Profil osobnosti

Foto: Miloslav Blahynka Zdroj: HTF VŠMU, www.htf.vsmu.sk

Miloslav Blahynka

5. 6. 1961 Brno – 27. 9. 2011 Bratislava

muzikológia, publicistika
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1980 – 1984
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1984 – 1985
odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre
1986 – 1988
odborný pracovník Metodicko-výskumného kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave
od 1994
pracovník, od 2002 vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV
1996 – 1997
vedúci koncertného oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert
1997 – 2011
odborný pracovník Národného divadelného centra (neskôr Divadelného ústavu)
2001
vedecká hodnosť PhD. na Kabinete divadla a filmu SAV a VŠMU, dizertačná práca Exotizmus v opere
2003
titul doc. na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, habilitačná práca K problematike recepcie Janáčkových opier na Slovensku, habilitačná prednáška Estetická analýza opery a jej možnosti, 2003 – 2005 hosťujúci docent, 2005 – 2006 riadny docent, od 2006 mimoriadny profesor

V oblasti výskumu sa zameriaval na dejiny a teóriu estetiky opery, hudobného divadla, českej opery a slovenskej opery.

Bol členom vedeckých organizácií Slovenská hudobná únia, Slovenská muzikologická asociácia, Medzinárodná spoločnosť Johanna Straussa, Medzinárodná spoločnosť Leoša Janáčka, Slovenská teatrologická spoločnosť, Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (AICT), Česká spoločnosť pre hudobnú vedu.

Venoval sa publicistickej činnosti, pôsobil ako redaktor časopisu Hudobný život (1985 – 1986), redaktor (1988 – 1996), od 1991 ako hlavný sekretár časopisu Literárny týždenník.

Pôsobil ako externý pedagóg na Katedre hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (1986 – 1991, 1999 – 2003), na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1987 – 1989, 1997), kde vyučoval estetiku hudby, a Konzervatóriu v Bratislave (1997 – 2006).

Bibliografia

 • Mistrík, Miloš: Miloslav Blahynka (5. 6. 1961 – 27. 9. 2011)
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 11, s. 4
 • Řezáčová, Emílie: Miloslav Blahynka: Kapitoly z estetiky muzikálu
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 39
 • Řezáčová, Emílie: Miloslav Blahynka: Eseje o opere
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 38 – 39
 • Křupková, Lenka: Opera v esejách
  2007 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 3, s. 526 – 529
 • Křupková, Lenka: K Janáčkovým operám na Slovensku
  2007 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 2, s. 328 – 330
 • Mojžišová, Michaela: Miloslav Blahynka: Janáčkove opery na Slovensku
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 35 – 36
 • Šišková, Ingeborg: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 46 – 47
 • Mojžišová, Michaela: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 300 – 303
 • Smolík, Pavol: Miloslav Blahynka: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 157 – 158
 • Polák, Milan: Cesty opernej dramaturgie – podnetná kniha Miloslava Blahynku
  1999 Slovenská republika, Bratislava roč. 7, 1999, č. 207 (8. 9.), s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hanslick, Eduard: O hudobnom krásne
  2010 Hudobné centrum, Bratislava 2010
  (142 s., 1. vyd., Miloslav Blahynka: odborná spolupráca, Ladislav Šimon: preklad)
 • Kapitoly z estetiky muzikálu
  2007 Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2007
  (142 s., 1. vyd.)
 • Eseje o opere
  2006 Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2006
  (139 s., 1. vyd.)
 • Janáčkove opery na Slovensku
  2006 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006
  (183 s., 1. vyd.)
 • Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle
  2004 Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava 2004
  (53 s., 1. vyd.)
 • Exotizmus v opere
  2002 Bratislava 2002
  (152 s., 1. vyd.)
 • Mistrík, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí
  1999 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1999
  (545 s., 1. vyd.)
 • Divadlá na Slovensku v sezóne 1997/1998
  1999 Divadelný ústav, Bratislava 1999
  (341 s., 1. vyd.)
 • Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998
  1998 Národné divadelné centrum, Bratislava 1998
  (222 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • História a mytológia v Suchoňovom Svätoplukovi
  2010 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava roč. 58, 2010, č. 2, s. 73 – 82
 • Reflexia teórie opery a súborného umeleckého diela u predstaviteľov formovej estetiky 19. storočia
  2009 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 4, s. 300 – 305
 • K problematike dramaturgie opier Martinů
  2009 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2 – 3, s. 134 – 143
 • Prínos Otakara Hostinského k teórii opernej dramaturgie
  2009 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 1, s. 3 – 10
  (Tempo, 2009, roč. 6, č. 1, s. 10 – 12)
 • Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa
  2009 Hudobný život. Príloha Eugen Suchoň Storočnica, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 8 – 9
 • Joseph Haydn a Jan Václav Tomášek
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 4, s. 358 – 362
 • K problematike dramaturgie Suchoňovho Svätopluka
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 283 – 290
 • Princípy mimézis a fikcie v Lessingovej Hamburskej dramaturgii
  2008 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 4, s. 393 – 401
 • Nové režijné výklady českej opery 19. storočia
  (Na príkladoch Smolíkovej inscenácie Hubičky a Nekvasilovej Rusalky v Opere SND)
  2008 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 3, s. 345 – 351
  (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Kríza hudobnej kultúry a hudobná výchova
  2008 Hudba – Integrácie – Interpretácie 11. Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. novembra 2007 v Nitre, Vereš, Jozef (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, s. 45 – 49
 • Mimézis a fikcia v opere serii na príklade Händelovej Alciny
  2007 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 4, s. 582 – 590
 • Princípy mimezis a fikcie v barokovom opernom herectve
  2007 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 3, s. 375 – 384
 • Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu
  2007 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 1, s. 55 – 58
 • Niekoľko poznámok o opernom čase – štúdie k teórii interpretácie
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 1, s. 8 – 10
 • Opera ako inscenačná výzva
  2007 In: www.impulzrevue.sk
  impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, Bratislava roč. 3, 2007, č. 3, s. 108 – 114
 • Inszenierungen von Mozart-Opern in der Slowakei, betrachtet als Dialog über Regiegestaltungen
  2007 Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald (ed.): “Regietheater”. Konzeption und Praxis am Beispiel der Bühnenwerke Mozarts. Mit einem Anhang zu Franz Schrecker Die Gezeichneten. Vorträge des Salzburger Symposions 2005, Verlag Mueller-Speiser, Anif, Salzburg 2007, s. 382 – 393
 • Dramatická funkcia hrdinu (osobnosti) v operách Jána Cikkera
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 241 – 244
 • Podnety Hanslickovej estetiky pre analýzu hudobného diela
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 51 – 53
 • K problematike analýzy operného diela
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 57 – 62
 • Sociology Issues of the Audience in Theatres of 17th and 18th Century
  2007 Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, Společnost přátel Českého Krumlova, Český Krumlov 2007, s. 273 – 282
 • K problematice sociologie publika v opeře 17. a 18. století
  2007 Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, Český Krumlov 2007, s. 263 – 272
 • Appia analyzuje Wagnera
  2006 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 4, s. 646 – 656
 • Inscenácie Mozartových opier na Slovensku ako dialóg o podobách režijného divadla
  2006 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 3, s. 367 – 380
 • Hudobnosť Hasprovho Pokusu o lietanie
  2006 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 1, s. 94 – 97
 • Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 2, s. 19 – 20
 • Inscenácie Mozartových opier na Slovensku
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 1, s. 13 – 15
 • The Productions od Mozart´s Operas in Slovakia as a Discussion of the Versions of Theatre Staging
  2006 Slezák, Ján (ed.): Inauguration of Ivan Gašparovič President of the Slovak Republic as Protector of the European Academy of Sciences and Arts, SAV, Bratislava 2006, s. 17 – 21
 • Minimalizmus v opere
  2006 Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2006, s. 207 – 211
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)
 • Muzikál v moderných médiách
  2006 Magál, Slavomír – Mistrík, Miloš: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava 2006, s. 272 – 274
 • Poznámky o sociálnych aspektoch muzikálovej tvorby
  2006 Vereš, Jozef (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie 10. Zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára, 10. – 12. septembra 2006 v Trenčianskych Tepliciach, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006, s. 145 – 155
 • Minimalismus in der Oper am Beispiel des Nationaltheaters Praha
  2006 Macek, Petr (ed.): Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. LII-LIV, řada hudebněvědná (H), č. 38 – 40. Series musicologica. Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám, Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 85 – 90
 • Čas v opere (poznámky o opernom čase)
  2005 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 4, s. 356 – 360
 • Poznámky o minimalizme v opere
  2005 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 3, s. 223 – 228
 • Minimalizmus v opere
  2005 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 3, s. 221 – 228
 • Obraz inscenačnej poetiky súčasného českého operného divadla
  2005 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 3, s. 309 – 310
 • Estetická analýza opery a jej možnosti
  2005 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 1 – 2, s. 22 – 27
 • Tradícia a inovácia v hudobnoestetickom myslení Václava Jana Tomáška
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 356 – 360
 • Estetická analýza opery a jej možnosti
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 2, s. 17 – 19
 • Ideen des Franziskanertums und ihre Aktualisierung in der O. Messiaens Oper Saint Francois d´Assise
  2005 Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Konferenzenbericht, 4. – 6. október 2004, Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005, s. 359 – 362
 • Rackův spis o Descartově hudební estetice
  2005 Macek, Petr – Pečman, Rudolf (ed.): Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905 – 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference, 28. – 29. 1. 2005, Brno, Praha 2005, s. 157 – 161
 • Na margo jednej zabudnutej inscenácie Janáčkovej opery z Mŕtveho domu v SND 1938
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 3 – 4, s. 302 – 312
 • Literárne podnety v slovenskej opernej tvorbe a v jej libretách
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 115 – 125
 • Prvky postmoderny, ludickosti a absurdity v opere Cirostratus a v jej inscenáci
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 1, s. 43 – 46
 • Opery Leoša Janáčka v réžii Miloša Wasserbauera na scéne Opery Slovenského národného divadla
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 529 – 540
 • Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 14 – 17
 • Blahynka, Miloslav – Hallon, Ľubor: Vzťah obyvateľov SR k hudbe
  2004 Šrámek, Ľudovít (ed.): Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava 2004, s. 5 – 55
 • Operní meditace na téma terorismus
  K inscenaci Adamsovy opery Smrt Klinghoffera v Národním divadle Praha
