Profil osobnosti

Foto: Mária Potemrová Zdroj: Archív Hudobného centra

Mária Potemrová

24. 2. 1922 Košice – 7. 10. 2015 Košice

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1943
absolvovala Vysokú obchodnú školu v Košiciach a 1948 Vysokú obchodnú školu v Bratislave
1954
absolvovala štúdium klavírnej hry na Mestskej hudobnej škole v Košiciach
1954 – 1959
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1956 – 1986
pedagogička dejín hudby a hudobnej estetiky na Konzervatóriu v Košiciach

V oblasti výskumu sa zameriavala na hudobnú históriu, najmä Východného Slovenska.

Je autorkou monografických a syntetických štúdií, napr. monografia Dejiny hudobnej školy v Košiciach (1955), dvojzväzková monografia Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918 (1981), spracovala problematiku hudobného divadla v Košiciach, kapitoly o vývoji hudobného umenia v mestách Bardejov, Prešov, Rožňava, písala štúdie o živote a diele osobností spojených s Východným Slovenskom (Oldřich Hemerka, Vojtěch Měrka).

Venovala sa publicistickej a recenzentskej činnosti, uverejňovala príspevky najmä v časopise Hudobný život.

Je organizátorkou viacerých hudobných podujatí a muzikologických konferencií v Košiciach, v roku 1991 stála pri založení Nadácie Hemerkovcov.

Vo svojej pedagogickej praxi viedla absolventov konzervatória pri vypracovávaní diplomových prác, z najlepších prác zostavila 7-zväzkový zborník pod názvom Hudobný život Východného Slovenska.

