Profil osobnosti

Foto: Ľubomír Chalupka Zdroj: fphil.uniba.sk

Ľubomír Chalupka

14. 8. 1945 Senica

muzikológia, hudobná teória, publicistika, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1962 – 1967
hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (u prof. Jozefa Kresánka, zakladateľa modernej slovenskej muzikológie)
1974 – 1989
pedagóg na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave
od 1989
pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1981 PhDr., 1988 hodnosť CSc., 1996 docent, 2001 profesor)
2001 – 2007
vedúci Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Chalupkova rozsiahla vedecká práca je zameraná na hudobnú teóriu, hudobnú analýzu, dejiny slovenskej hudby 19. a 20. storočia a metodológiu hudobnej vedy.

V rámci svojho muzikologického bádania riešil témy: Melodicko-harmonická štruktúra sláčikových kvartet Bélu Bartóka vo svetle vplyvu slovenského folklóru (1981, rigorózna práca), Štýlotvorné formovanie mladej skladateľskej generácie na Slovensku v 60. rokoch (1988, doktorská dizertačná práca), Historicko-teoretické predpoklady vývoja slovenskej hudby po roku 1945 (1996, habilitačná práca), v roku 2001 absolvoval inauguračnú prednášku na tému Hudobná avantgarda na Slovensku, za ktorú mu bol udelený titul profesor.

Spolupracoval so Slovenskou muzikologickou asociáciou pri organizovaní medzinárodných muzikologických konferencií v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Je editorom viacerých odborných muzikologických zborníkov.

Ako hosťujúci pedagóg prednášal na univerzitách v Českej republike (Praha, Olomouc), Rakúsku (Viedeň) a Poľsku (Krakov).

Je členom medzinárodného Arbeitkreis für systematische Musikwissenschaft so sídlom v Hamburgu.