  2004 Spurná, Helena (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, Národní divadlo, Praha 2004, s. 336 – 350
 • Bellova opera Kováč Wieland a otázka vývinového kontextu slovenskej opernej tvorby
  2004 Muntág, Emanuel (ed.): Ján Levoslav Bella – národovec a Európan. Zborník materiálov z podujatí usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Matica slovenská, Liptovský Mikuláš, Martin 2004, s. 31 – 36
 • Opera vo filme a Loď pláva
  2003 Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), Bratislava roč. 7, 2003, č. 2, s. 131 – 137
 • Dramaturgia a estetika Schönbergovho Očakávania
  2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 51, 2003, č. 3 – 4, s. 225 – 235
 • K problematike recepcie operiet Johanna Straussa v Bratislave pred rokom 1920
  2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 51, 2003, č. 1 – 2, s. 39 – 47
 • Český triptych: Jan Bedřich Kittl
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 33 – 34
 • Jan Bedřich Kittl. Bianca a Giuseppe
  Pohled na předsmetanovskou operu
  2003 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 35, 2003, č. 2, s. 24 – 25
 • Svet živých obrazov. Divadlo v stredoveku
  2003 História. Revue o dejinách spoločnosti, Spoločnosť Pro Historia, Bratislava roč. 3, 2003, č. 2, s. 4 – 6
 • Obraz antihrdinu v slovenských absurdných operách
  2003 Koška, Ján (ed.): Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 159 – 163
 • Zur Rezeption der Operetten von Johann Strauss in der Slowakei vor 1920
  2003 Schneider, Hans (ed.): Die Fledermaus, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2003, s. 99 – 108
  (Wien, Wiener Institut für Strauss-Forschung)
 • K problematice Durdíkova pojetí teorie kritiky
  2003 Dykast, Roman (ed.): Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2003, s. 94 – 98
 • Aktuálna umelecká situácia v slovenských operných inštitúciách
  2003 Čimo, Jozef (ed.): Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára, Ekonomická univerzita v Bratislave, Brastislava 2003, s. 34 – 37
 • Jindřich Haugwitz: Smysl a cíl jeho úprav dobových oper a oratorií
  2003 Buš, Marek (ed.): Haugwitzové a hudba. Sborník přednášek z muzikologického sympózia konaného na zámku v Náměšti nad Oslavou dne 21. září 2002 v rámci projektu „Vivat musica“ u příležitosti výročí 250 let od zakoupení panství hraběcím rodem Haugwitzů, Náměšti nad Oslavou 2003, s. 33 – 42
 • Oskar Nedbal a predpoklady modernej opernej dramaturgie
  2003 Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 37 – 44
 • K problematike dramaturgie Janáčkových opier
  2002 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 50, 2002, č. 2, s. 130 – 139
 • Opera v alternatívnom divadle
  2002 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 50, 2002, č. 1, s. 16 – 23
 • Metamorfózy opernej tvorby Jána Cikkera
  2002 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+118, 2002, č. 3, s. 95 – 99
 • Světová premiéra slovenské opery
  K premiéře Benešovy opery The Players
  2002 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 34, 2002, č. 4, s. 59 – 62
 • Opera ako výraz absurdity
  2002 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 26 – 27
 • Pastorkyňa jako expresivní drama
  2002 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 34, 2002, č. 2, s. 47 – 49
 • Janáčkovy opery na Slovensku
  2002 Mazurek, Jan (ed.): Čeští hudební klasikové na prahu 21. století. Sborník z 25. ročníku muzikologickej konference Janáčkiana konanej v dňoch 6. – 7. júna 2001 v Ostrave, Ostravská univerzita, Ostrava 2002, s. 83 – 86
 • Antická mytológia v opere na prahu 21. storočia
  Na príkladoch z Košutovej Ifigénie a Ofenbauerovej Pentesiley
  2002 Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte, Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava 2002, s. 199 – 206
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001)
 • Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku
  2002 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 233 – 256
 • Pressburger Theaterleben zu Zeiten der Jugend Franz Schmidts
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 137 – 146
 • Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 137 – 145
 • Johann Sebastian Bach vo filozofii dvadsiateho storočia
  (Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa-Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna)
  2001 Filozofia, Filozofický ústav SAV, Bratislava roč. 56, 2001, č. 2, s. 131 – 142
 • Zichova Estetika dramatického umenia Anno 2001
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 4, s. 261 – 266
 • Historizmus v opere 19. storočia a problémy jeho súčasnej inscenačnej aktualizácie
  Na príkladoch Schumannovej Genovevy, Čajkovského Panny Orleánskej a Smetanovho Dalibora
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 4, s. 267 – 275
 • Kriškov Janáček
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 1 – 2, s. 73 – 96
 • Obohatenie dramaturgie opery SND
  (K inscenácii Čajkovského Panny Orleánskej)
  2001 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+117, 2001, č. 5, s. 150 – 153
 • Estetika hudby v práci muzikológa
  2001 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001) – minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník k 80. výročiu Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2001, s. 101 – 106
 • K problematike znakovej funkcie duchovnej hudby v opere
  2001 Lengová, Jana – Matúš, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2001, s. 137 – 142
 • Režisér a scénická hudba
  K problematike vzťahu Jozefa Budského k hudobnému rozmeru vlastných inscenácií
  2001 Podmaková, Dagmar (ed): Jozef Budský, herec, režisér, pedagóg, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2001, s. 59 – 62
 • Pražská operná dramaturgia v rokoch Blahových štúdií
  2001 Blahynka, Miloslav (ed.): Pocta Jankovi Blahovi, Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2001, s. 59 – 63
 • Cikker‘s Operatic Opus
  2001 Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001, s. 30 – 34
 • Operná tvorba Jána Cikkera
  2001 Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001, s. 25 – 29
 • Zur Frage der Entwicklungslogik des slowakischen Opernschaffens des 20. Jahrhunderts
  2001 Editio Bärenreiter Praha, Masarykova univerzita 2001, s. 136 – 139
 • Hudobná výchova a operná dramaturgia
  2001 Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii Hudobná pedagogika v kontexte doby – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra 2001, s. 116 – 121
 • S taktovkou pred mikrofónom. Rozhovor s Ľudovítom Rajterom
  2001 Draxler, Vladimír (ed.): Príspevky k dejinám rozhlasu 6, Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu, Bratislava 2001, s. 90 – 115
 • Neznámy Ludwig van Beethoven
  2000 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 4, s. 352 – 353
 • Estetická reflexia hereckého umenia v Platónovom dialógu Ión
  2000 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 4, s. 260 – 267
 • Fibichove opery na Slovensku
  2000 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 2 – 3, s. 121 – 133
 • Janáčkove opery na Slovensku 1920 – 1949
  2000 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 1, s. 53 – 68
 • Schönberg a Stravinskij ako hudobnodivadelná konfrontácia
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 25 – 26
 • Invenčný pohľad na operný verizmus
  2000 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 14 – 15
 • Hommage a Zdeněk Fibich (1850 – 1900)
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 33 – 34
 • Reflexia Johanna Sebastiana Bacha vo filozofii 20. storočia
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 417 – 427
 • The Youngest Opera Generation
  2000 Slovak Theatre 2000, Divadelný ústav, Bratislava 2000, s. 26 – 29
 • Fibichs Opern in der Slowakei
  2000 Fojtíková, Jana – Šustíková, Věra (ed.): Fibich – Melodram – Secese – Fibich – Melodrama – Art – Nouveau, Česká hudební společnost, Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum, Muzeum české hudby, Praha 2000, s. 80 – 88
 • Miloš Ruppeldt o opere Kováč Wieland
  2000 Lehotská, Miriam – Muntág, Emanuel: Hudobný archív 13. Zborník zo seminára k 100. výročiu narodenia Jána Valašťana-Dolinského (Martin 1992) a 50. výročiu úmrtia prof. Miloša Ruppeldta (Liptovský Mikuláš 1993), Matica slovenská, Martin 2000, s. 95 – 98
 • Spoločenské pozadie opernej tvorby Jána Cikkera / Gesellschaftlicher Hintergrund des Opernschaffens von Ján Cikker
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 237 – 243
  ((265 s., 1. vyd.) )
 • Etické a estetické v opernej tvorbe Jána Cikkera a jej literárnom pozadí
  2000 Mistrík, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike, Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava 2000, s. 37 – 41
 • Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta
  1999 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 4, s. 398 – 406
 • Príspevok k funkcii divadla vo vojne
  1999 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 2 – 3, s. 249 – 250
 • Film v opere
  (Na príkladoch z berlínskych inscenácií Milhaudovho Krištofa Kolumba)
  1999 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 1, s. 54 – 63
 • Dramaturgia Komornej opery v rokoch 1989 – 1997
  1998 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 1, s. 70 – 81
 • Exotizmus v opere a jeho hranice
  1997 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 4, s. 294 – 296
 • Dramaturgia banskobystrickej opernej scény v rokoch 1989 – 1996
  1997 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2 – 3, s. 151 – 163
 • Dramaturgia Opery SND v rokoch 1989 – 1996
  1997 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 1, s. 33 – 52
 • Exotizmus v opere 17. a 18. storočia
  1996 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 4, s. 447 – 454
 • Nemý film, živá hudba
  1995 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 4, s. 405 – 407
 • Svedectvo o vývine opery SND
  1995 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 3, s. 331 – 333
 • Hudba v činohre
  1995 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 2, s. 156 – 167
 • Inšpiračné zdroje opernej kritiky
  1995 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 1, s. 70 – 74
 • Hudba v divadle 2
  1995 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+111, 1995, č. 6, s. 11 – 14
 • Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 226 – 228
 • Exotizmus v opere 19. storočia
  1994 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 4, s. 356 – 362
 • Ján Levoslav Bella a Otakar Hostinský
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 143 – 147
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku
  1992 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 40, 1992, č. 1, s. 43 – 45
  (Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)
 • Česká hudba 20. storočia v slovenskom hudobnom živote
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Benedetto Croce a teória estetického hodnotenia
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 10 – 11
 • Revolučnosť ideí F. X. Šaldu a hudba
  Venované dvojitému šaldovskému jubileu v roku 1987
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 8
 • Ottov Slovník náučný a dnešok
  Úvaha o hudbe vo všeobecných encyklopédiách
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 11
 • Editorská činnosť
 • Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2008
  Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník
  2008 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2008
  (172 s., 1. vyd.)
 • Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II
  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie a hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj
  2007 Divis-Slovakia, Bratislava 2007
  (1 CD-ROM)
 • Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I
  Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006
  2007 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007
  (170 s., 1. vyd.)
