Profil osobnosti

Foto: Eva Szórádová Zdroj: Archív Hudobného centra

Eva Szórádová

18. 5. 1961 Spišská Nová Ves

muzikológia, hudobná história, organológia, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1984
absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, titul PhDr., Cena ministra školstva SR za vynikajúce výsledky v štúdiu a vedecko-výskumnú a odbornú činnosť
od 1984
pedagogička na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
do 1993
externá vedecká ašpirantúra v odbore teória a dejiny hudby na Ústave hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Pedagogické dielo Jána Amosa Komenského ako hudobnohistorický prameň
1998
titul doc. na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, v odbore hudobná výchova so zameraním na dejiny hudby, habilitačná práca Kapitoly z dejín hudobného nástrojárstva na Slovensku. Historická organológia ako súčasť hudobno-historických disciplín na pedagogických fakultách
2002 – 2010
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2005
titul prof., inaugurácia v odbore teória vyučovania hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
od 2010
dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

V oblasti výskumu sa zameriavala na hudobné nástrojárstvo, hudobnú históriu na Slovensku a dejiny hudobnej pedagogiky. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti publikovala v knihe Historické klavíry na Slovensku (2004). Je autorka hesiel osobností hudobného nástrojárstva v Encyclopaedii Beliana a Österreichisches Musiklexikon.

Je členka redakčnej rady medzinárodného art-žurnalu FORTISSIMO (Charkov).

Spolupracovala s viacerými zahraničnými inštitúciami (Viedeň, Lipsko), podieľala sa na riešení dvoch medzinárodných projektov Európskej únie.

Absolvovala zahraničné študijné pobyty v Nemecku (Lipsko, Paderborn), prednášala na zahraničných konferenciách vo Viedni (1997, 2003), Chemnitze (2007), Lipsku (2008), Bad Arolsene (2001), Michaelsteine (2004), Krakove (2007), Bonne (2009), ako aj na svetovom kongrese IGEB v Banskej Bystrici (1998).

Venuje sa pedagogickej činnosti na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako hosťújúci pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hudobnohistorické disciplíny: dejiny hudby, dejiny slovenskej hudby a organologické disciplíny).