Bibliografia

 • Bubnáš, Juraj: Jubilant Ľubomír Chalupka
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 7
 • Zvara, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný
  2015 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 41, 2015, č. 2, s. 105 – 106
 • Szórádová, Eva: K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 6
 • Szórádová, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 426 – 428
 • Kurajdová, Ema: Ľubomír Chalupka (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 485 – 487
 • Kajanová, Yvetta: Ľubomír Chalupka
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 3
 • Recenzie
 • Martináková, Zuzana: Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 39
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 31, 2014, č. 2, s. 349-352
 • Personálna bibliografia
 • Hommage à Peter Kolman
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 26
 • Dramatická cesta hudobníka k pravde... (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 14
 • Marek Kopelent - principy opravdovosti a pravdivosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 18
 • Knižné monografie
 • Cestami k tvorivej profesionalite
  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)
  2015 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2015
  (307 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
  (672 s., 1. vyd., + 1 CD)
 • Slovenská hudobná tvorba po roku 1945
  (Historicko-teoretické predpoklady vývoja)
  1996 Bratislava 1996
  (335 s., habilitačná práca)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995)
  2017 Slovenská hudba roč. 63, 2017, č. 3, s. 207–218
 • Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien
  2017 Studia Academica Slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 46, 2017, s. 73–85
 • Pocta Miroslavovi Filipovi – slovenskému muzikológovi
  2017 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, Bratislava 2017, s. 191–197
 • Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období (1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia
  2016 Muzikologické fórum roč. 5, 2016, č. 1, s. 75-88
 • Hudobné dielo ako predmet muzikologického záujmu
  2016 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae roč. 15, 2016, č. 1, s. 166-172
 • Kniha Dějiny hudby na Moravě od Jiřího Sehnala a Jiřího Vysloužila ako inšpirácia pre sledovanie vývoja slovenskej hudobnej historiografie
  2016 Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno 2016, s. 21 – 30
  (227 s., 1. vyd.)
 • Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera
  2016 Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2016, s. 176-191
 • Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 20 – 34
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • The Genesis, Structure and Competences of the Notion of “Musical Thinking” in the Musicological Oeuvre of Jozef Kresánek
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 15 – 39
  (152 s., 1. vyd., noty)
 • Zápas hudobníkov – profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Eugena Suchoňa a Jozefa Kresánka – o dôstojné miesto umenia vo výchove mladého človeka na Slovensku
  2014 Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Acta Culturologica. Zv. 22 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, venovanej kulturologičke Anne Fischerovej, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2014, s. 42 – 51
  (CD-ROM, vedecká konferencia sa uskutočnila v Bratislave, 15. mája 2014)
 • Inter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny
  2014 In: e-slovak.sk/zborniky
  Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2014, s. 57 – 68
 • Pohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)
  2014 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2014, s. 61 – 65
 • Kategória hudobného myslenia v diele Jozefa Kresánka
  2013 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 39, 2013, č. 4, s. 378 – 385
 • Bratislava ako špecifický región vo vývoji hudobnej kultúry na Slovensku v medzivojnovom období
  2013 Muzikologické fórum, Česká společnost pro hudební vědu, Praha roč. 2, 2013, č. 2, s. 166 – 175
 • Teoretická interpretácia diela 20. storočia – Ilja Zeljenka: Druhé klavírne kvinteto
  2013 Muzikologické fórum, Česká společnost pro hudební vědu, Praha roč. 2, 2013, č. 1, s. 22 – 29
 • Vklad evanjelických skladateľov do vývoja hudby na území Slovenska v 17. storočí
  2013 Petržalský evanjelik, Bratislava roč. 18, 2013, č. 3 – 4, s. 56 – 61
 • Juraj Beneš – tvorca zameraný proti hudobnoromantickým konvenciám
  2013 Petržalský evanjelik, Bratislava roč. 18, 2013, č. 2, s. 37 – 40
 • Poznámky k postihnutiu nástupu a formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 20. storočia
  2013 Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc roč. 17, 2013, s. 29 – 45
 • Jazzové inšpirácie v slovenskej hudbe 20. storočia
  2013 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2013, č. 1
 • Osobnosť Ota Ferenczyho
  2013 Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. výročia hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zost. Drličková, Dana, Bratislava 2013, s. 25 – 35
  (106 s., 1. vyd.)
 • Česko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiska
  2013 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 42. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2013, s. 229 – 244
 • kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg
  2013 Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2013
  (684 s., 1. vyd.)
 • Zdroje avantgardnosti v živote i tvorbe Tadeáša Salvu
  2013 12. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z medzinárodnej konferencie, Kúpele Lúčky, 19. – 21. októbra 2012, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2013, s. 15 – 42
  (pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín skladateľa)
 • Konštruktívne činitele v hudbe slovenského skladateľa Jozefa Sixtu
  2013 Ale najväčšia z nich je láska, Martin 2013, s. 84 – 95
  (204 s., 1. vyd., Biblická škola v Martine)
 • Monografia tvorivej skupiny ako syntéza dielčich skladateľských monografií
  2013 K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2013, s. 127 – 138
 • Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy
  2012 impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, Bratislava roč. 8, 2012, č. 3, s. 108 – 117
 • Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 2, s. 133 – 149
 • Nové iniciatívy v matematických metódach v rámci disciplíny Hudobná teória na Slovensku
  2012 Muzikologické fórum, Česká společnost pro hudební vědu, Praha roč. 1, 2012, č. 2, s. 23 – 32
 • Jozef Kresánek – pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012, s. 208 – 215
