Profil osobnosti

Foto: Lýdia Urbančíková Zdroj: Archív Hudobného centra

Lýdia Urbančíková

7. 1. 1942 Košice

muzikológia, hudobná história, publicistika, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1959
maturita na gymnáziu v Košiciach
1960 – 1963
Konzervatórium v Košiciach (klavír: Štefan Hajna, harfa: Jaroslav Juřena)
1970
absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (Petr Eben, Vladimír Sommer, Ivan Vojtech, Jaroslav Jiránek, Mirko Očadlík a i.)
1971 – 2003
hudobná redaktorka Československého, resp. Slovenského rozhlasu v Košiciach pre symfonickú, komornú a vokálnu hudbu (Hudobné spravodajstvo, Akcenty a rezonancie, Musica Slovaca, Prelúdium, Organová hudba, Opera, cyklus Slovensko v hudobnej Európe a i.)
1982
titul PhDr. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1990 – 1994
tajomníčka Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Košiciach

Venovala sa redaktorskej, dramaturgickej a publicistickej činnosti. Pôsobila ako externá dramaturgička v Opere Štátneho divadla Košice a Opere Slovenského národného divadla v Bratislave (Ján Cikker: Mister Scrooge).
Bola dramaturgičkou hudobnej produkcie, autorkou i redaktorkou hudobno-slovných relácií a hudobných programov. Je autorkou relácií Hudobné zrkadlo, Hudobné spravodajstvo, Ars muzika ako aj hudobno-slovných relácií a hudobných programov s akcentom na hudobnú minulosť, najmä v cykloch relácií, ako napr. Slovensko v hudobnej Európe. Zameriavala sa na mladú generáciu interpretov, pozornosť venovala nahrávaniu a propagácii Štátnej filharmónie Košice, Košickému kvartetu a osobnostiam, ktoré tu žili a tvorili, skladateľov podnecovala k tvorbe nových diel. Spolupracovala na vysielaní priamych prenosov z koncertov z Košíc, napr. z festivalu Košická hudobná jar ako aj koncert svetoznámeho tenoristu Luciana Pavarottiho v Košiciach. Spolupracovala s významnými osobnosťami slovenskej hudobnej kultúry, dirigentmi Ľudovítom Rajterom, Ladislavom Slovákom, Bystríkom Režuchom, sólistami Ivanom Sokolom, Petrom Toperczerom, Mariánom Lapšanským, so skladateľmi Ladislavom Holoubkom, Jozefom Grešákom, Jozefom Podprockým, Gejzom Toperczerom a i. Z viacerých zahraničných služobných ciest prinášala do vysielania príspevky, napr. o Anne Polákovej z Rakúska, Štefanovi Margitovi z Čiech, Vladimírovi Čuchranovi z Fínska.
Pôsobila ako hudobná kritička, recenzentka a publicistka v slovenskej odbornej tlači (Hudobný život, Slovenská hudba) a celoslovenských médiách (SME, Pravda, Večer, Korzár). Zúčastňovala sa medzinárodných muzikologických konferencií, seminárov a stretnutí. Bola členkou v porotách rôzneho hudobného zamerania.
Významné ocenenia získala na medzinárodných rozhlasových súťažiach v Čechách a Taliansku. V roku 2002 jej bola udelená Cena za rozvoj rozhlasu pri príležitosti 75. výročia vysielania z Košíc. V roku 2007 a 2012 obdržala od Ministra kultúry SR ďakovné listy. V roku 2013 jej bola udelená Plaketa primátora mesta Košice za zanietené mapovanie hudobného života v Košiciach a výrazný prínos v oblasti hudobnej publicistiky, muzikológie a rozhlasového hudobného vysielania.

Bibliografia

 • Snitková, Tatiana: Lýdia Urbančíková: Často zabúdame na tých, ktorí odišli
  Prináša spomienky na košické umelkyne aj poučenie mladým
  2017 Košický večer, Košice roč. 50, 2017, č. 20, s. 6
  (Drahomíra Bargárová, nar. 1936, slovenská operná režisérka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, prezentácia knihy)
 • Bukovinská, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)
  2013 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013, s. 256
  (296 s., 1. vyd.)