Bibliografia

 • Kručayová, Alena: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku (Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry)
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 44 – 45
 • Kalinayová-Bartová, Jana: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku. Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 210 – 213
 • Schmidtová, Alexandra: Eva Szórádová: Dejiny hudby I
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 45 – 46
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Bratislavskí hudobní nástrojári
  2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2019
  (289 s., 1. vyd., CD-ROM, rok vydania 2018)
 • Szórádová, Eva – Blažeková, Miroslava – Čierna, Alena: Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu
  Teoretické, historické a didaktické aspekty vybraných oblastí elementárnej hudobnej výchovy
  2008 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008
  (77 s., 1. vyd.)
 • Historické klavíry na Slovensku (Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry)
  2004 Scriptorium Musicum, Bratislava 2004
  (263 s., 1. vyd.)
 • Kapitoly z dejín hudobného nástrojárstva na Slovensku
  Habilitačná práca
  1998 Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 1998
  (177 s.; s. n.)
 • Pedagogické dielo J. A. Komenského ako hudobno-historický prameň
  Dizertačná práca
  1992 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1992
  (177 s.; s. n.)
 • Výrobcovia strunových klávesových nástrojov na Slovensku
  Diplomová práca
  1984 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1984
  (123 s.; s. n.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Bratislavskí husliari
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 169 – 210
 • Saitenklaviere in der Slowakei
  2001 Das Österreichische Cembalo. 600 Jahre Cembalobau in Österreich. Im Gedenken an Hermann Poll aus Wien (1370 – 1401). Herausgegeben von Alfons Huber. Kunsthistorisches Museum Wien, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2001, s. 355 – 395
 • Výrobcovia dychových nástrojov na Slovensku
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 320 – 359
 • Klavichordy a čembalá na Slovensku
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 309 – 344
 • Hudba v pedagogickom diele Jana Amosa Komenského
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 2, s. 137 – 202
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Szórádová, Eva – Dobrocká, Soňa: School curriculum as a means of shaping national identity
  Music education in the Slovak region of Czechoslovakia in the interwar period (1918 – 1939)
  2018 Pedagogy, Culture & Society roč. 26, 2018, č. 2, s. 165 – 179
 • Instructions for Vocals and Piano or Playing the Organ
  History of a music textbook. Franz Paul Rigler: Anleitung zum Gesange, und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen. Príbeh jednej učebnice hudby
  2017 Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 65, 2017, č. 4, s. 617 – 653
 • Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (II)
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 2, s. 165 – 221
 • Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (I)
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 2, s. 151 – 175
 • Contexts and functions of music in the Orbis sensualium pictus textbook by John Amos Comenius
  2015 Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, Taylor & Francis roč. 51, 2015, č. 5, s. 535 – 559
 • Inštitucionalizácia v hudobnom nástrojárstve na Slovensku
  2011 ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska, Čierna, Alena (ed.), Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, s. 91 – 96
 • Historical Musical Instruments and Music Education
  2011 Teaching and Learning (Nastava i učenje). Present Situation and Problems (Stanje i Problemi), Užice 2011, s. 575 – 582
  (University of Kragujevac)
 • Reklama v hudobnej kultúre 19. storočia
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 357 – 369
 • Marketing im Musikinstrumentenbau und in der Musikkultur des 19. Jahrhunderts
  2010 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 131 – 244
 • Vizuálne propagačné prostriedky v hudobnom nástrojárstve na Slovensku
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 2 – 3, s. 283 – 323
 • Šimonek, Jaromír (zost.) a kol.: 50 rokov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1959 – 2009)
  2009 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2009
  (144 s., 1. vyd.)
 • Selbständigkeit und Abhängigkeit: Instrumentenbau und Handel in der Slowakei
  2008 Der Gesellschaft für Musikforschung. XIV. Internationaler Kongress 28. September – 3. Oktober 2008, Rhytmos Verlag, Poznan 2008, s. 94
  (Abstrakt)
 • Klavierbau und Klavierhandel in den ungarischen Kronländern bis 1850
  2008 Das Wiener Klavier bis 1850. Bericht des Symposiums “Das Wiener Klavier bis 1850”, veranstaltet von der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums Wien vom 16. bis 18. 10. 2003, Hans Schneider Verlag, Viedeň, Tutzing 2008, s. 135 – 146
  (276 s., 1. vyd., Kunsthistorisches Museum Wien)
 • Podmienky a predpoklady vývoja hudobného nástrojárstva na Slovensku
  2007 Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2007, s. 99 – 109
 • Heisler, Joseph
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 570
 • Harmónium
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 511
 • Harmonika
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 510
 • Harfa
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 505 – 506
 • Hambergerovci
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 476
 • Heligón. Heligónka
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 577
 • Heisserer, Johann Michael
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 570
 • Listy hudobného vydavateľstva Breitkopf & Härtel v hudobnej zbierke Johanna Nepomuka Batku
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 193 – 214
 • Zur Geschichte des Waldhorns in der Slowakei
  2006 Jagd- und Waldhörner. Geschichte und musikalische Nutzung. Michaelsteiner Konferenzberichte 70. 25. Musikinstrumentenbau-Symposium Michaelstein, 8. bis 10. Oktober 2004. Taschenbuch, 6. November 2006, Vißner-Verlag, Stiftung Kloster Michaelstein, Augsburg 2006, s. 227 – 238
  (480 s., 1. vyd.)
 • Schöllnast, Familie
  2006 Oesterreichisches Musiklexikon. Rudolf Flotzinger (Hrsg.), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Viedeň 2006
  (1 CD-ROM)
 • Klavíry Carla Schmidta
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 36 – 38
 • Ertlovci
  2005 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 4, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005, s. 157
 • Briefe des Musikverlags Breitkopf & Härtel in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka
