá. I. časť
  1980; 1983; 1985 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1980; 1983; 1985
 • Slovenské dirigentské umenie
  1971 Slovenská hudba 1971, č. 10, s. 410–414
 • Niekoľko myšlienok o výchove skladateľa
  1971 Slovenská hudba 1971, č. 1, s. 1–8
 • Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá
  1967 Supraphon, Praha–Bratislava 1967
 • Roman Berger: Sonáta 1960 pre klavír
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 4, s. 175–176
 • Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá
  1965 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1965
 • Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá
  1962 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1962
 • Hudobné formy pre kurzy diaľkového školenia
  1960 Osvetový ústav, Bratislava 1960
 • Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá
  1959 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959
 • Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 6–9
  1958–59 Osvetový ústav, Bratislava 1958–59
 • Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 1–5
  1957 Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava 1957

Diskografia

 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 2 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 2
  2016 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP09
  1. Milan Adamčiak: Capriccio
   Juraj Ďuriš (C)
  2. Martin Burlas: Plač stromov
   Martin Karvaš (ob), Ján Backstuber (C)
  3. Juraj Pospíšil: Suita ad modum tympanorum, op. 55
   Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
  4. Víťazoslav Kubička: Venované Musorgskému op. 7
   Juraj Ďuriš (C)
  5. Rudolf Pepucha: The End
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  6. Róbert Rudolf: Niečo povedať
   Kamil Paprčka (tr), Ernest Walzel (C)
  7. Juraj Ďuriš: Panta Rhei
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  8. Svetozár Stračina: Reč pastierska
   Jozef Peško (fut), Juraj Ďuriš (C), Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Skladby slovenských skladateľov pre akordeón SKLADBY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE AKORDEÓN
  1971 LP – Opus 9111 0033
  1. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  2. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Koncertantný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  3. Juraj Hatrík: Sentencie
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Kontrapunktický monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Variačný monológ
   Vladimír Čuchran (ac)
  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12 – Preludio rapsodico
   Vladimír Čuchran (ac)
  7. Juraj Pospíšil: Recitativo ed aria, op. 20 č. 5
   Vladimír Čuchran (ac)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Pospíšil: Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 72
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Stáčení podzimu, op. 80
  Fantázia pre bas a sláčikové kvarteto
  9. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Juraj Pospíšil: Koncert pre tubu a klavír, op. 79
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Smolinský (tu), Barbora Gajdošová Tolarová (pf)
 • Juraj Pospíšil: Malá suita pre trúbku a klavír, op. 54
  12. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Valéria Kelly (pf)
 • Juraj Pospíšil: Trio pre klarinety, op. 58
  9. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Kristián Tóth (cl), Pavol Hoďa (cl)
 • Juraj Pospíšil: Brass Quintett č. 1, op. 77
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bubeníček (tr), Kamil Paprčka (tr), Miloš Števove (cr), Juraj Mitošinka (tn), Emil Culinka (tu)
 • Juraj Pospíšil: Klavírne trio č. 2, op. 67
  2. 1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hummelovo trio
 • Juraj Pospíšil: Dychové sexteto, op. 69
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Harvan (fl), Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Pavel Bubeníček (tr)
 • Juraj Pospíšil: Trio, op. 64
  pre flautu, gitaru a violončelo
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Vavro (fl), Alois Menšík (gui), Vladimír Sirota (vc)
 • Juraj Pospíšil: Symfónia č. 5, op. 62
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Koncert pre soprán a orchester, op. 56
  14. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 3, op. 49
  10. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 2, op. 47
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
  pre čembalo a dychové kvinteto
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto
 • Juraj Pospíšil: Akvarely, op. 46
  pre barytónový akordeón
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Rácz (ac)
 • Juraj Pospíšil: Novembrový triptych, op. 39
  pre komorný zbor, dychové kvinteto a klavír
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Bratislavské dychové kvinteto, Eva Salayová (pf), Lubomír Mátl (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Päť štúdií, op. 41
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Grác (cmb)
 • Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 1, op. 32 č. 1
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 2, op. 32 č. 2
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Bratislave, op. 33
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Kosec (br), Katarína Dibáková (pf)
 • Juraj Pospíšil: Méditation électronique, op. 28
  1. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)
 • Juraj Pospíšil: Trávnaté steblá
  31. 3.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Pospíšil: Protirečenia, op. 20 č. 4
  pre klarinet a sláčikové kvarteto
  5. 4.
  1966
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Anton Hruška (cl), Moravské kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Gran duo (quasi una sonata), op. 71
  pre basový klarinet a klavír
  Prvé uvedenie v zahraničí

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Audio

 • Pospíšil, Juraj: Novembrový triptych op. 39


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 11. 2017