 • Urbančíková, Lýdia – Novotný, Pavel: V zrkadle času: Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný [rozhovor]
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 4, s. 34 – 35
 • Dzemjanová, Emília – Urbančíková, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 3
 • Rašiová, Nina – Urbančíková, Lýdia: Zmeniť filozofiu riadenia divadla
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 5, s. 3
 • Marenčinová, Dita – Urbančíková, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 8
 • Bednářová, Katarína – Urbančíková, Lýdia: Iba spoločne pomôžeme kultúre
  S muzikologičkou PhDr. Lýdiou Urbančíkovou o hudobnom živote
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 13 (18. 1.), s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Drahomíra Bargárová: prvá slovenská operná režisérka
  2016 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2016
  (127 s., 1. vyd., fotogr., tab.)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849
  2014 Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice 2014
  (209 s., 1. vyd., faks., fareb. fotogr., ilustr., mp., sch., tab.)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849
  2014 Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice 2014
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)
 • Anna Poláková-Hadravová
  2012 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2012
  (144 s., 1. vyd., príloha 1 CD, faksim., fotogr., portr.)
 • Život ako storočie. Magda Szakmáry-Móryová
  2009 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2009
  (144 s., 1. vyd., faksim., fotogr., ilustr., noty)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Hudobný klasicizmus ako štýlová epocha
  2014 kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849, Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice 2014, s. 438 – 452
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)
 • Koncert pre všetkých – Štefan Potaš – dramaturg, režisér, scenárista STV (21. 10. 1943 Prešov – 6. 7. 1994 Košice)
  2013 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013, s. 55 – 59
 • PhDr. Igor Podracký – hudobný vedec, spisovateľ, redaktor, hudobný kritik (24. 10. 1946 – 7. 7. 2013)
  2013 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013, s. 6 – 8
 • Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovať
  2013 Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013, s. 121 – 127
  (Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)
 • Dramatizmus kontrastov. Dirigent Boris Velat a jeho Verdi
  2013 Glocková, Mária (ed.): Stretnutie s nesmrteľnosťou. Zborník konferenčných a nekonferenčných príspevkov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 19 – 30
 • Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu (1770 – 1850)
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z vedeckej konferencie, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 118 – 138
  (325 s., 1. vyd.)
 • Kto bola Suhayda Maria? (Mária Šuhajdová, Marie Suhaydová)
  2011 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2011, s. 58 – 64
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)
 • Rudolf a Gustáv Jaczkovci v hudobnom živote Košíc
  2011 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2011, s. 19 – 25
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)
 • Osobnosť Eugena Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach
  2010 Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (hudba prekonáva bariéry). Zborník zo seminára (28. odborný seminár hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2010, s. 7 – 18
 • Slovenská hudba v službách tanca
  2008 Halászová, Marilena – Hrehorčák, Pavol (zost.): Interferencie priateľov tanca. Zborník z vedeckej konferencie o baletnom a tanečnom umení pri príležitosti 60. výročia košického baletu, Štátne divadlo Košice, Košice 2008, s. 21 – 37
  (148 s., 1. vyd.)
 • Opery Eugena Suchoňa inscenované v Košiciach a ich režijné stvárnenie
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008, s. 22 – 37
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8)
 • Vklad dirigenta Prof. Dr. Ľudovíta Rajtera do rozvoja hudobnej kultúry na východnom Slovensku
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 215 – 223
 • Medzinárodný festival Košická hudobná jar a podiel českých umelcov na jeho profilovaní
  2004 Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach V. České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2004, s. 25 – 43
 • Reflexie opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice
  2002 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2002, s. 219 – 231
 • Boris Velat. Život s umením, umenie života
  2000 Mimoriadny bulletin Štátneho divadla Košice, Štátne divadlo Košice, Košice 2000
  (32 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov
  1999 Štátna filharmónia Košice, Košice 1999, s. 19 – 25
  (88 s., 1. vyd.)
 • “Dostalíkovi vďačím...”
  1997 Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava 1997, s. 81 – 86
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla. Zv. 5)
 • Opera v rokoch 1990 – 1995
  1995 Skřepek, Roman (zost.) a kol.: Štátne divadlo Košice. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku, Štátne divadlo Košice, Košice 1995, s. 42 – 63
  (175 s., 1. vyd.)