  2005 Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig, Leipzig 2005, s. 121 – 130
 • Podstata gregoriánskeho chorálu
  2005 2000 rokov cirkevnej hudby. Zborník materiálov z 21. seminára hudobných knihovníkov, Bratislava, 15. – 16. júna 2001. Zost. Emese Duka-Zólyomi, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2005, s. 13 – 21
 • Lovecký a lesný roh – jeho dejiny a hudobné uplatnenie
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 9 – 10
 • Vedecká a umelecká činnosť Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  2004 Slovenský učiteľ, Nitra roč. 12, 2004, č. 9, s. 7 – 8
  (príloha Technológia vzdelávania)
 • Die Bläsermusik in Bratislava. Musik, Musikanten, Instrumente, Instrumentenbauer
  2004 Wege der Bläsermusik im südöstlichen Europa. Arolser Beiträge zur Musikforschung. Bd. 10. Tagungsbericht. Herausgegeben von Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, Studio Verlag, Sinzig 2004, s. 131 – 141
 • Tagung Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa
  2004 Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 9. Ed. H. Loos and E. Möller, Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig, Leipzig 2004, s. 307 – 312
 • Veľkolepý dobročinný koncert v Prešporku roku 1855
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 30, 32
 • Viedenský klavír do roku 1850
  Umeleckohistorické múzeum – Oddelenie starých hudobných nástrojov
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 7 – 8
 • Heinrich Klein a sklenená harmonika
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 22 – 24
 • Výroba harmónií na Slovensku
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 508 – 515
 • Z histórie bratislavského Spolku umelcov a učiteľov jazyka (1815 – 1927)
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 424 – 449
 • Die Entwicklung des Musikinstrumentenbaus in Bratislava – kulturelle und gesellschaftliche Aspekte
  2003 Early Music: Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków 18 – 21 September 2003, Institute of Musicology, Jagiellonian University, Krakov 2003, s. 403 – 408
 • Dipingere la musica. Musik in der Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts
  Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums, Wien 2001
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 150 – 151
 • Podstata gregoriánskeho chorálu
  2000 Musicologica Slovaca et Europea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 245 – 250
 • Klavír op. 869 Carla Schmidta
  2000 Dni starej hudby 2000, Centrum starej hudby, Bratislava 2000, s. 32 – 33
 • Blasinstrumentenbau in Bratislava
  2000 Alta musica. Eine Publikation der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik. Kongressbericht Banská Bystrica 1998. Herausgegeben von Armin Suppan. Band 22, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2000, s. 365 – 398
 • Vzdelanie a vzdelávanie hudobných nástrojárov na Slovensku v minulosti
  1999 Čičaj, Viliam (ed.): Formy a obsah vzdelanosti v historickom procese. Zborník materiálov z vedeckej konferencie, Smolenice, 17. – 19. novembra 1997, Historický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1999, s. 114 – 122
 • Stav a perspektívy výskumu v oblasti hudobného nástrojárstva na Slovensku
  1999 Hudobno-historické pramene, dokumentácia, ochrana, prezentácia. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 24. – 26. novembra 1998, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999
 • Blasinstrumentenbau in Bratislava
  Slowakei des 19. Jahrhunderts
  1998 Abstracts/Zusammenfassungen. 13. IGEB Konferenz in Banská Bystrica, Slowakei, vom 6. bis 12. Juli 1998. Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik, Banská Bystrica 1998, s. 25
 • Historické formy vzdelávania hudobných nástrojárov na Slovensku
  1998 Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre II, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1998, s. 57 – 83
 • Otakar Važanský, Koloman Bokroš
  Významné osobnosti Nitry. Vydané pri príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských výsad Nitre 2. septembra 1248, zost. Anton Pažitný
  1998 Mestský úrad, Nitra 1998, s. 162, 168
  (208 s., 1. vyd.)
 • Hudba v ilustrovaných učebniciach J. A. Komenského
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 26 – 29
 • Hudba v učebniciach J. A. Komenského v premenách času
  1996 Steinmetz, Karel (ed.): Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce). Sborník z konference Janáčkiana 1996. Edícia: Muzikologické studie. Sv. 5, Asociace hudebních umělců a vědců – TC Ostrava, Ostrava 1996, s. 137 – 159
  (237 s., 1. vyd.)
 • Mačák, Ivan – Szórádová, Eva: Einschreib-Buch des Instrumentenmachers und Erfinders Franz Schöllnast Senior in Pressburg
  1996 “transLOKAL” 9 Städte im Netz (1848 – 1918). Pressburg/Bratislava, Brünn/Brno, Krakau/Kraków, Laibach/Ľubľana, München, Fünfkirchen/Pécs, Triest, Agram/Zagreb. Ausstellungskatalog des Grazer Stadtmuseums, Graz 1996, s. 683
  (Leykam Buchverlagsgesellschaft m. b. H.)
 • Hudba na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule (1819 – 1949)
  1994 Musicologica Slovaca et Europea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 153 – 160
 • Niekoľko poznámok k vyučovaniu dejín hudby na pedagogických fakultách
  1993 Medacta ’93. Zborník z vedeckého sympózia. Časť 3. Moderné technológie vzdelávania, Vysoká škola pedagogická, Nitra 1993, s. 171 – 173
 • Hudobnotematické poznatky v Komenského pedagogickom diele a ich vývoj z hľadiska európskej barokovej hudby
  1993 J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie, konanej v Bratislave, v dňoch 30. – 31. marca 1992, Pavol Hrnčiar (ed.), Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1993, s. 221 – 224
  (418 s., 1. vyd.)
 • Spišskí nástrojári
  1990 Hudební nástroje roč. 27, 1990, č. 3, s. 86 – 89
  (Hudební nástroje, roč. 27, č. 4, s. 134)
 • Franz Schubert a klavír Carla Schmidta
  1989 Hudební nástroje roč. 26, 1989, č. 2, s. 60
 • O výrobe klavírov v Uhorsku
  1988 Hudební nástroje roč. 25, 1988, č. 5, s. 174
 • Výroba strunových klávesových nástrojov na Slovensku
  1986 Hudební nástroje roč. 23, 1986, č. 2, s. 59 – 61
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Szórádová, Eva – Blažeková, Miroslava – Čierna, Alena: Teoretické, historické a didaktické aspekty vybraných oblastí elementárnej hudobnej výchovy
  2008 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008
  (77 s., 1. vyd.)
 • Dejiny hudby I (Starovek, stredovek, renesancia)
  2002 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2002
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Szórádová, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice VIII
  International Proceedings of Scientific Studies
  2015 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2015