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Pohľady muzikológa Ivana Hrušovského na slovenskú hudbu 20. storočia
  2012 Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Martináková, Zuzana (ed.), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica 2012, s. 45 – 52
 • Slovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiach
  2012 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 41. Prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2012, s. 105 – 112
 • Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 337 – 342
 • Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 3, s. 263 – 274
 • Hudba na Slovensku na konci 20. storočia
  2011 Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov. Zost. Drličková, Dana, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2011, s. 60 – 66
 • Die Kategorie des “musikalischen Denkens” im Werk von Jozef Kresánek
  2011 Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 12 – 13
 • The term “transmutation” in the theoretic conception of Slovak musicologist Miroslav Filip as one of the impulses for analysis of harmony in the music of Frederic Chopin
  2011 Traces and Echoes of Chopin’s Works (7). VII Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 22. – 24. 11. 2010, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 219 – 232
 • Humanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (k 100. výročiu narodenia skladateľa)
  2011 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 125 – 136
 • Notes to understanding of beginning and formation of Slovak musical avant-garde in the 1960s
  2011 Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov 2011, s. 67 – 80
 • Fenomén Juraj Hatrík v siločiarach slovenskej hudobnej kultúry
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z 9. muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2011, s. 225 – 233
 • Zápas o “Novú hudbu” na Slovensku v poňatí Ladislava Mokrého
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 87 – 103
 • K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 49 – 64
 • 90 rokov prípravy muzikológov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
  2011 ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Zost. Čierna, Alena, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, s. 97 – 109
 • Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 13 – 30
 • Výklad pohybu okolí harmonických centier v diele teoretika Miroslava Filipa ako cesta k pochopeniu harmónie Fryderyka Chopina
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 3, s. 259 – 281
 • Die Anfänge und die Entwicklung der professionellen Musik im 20. Jahrhundert
  2010 Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2010, s. 127 – 144
 • Teoreticko-metodologické východiská k postihovaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945
  2010 Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 3. Pluralita hudobných štýlov a hudobných poetík. Kolokviálne stretnutie hudobníkov na pôde Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, 21. – 23. apríla 2009, Orman, Bratislava 2010, s. 13 – 41
 • kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im
  2010 Encyklopedický ústav SAV, Bratislava 2010
  (686 s., 1. vyd.)
 • Die Entwicklung der Musik in der Slowakei zwischen 1830 und 1918
  2010 Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2010, s. 121 – 126
 • Fenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočia
  2010 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 89 – 96
 • Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa
  2010 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 42 – 49
 • Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)
  2010 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 145 – 167
 • Miloslav Kabeláč a slovenská hudba
  2010 Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Kabeláč – Ištvan (Praha, 5. – 6. 12. 2008), Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010, s. 161 – 166
 • Funkcja nowatorska dziełamuzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku v Słowacji
  2010 Dzieło muzyczne i jego funkcje (6). VI Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 24. – 25. 11. 2009, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 139 – 156
 • Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2010 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 119 – 134
 • Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia
  2009 Musicologica Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno roč. 44, 2009, č. 1 – 2, s. 5 – 38
 • Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 1, s. 5 – 38
 • Idey neoklasicizmu, Bohuslav Martinů a slovenská hudba 20. storočia
  2009 Bohuslav Martinů v české a světové hudební tvorbě. Mezinárodní česko-slovenská vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím České republiky ve Slovenské republice ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou VŠMU v Bratislavě, Bratislava, 17. 6. 2009, Bratislava 2009, s. 12 – 42
 • Predslov
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 37 – 64
 • Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 69 – 142
 • Vývoj slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945 – metodologické skice k skúmaniu
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 253 – 272
 • Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 105 – 119
 • Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 87 – 103
 • Slovenská hudba 20. storočia ako európsky fenomén
  2009 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 131 – 138
 • Aktivita slovenských hudobníkov v kulminačnej fáze formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch uplynulého storočia
  2009 Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim. Sborník referátů z muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi, Chrudim 2009, s. 55 – 77
  (94 s., 1. vyd., vydané pri príležitosti Chrudimského roku hudby 2009)
 • Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 118 – 132
 • Die Formierung der slowakischen musikalischen Avantgarde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 99 – 141
 • Przemiany stylu slowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów
  2008 Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 20. – 21. 11. 2007, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 185 – 201
 • Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa
  2008 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 37. Prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008, s. 233 – 242
 • Metodologické poznámky k poznávaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945
  2008 Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007, Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008, s. 64 – 78