 • Dirigenti Štátneho divadla Košice
  1991 Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice 1991, s. 111 – 119
 • Hudobné vysielanie Košického rozhlasu od roku 1945
  1977 50 rokov košického štúdia Československého rozhlasu, zost. Andrej Lukáč, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1977, s. 22 – 27
  (34 s., 1. vyd.)
 • Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie
  1975 IV. Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov Moravany, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1975, s. 111 – 119
 • Dejiny Robotníckeho kultúrneho spolku v Košiciach
  1963 Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1. Výber zo žiackych prác, Konzervatórium v Košiciach, Košice 1963, s. 84 – 137
  (138 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Košická hudobná jar
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 18
 • Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 32
 • Január v košickej filharmónii
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 16
 • Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 13
 • Pohľad na sezónu 2016/2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 9, s. 24
 • Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 12, s. 13
  (Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 23
 • Noc v Benátkach
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 1, s. 32
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Mnoho dôvodov i podnetov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 36
 • S kompasom v duši - Igor Vajda
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 26
 • Operno-bábková Popoluška
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 24
 • Oslavy jubilea košického divadla
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 31
 • Piesňová tvorba Bélu Kélera
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 6
 • Profily osobností: Anna Poláková, Imrich Jakúbek, Stanislav Remar, Ivan Sokol, Peter Toperczer
  2013 Kronika osobností Pentapolitany, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Košice 2013
  (1. vyd.)
 • Béla Kéler osobnosť európského významu
  2012 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 23, 2012, č. 50, s. 3, 6
 • Béla Kéler, osobnosť európskeho významu
  Deň s konferenciou venovaný nášmu rodákovi
  2012 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 23, 2012, č. 49, s. 1 – 2
 • Hudobné rezonancie, 3. ročník
  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium v Košiciach, Hudobný fond
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 10
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 3, s. 39
 • Štátna filharmónia Košice
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 5
  (Hudobný život, roč. 42, č. 3, s. 10; Hudobný život, roč. 42, č. 4, s. 4, Hudobný život, roč. 42, č. 7 – 8, s. 8)
 • Štátna filharmónia Košice – 40 rokov hudby
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 10 – 13
 • Košická hudobná jar
  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 8 – 10
 • Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 3, s. 4
 • Ars Nova Cassoviae, 6. ročník festivalu súčasného umenia
  3. – 13. novembra 2008, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 3, s. 8
 • Ars Nova Cassoviae, 7. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia
  2. – 12. novembra, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 11
 • Prehliadka mladých slovenských organistov
  37. ročník, 23. – 26. novembra, Konzervatórium Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 17
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
  39. ročník, 10. septembra – 15. novembra, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 16 – 17
 • Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 6
 • Septembrový záver Revúckych augustových koncertov
  3. ročník festivalu klasickej hudby, 3. a 4. septembra, Quirinus n. o., Revúca
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 10, s. 8
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 38. ročník
  16. septembra – 2. októbra, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Revúca, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 10
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 39, 2009, č. 25, s. 15
 • Magda Móryová sa priatelila so Suchoňom – krstili knihu
  2009 Košický Korzár, Košice roč. 12, 2009, č. 252 (31. 10.), s. 3
 • Záverom
  2009 Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach X. Cesta za snom. František Balún, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2009, s. 62 – 64
 • Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008
  7. a 8. júla, Košice, Hevhetia
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 9, s. 5
 • Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 8, s. 39
 • Záver sezóny v Štátnej filharmónii Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 3
 • Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 6, s. 9
 • Hudobné rezonancie I. Festival súčasnej hudby, 17. a 27. marca
  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium Košice, Hudobný fond, Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 6
 • Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 7
 • Komorný koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Štátnej filharmónii Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 10, s. 3
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 37. ročník
  9. septembra – 3. októbra 2007, Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 17
 • Komorná hudba na Košickej hudobnej jari
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 13
 • V zrkadle času Lýdia Urbančíková
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 26 – 27
 • Emília Dzemjanová – organ
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 32
 • Jozef Olajoš: V rytme spomienok
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 38
 • Emília Dzemjanová: Metodika hry na organe pre konzeratóriá
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 38
 • Opera očami filmového hitmakera
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 20 – 21
 • Konzervatórium v Košiciach si pripomína založenie školy (1951/1952 – 2006/2007)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 4, s. 12
 • Festival súčasného umenia Košice, 5. ročník
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Štefan Čurilla: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 12, s. 38
 • Štátna filharmónia Košice
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 11, s. 3
 • Violončelový festival v Košiciach
  16. – 19. novembra 2006, Košice
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 8 – 9
 • Košický hudobný sviatok: 4. – 25. máj 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 10 – 12
 • Urbančíková, Lýdia – Dvorský, Peter: Aktuálne...