 • Blahynka, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi
  Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu
  2001 Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2001
  (130 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie
  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Ján Cikkera
  2001 Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001
  (44 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Blahynka, Miloslav – Mojžišová, Michaela – Ursínyová, Terézia – Unger, Pavel – Blaho, Vladimír: Operná sezóna 2007/2008 očami kritikov
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 8, s. 22 – 28
 • Bohuslav Martinů: Jeux
  Karel Košárek, klavír, Supraphon 2008
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 36
  (recenzia CD)
 • Poznámka o interpretácii novej hudby
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 1, s. 10
 • Zachovajme pokoru pred čarom hudby
  Predstavujeme hlavnú zbormajsterku jubilujúceho Slovenského filharmonického zboru Blanku Juhaňákovú
  2006 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 15, 2006, č. 9, s. 13
 • Myslivečkova Antigona v ND Praha
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 9, s. 55
 • Svet barokového divadla v Českom Krumlove
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 6, s. 55
 • Turandot ako baroková exotika
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 4, s. 53
 • Eugen Onegin ako moderné operné divadlo
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 3, s. 53
 • Veristické dvojičky ako realistické divadlo
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 12, s. 57
 • Hubova a Mozartova Figarova svadba v Opere SND
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 11, s. 57
 • Mozartov Titus ako ukážka moderného režijného divadla v opere
  2006 ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, Bratislava roč. 11, 2006, č. 10, s. 57
 • Príspevok k dejinám európskej hudby
  2005 Knižná revue, Literárne informačné centrum, Bratislava roč. XV, 2005, č. 8, s. 6
 • Operní příběh aztéckého panovníka jako podobenství o současném světě
  2005 Hudební rozhledy roč. 58, 2005, č. 5, s. 20 – 21
 • Nekvasil a Dvořák inscenovali Rusalku
  2005 Hudební rozhledy roč. 58, 2005, č. 5, s. 31
 • Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke
  (Na margo novej inscenácie v Opere SND), Jaroslav Kyzlink – dirigent, Eva Jenisová – soprán, Iveta Matyášová – soprán, Ľudovít Ludha – tenor
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 31 – 32
  (Peter Mikuláš – bas, Gustáv Beláček – bas, Jolana Fogašová – soprán, Ľubica Rybárska – soprán, Marta Beňačková – alt, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Ivan Ožvát – tenor, Jana Valášková – soprán, Adriana Kučerová – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán)
 • Flotowova Marta v ND Brno
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 34
  (Friedrich von Flotow: Marta, Národné divadlo Brno, premiéra: 25. februára 2005, Dagmar Bezačinská – soprán)
 • Minimalizmus v opere
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 28 – 29
  (Michael Nyman: Man and Boy: Dada, Národné divadlo Praha, premiéra: 1. februára 2005, dirigent: Petr Kofroň, súbor Agon Orchestra)
 • Odišli... Ljuba Makovická (21. 1. 1921 – 2. 1. 2005)
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 7
  (Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety)
 • Grécke pašie ako operný objav
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 27 – 28
  (Bohuslav Martinu: Grécke pašie, Národné divadlo Brno, premiéra: 16. januára 2005, v spolupráci s Royal Opera House Covent Garden London)
 • Stretnutie s umeleckým dielom
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 1
 • Poznámka o interpretácii Novej hudby
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 1
 • Mozartovo Requiem pre človeka 20. storočia
  2005 SME, Bratislava roč. 13, 2005, č. (21. 11.)
 • Čistou lidskou duši
  (Poznámky k Dvořákovej Rusalke)
  2005 Bulletin Opery SND k inscenácii Rusalky Antonína Dvořáka, Slovenské národné divadlo, Bratislava 2005, s. 10 – 21
 • Alcina bez (režisérskych) čarov
  Dva pohľady na poslednú premiéru sezóny Opery SND 2003/2004, G. F. Händel: Alcina HWV 34, Opera SND, premiéra: 4. júna 2004, dirigent: Jaroslav Kyzlink
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 34 – 36
  (Agnesa Ferienčíková – čembalo, Juraj Struhárik – teorba, Ludmila Vernerová – soprán, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – alt, Adriana Kučerová – soprán, Marián Pavlovič – tenor, Gustáv Beláček – bas, Petra Nôtová – soprán)
 • Janáčkovo Brno 2004
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 33 – 34
  (festival Janáčkovo Brno 2004, uvedenie všetkých Janáčkových scénických diel: 9 opier a 1 balet, 150 rokov od narodenia Leoša Janáčka, 100 rokov od svetovej premiéry opery Jej pastorkyňa)
 • Ondrej Lenárd a Česká filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 34
  (29. – 31. januára 2004, abonentný koncert Českej filharmónie, Ondrej Lenárd – dirigent, Jiří Válek – flauta)
 • Za Jurajom Benešom
  2004 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 1, 2004, č. 1, s. 2
 • Ideálom je rozhľadený umelec
  (Rozhovor s dekanom HTF VŠMU prof. Jánom Vladimírom Michalkom, ArtD.)
  2004 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 1, 2004, č. 1, s. 2 – 3
 • Hľadanie inscenačného kľúča pre Káťu Kabanovú
  2003 Teatro, Divadelný ústav, Bratislava roč. 9, 2003, č. 3 – 4
 • Ďalší návrat k opernému verizmu
  Giordanova opera Andrea Chénier v Opere SND
  2003 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+119, 2003, č. 4, s. 153 – 155
  (Umberto Giordano, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Wiener Festwochen 2003 – operné projekty
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 39, 43
  (Giacomo Puccini: Madame Butterfly, operný súbor divadla z Klagenfurtu, Helmut Lachenmann: Dievča so zápalkami – hudobnoscénická kompozícia, Neue Opera Wien, Franz Schubert: Krásna mlynárka, réžia: Christoph Marthaler, Schauspielhaus Zürich)
 • Melos-Étos 2003
  2003 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 35, 2003, č. 6, s. 33 – 35
 • Dvakrát Janáček
  Káťa Kabanová. Príhody líšky Bystroušky
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 35 – 36
  (Národné divadlo Brno, premiéra: 7. februára 2003, dirigent: Jaroslav Kyzlink, Národné divadlo Praha, premiéra: 19. decembra 2002, Jolana Fogašová – soprán)
 • Umělecká a životní kréda dirigenta Ondreje Lenárda
  2003 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 35, 2003, č. 3, s. 20 – 23
 • Dvakrát z brnianskej opery
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 23
  (Opera Národného divadla v Brne, divadelná sezóna 2002/2003, Antonín Dvořák: Jakobín, dirigent: Tomáš Hanus, Ludwig van Beethoven: Fidelio)
 • Operný návrat k Janáčkovi
  Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Leoš Janáček: Káťa Kabanová
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 12, s. 26
  (Klaudia Dernerová – soprán, Eva Jenisová – soprán, Marta Beňačková – mezzosoprán/alt, Ida Kirilová – mezzosoprán/alt, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – mezzosoprán/alt, Jozef Kundlák – tenor, Tomáš Juhás – tenor)
 • Komerčná ponuka
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 7, s. 11
  (recenzia inscenácie Rasputin Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave)
 • Tri extravagantné inscenácie
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 29 – 30, s. 15
 • Zomrel Július Kowalski
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 25, s. 2
 • Gluck a Orff v Presscentre
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 24, s. 11
 • Butterfly ako spor kultúr
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 23, s. 11
 • Baroková opera na Wiener Festwochen
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 21, s. 11
  (recenzia inscenácie Cavalliho opery La Callisto)
 • Krása klasického tanca
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 19, s. 11
  (recenzia inscenácie baletu Bajadéra v Slovenskom národnom divadle v Bratislave)
 • Štúdio 12 – nový priestor pre divadlo
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 6, s. 12
 • Kohútik zlatý, ale ostnatý
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 28, s. 12
 • Cosi fan tutte ako svieže divadlo
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 27, s. 12
 • Ondrej Lenárd: Šesťdesiatka
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 217, s. 11
 • Za operetou do Mörbischu
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 205, s. 11
 • Vďačná téma – Maria Callasová
  Príbeh opernej divy vo Viedni i v Bratislave
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 193, s. 11
 • K premiére Benešovej opery The Players
  Po Osvaldovi Zahradníkovi sa aj ďalší doma nehraný autor dostal na javisko v zahraničí
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 170, s. 11
 • Brittenova opera na Wiener Festwochen
  Operný horor z dielne klasika experimentu
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 163, s. 11
 • Tri sestry sú muži
  Opera podľa A. P. Čechova na Wiener Festwochen
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 136, s. 11
 • Árie o moci a erotike
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 134, s. 11
 • Monteverdiho pohľad na Odysea
  Pozoruhodná festivalová produkcia Wiener Festwochen
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. 122, s. 11
 • Suchoňova Rapsodická suita v Brne
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. (5. 3.), s. 11
 • Prus, Karol (= Blahynka, Miloslav): K novej inscenácii populárnej opery v SND
  Carmen presadená z Verdiho originálu do čias Frankovho totalitného režimu
  2002 Nový deň, Bratislava roč. 4, 2002, č. (20. 3.), s. 11
 • Činohra v opere
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 24 – 25
  (Opera Slovenského národného divadla, Bratislava; Terrence McNally: Majstrovská lekcia Marie Callas, Emília Vašaryová – herečka, Martina Masaryková – soprán, Karin Varkondová – soprán, Ján Babjak – tenor, Tomáš Juhás – tenor)
 • Korngoldovo Mŕtve mesto v ND Brno
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 39, 47
  (Erich Wolfgang Korngold – skladateľ (rodák z Brna), Mŕtve mesto – opera, Opera Národného divadla Brno, v spolupráci s Badisches Staatstheater Karlsruhe)
 • Hviezdna hodina slovenskej opery
  K premiére Benešovej opery The Players
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 31 – 32
 • Wilsonov a Janáčkov Osud
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 6, s. 32 – 33
  (réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha, Jiří Bělohlávek – dirigent, Eva Urbanová – soprán, Iveta Jiříková – soprán, Štefan Margita – tenor, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 19. apríla 2002)
 • Pastorkyňa ako expresívna dráma
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 25
  (Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)
 • Figarova svadba v pražskom Národnom divadle
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 28
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)
 • Za Viktorom Málkom
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 3
  (Viktor Málek – operný dirigent, pedagóg na VŠMU, umelecký vedúci, dramaturg, v roku 1969 založil pri SND Bratislava súbor Camerata Slovaca, premiérovo uviedol mnohé diela slovenských skladateľov)
 • Spiaca krásavica v Balete SND
  Ku koreňom baletnej klasiky
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 24
  (P. I. Čajkovský: Spiaca krásavica, Balet SND, Bratislava, choreografia: Bachram M. Juldašev (Rusko) a Jozef Dolinský st., dirigent: Martin Mázik)
 • Brnianska premiéra Rapsodickej suity
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 27
  (koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)
 • Za Jiřím Fukačom (15. 1. 1936 – 22. 11. 2002)
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 3
  (Jiří Fukač – český muzikológ, pedagóg)
 • Opereta v opere
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 5, s. 8
 • Nový pohľad na romantizmus
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 19 – 20, s. 10
 • Pre odborníkov i laikov: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 15, s. 8
 • Trubadúr ako ucelené divadlo
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 13, s. 8
 • Brnianska premiéra Rapsodickej suity
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 10, s. 9
 • Étos súčasnej hudby
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 1, s. 9
 • Wilsonov a Janáčkov Osud
  2002 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 11, 2002, č. 24, s. 12
  (réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha)
 • David Pountney s Janáčkom vo Viedni
  2002 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 11, 2002, č. 15, s. 12
  (Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)
 • Dvakrát David Pountney a česká opera
  2002 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 11, 2002, č. 14, s. 13
  (réžia: David Pountney (Veľká Británia)
 • Haugvic, Karol (= Blahynka, Miloslav): Rozpačitá Suchoňova suita
  2002 SME, Bratislava roč. 10, 2002, č. (26. 2.), s. 25
  (koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)
 • Haugvic, Karel (= Blahynka, Miloslav): Už Mozartovi nerozumejú?