 • kol.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Ed. Ludwig Finscher
  2008 Bärenreiter, Kassel 2008
 • Akulturačné procesy v slovenskej hudbe 20. storočia
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 317 – 328
 • Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 8 – 24
 • Podiel bratislavského štúdia Československého rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 119 – 152
 • Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 83 – 122
 • Nowe brzmienie jako jeden ze stymulatorów muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. XX wieku
  2007 Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3). III Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 14. – 15. 11. 2006, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 153 – 173
 • Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  2007 Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 41 – 49
 • Predpoklady poznávania ciest profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 45 – 58
 • Poznámky k “životu” generácie Slovenskej hudobnej moderny
  2007 Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen? (21. – 23. marca 2007), Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2007, s. 11 – 31
  (Konala sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.)
 • Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja slovenského skladateľa Ilju Zeljenku v 70. rokoch 20. storočia
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 83 – 122
 • Spis bratov Ľudovíta, Adolfa a Júliusa Reussa: Základné pravidlá súzvuku pre hudbu na číslových pomeroch zostavené (1873)
  2007 Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba 2006. Zborník z interdisciplinárneho seminára, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2007, s. 89 – 113
 • Die Rezeption des Werks Antonín Dvořáks in der slowakischen Musik in den Jahren 1918 – 1938
  2007 The Work of Antonín Dvořák (1841 – 1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 381 – 387
 • Miesto hudby v myšlienkovej sústave filozofa Igora Hrušovského
  2007 Plašienková, Z. – Lalíková, E. (ed.): Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV, 2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 2007, s. 142 – 148
 • Teoretická interpretácia Sixtovho 1. sláčikového kvarteta
  2007 Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 91 – 101
 • Fenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočia
  2007 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 36. Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2007, s. 345 – 355
 • Charakter vývoja v rokoch 1830 – 1918
  2006 Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, Literárne informačné centrum, Perfekt, Bratislava 2006, s. 120 – 143
 • Predpoklady nástupu slovenskej hudobnej avantgardy na začiatku 60. rokov v publicistickej reflexii
  2006 Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, Česká společnost pro hudební vědu, Praha 2006, s. 89 – 99
 • Niektoré paradoxy vývoja slovenskej hudobnej kultúry v štyridsiatich rokoch
  2006 Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre. Zborník z vedeckej konferencie v Bratislave, konanej 24. – 25. 1. 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2006, s. 191 – 207
 • Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 43 – 87
 • Recepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945
  2006 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 35. Prednášky XLII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2006, s. 381 – 392
 • Folklórne inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe 70. rokov 20. storočia – poznámky ku komparácii
  2006 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 77 – 86
 • Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca
  2006 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 15 – 32
 • Inovačné procesy ako pojem a súčasť vývoja slovenskej hudby 20. storočia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 223 – 237
 • Tradícia – inovácia – modernosť vo vývojových premenách
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 219 – 222
 • Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 138 – 146
 • Recepcia svetovej hudobnej tvorby 20. storočia ako faktor periodizácie vývinu slovenskej hudby po roku 1945
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 444 – 469
 • Polydisciplinarita pojmu “hudobné myslenie” v poňatí Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 27 – 39
 • K pocte Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 4 – 8
 • Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004, s. 49 – 85
 • Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 447 – 475
 • Cez konfrontácie k syntézam. K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 5 – 48
 • Koncepcia hudobnej teórie v slovenskej muzikológii
  2002 Chalupka, Ľubomír – Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 25 – 51
 • Slovenská hudobná tvorba 20. storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývoja
  2001 In: e-slovak.sk/zborniky/
  Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2001, s. 116 – 129
 • Bachovské inšpirácie v premenách priestoru a času
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 409
 • Dielo J. S. Bacha ako inšpirácia v slovenskej skladateľskej tvorbe 20. storočia
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 459 – 466
 • Avantgarda '60. Nástup mladej skladateľskej generácie na Slovensku v 60. rokoch
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 59 – 105
 • Profesionalizmus slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí ako historický fenomén a problém
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 407 – 413
 • Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi
  (Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945)
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 386 – 401
 • Pojem “zvukový ideál” v slovenskej muzikológii 60. rokov
  Ku genéze a kontextom teoretickej práce P. Faltina: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 1, s. 79 – 110
 • Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 11 – 19
 • Eugen Suchoň a 12 tónov
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 1 – 2, s. 5 – 35
 • Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov
  1998 Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998, s. 219 – 226
 • Doslov
  1998 Burlas, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (97 s., 1. vyd.)
 • Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 205 – 207
 • Eugen Suchoň 1908 – 1993
  1993 Tvorba T roč. 3 (12), 1993, č. 9, s. 1 – 16
  (Bibliofilská príloha Tvorby T 9/93)
 • Integračné a diferenciačné črty vývojového dynamizmu slovenskej hudby
  1990 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990, s. 65 – 74
  (resumé v nemčine)