  s Petrom Dvorským, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla Košice
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 4 – 5
 • Štátna filharmónia Košice: ŠFK na rozhraní rokov
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 8
 • Súčasná hudba z Košíc
  4. festival súčasného umenia Košice, 6. – 13. novembra, Dom umenia, Košice
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 34 – 35
 • III. festival súčasného umenia Košice 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 17 – 18
 • ŠFK v októbri
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 15
 • Na košické premiéře byl i Antonín Dvořák
  2006 Česká beseda, Košice roč. 12, 2006, č. 4, s. 5
 • Pripomenú si osobnosť európskeho významu – Magdu Szakmáry-Móryovú
  100. výročie narodenia umelkyne si uctia zádušnou omšou
  2005 Košický denník Korzár, Košice roč. VIII, 2005, č. 224 (28. 9.), s. 4
 • Polstoročie hudobných slávností KHJ dokázalo životaschopnosť kvalitnej hudby
  2005 Košický denník Korzár, Košice roč. VIII, 2005, č. 131 (7. 6.), s. 4
 • 50. Košická hudobná jar
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 17 – 20
 • Bernadetta Šuňavská: Duruflé, Dupré, Musorgsky
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 41 – 42
 • Košický organový sviatok
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 13
 • Konfrontácia organistov
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 6 – 7
 • [Koncerty]
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 23 – 24
 • Komorný večer (26. novembra) s interpretmi...
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 24
 • Deväťdesiatšesť rokov na krídlach hudby
  Kilencvenhat év a zene szárnyán
  2005 Kassai Figyelő. Évf. III, sz. 10 2005, s. 7
 • Prestížne pódium mladých
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 16
 • S prísľubom budúcnosti
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 21 – 22
 • Do Európskej únie ideme s veľkým bohatstvom kultúry
  Štátna filharmónia Košice oslávila 35. narodeniny, od vzniku až doposiaľ šírila svoje dobré meno
  2004 Košický večer, Košice roč. 15, 2004, č. 79 (26. 4.), s. 7
 • Peter Katina
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 14
 • Radostné súperenie
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 3
 • re: Lýdia Urbančíková
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 4
 • Emília Dzemjanová: Škola hry na organe
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 43
 • Organová škola
  2001 Učiteľské noviny roč. 51, 2001, č. 38, s. 8
 • Mladí klaviristi v Košiciach
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 14
 • Roman Skřepek jubiluje
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 3
 • Rigoletto v Košiciach úspešne
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 23
 • Život s umením
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 3
 • Miniprofil HŽ: Monika Melcová – organ
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 6
 • Bohéma v Košiciach
  Košičania prekročili svoj tieň
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 23
 • Aj Rigoletto dnešných dní pobaví
  Recenzujeme operu Giuseppe Verdiho v Štátnom divadle
  2001 Košický večer, Košice roč. 12, 2001, č. 60 (26. 3.), s. 6
 • Symfonický orchester Ernő Dohnányiho
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 31 – 32
 • Najnovšia Bohéma ako nezabudnuteľná premiéra
  Poetický a čistý pohľad, využitý priestor, harmónia schémy, postáv i orchestra, vyrovnaní interpreti
  2000 Košický denník Korzár, Košice roč. 3, 2000, č. 299 (29. 12.), s. 3
 • Giselle ako renesancia umenia v košickom balete
  Omladený súbor s novou koncepciou, dramaturgickým zameraním, s orientáciou na klasiku v podaní významných osobností