  2002 SME, Bratislava roč. 10, 2002, č. (1. 3.), s. 25
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)
 • Reakcie na doktrinársku estetiku
  2002 Dilema 2002, č. 2, s. 51 – 55
  (Eugen Suchoň, Ján Cikker, opera)
 • V Nitre o hudobnej výchove
  2001 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 51, 2001, č. 42, s. 12
 • Prvé kroky na opernom pódiu
  Mozartova Záhradníčka z lásky na Konzervatóriu Bratislava
  2001 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 51, 2001, č. 29 – 30, s. 12
 • Dvakrát v letnom duchu
  Kultúrne leto v Bratislave 2001, koncert: 2. augusta 2001, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Komorní sólisti Bratislava, Eugen Prochác – violončelo, sólisti Opery SND, Ján Salay – klavír
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 27 – 28
  (Adriana Kohútková – soprán, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán, Ľudovít Ludha – tenor, Pavol Mauréry – barytón)
 • Blahynka, Miloslav – Varga, Jozef: Hudba, ktorú mám rád
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 39 – 40
 • Za Katarínou Cikkerovou
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 5
  (Katarína Cikkerová – vdova skladateľa Ján Cikkera, manažérka a propagátorka jeho opier)
 • Luigi Nono: Intolleranza
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 34
  (Wiener Festwochen, réžia: Günter Krämer, Bühnen der Stadt Köln, Gürzenich Orchester Köln)
 • Cigánske inšpirácie
  tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 40
  (projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)
 • Svetová premiéra na Wiener Festwochen 2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 34 – 35
  (Christian Ofenbauer – rakúsky skladateľ, SzenePentesileanEinTraum (1999 – 2000), premiéra diela, Jozefína Monarcha – mezzosoprán)
 • K jubileu Ljuby Makovickej
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 3
  (Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety, prekladateľka operných libriet, publikačná činnosť)
 • Jubileum V. Stracenskej
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 2
  (Viktória Stracenská – operný spev, pedagogička na VŠMU, premiérovo uviedla diela slovenských autorov, nahrávala pre rozhlas, televíziu a vydavateľstvo OPUS)
 • Koncerty v Mirbachu
  Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 28
  (koncert: 21. októbra 2001, Hana Štolfová-Bandová – alt, Jana Nagy-Juhász – klavír, program: cyklus piesní, Ján Cikker – slovenský skladateľ, Jaroslav Křička – český skladateľ, Gustav Mahler – nemecký skladateľ)
 • Perspektívy hudobnej výchovy v Nitre
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 5 – 6
  (konferencia, 16. – 18. októbra 2001, usporiadateľ: Katedra hudobnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Rakúsky pokus o “štvoroperu”
  festival Melos-Étos, Bratislava
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 23
  (Ensemble Wiener Collage, umelecký vedúci: René Staar, Projekt Da Capo al Capone, skladatelia: Dieter Kaufmann, René Staar, Eugene Hartzell, Erik Freitag, predstavenie: 10. novembra 2001)
 • Pocta Edite Gruberovej
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 6
  (Edita Gruberová – soprán)
 • Dvakrát cigánska problematika
  tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica
  2001 Nový deň, Bratislava roč. 3, 2001, č. 144, s. 11
  (projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)
 • Romeo a Júlia s Kvetom baletu
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 6, s. 9
  (Sergej Prokofiev – ruský skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Opäť Verdi
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 48, s. 9
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)
 • Pokus o Belliniho nevyšiel
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 45, s. 8
  (Vincenzo Bellini – taliansky skladateľ, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Farebné videnie Bohémy
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 4, s. 8
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Štátne divadlo Košice)
 • Mozart podľa Strehlera a Muttiho
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 33 – 34, s. 10
  (W. A. Mozart: Figarova svadba)
 • Expresívne operné divadlo
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 25, s. 8
  (Leoš Janáček – český skladateľ, Mahenovo divadlo, Brno, dirigent: Oliver Dohnányi, réžia: Tomáš Šimerda)
 • Nový prístup k Daliborovi
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 22, s. 9
  (Bedřich Smetana – český skladateľ, Národní divadlo, Praha, dirigent: Bohumil Kulínský, réžia: Ján Antonín Pitínsky)
 • Etické a existenciálne posolstvo
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 18, s. 9
  (Juraj Hatrík – slovenský skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Dve podoby tanečného divadla
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 17, s. 8
  (Štúdio tanca Banská Bystrica)
 • Predaná nevesta bez dostatočného zázemia
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 16, s. 9
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta)
 • Karnevalový Rigoletto
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 15, s. 9
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Strhujúca inscenácia Wozzecka
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 14, s. 8
  (Alban Berg – rakúsky skladateľ, Národní divadlo, Praha)
 • Objavná dramaturgia aj inscenácia
  2001 Kultúrny život, Bratislava roč. 2, 2001, č. 12, s. 8
 • Aj BHS 2000 sa chce priblížiť Európe
  2000 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 9, 2000, č. 42, s. 13
 • Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť
  S hudobným skladateľom Jurajom Benešom
  2000 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 13 – 15
 • Šesťdesiatnik Milan Dubovský
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 4
  (Milan Dubovský – skladateľ)
 • Slovenský hosť na Wiener Festwochen
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 26 – 27
 • Salome v Národnom divadle v Brne
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 32
  (Richard Strauss: Salome – opera, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 13. októbra 2000)
 • Hviezdy a mračná na slovenskom opernom nebi
  Permanentná transformácia poznačila výsledky práce našich divadiel a ich súborov
  1999 Slovenská republika, Bratislava roč. 7, 1999, č. 174 (30. 7.), s. 8
 • Za Ladislavom Slovákom
  1999 Slovenská republika, Bratislava roč. 7, 1999, č. 173 (29. 7.), s. 6
  (Literárny týždenník, Bratislava, roč. 12, č. 31, 1999, s. 2)
 • Od Talianska po Japonsko
  So sopranistkou Andreou Dankovou
  1999 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 28 – 29
 • Mozartovo posolstvo dobra, krásy a ľudskosti
  Inscenácia Čarovnej flauty v Národnom divadle Brno
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 20
  (Jaroslav Kyzlink – dirigent, Vladimír Chmelo – barytón, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 14. mája 1999)
 • ŠKO vo Viedni
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 29
  (viedenský Jarný festival, dirigent: Tsiugo Maeda, Štátny komorný orchester Žilina, koncert: 10. apríla 1999)
 • Dve ukážky exotického divadla
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 35
  (hosťovanie Pekinskej opery (Ťing-si) pri príležitosti 50. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky)
 • Blahynka, Miloslav – Špaček, Josef: Hudobné skúsenosti z krajiny vychádzajúceho slnka
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 5 – 6
  (Josef Špaček – bas, sólista Opery Slovenského národného divadla)
 • Svet tureckej exotiky dnes
  Mozartov Únos zo serailu v opere SND
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 8, s. 14
 • Muzikál v opere
  Inscenácia Hello, Dolly v Štátnej opere Banská Bystrica
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 7, s. 14
 • Nabucco ako opera seria
  Nové naštudovanie Verdiho opery v SND
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 42, s. 11
 • BHS ’99
  Pred koncom storočia
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 39, s. 11
 • Umenie ako faustovské hľadanie
  Človek a umenie
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 37, s. 11
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1999
  Jubilejné s významnými jubilantmi
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 34, s. 11
 • Titus v slovenskej premiére
  Mozartova opera k výročiu Vysokej školy múzických umení
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 24, s. 11
 • Poetický debut
  CD album Kataríny Hasprovej
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 23, s. 11
 • Vrchol verdiovskej dramaturgie
  Falstaff v Opere SND
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 20, s. 11
 • Slovensko-český Ibsen
  John Gabriel Borkman v Národnom divadle Praha
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 2, s. 14
 • Opera ako poľovačka na medveďa
  Inscenácia americkej kompozície Zo života hmyzu v opere VŠD Košice
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 12, s. 14
 • Klasická ukážka verizmu
  V Opere SND naštudovali Komediantov a Sedliacku česť
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 1, s. 14
 • Návrat ku klasikovi bel canto
  Belliniho Námesačná v Opere SND
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 70 (25. 3.), s. 16
  (Vincenzo Bellini, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Tanec vetra na úvod
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 63 (17. 3.), s. 15
  (Štúdio tanca Banská Bystrica)
 • Veristickí blíženci
  Komedianti a Sedliacka česť v Opere SND
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 269 (20. 11.), s. 17
  (Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Václav Věžník, hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek)
 • Operetka nezachráni dramaturgiu
  Premiéra na bratislavskej Novej scéne
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 21 (27. 1.), s. 24
  (Paul Abraham, Nová scéna, Bratislava)
 • Náročný Mozart pre mladých
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 16 (21. 1.), s. 17
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Aida v pompéznom štýle
  Posledná premiéra opery v SND
  1998 Pravda, Bratislava roč. 8, 1998, č. 146 (26. 6.), s. 17
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Význam roku 1848 pre vývin opery
  1998 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+114, 1998, č. 11, s. 155 – 158
 • Don Pasquale konvenčne
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 9, s. 22 – 23
 • Osobností ako šafránu
  Besedujeme na tému: interpretácia operných diel
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 5, s. 10 – 15
 • Bellini ako dramaturgické osvieženie
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 4, s. 22 – 23
 • Spomienka na Tatra revue
  Kniha o slovenskom kabaretnom divadle
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 4, s. 41
 • Happeningom na ceste ku klasikom
  Oživenie ducha tridsaťročného “Provázku”
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 4, s. 27
 • Pokus o návrat tridsiatych rokov – berlínska opera na Novej scéne
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 3, s. 22 – 23
 • Kam kráča opera
  Besedujeme na tému fenomén proporčnosti dramaturgie
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 3, s. 4 – 9
 • Príležitosť pre mladých umelcov
  Mozart v Opere SND s talianskym dirigentom
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 2, s. 16 – 17
 • Dvakrát Leoš Janáček
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 12, s. 28 – 29
 • Opera ako zrkadlo európsko-amerických vzťahov
  Milhaudov Kryštof Kolumbus v Berlíne
  1998 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 4, 1998, č. 12, s. 40 – 41
 • Netopier v núdzovom predvedení
  1998 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 19
  (Johann Strauss, Maďarské operetné divadlo, Budapešť)
 • V súlade s tradičnými výkladmi
  1998 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 17 – 18
 • Poslanie koncertnej speváčky
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 2
  (Hana Štolfová-Bandová – mezzosopranistka)
 • Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 1 – 2, s. 87 – 93
 • Mozartovské dvojportréty
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 9, s. 15
  (W. A. Mozart)
 • Pastorkyňa ako stigmatické divadlo
  Po premiére Janáčkovej opery v Banskej Bystrici
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 49, s. 14
  (Leoš Janáček – skladateľ)
 • Predpoklady divadelnej komunikácie
  Hovoríme s divadelným vedcom Andrejom Maťašíkom
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 43, s. 1, 10
 • Svätopluk ako monumentálna freska
  Obnovené naštudovania opery v SND
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 42, s. 14
 • Cikker ako inšpirácia
  Nové naštudovanie Mistera Scroogea v Banskej Bystrici
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 4, s. 15
 • Búranie mýtov o slovenskej hudbe
  Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 15, s. 14
 • Košický pokus o Carmen
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 98 (29. 4.), s. 7
  (Georges Bizet: Carmen, Východoslovenské štátne divadlo, Košice, réžia: Michael Lochar)
 • Rigoletto klasicky
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 75 (2. 4.), s. 7
  (Giuseppe Verdi: Rigoletto, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Verdiho Don Carlos ako strhujúca freska
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 72 (27. 3.), s. 7
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)
 • Moyzesovci s premiérou
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 54 (6. 3.), s. 7
  (Moyzesovo kvarteto)
 • Obnovená Mozartova opera v SND
  Čarovná flauta potrebuje časovú atmosféru
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 23 (29. 1.), s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Dôraz na rozprávkové posolstvo a klasiku
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 149 (30. 6.), s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Štátna opera Banská Bystrica, réžia: Pavol Smolík)
 • Vkusná operetná zábava
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 122 (29. 5.), s. 7
  (Emmerich Kálmán: Grófka Marica, réžia: Peter J. Oravec)
 • Dievča s lyrickým sopránom
  Dnes hovoríme so sólistkou Opery SND Andreou Dankovou
  1997 Pravda, Bratislava roč. 7, 1997, č. 1 (2. 1.), s. 7
 • Opera na viedenskom festivale
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 7 – 8, s. 38
 • Harmonická Čarovná flauta
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 7 – 8, s. 6 – 7
  (W. A. Mozart)
 • Balans medzi amatérskym a profesionálnym prístupom
  Príbeh krásnej cigánky v Opere Východoslovenského štátneho divadla v Košiciach
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 6, s. 10 – 11
 • Aida koncertne. Verdiho opera v Slovenskej filharmónii
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 6, s. 38
 • Čarovná flauta v interpretácii konzervatoristov
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 5, s. 28
 • Jej pastorkyňa v réžii J. A. Pitínskeho
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 5, s. 27
  (Leoš Janáček – skladateľ)
 • Každá plavba je jedinečná
  Pavol Smolík: Réžia je ako jazda na rozbúrenej vode
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 4, s. 16 – 17
 • Priestor ako inšpirácia a výklad
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 4, s. 31
 • Predpoklad úspešnej dramaturgie
  Banskobystrická opera stavia na repertoárovej proporčnosti
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 4, s. 7 – 8
 • Aby vám z neba chmáry pesničky odviali
  Prišli sme k vám s muzikou, že sme vám dopriali...