Bibliografia

 • Lengová, Jana: Mária Potemrová a hudobná regionalistika
  2017 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 (34), 2017, č. 1, s. 123 – 130
 • Fecsková, Silvia: Odišla Mária Potemrová-
  2015 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 26, 2015, č. 42, s. 4, 6
 • (VER): Odišla nestorka košickej muzikológie Mária Potemrová
  2015 Košice: dnes, Košice roč. 2, 2015, č. 194 (12. 10.), s. 8
 • Szabóvá, Sidónia: Osobnosť PhDr. Márie Potemrovej v košickom hudobnom živote
  2008 Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2008
  (33 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia: Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 10 (7. 3.), s. 12
 • Lengová, Jana: Mária Potemrová
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 3
 • Fecsková, Silvia: Osobnosť hudobnej kultúry
  Prof. Ing. Mária Potemrová sa dožíva vzácneho životného jubilea
  1997 Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny týždenník, Bardejov roč. 8, 1997, č. 8 (19. 2.), s. 5
 • Bukovinská, Júlia – Lengová, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej
  1997 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997
  (82 s., 1. vyd.)
 • Podracký, Igor: Pani učiteľke z lásky
  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 50 (28. 2.), s. 6
 • Urbančíková, Lýdia: Pani profesorka ďakujeme
  Plody celoživotnej práce nášmu mestu
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 38 (24. 2.), s. 7
 • Lengová, Jana: K jubileu Márie Potemrovej
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 2
 • Marenčinová, Edita: Objaviteľka minulosti
  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 46 (25. 2.), s. 4
 • -le-: Pozdrav vedeckej a pedagogickej pracovníčke
  1987 Spravodajca Bardejov, Bardejov roč. 17, 1987, s. 22 – 25
  (február)
 • Lippoldová, Viera: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 23, s. 8
 • Urbančíková, Lýdia: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918
  1983 Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
 • Matúš, František: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918
  1., 2. Tematická bibliografia
  1983 Nové obzory, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
 • (bh): História nezaspí. S Ing. Máriou Potemrovou o hudbe, vede a školstve
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 67 (20. 3.), s. 4
 • Kovářová, Anna: Jubileum Márie Potemrovej
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 4, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. 3
  Bukovinská, Júlia (zost.)
  2002 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2002
  (73 s., 1. vyd.)
 • Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. 2. Oldřich Hemerka
  Potemrová, Mária (zost.)
  1997 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997
  (13 s., 1. vyd.)
 • Muzikantská rodina Hemerkovcov
  1992 Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1992
  (23 s., 1. vyd.)
 • Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 1
  Tematická bibliografia
  1981 Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice 1981
  (570 s., 1. vyd.)
 • Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 2
  Tematická bibliografia
  1981 Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice 1981
  (668 s., 1. vyd.)
 • Konzervatórium Košice 1951 – 1976
  1976 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1976
  (113 s., 1. vyd.)
 • Dejiny hudobnej školy v Košiciach. 1
  1955 Archív mesta Košíc, Košice 1955
  (119 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Kapitola z dejín cirkevnej hudby na Slovensku
  1994 Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok roč. 5, 1994, č. 2, s. 100 – 105
  (Teologická fakulta, Košice)
 • Vplyv českej hudby na slovenskú hudobnú kultúru v Košiciach v rokoch 1919 – 1928
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach II., III.
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8 – 9, s. 10 – 11
 • K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach I.
  Venované 100. výročiu narodenia PhDr. Vojtěcha Měrku
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 10 – 11
 • Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1951 – 1986
  1988 Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 19, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1988, s. 161 – 175
 • 60 rokov hudobného vysielania košického rozhlasu
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 1
  (pokr. č. 8, s. 8)
 • Český skladateľ Karel Hodytz v hudobnom živote Košíc
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 8, s. 3
 • Mižák, Tomáš – Potemrová, Mária: O kontinuite slovanskej liturgie na Slovensku
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 8
  (pokr. č. 4, s. 8)
 • 35 rokov Konzervatória v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 8
 • Zväz slovenských skladateľov v hudobnej kultúre východného Slovenska v rokoch 1945 – 1985
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 18, s. 8
 • Prenikanie Smetanovej hudby na východné Slovensko do roku 1918
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 11, s. 8
 • K 200. výročiu nepretržitej existencie hudobného školstva v Košiciach
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 10, s. 8
 • Haydnova hudba v Košiciach
  250. výročie narodenia Josepha Haydna
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 6, s. 8
 • Košická filharmónia v rokoch 1934 – 1935
  Z hudobnej histórie Košíc
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 14, s. 8
 • Za plánovitú hudobnú regionalistiku
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 6, s. 282 – 284
 • Editorská činnosť
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989
  1991 Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. mája 1989, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice 1991
  (192 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 7
  Výber zo žiackych prác
  1973 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1973
  (242 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 6
  Výber zo žiackych prác
  1971 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1971
  (205 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 5
  Výber zo žiackych prác
  1967 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1967
  (178 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4
  Výber zo žiackych prác
  1966 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1966
  (185 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 3
  1965 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1965
  (250 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobné školstvo v Košiciach v rokoch 1945 – 1964
  Zborník z príležitosti 20. výročia oslobodenia ČSSR a 180. výročia vzniku Hudobnej školy v Košiciach
  1964 Okresný národný výbor, Košice 1964
  (58 s., 1. vyd., Odbor školstva a kultúry)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2
  1964 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1964
  (218 s., 1. vyd.)
 • Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1
  1963 Konzervatórium v Košiciach, Košice 1963
  (138 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Svätenie jari
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 9
 • Hudobný obraz materinskej bolesti
  1996 Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok roč. 7, 1996, č. 3, s. 147 – 149
  (Teologická fakulta, Košice)
 • Rozpaky nad súčasnou sakrálnou hudbou
  1995 Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok roč. 6, 1995, č. 6, s. 354 – 357
  (Teologická fakulta, Košice)
 • Slávny skromný rodák
  Osobnosti košickej kultúry. Balet v dejinách nášho divadla (Viktor Jassik)
  1990 Košický večer, Košice roč. 22, 1990, č. 19 (26. 1.), s. 4
 • Po rokoch opäť doma
  K životnému jubileu MUDr. Márie Böhmovej-Dziakovej
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 111 (14. 5.), s. 3
 • Spomínam na vďačné publikum
  Nestor košického baletu Viktor Jašík jubiluje
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 182 (4. 8.)
 • Príspevok aj do dejín slovenskej národnej hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 6
  (Kornél Bárdos)
 • Ladislav Holoubek
  1984 Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1984
  (profil)
 • Medzinárodne o J. Haydnovi a hudbe jeho doby
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 7
  (11. medzinárodná muzikologická konferencia v rámci BHS)
 • Za Ladislavom Kuckom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 7
  (nekrológ)
 • Drážďany 1982
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 14, s. 6
 • V službách socialistickej hudobnej kultúry
  K životnému jubileu Anny Kovářovej
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • Orfeus v Košiciach
  Konzervatórium sa predstavilo verejnosti
  1979 Košický večer, Košice roč. 11, 1979, č. 80 (24. 4.), s. 2
 • Neuskutočnený zájazd brnenskej opery do Košíc roku 1903
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 8
 • Zomrel profesor Jaroslav Hnátek
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 10, s. 7
 • K článku Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 2
 • Budapeštianske umelecké týždne 1978
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 23, s. 5
 • Jozef Grešák
  1974, 1984 Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1974, 1984
  (profil)
 • 175 rokov Hudobnej školy v Košiciach
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 4, s. 207
 • Recenzie
 • Tisovec a jeho revolučné tradície
  K 100. výročiu založenia tisovského spevokolu... Zostavil Július Bolfík, Martin, Osveta 1978... Recenzujeme
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 6, s. 5


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017