  (79 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice IV
  International Proceedings of Scientific Studies
  2013 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2013
  (82 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva (ed.): Learner – Teacher – Research in Serbian-Slovak Education Environment
  International Scientific Proceedings
  2012 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2012
  (181 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice I
  International Proceedings of Scientific Studies
  2012 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2012
  (173 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva – Polák, Jozef – Červeňanská, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 2. diel
  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007
  2007 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007
  (343 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva – Polák, Jozef – Červeňanská, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 3. diel
  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007
  2007 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007
  (376 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva – Polák, Jozef – Červeňanská, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 4. diel
  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007
  2007 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007
  (430 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva – Polák, Jozef – Červeňanská, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 1. diel
  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007
  2007 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007
  (408 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva (ed.): Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 1. diel
  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004
  2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Nitra 2005
  (624 s., 1. vyd.)
 • Szórádová, Eva (ed.): Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2. diel
  Zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004
  2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Nitra 2005
  (581 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Vandrovali hudci... od mora k Nitrave
  Cyrilo-metodské slávnosti, 1. ročník festivalu dávnej hudby, Nitra, 3. – 5. júla
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 5
 • Slávnostné laudatio
  2007 Doctor honoris causa – Ladislav Burlas. Hudba a hudobná kultúra v súčasnosti, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007, s. 17 – 23
 • K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 6
 • Muzikál Sen o ruži z dielne Petra Vlčka
  2001 Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra roč. V, 2001, č. 6, s. 6
 • Harmónia a disharmónia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 25
 • Muzikologická konferencia: Hudobnohistorické pramene
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 6
 • Anketa
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 427 – 430
 • Vedecké recenzie
 • Musicologica Istropolitana III, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2004, editor Marta Hulková
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 251 – 253
 • Eszter Fontana: Namhafte Pianisten im Aufnahmesalon Hupfeld
  Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig. Halle an der Saale – Leipzig
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 41 – 42
 • Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea II.: Hudobné nástroje
  Musaeum Musicum. Bratislava 2003
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 45 – 46
 • Musicologica Istropolitana II, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2003, editor Marta Hulková
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 428 – 429
 • Musica Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 426 – 428
 • Heise Birgit: Membranophone und Idiophone
  Europäische Schlag- und Friktionsinstrumente, Musinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, 2002
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 61 – 62
 • Pavel Kurfürst: Hudební nástroje, Togga, spol. s. r. o., Praha 2002
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 46
 • Zo sympózia o stolových klavíroch
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 8 – 9
 • Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa
  Medzinárodná konferencia, Lipsko, 4. – 5. decembra 2003
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 554 – 557
 • John-Paul Williams: Piano. Průvodce hudebním nástrojem a jeho místem v dějinách, Praha, Nakladatelství Slovart 2003
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 543 – 545
 • Jaroslav Smolka a kolektív: Dějiny hudby, Nakl. Togga agency, Brno 2001
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 44 – 45
 • Hudba pre dychové nástroje
  Bad Arolsen, 9. – 10. júna 2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 7
 • Ulrich Michels: Encyklopedický atlas hudby, Lidové noviny, Praha 2000
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 44 – 45
 • Jana Lengová – František Matúš (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre
  Zborník z muzikologickej konferencie, Súzvuk, Prešov 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 582 – 584
 • Pavel Kurfürst: Organologie (propedeutika, exemplifikace)
  Georgius, Hradec Králové, 1998
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 396 – 397
 • Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1998 Hudební nástroje, Hradec Králové roč. XXXV, 1998, č. 1, s. 38 – 39
  (Garaj, Bernard: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, 277 s., 1. vyd.)
 • Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig
  Balassi Kiadó, Budapest 1995
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 8
 • Andreas Michel: Zithern. Musikinstrumente zwischen Volkskultur und Bürgerlichkeit
  Musikinstrumentenmuseum der Universiät Leipzig, Leipzig 1995
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 8
 • Medzinárodné sympózium vo Viedni “600 Jahre Cembalobau in Österreich”
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 11
 • Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí
  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2005 za knihu Historické klavíry na Slovensku (Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry), Scriptorium Musicum, Bratislava 2004
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)
 • Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  2002, 2005 za publikačné aktivity
 • Cena ministra školstva SR
  1984 za vynikajúce výsledky v štúdiu a vedecko-výskumnú a odbornú činnosť


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 02. 2017