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 3, s. 24 – 25
 • Dostojevského vzkriesenie človeka
  Hosťovanie Národného divadla z Brna
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 12, s. 16 – 17
 • kol.: Využívajú divadlá poznatky sociologického prieskumu?
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 11, s. 4 – 7
 • Primadonna assoluta
  Koncert Edity Gruberovej v Bratislave
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 10, s. 25
  (Edita Gruberová – soprán)
 • Kto chce spoznať raj na zemi...
  Hudba na dubrovníckom letnom festival
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 10, s. 33 – 34
 • Východoslovenské štátne divadlo. Opera
  1997 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 3, 1997, č. 10, s. 12 – 13
 • Podstatnejšie vstupy. Hudba v činohre
  1997 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 1 – 3
 • Kráľovná koloratúry na Slovensku
  Koncert Edity Gruberovej v bratislavskej Redute
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 40, s. 15
  (Edita Gruberová – soprán)
 • Dubrovnícky letný festival
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 39, s. 15
 • Oživená Alcina
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 32, s. 15
 • Harmonická Čarovná flauta
  Mozartov operný epilóg prvýkrát v Banskej Bystrici
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 26, s. 15
  (W. A. Mozart)
 • Bez veľkooperetnej maniery
  Grófka Marica ožila na Novej scéne
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 24, s. 15
  (Emmerich Kálmán: Grófka Marica – opereta)
 • Dvakrát zo Slovenskej filharmónie
  Verdiho Aida a Zeljenkova premiéra ako dramaturgické počiny
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 18, s. 15
 • Don Giovanni ako pocta Lucii Poppovej
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 15, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Don Giovanni, Lucia Poppová – soprán)
 • Za Jánom Albrechtom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 50, s. 14
  (Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)
 • Tradičné aj netradičné zdroje hudobnosti
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 1, s. 15
 • Premeny elektroakustickej hudby
  Hovoríme s Ing. Jurajom Ďurišom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 1, s. 15
  (Juraj Ďuriš – riaditeľ Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu)
 • Odvážny dramaturgický krok
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 77 (1. 4.), s. 7
  (Franz Schmidt – rakúsky skladateľ, Východoslovenské divadlo, Košice, réžia a choreografia: Jozef Sabovčík)
 • Odkaz Lucie Poppovej
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 73 (27. 3.), s. 7
  (Lucia Poppová – soprán)
 • Po Faustovi Mefistofeles
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 54 (5. 3.), s. 7
  (Arrigo Boito: Mefistofeles, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Prvotriedna úroveň otváracieho koncertu Roka slovenskej hudby
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 31 (7. 2.), s. 7
  (Rok slovenskej hudby 1996)
 • Hrnčiarsky bál a dnešok
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 283 (4. 12.), s. 7
  (Gejza Dusík – slovenský skladateľ, Nová scéna, Bratislava)
 • Exkluzívne dielo slovenskej opery
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 246 (21. 10.), s. 7
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Suballyová, Ľubica – Blahynka, Miloslav: Vážna hudba aj do malých miest
  Hovoríme s vedúcim koncertného oddelenia Slovkoncertu Miloslavom Blahynkom
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 200 (27. 8.), s. 7
  (Miloslav Blahynka – muzikológ, pedagóg)
 • Predaná alebo premárnená?
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 141 (18. 6.), s. 7
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Václav Věžník)
 • Do sveta opernej rozprávky
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 12 (16. 1.), s. 11
  (Ladislav Kupkovič: Trojruža, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)
 • Rôznorodá umelecká kvalita hosťovania opery ND Praha
  1996 Pravda, Bratislava roč. 6, 1996, č. 11 (15. 1.), s. 11
  (Národné divadlo, Praha)
 • Autentická výpoveď o opere SND
  Operné kritiky Ivana Ballu
  1996 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 4+112, 1996, č. 1, s. 115 – 118
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Variácie na W. S.
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 4, s. 5
  (Fragmenty – študentské divadlo, William Shakespeare, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave)
 • Efektné a melancholické polohy SOSR s hosťujúcim dirigentom
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 4, s. 5
  (SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
 • Človek – nevyčerpateľná téma
  1996 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 2, 1996, č. 9 – 10, s. 44 – 45
  (Slovenské národné centrum)
 • Sedem sezón Juraja Hrubanta
  1996 Teatro, Národné divadelné centrum, Bratislava roč. 2, 1996, č. 11 – 12, s. 35 – 37
  (Slovenské národné centrum)
 • Komédia dell'arte v opere 20. storočia
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 51 – 52, s. 22
 • Opus sa dostane na výslnie
  Hovoríme s generálnym riaditeľom Opusu prof. Milošom Jurkovičom
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 50, s. 14 – 15
 • Diapazón novej hudby
  O festivale Melos-Étos
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 49, s. 15
 • Medzi klasikou a avantgardou
  Bratislavské hudobné slávnosti 1995
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 43, s. 14 – 15
 • Oživený Skamenený
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 42, s. 15
  (Juraj Beneš – skladateľ)
 • Zvuková tetiva z Viedne
  Hovoríme s dirigentom Viktorom Málkom
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 42, s. 14 – 15
 • Nielen o festivalových akcentoch
  Hovoríme s muzikológom a hudobným skladateľom Ladislavom Burlasom, predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 38, s. 14 – 15
 • Pohľady na opernú sezónu
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 33, s. 15 – 16
 • Opera v letnej atmosfére
  Zámocké hry zvolenské 1995
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 31, s. 14
 • Hudba sa rodí zo senzibility
  Hovoríme s barytonistom Danom Iordachescu
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 31, s. 14
 • Exotizmus v opere 19. storočia
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 29 – 30, s. 22
 • Na úsvite hudobných dejín
  Slovenská hudba za Veľkej Moravy a dnes
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 25, s. 14
 • Verdiho netreba vylepšovať
  Hovoríme so sólistom Opery Slovenského národného divadla, barytonistom Pavlom Maurérym
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 23, s. 15
 • Peter Karvaš a Otakar Zich
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 22, s. 14 – 15
 • Festivalový dôraz na interpretáciu
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 19, s. 15
 • Modrofúz a politická satira
  Opereta v Olomouci
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 10, s. 15
 • Opera v jubilejnej sezóne
  1995 Slovenské národné noviny. Príloha Orol tatranský, č. 2, s. 12 – 13, Matica slovenská, Martin roč. 6 (10), 1995, č. 12 – 13
 • Podoby novej hudby
  1995 Pravda, Bratislava roč. 5, 1995, č. 272 (24. 11.), s. 9
  (festival Melos Étos 1995, Bratislava)
 • Brahmsovo Requiem
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 5
  (Johannes Brahms: Nemecké requiem, Slovenská filharmónia, dirigent: Enoch zu Guttenberg, Slovenský filharmonický zbor, zbormajster: Jan Rozehnal)
 • Orchestre. Tri komorné telesá
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 5
  (Komorný orchester Ferenca Liszta, Maďarsko; Solistes Européens, Luxembursko; dirigent: Jack Martin Händler, Komorný orchester Mladí slovenskí sólisti)
 • Blahynka, Miloslav – Berger, Igor: Koncerty v Dóme
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 5
  (Dóm sv. Martina, Bratislava, Barokový orchester Európskej únie, dirigent: Roy Goodman (Veľká Británia), Les Talents Lyriques, Francúzsko, Musica aeterna, Camerata Bratislava, dirigent: Christophe Rousset)
 • Vokálny recitál Anatolija Kočergu
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 20 – 21, s. 5
  (Anatolij Kočerga – operný spev, bas (Ukrajina), Tatiana Fraňová – klavír)
 • O vzťahu literárnej a hudobnej avantgardy
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 20 – 21, s. 10
  (z konferencie Hudobné avantgardy 20. storočia a národné kultúry)
 • Nielen zdvorilostné gesto
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 8
  (Klavírny recitál v Mirbachovom paláci, Bratislava, 4. júna 1995, Ikuko Ito – klavír (Japonsko), študentka VŠMU, program: Ján Levoslav Bella, Sergej Prokofiev, Maurice Ravel, Eugen Suchoň, Bohuslav Martinů)
 • Jednoaktovky namiesto opery
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15 , s. 6
  (VŠMU, operné absolventské predstavenia, Jana Pastorková, Svätopluk Malachovský, Ch. W. Gluck, Paul Hindemith, réžia a scénografia: Zuzana Lacková, Orchester Komornej opery, dirigent: Dušan Štefánek)
 • Všímame si talenty?