 • Slovenská muzikológia v rokoch 1945 – 1975
  1976 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 13, 1976, č. 2, s. 99 – 105
 • Sláčikové kvartetá Bélu Bartóka
  1968 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 12, 1968, č. 1, s. 32 – 34
 • Editorská činnosť
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  2015 Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015
  (376 s., 1. vyd., grafy, noty)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia
  Zborník vedeckých štúdií
  2015 Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015
  (152 s., 1. vyd., noty)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch
  2011 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
  (168 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov
  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008
  2009 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009
  (462 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku
  2009 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009
  (278 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera
  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006
  2007 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007
  (515 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia
  Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002
  2003 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003
  (197 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír – Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2002 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002
  (1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001
  2002 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002
  (256 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy
  Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001
  2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2001
  (225 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír – Jurík, Marián (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia
  Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998
  1998 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (126 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Invenčný príspevok Nitry
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 – 2, s. 18
 • Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13
 • Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Západoslovenské piesne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13
 • Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1 – 2, s. 14
 • Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 7
 • Epoché/Nová slovenská hudba: Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 12
 • Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • SF: Malovec očami Rahbariho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 2
 • BHS: Radosť z komorného muzicírovania
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • BHS: Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9
 • Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 20
 • V Ružomberku súťažili mladí pedagógovia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 9
 • BHS: Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6
 • Fenomén Quasars Ensemble a vedomie súvislostí
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 6
 • Bratislavská noc komornej hudby
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 10, s. 6 – 7
 • Viliam Figuš Bystrý – slovenský skladateľ, pestovateľ hudobného života v Banskej Bystrici
  2013 Petržalský evanjelik, Bratislava roč. 18, 2013, č. 6, s. 35 – 37
 • Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ s európskym rozhľadom
  2013 Petržalský evanjelik, Bratislava roč. 18, 2013, č. 5, s. 40 – 45
 • Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej hudobnej tvorbe
  2013 Slová Slovanov, Literárne informačné centrum, Bratislava 2013, s. 61 – 75
 • Ján Cikker: Klavírna tvorba
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Piano music
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • Konvergencie – 13. ročník medzinárodného festivalu, 17. – 23. 9. 2012
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 11, s. 8
 • Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 289, s. 34 – 35
 • Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 233, s. 39
 • Symfonický orchester VŠMU
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 6, s. 3
 • Predposledný koncert z cyklu Vladimíra Godára Neznáma hudba
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 3, s. 9
 • Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 12, s. 17 – 18
 • Hommage a Miro Bázlik
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 12, s. 22 – 23
 • K tvorivému odkazu Jána Cikkera
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 10, s. 10 – 13
 • Pečate profesionality. K jubileu, mysliteľa a človeka Romana Bergera
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 18 – 22
 • Milan Paľa: Violin solo in works of Slovak composer
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 11, s. 35
 • Slovenská filharmónia – nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 10, s. 3
 • Klavírny recitál Daniely Varínskej
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 12
 • Stadler Quartet vs. klasici slovenskej avantgardy
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 11
 • K fenoménu Svetozár Stračina
  2010 Plavec, Marian (zost.): Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa, Bratislava 2010, s. 94
  (Eurolitera)
 • Eugen Suchoň: Piano & Violin Works
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 34
  (Ladislav Fančovič, Milan Paľa)
 • Ladislav Kupkovič: String Quartets
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 4, s. 36
 • Daniela Kardošová hrá klavírne skladby Dezidera Kardoša
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 4, s. 36
 • K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 2 – 4
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica)
 • Beličová, Renáta (ed.): Úvodný diskusný vstup
  2009 Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2009, s. 11 – 19
 • Jozef Sixta
  2009 Festival Melos-Étos 2009. Bulletin, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 46
 • Úlohy generácie slovenskej hudobnej avantgardy
  2009 Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2009, s. 39 – 60
 • Eugen Suchoň: Metamorfózy, ESD 77b Baladická suita, op. 9, ESD 58a..
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 35
 • Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 36
 • Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht: prehliadaní tvorcovia a ich osudy
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 19 – 21
 • Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger
  2008 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Kraków 2008, s. 239 – 245
 • Alexander Moyzes – Ľudovít Rajter – Ivan Hrušovský, Vladimír Godár, Ľubica Salamon-Čekovská
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 9, s. 34
  (recenzia CD)
 • Inšpirujúca symbióza teórie a praxe – k dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 14 – 17
 • Ilja Zeljenka: String Quartets
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 34
 • Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 12, s. 8
 • Unitas multiplex- (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 46 – 48
 • Jubilejný koncert orchestra Harmónia
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 12
 • Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera
  Poznámky ku komparácii
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 43 – 46
 • Roman Berger: De profundis
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 42 – 44
 • Jozef Sixta: Piano Sonata
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 35 – 37
 • Ivan Parík: Čas odchodov, dve piesne na poéziu Milana Rúfusa
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 30 – 33
 • Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 31 – 33
 • Jozef Podprocký: Komorná hudba
  2005 Hudobný fond, Bratislava 2005, s. 3 – 10
  (text k CD)
 • Dezider Kardoš: Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 32 – 34
 • Eva Čunderlíková: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 44 – 45
 • Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 32 – 34
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 36 – 38
 • Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 34 – 37
 • Tadeáš Salva: Balada pre 12 sláčikových nástrojov
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 30 – 33
 • Jozef Grešák: Améby – predohra pre symfonický orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 27 – 29
 • Roman Berger: Konvergencie I, II, III
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, 6, s. 37 – 39, 34 – 35
 • Poznámky ku koncepcii “ústnej tradície”
  (K článku Vladimíra Godára Zadýchané zrkadlá, Domino fórum č. 14/2003, s. 20)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 6 – 7
 • Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 37 – 39
 • Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 26 – 28
 • Pripomenutie diela Jozefa Malovca
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 4, 6
 • Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 25 – 27
 • Ján Cikker: Hommage a Beethoven
  100 rokov hudby na Slovensku
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 28 – 30
 • Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 30 – 32
 • Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 40 – 42
 • Odkaz syntetika. K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 7 – 8
 • Pečať profesionality. Spomienka na Miroslava Filipa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 4 – 6
 • Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 26 – 28
 • Jozef Malovec: Orthogenesis
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 29 – 30
 • Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 33 – 35
 • Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 28 – 30
 • Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 24 – 27
 • Nová slovenská hudba... na margo-
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 20 – 22
 • Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 29 – 32
 • Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 23 – 25
 • Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácie pre klavír a orchester op. 7
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 20
 • Mikuláš Schneider-Trnavský. K 120. výročiu narodenia skladateľa
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 53 – 54
 • Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 19 – 22
 • Hommage a Oskar Elschek
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 4 – 5
 • Ilja Zeljenka: Osvienčin kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 21 – 24
 • Reagujete. Na margo interview s riaditeľkou Hudobného centra Mgr. Oľgou Smetanovou
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 7 – 8
 • Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 15 – 18
 • Andrej Očenáš: Ruralia Slovaca, suita pre sláčiky, dve flauty, dva klarinety, dva lesné rohy, dve trúbky, tympany a cimbal op. 19
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 12 – 15
 • Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 17 – 20
 • K storočnici muzikológie Konštantína Hudeca
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 2 – 3
 • Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 10 – 13
 • Melos-Étos. Arvo Pärt
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 21 – 22
 • Melos-Étos. Musica Danubiana
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 21
 • Roman Berger: Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 15 – 18
 • Małgorzata Woźna-Stankiewicz: Muzyka francuska w Polsce w II polowie XIX wieku
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 55
 • Alexander Moyzes: Symfónie č. 1 a 2
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 51 – 52
 • Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
  100 rokov hudby na Slovensku
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 13 – 16
 • Peter Kolman: Monumento per 6 000 000
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 14 – 17
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50
  100 rokov slovenskej hudby
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 12 – 15, 22
 • Zamyslenie. Pri príležitosti životného jubilea Romana Bergera
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 3
 • Ján Cikker: Spomienky pre dychové kvinteto a sláčikový orchester op. 25
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 14 – 17
 • Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 14 – 16, 19
 • Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 10 – 12
 • Nad tvorbou jubilanta. Jozef Sixta 60-ročný
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 5, s. 2 – 3
 • Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 5, s. 14 – 16
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Bratislavská omša (Missa Posoniensis) pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 11 – 14
 • Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 14 – 17
 • Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 15 – 17, 22
 • Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 10 – 12
 • Dezider Kardoš: Bagately pre klavír op. 18
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 15 – 17
 • Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35
  100 rokov slovenskej hudby