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 13, s. 2
  (Karol Lipták – dirigent)
 • Predzvesť sľubnej kariéry
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 5
  (Magdaléna Kožená – mezzosoprán, absolventský koncert VŠMU, z triedy doc. Evy Blahovej, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 1. apríla 1995)
 • Spomienka na neúnavnú bádateľku
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 6
  (Marie Tarantová – česká hudobná historiografička, 100. výročie od narodenia)
 • Hostia z Volgogradu
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 9, s. 15
 • Antika a hudobná výchova
  Môže odkaz starých Grékov inšpirovať?
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 51 – 52, s. 22
 • Z brnenskej scény
  Cosi fan tutte so slovenskými spevákmi
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 50, s. 15
  (W. A. Mozart)
 • Verizmus v realistickom podaní
  Bohéma v Opere Slovenského národného divadla
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 48, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Bohéma)
 • Kritické posolstvo výtvarného diela
  Výstava v Eisenstadte: Brunovský – Benigni
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 48, s. 14
 • S novým orchestrom
  K výročiu VŠMU
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 47, s. 15
 • Hudba ako omyl
  Nietzsche komponistom
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 45, s. 15
 • Dominovala dramaturgická precíznosť
  Bratislavské hudobné slávnosti 1994
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 43, s. 14 – 15
 • Divadlo ako križovatka kultúr
  Poznámky z medzinárodnej konferencie
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 41, s. 15
 • Rôznorodá kvalita
  Opera Slovenského národného divadla v novej sezóne
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 4, s. 15
 • Za Ladislavom Holoubkom
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 38, s. 15
  (Ladislav Holoubek – slovenský skladateľ, dirigent)
 • Pred jubilejnou sezónou
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 34 – 35, s. 22 – 23
 • Podnety z Viedne?
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 3, s. 15
 • Obeť Joseph Haydn. Hudobný podvod storočia?
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 29 – 30, s. 19
 • Bednárik a jeho zázračná farebná show
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 27, s. 15
  (Jozef Bednárik – režisér, najmä muzikály)
 • Takmer neznámy Donizetti
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 27, s. 15
  (Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)
 • Štýl je treba cítiť
  Hovoríme s klaviristom Mariánom Pivkom
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 24, s. 1
 • Výročie hudobného básnika
  400 rokov od smrti G. P. da Palestrinu
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 20, s. 15
  (Giovanni Pierluigi da Palestrina – taliansky skladateľ)
 • Hudba a technika
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 18, s. 15
 • Povrchný pokus o festival
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 17, s. 15
 • Švajčiarsky hosť a SOSR
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 13, s. 15
  (SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
 • Divadlo ako zrkadlo mravov
  Hosťovanie Národného divadla Brno v Bratislave
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 12, s. 15
 • Pomoc hudobnej predstavivosti
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 11, s. 15
 • Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 1, s. 15
  (Jozef Kresánek – muzikológ, pedagóg, skladateľ)
 • Grandiózna prehliadka orchestrov
  Skončil sa 30. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1994 Pravda, Bratislava roč. 4 (75), 1994, č. 239 (15. 10.), s. 5
 • Hviezdna hodina hneď na začiatku
  Poznámky z Bratislavských hudobných slávností
  1994 Pravda, Bratislava roč. 4 (75), 1994, č. 232 (7. 10.), s. 9
 • Cividalské impresie
  1994 Pravda, Bratislava roč. 4 (75), 1994, č. 178 (2. 8.), s. 8
  (MittelFest 1994, Cividale del Friuli, Taliansko)
 • Viac než fragmenty
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 8, s. 6
  (Fragmenty – študentské divadlo, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, tento rok na tému: romantická opera)
 • Pozornosť slovenským tvorcom
  komorné koncerty v Mirbachovom paláci, organizátor: Spolok slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 4
  (koncert: 13. februára 1994, program: Tibor Frešo, Pavol Bagin, Miroslav Kořínek, Hanuš Domanský, Ladislav Holoubek, Peter Hanzel – fagot, Valéria Kellyová – klavír, Gabriel Končer – klarinet, Daniel Buranovský – klavír, Sláčikové kvarteto Opery SND)
 • Puškášová, Melánia – Blahynka, Miloslav: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
  cyklus komorných koncertov Hudba na Hrade, 17. septembra – 5. decembra 1993
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 4, s. 4
  (organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Silvia Sklovská – mezzosoprán, Mária Heinzová – klavír, Daniel Buranovský – klavír)
 • Bella vo Viedni
  Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 2
  (koncert: 17. januára 1994, miesto konania: Bösendorfer Saal, Mozarthaus, Viedeň, Elena Holičková – soprán, Silvia Čápová-Vizváriová – klavír, Klavírne trio: Dana Rusó – klavír, Alexander Jablokov – husle, Ján Slávik – violončelo)
 • Záver festivalu
  Záverečný koncert Bratislavských hudobných slávností
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 3
  (Slovenská filhramónia, šéfdirigent: Ondrej Lenárd, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal – zbormajster, Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová-Kováčová – zbormajsterka, Kim Kashkashian – viola)
 • Gáfforovej comeback
  Otvárací komorný koncert Bratislavských hudobných slávností
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 1
  (Helena Gáfforová – klavír, pedagóg, korepetícia, Miloš Jurkovič – flauta, Milan Telecký – viola)
 • Výraz vďaky alebo pocta výročiu?
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 2
  (Slávnostný koncert k 45. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie, koncert: 21. októbra 1994, Ondrej Lenárd – dirigent, Atsuko Temma – husle)
 • Valné zhromaždenie SMA
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 20, s. 8
  (SMA – Slovenská muzikologická asociácia, Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 6. októbra 1994)
 • Hudobný pohľad na vojnu a mier z festivalu v Cividale
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 7
  (Mittel-Fest, festival divadla, hudby, tanca a bábkoherectva, 16. – 24. júla 1994, Cividale del Fuili – severotalianske mesto)
 • Pôvodná tvorba
  komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, začiatok mája, program: Juraj Tandler, Mikuláš Schneider-Trnavský, Ivan Konečný, Zdenko Mikula, Kristián Seidman
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 5
  (účinkujúci: Štefan Filas – husle, Jaroslav Harvan – flauta, Radka Kubrová – gitara, Karol Trubač – violončelo, Vladimír Harvan – husle Valéria Kellyová – klavír, Filasovo kvarteto, Miloš Števove – lesný roh)
 • Blahynka, Miloslav – Berger, Igor: Pelleas a Melisanda poloscénicky
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 4
  (Claude Debussy: Pelleas a Melisanda, poloscénické predvedenie, Reduta, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, režisér: Charles Roubaud, spolupráca s Francúzskym inštitútom)
 • Onegin v storočí pary a elektriny
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 9, s. 15
  (Eugen Onegin)
 • Návrat muzikálu
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 6, s. 15
 • Úspech znamenal opakovať
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 6, s. 15
 • Platón o hudbe a tanci
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 51 – 52, s. 23
 • Poznámky o festivale
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 49, s. 15
 • S novým názvom do novej sezóny
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 48, s. 15
 • Pocta Milošovi Ruppeldtovi
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 48, s. 2
  (Miloš Ruppeldt – slovenský skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku)
 • Za Luciou Poppovou
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 48, s. 15
  (Lucia Poppová – soprán)
 • Operetným krokom
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 44, s. 14
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1993
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 43, s. 14 – 15
 • Za Eugenom Suchoňom
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 33, s. 2
 • Politika a umenie
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 32, s. 1
 • Elektroakustická opera
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 29, s. 15
 • Záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 28, s. 15
 • Vrcholná Tosca
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 20, s. 15
  (Giacomo Puccini: Tosca – opera)
 • Slovenská premiéra Verdiho
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 15, s. 15
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)
 • Európsky štandard
  Wagner v Brne
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 14, s. 15
  (Richard Wagner – nemecký skladateľ)
 • Súmrak bohov, nie hudby
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 10, s. 15
 • Slováci proti “čecháčkovstvu”
  Pamfletické memoáre Václava Černého
  1993 Nové slovo bez rešpektu, Bratislava roč. 3, 1993, č. 5, s. 18
  (Václav Černý – český literárny vedec, spisovateľ, prekladateľ a filozof)
 • Španielske inšpirácie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 5, s. 5
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Róbert Stankovský, Silvia Sklovská – mezzosoprán)
 • Koncert v Dóme sv. Martina
  Bratislavské hudobné slávnosti 1993
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 5
  (koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby, 1. októbra, francúzsky dychový súbor La chapelle royale, Philipp Herrewegh – dirigent, Collegium vocale de Gand (Belgicko), Ensemble musique oblique (Francúzsko)
 • Stuttgartský komorný orchester
  Bratislavské hudobné slávnosti 1993
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 5
  (Angele Dubeau – husle (Kanada), Marián Lapšanský – klavír)
 • Klavírny recitál v Mirbachu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 7
  (koncert: 30. mája 1993, Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Zuzana Paulechová – klavír)
 • Absolventské koncerty VŠMU
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 11, s. 5
  (Ľubica Vargicová – soprán, Gustáv Beláček – barytón/bas, Magdaléna Kožená – mezzosoprán)
 • V znamení premiér
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 11, s. 3
  (komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, 18. apríla 1993, organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Aladár Jánoška – klarinet, Dana Rusó – klavír, Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír)
 • Favoritka v Banskej Bystrici
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 7, s. 15
 • Opereta v opere
  K bratislavskej inscenácii Netopiera
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 5, s. 15
  (Johann Strauss ml.: Netopier – opereta)
 • Traviata v pravý čas
  Vstup Opery Slovenského nárdného divadla do novej sezóny
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 45, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Traviata (La traviata)
 • Opera na BHS
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 44, s. 15
  (Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1992
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 43, s. 14 – 15
 • Súboj rivaliek
  Mária Stuartová vo Viedni
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 43, s. 15
 • Ideálom je všestrannosť
  Hovoríme so speváčkou Silviou Sklovskou
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 34, s. 15
 • Hudba prispeje k zrušeniu hraníc
  Hovoríme s dirigentom a organistom Martinom Haselböckom
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 33, s. 15
 • Z letnej Viedne
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 33, s. 15
 • John Cage v Bratislave
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 32, s. 15
  (John Cage – skladateľ)
 • Druhý diel trilógie
  Na záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 31, s. 7
 • Nová scéna po rekonštrukcii
  Silvestrovské predstavenie Troch mušketierov
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 3, s. 15
 • Pocta Bajanovi
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 28, s. 14 – 15
 • Izraelský balet v Bratislave
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 27, s. 15
 • Dirigent je zjednocujúci činiteľ
  Hovoríme so zbormajsterkou a klaviristkou Blankou Juhaňákovou
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 24, s. 15
 • Jarné operné premiéry
  Košice – Ostrava – Bratislava
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 19, s. 15
 • Vivat José!
  O bratislavskom koncerte Josého Carrerasa
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 18, s. 15
  (José Carreras – operný spevák (tenor)
 • Evanjelium o Márii
  Rocková opera na javisku Novej scény
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 16, s. 15
 • Nové Svätenie jari
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 10, s. 15
 • McCartney neprišiel
  1992 Smena, Bratislava roč. 45, 1992, č. 232 (1. 10.), s. 4
 • Inšpirujúci návrat
  Dóm sv. Martina, Program: Joseph Hayn: Sedem posledných slov Spasiteľa na Kríži
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 3
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán, Hana Štolfová-Bandová – mezzosoprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Ľudovít Rajter, zbormajster: Jan Rozehnal)
 • Jubilant Ondrej Lenárd
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 16, s. 2
  (Ondrej Lenárd – dirigent, šéfdirigent Slovenskej filharmónie, životné jubileum – 50 rokov)
 • Odhaliť tajomstvo zvané hudba
  1992 Kontakt, Bratislava roč. 2, 1992, č. 7 – 8, s. 21 – 23
  (Slovenská televízia, Bratislava)
 • Baletná selanka
  Márna snaha o márnu opatrnosť
  1992 Telegraf roč. 1, 1992, č. 105 (5. 5.), s. 5
  (Louis Joseph Ferdinand Hérold/Peter Ludwig Hertel: Márna opatrnosť, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava)
 • Nový festival súčasnej hudby
  Melos-Ethos, hudba 20. storočia
  1991 Smena, Bratislava roč. 44, 1991, č. 257 (2. 11.), s. 5
  (festival Melos-Étos 1991, Bratislava)
 • Pittnerová, Gabriela – Blahynka, Miloslav: Spev medzi Východom a Západom
  1991 Smena, Bratislava roč. 44, 1991, č. 224 (24. 9.), s. 5
 • Z produkcie firmy Opus
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 6, s. 15
  (Opus – hudobné vydavateľstvo)
 • Mozart a harmónia sveta
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 50, s. 1
  (W. A. Mozart)
 • Don Giovanni v Prahe
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 50, s. 14
  (W. A. Mozart)
 • Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 49, s. 7
  (Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)
 • Zbavovať sa našej malosti
  Hovoríme s teatrológom, spisovateľom a prekladateľom Jánom Boorom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 47, s. 1, 11
 • Pocta Haydnovi
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 42, s. 15
  (Joseph Haydn – rakúsky skladateľ)
 • K deväťdesiatinám Ernsta Křenka
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 4, s. 15
  (Ernst Křenek – rakúsko-americký skladateľ českého pôvodu)
 • Poznámky o vzťahu F. X. Šaldu k hudbe
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 33, s. 15
  (František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)
 • Náš súčasník – František Xaver Šalda
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 33, s. 4
  (František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)
 • Nero a hudba
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 31, s. 15
 • Užitočná konfrontácia
  K hosťovaniu “London Contemporary Dance Theatre” v Bratislave
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 29, s. 15
 • Z kníh Supraphonu
  Antonín Sychra – Impresionizmus a expresia v hudbe
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 24, s. 15
  (Antonín Sychra – muzikológ, estetik, kritik, pedagóg a organizátor)
 • Pomoc Kurdom
  Benefičné koncerty Bratislavských komorných sólistov
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 23, s. 15
 • Mozartov Idomeneo a problémy štýlovej vernosti
  Opera Slovenského národného divadla k dvestoročnici W. A. Mozarta
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 13, s. 15
 • Za Deziderom Kardošom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 13, s. 15
  (Dezider Kardoš – slovenský skladateľ)
 • Nezvyčajná Figarova svadba
  Bratislavské hudobné slávnosti 1991
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 21, s. 6
  (W. A. Mozart: Figarova svadba – bábková verzia, réžia: Milan Sládek, mím, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)
 • Cantus
  Z činnosti jedného zborového telesa
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 2
  (zbor pôsobí pri Dóme kultúry Ružinov v Bratislave, Blanka Juhaňáková – dirigentka, v máji 1991 sa zbor zúčastnil na Medzinárodnom festivale speváckych zborov vo francúzskom Metz, spoluúčinkovali: Ľubica Vargicová – soprán, Dalibor Jenis – barytón)
 • Z produkcie Opusu
  Nové nahrávky Slovenskej filharmónie
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 8, s. 15
 • Nielen pre študentov
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 7, s. 14
 • Nová tvár prehliadky?
  Poznámky k 15. ročníku Novej slovenskej hudby
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 50, s. 15
 • Návraty k Bohuslavovi Martinů
  O premiére opery v Národnom divadle Praha
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 5, s. 15
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1990
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 45, s. 14
 • Za Leonardom Bernsteinom
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 43, s. 15
  (Leonard Bernstein – dirigent)
 • Od zväzu k únii
  O novom spoločenstve slovenských hudobníkov
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 4, s. 15
 • Rolling Stones v Prahe
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 35, s. 15
 • Diagonála Pentagonály
  Hrsť poznámok z benátskeho summitu
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 34, s. 8
 • Na záver baletnej sezóny (Dumas – Liszt – Wagner)
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 29, s. 15
  (Alexander Dumas – Franz Liszt – Richard Wagner)
 • Po valnom zhromaždení Slovenskej hudobnej únie
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 26, s. 15
 • Posolstvo hudby a humanity
  O koncertoch po slobodných voľbách
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 25, s. 15
 • Nielen o hudbe pre trh
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 23, s. 15
 • Hudba a dráma
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 22, s. 15
 • Z gramoplatní Opusu
  Nahrávky Chopina a Čajkovského
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 20, s. 9, 15
  (Fryderyk Chopin – poľský skladateľ, P. I. Čajkovský – ruský skladateľ)
 • Historická vernosť nestačí
  Schiller a Donizetti ako televízna koláž
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 19, s. 14
  (Friedrich Schiller – nemecký básnik, dramatik, spisovateľ, estetik a historik, Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)
 • Dominoval Mozart
  Jarné operné premiéry
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 17, s. 15
  (W. A. Mozart – rakúsky skladateľ)
 • Masaryk a hudba
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 15, s. 14
  (Tomáš Garrigue Masaryk – československý prezident)
 • Slovo o cirkevnej hudbe
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 12, s. 15
 • Turecký prezidentský symfonický orchester
  Bratislavské hudobné slávnosti 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 10
  (koncert: 8. októbra 1990, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave)
 • Slovo o opere SND
  1990 Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, Obzor, Bratislava roč. 2, 1990, č. 9, s. 5
  (Opera Slovenského národného divalda)
 • Trhliny na oboch stranách
  1990 Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, Obzor, Bratislava roč. 2, 1990, č. 8, s. 8
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Komorná opera, Bratislava, réžia: Karel Brožek)
 • Návraty k Janáčkovi
  1990 Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, Obzor, Bratislava roč. 2, 1990, č. 2, s. 6
  (Leoš Janáček – český skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Branislav Kriška)
 • Za Jánom Cikkerom
  1990 Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, Obzor, Bratislava roč. 2, 1990, č. 2, s. 3
  (Ján Cikker – slovenský skladateľ)
 • Čert a Káča k Dvořákovmu jubileu
  Tvorivý tím Gregor, Chudovský a Born v pražskom Národnom divadle
  1990 Národná obroda, Bratislava roč. 1, 1990, č. 148 (5. 11.), s. 10
  (réžia: Marián Chudovský, dirigent: Bohumil Gregor)
 • Opera nie je živé divadlo
  1989 Smena, Bratislava roč. 42, 1989, č. 189 (12. 8.), s. 6
  (Miloslav Blahynka – muzikológ, teatrológ, pedagóg, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán/alt)
 • Pastorkyňa lipských hostí
  21. januára 1989 uplynulo 85 rokov od svetovej premiéry Jej pastorkyne, ktorá sa konala v brnenskom Divadle na Veveří
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 5, s. 5
  (Operný súbor lipských divadiel s Gewandhausorchestrom)
 • Pikova dáma v SND
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 5
  (P. I. Čajkovský: Pikova dáma, Opera Slovenského národného divadla, réžia: Branislav Kriška, Sergej Larin – tenor, Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Dagmar Livorová – mezzosoprán, Ida Kirilová – alt, Jitka Saparová – alt, Ján Ďurčo – bas)
 • Fragmenty 88/89
  Divadelné štúdio v Redute, Fragmenty – študentské divadlo
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 5
  (študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, Martin Malachovský, Sylvia Sklovská, Eva Garajová, Ľudovít Ludha, Eva Rysová – réžia (1. časť), Ľubica Baricová – mezzosoprán (réžia, 2. časť), dirigenti: Gerhard Auer, Rudolf Geri)
 • Jesenné operné premiéry
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 50, s. 15
 • Čínske tradičné divadlo
  K hosťovaniu divadla z provincie S-čchuan
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 47, s. 15
 • Televízna opera o drogách
  K novému dielu Juraja Filasa
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 43, s. 14 – 15
  (Juraj Filas – skladateľ)
 • Hudba a spoločnosť 1740 – 1815
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 41, s. 15
 • Čajkovského Eugen Onegin na obrazovke
  K televíznej premiére operného filmu
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 33, s. 15
 • O hudbe, umení a vede
  Hovoríme s Jánom Albrechtom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 3, s. 15
  (Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)
 • O jednom nepravom kulte
  Na margo novej inscenácie Verdiho opery Macbeth
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 26, s. 15
 • Figarova svadba zo Smetanovho divadla
  K televíznemu prenosu operného predstavenia
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 25, s. 15
  (W. A. Mozart: Figarova svadba)
 • Robiť zmysluplné hudobné divadlo
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 23, s. 15
 • Hudobná veda dnes a zajtra
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 20, s. 15
 • Vrcholný Mysliveček
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 9, s. 4
  (Josef Mysliveček – český skladateľ, Komorní opera, Praha, réžia: Tomáš Šimerda)
 • Prvá syntéza
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 8, s. 7
 • Od komiky ku satire
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 6, s. 5
  (Igor Dibák – slovenský skladateľ, Komorná opera, Bratislava, dirigent: Rudolf Geri, réžia: Blažena Hončarivová)
 • Vrcholný záver sezóny
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 16 – 17, s. 8
  (Charles Gounod – francúzsky skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Študentská Hubička
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 13, s. 2
  (Bedřich Smetana – český skladateľ, Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
 • Komorná opera Slovenskej filharmónie
  Hudobná sezóna 1987/1988
  1988 Kritika, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava roč. 9, 1988
 • Komunikatívna hudba – súčasné predstavenie
  1988 Smena, Bratislava roč. 41, 1988, č. 89 (16. 4.), s. 6
  (Carl Orff – český skladateľ, Komorná opera, Bratislava, réžia: Peter J. Oravec a. h.)