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 18 – 20
 • Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2 op. 5
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 9 – 11
 • Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 12 – 16
 • Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre soprán (tenor) a klavír (orchester) op. 11
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 12 – 15
 • Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 16 – 19
 • Alexander Albrecht. Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester
  100. rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 13 – 16
 • Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 3, s. 12 – 15
 • Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 13 – 15
 • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 15 – 18
 • Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír op. 11
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 11 – 14
 • Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 16 – 18
 • Sprievodca hudbou. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 25
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 7
 • Sprievodca hudbou. Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 4
 • Sprievodca hudbou
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 7
 • Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 2
 • Sprievodca hudbou. Mikuláš Moyzes: Omša d mol pre sóla, zbor a orchester
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 7
 • Sprievodca hudbou. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 7
 • Sprievodca hudbou. Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 8
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 11, s. 6
 • Svedectvo súčasníka. K sedemdesiatke Ladislava Burlasa
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 3
 • K jubileu Dušana Martinčeka
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 5
 • Pripomenutie diela (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 7, s. 5
 • Jubileum slovenskej muzikológie (K dielu 65-ročného Oskara Elscheka)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 13, s. 6
 • Kultúrny počin. Ku koncertu slovenskej sekcie ISCM Charles Ives – Arnold Schönberg
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 5, s. 6
 • K vývoju slovenskej avantgardy v 60. rokoch
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 20 – 21, s. 11
 • Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 3
 • Ad Sacrum – K tvorbe Romana Bergera
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 10
 • Varšavská jeseň 1994
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 9
 • Človek v hudbe. K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 4
 • K osemdesiatke Ernesta Zavarského
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 3
 • K teoretickému odkazu Eugena Suchoňa. Nad dielom Eugena Suchoňa
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 5
 • kol.: Komorné koncerty. Nová slovenská hudba
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 1, s. 1, 3 – 4
 • Spomienka na človeka (K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.)
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 2
 • Melos-Étos
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 1, 3
 • Večery novej hudby
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 1, 2
 • Francúzska hudba. Inšpiratívny prvok vo vývoji slovenskej hudobnej tvorby po roku 1918
  1990 Literárny týždenník roč. 3, 1990, č. 1, s. 15
 • Nová slovenská hudba
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 26, s. 1, 3
 • Chalupka, Ľubomír – Martináková, Zuzana: Dva pohľady na Varšavskú jeseň
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 10 – 11
 • Správa o činnosti Akčného výboru ZSSKU. Mimoriadny zjazd ZSSKU
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 4
 • Zdroje a predpoklady vývoja slovenskej hudby po oslobodení
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, 3, 4, s. 1, 9 – 11
 • kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 1, 9 – 12
 • K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 26, s. 1, 10
 • Symfonické koncerty. Karlheinz Stockhausen
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 3
 • K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 8, s. 5
 • Chalupka, Ľubomír – Čunderlíková, Eva: Komorné koncerty. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 2 – 3
 • Zostať samým sebou (K päťdesiatym narodeninám Tadeáša Salvu)
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 7
 • Muzikológ – pedagóg – človek. K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 17, s. 5
 • Recenzie
 • Mucha Quartet, F. Jaro: Bella, Dvořák
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 – 8, s. 56
 • Parík, Ivan: Fragmenty a úvahy
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 39
 • Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 39
  ((L. Fanzowitz, J. Palovičová, J. Čižmarovič, T. Nemec, Z. Biščáková, M. Kida Takine, P. Pogády, E. Lenner, N. Daniš, A. Stráňavský, P. Šandor, M. Chudada, B. Šuňavská))
 • J. Ďuriš (ed.): Experimental Studio Bratislava, LP Series 1-3,
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • Suchoň: Baladická suita, Metamorfózy, Symfonietta rustica
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 36
 • T. Tallián: Béla Bartók
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 37
 • Vedecké recenzie
 • Markéta Štefková: O hudobnom čase
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 165 – 166
 • Ernest Zavarský: Eugen Suchoň
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 1 – 2, s. 53 – 55
 • Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu. Štúdie k hudobnej analýze
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 305 – 306
 • Rudolf Pečman: Vladimír Helfert
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 214 – 217
 • Jozef Kresánek: Hudba a človek
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 577 – 580
 • S vedomím kontinuity. Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 10
 • Oskár Elschek: Hudobná veda súčasnosti
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 6
 • Jozef Kresánek: Tonalita
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 8, s. 4
 • Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 12, s. 8

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  1999 za aktívnu vedecko-publicistickú činnosť v roku 1998, s prihliadnutím na dlhotrvajúcu aktivitu v oblasti analýzy a hodnotenia slovenskej hudby 20. storočia
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

Fotogaléria

 • Foto: Jozef Kresánek, Ľubomír Chalupka 1982 Jozef Kresánek, Ľubomír Chalupka

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Rastislav Polák


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 12. 2018