 • Po prehliadke Nová slovenská hudba
  1988 Smena, Bratislava roč. 41, 1988, č. 57 (9. 3.), s. 6
 • Mladí sa nenechali zahanbiť
  Pohľad na medzinárodnú prehliadku Interpódium
  1988 Smena, Bratislava roč. 41, 1988, č. 248 (20. 10.), s. 6
 • Trikrát Mozart
  Figarova svadba v Prahe
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 5
  (W. A. Mozart: Figarova svadba, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 23. – 24. februára 1988)
 • A opäť Rigoletto
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 5
  (Giuseppe Verdi: Rigoletto, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 14. – 15. januára 1988)
 • Dvořákova Rusalka v SND
  Antonín Dvořák: Rusalka, Opera Slovenského národného divadla, dirigenti: František, Jílek, Dušan Štefánek, zbormajster: Ladislav Holásek, réžia: Miroslav Fischer
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 9
  (Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Eva Jenisová – soprán, Elena Kittnarová – soprán, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Jana Valášková – soprán, František Livora – tenor, Jozef Kundlák – tenor, Ondrej Malachovský – bas, Peter Mikuláš – bas)
 • Zdravý nemocný
  Operný súbor Národného divadla Praha, dirigent: Leoš Svárovský
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 26, s. 5
  (Jiří Pauer: Zdravý nemocný – opera, libreto napísal autor podľa rovnomennej Molièrovej hry, premiéra: 13., 17. októbra 1988)
 • Dni kultúry NDR v ČSSR
  V Bratislave hosťovala Nemecká štátna opera
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 22, s. 3
  (režisér: Theo Adam, Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, dirigent: Heinz Fricke, Magdaléna Hajóssyová – soprán, predstavenie: 27. septembra 1988)
 • Blahynka, Miloslav – Vysloužil, Jiří: S Jiřím Vysloužilom o Leošovi Janáčkovi
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 9
  (Jiří Vysloužil – český muzikológ, Leoš Janáček – český skladateľ, rozhovor pri príležitosti 60. výročia úmrtia Leoša Janáčka, 10. výročia založenia Janáčkovej spoločnosti pri Českej hudobnej spoločnosti a brnenského medzinárodného muzikologického kolokvia)
 • Výlety pána Broučka v ND Praha
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 5
  (Leoš Janáček: Výlety pána Broučka, režisér: Ladislav Štros, choreograf: Ondrej Šoth, dirigent: Bohumil Gregor, Národné divadlo, Praha, premiéra: 31. mája 1988)
 • Prešovská konferencia o umeleckých tradíciách v hudobnej kultúre socializmu
  ktorá sa uskutočnila v rámci 30. ročníka Prešovskej hudobnej jari, 19. – 20. apríla 1988, na tému: Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 8
  (organizátori: Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov, Umenovedný ústav SAV, Slovenská hudobná spoločnosť)
 • Carl Maria von Weber
  Concertino pre klarinet a orchester Es dur, Koncert pre klarinet a orchester č. 1 f mol, Koncert pre klarinet a orchester č. 2 Es dur
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 8
  (Carl Maria von Weber – nemecký skladateľ, recenzia gramofónovej platne, účinkujúci: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent: Ondrej Lenárd, Jozef Luptáčik – klarinet)
 • Leoš Janáček
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 11, s. 6
  (Leoš Janáček – český skladateľ)
 • Koncertné uvedenie opery na BHS
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 8, s. 15
  (Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Krútňava v Slovenskom národnom divadle
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 5, s. 14
  (Eugen Suchoň: Krútňava, Opera Slovenského národného divadla)
 • V znamení dvoch jubileí
  Predfestivalové koncerty Bratislavských hudobných slávností
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 4, s. 15
 • Tretie naštudovanie Krútňavy
  Banskobystrická opera k jubileu Eugena Suchoňa
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 13, s. 15
 • Na scéne Komorná opera
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 8
 • Dvořákova Armida v ND v Prahe
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 9, s. 5
  (Antonín Dvořák: Armida, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 2. apríla 1987, režisér: Ladislav Štros)
 • Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty
  V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave, Praha: dirigent: Zdeněk Košler, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 12. decembra 1986
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 5
  (Bratislava: režisér: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek, Ondrej Malachovský – bas, Jozef Kundlák – tenor, Ján Ďurčo – barytón, Jana Valášková – soprán, Lívia Ághová – soprán, premiéra: 19. – 20. decembra 1986)
 • Slovenská filharmónia
  8. a 9. januára 1987. Joseph Haydn: Ročné obdobia (oratórium pre sóla, zbor a orchester, Hob. XXI:3), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, sólisti: Magdaléna Hajóssyová – soprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, 7, s. 4
  (15. a 16. januára 1987. Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra op. 62, Symfónia č. 4, B dur op. 60, Koncert pre husle a orchester D dur op. 61. Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrík Režucha, sólista: Gidon Kremer (ZSSR), husle)
 • Reformátor opery
  K dvestoročnici úmrtia Christopha Willibalda Glucka
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 1
 • Dvakrát antický námet
  Martinů a Stravinskij v Národnom divadle Praha
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 5
  (Bohuslav Martinů: Ariadna, Igor Stravinský: Oedipus Rex, Opera Národného divadla Praha, dirigent: Václav Neumann, premiéra: 15. a 20. októbra 1987)
 • Medzinárodné hudobnovedné kolokvium Brno 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 3
  (22. ročník medzinárodného hudobnovedného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 5. – 7. októbra 1987 v Brne na tému: Romantizmus a hudba)
 • Kovářová, Anna – Blahynka, Miloslav – Čárska, Etela – Ursínyová, Terézia: Komorné orchestre
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 3
  (Juhočeský štátny orchester z Českých Budějovíc, dirigent: Jaroslav Vodňanský, koncert: 30. septembra 1987, Bratislava)
 • Diskusná tribúna: K problematike vkusu z hľadiska hudobnej sociológie
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 19, s. 4
 • S akcentom na tradičnosť?
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 5
  (Richard Strauss: Mlčanlivá žena, režisér: Otto Ševčík, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 25. júna 1987)
 • Donizettiho Maniere teatrali v Komornej opere Slovenskej filharmónie v Bratislave
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 11, s. 5
  (režisér: Jozef Bednárik, choreograf: Ondrej Šoth, Gaetano Donizetti: Maniere teatrali – opera, Komorná opera SF, premiéra: 10. – 11. apríla 1987, miesto konania: Štúdio S, preklad libreta: Jela Krčméry)
 • Nad dielom Ota Ferenczyho
  1986 Rytmus roč. 37, 1986, č. 7, s. 7
  (Oto Ferenczy – český skladateľ)
 • Fórum mladých muzikológov
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 15
  (Sympózium mladých muzikológov, 1986)
 • Blahynka, Miloslav – Rybárska, Ľubica: Profily mladých: Sopranistka Ľubica Rybárska
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 4
  (Ľubica Rybárska – operný spev, sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave)
 • Dielo úsmevnej iskry
  Prokofievove Zásnuby v kláštore v Smetanovom divadle v Prahe
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 5
  (Sergej Prokofiev: Zásnuby v kláštore – opera, premiéra: 17. októbra 1986, Smetanovo divadlo v Prahe, režisér: Ladislav Štros)
 • Predfestivalové stretnutie s hudbou
  Bratislavské hudobné slávnosti 1986
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 19, s. 1
  (predfestivalový koncert: 11. septembra 1986, Slovenská filharmónia, dirigent: Richard Zimmer, Ewald Danel – husle)
 • XII. cyklus koncertov v Klariskách
  koncert: 30. júna 1986, Marica Dobiášová – čembalo, Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec – flauta, Jozef Čejka – hoboj, Jozef Luptáčik – klarinet, František Machats – fagot, Jozef Illéš – lesný roh
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 18, s. 7
  (koncert: 7. júla 1986, Brio Quartet zo Švédska)
 • Gramorecenzia: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti Grossi, op. 6
  Quido Hölbling – husle, Anna Hölblingová – husle, Jozef Podhoranský – violončelo, Jozef Sikora – violončelo, Ľudovít Kanta – violončelo, Cappella Istropolitana, dirigent: Pavol Bagin
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 17, s. 5
 • Jubilanti: Jiří Fukač
  15. januára 1986, 50. výročie narodenia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 7
  (Jiří Fukač – československý muzikológ, pedagóg)
 • Blahynka, Miloslav – Szőke, Peter: Náš zahraničný hosť: Muzikológ a biológ Peter Szőke
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 6
  (Peter Szőke – maďarský muzikológ a biológ (rodák z Nitry)
 • Nad vedeckým dielom Otakara Zicha
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 8
  (Otakar Zich – český muzikológ - estetik, skladateľ, k 50. výročiu úmrtia)
 • Zborové koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 5
  (cyklus koncertov, koncert: 24. augusta, účinkujúci: Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), dirigent: Peter Hradil, Pěvecké sdružení moravských učitelů)
 • Blahynka, Miloslav – Fernández, Frank: Náš zahraničný hosť: Klavirista Frank Fernández
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 1, s. 6
 • Vedecké recenzie
 • Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 404 – 406
 • Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 550 – 551
 • Recenzujeme: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie
  Opus. Bratislava 1986
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 8
 • Recenzujeme: Rudolf Pečman: Georg Friedrich Händel
  Supraphon, Praha 1985, str. 388
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 8
  (Rudolf Pečman – český muzikológ, pedagóg, organizátor)
 • Vladimír Helfert v českom a európskom kontexte
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 6, s. 3
  (Vladimír Helfert – český muzikológ, pedagóg, organizátor a dirigent, muzikologická konferencia venovaná 100. výročiu narodenia Vladimíra Helferta, 27. – 28. februára 1986, Brno)
 • Medzinárodné brnenské muzikologické kolokvium
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 5, 7
  (konalo sa 6. – 8. októbra 1986 v rámci 21. medzinárodného hudobného festivalu v Brne na tému: Hudba v premenách estetických kategórií)
 • Hudobné festivaly – križovatky národných hudobných kultúr
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 13, s. 4
  (medzinárodná hudobnovedná konferencia, 21. – 23. mája 1986, Praha)
 • Gramorecenzia: Tvorcovia slovenskej národnej hudby. Alexander Albrecht
  Opus Stereo...
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 5
  (Alexander Albrecht – slovenský skladateľ)
 • Za ďalší rozvoj socialistickej hudby. Za nové formy spolupráce medzi národmi
  Stretnutie predstaviteľov skladateľských zväzov krajín socialistického spoločenstva
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 1
  (ktoré sa uskutočnilo 2. – 6. decembra 1985, Praha)
 • Recenzujeme: Ladislav Šíp: Česká opera a její tvůrci. Supraphon Praha, 1983
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 16, s. 4, 7

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2010 za dlhoročný výskum v oblasti dejín, teórie a estetiky opery a hudobného divadla
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)
 • Pamätná plaketa primátora mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu
  2003
 • Čestný diplom medzinárodnej spoločnosti Johanna Straussa (sympózium, Bukurešť)
  2002
 • Pamätná plaketa Národného hudobného centra a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri príležitosti Roku slovenskej hudby (1996)
  1997


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 03. 2020