  2000 Košický denník Korzár, Košice roč. 3, 2000, č. 258 (9. 11.), s. 4
 • Svetová prestíž nezabudnuteľného Štefana Margitu
  Lenského by si zaspieval aj doma
  2000 Košický denník Korzár, Košice roč. 3, 2000, č. 157 (10. 7.), s. 4
 • Fenomenálny dirigent Villaume privodil extázu
  2000 Košický denník Korzár, Košice roč. 3, 2000, č. 124 (31. 5.), s. 4
 • Úspešný otvárací koncert Košickej hudobnej jari
  2000 Košický denník Korzár, Košice roč. 3, 2000, č. 104 (6. 5.), s. 6
 • Vznešenosť pohybu
  Miroslav Kůra, nezapomenuteľná osobnosť československého baletného umění
  1999 Česká beseda, Bratislava roč. 5, 1999, č. 7 – 8, s. 10 – 11
 • Otvíral svět umění
  K nedožitým devadesátinám choreografa Rudolfa Macharovského
  1999 Česká beseda, Bratislava roč. 5, 1999, č. 4, s. 6
 • Hudební mistrovství udržuje mládí
  K 75. výročí narození a 45. výročí působení v košické operě Borise Velata
  1999 Česká beseda, Bratislava roč. 5, 1999, č. 2, s. 6
 • Srdcem zůstal Čechem
  Pamětní deska Ladislavovi Holoubkovi na průčelí divadla
  1999 Česká beseda, Bratislava roč. 5, 1999, č. 1, s. 6
 • Detská klavírna súťaž v Košiciach
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 5
 • Štátna filharmónia Košice
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 9 – 11
 • Nezabudnuteľný festival
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 24
 • Významné místo v dějinách hudby
  Spolužák J. B. Foersta Oldřich Hemerka – všestranný muzikant
  1998 Česká beseda, Bratislava roč. 4, 1998, č. 10, s. 6
 • Oslovený osudom. Petr Eben
  1997 Verbum roč. 8, 1997, č. 5, s. 281 – 283
 • Žobravý študent zostal chudobný
  Po operetnej premiére v Divadle Janka Borodáča
  1997 Košický večer, Košice roč. 8, 1997, č. 204 (22. 10.), s. 4
 • Majestátna hudba chrámov
  Recenzujeme 27. ročník organového festivalu v Košiciach
  1997 Košický večer, Košice roč. 8, 1997, č. 189 (1. 10.), s. 4
 • Nadšený potlesk
  S akordeónovým orchestrom Konzervatória Košice vo Fínsku
  1997 Košický večer, Košice roč. 8, 1997, č. 152 (6. 8.), s. 4
 • Óda na skutočnú radosť
  Recenzujeme záver Košickej hudobnej jari
  1997 Košický večer, Košice roč. 8, 1997, č. 110 (11. 6.), s. 4
 • Sila muzikantských výpovedí
  Recenzujeme 42. ročník Košickej hudobnej jari
  1997 Košický večer, Košice roč. 8, 1997, č. 100 (28. 5.), s. 4
 • Hrajú srdcom ako ich profesori
  Desať rokov Akordeónového orchestra košického konzervatória
  1997 Lúč, Bratislava roč. 6, 1997, č. 279 (4. 12.), s. 9
 • Desať rokov tvorivej práce
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 11
  (Akordeónový orchester Konzervatória Košice)
 • Nový Album organových skladieb
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9
 • Veľký sopránový sviatok
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 7
 • Dve strany mince “Notre Dame”
  V žiari reflektorov Esmeralda i Quasimodo
  1996 Košický večer, Košice roč. 7, 1996, č. 52 (13. 3.), s. 3
 • Boh má zdravé uši, prečo by mal počúvať falošné akordy
  Slabinou 26. ročníka Medzinárodného organového festivalu bol nástroj v Dóme
  1996 Košický večer, Košice roč. 7, 1996, č. 192 (2. 10.), s. 3
 • Kvalita zostala aj po uskromnení
  1996 Národná obroda roč. 7, 1996, č. 136 (12. 6.), s. 10
 • Opera 20. storočia v novej podobe
  1996 SME, Bratislava roč. 4, 1996, č. 256 (2. 11.)
  (Eugen Suchoň, Štátne divadlo Košice, SME na Východe, roč. 1, č. 100 (2. 11. 1996), s. 6)
 • Organy Martina Šašku koncertne
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 1, 6
 • Ohňostroj vtipu a melódií
  Poľská krv presvedčila o kvalitách novej spevohernej generácie
  1995 Košický večer, Košice roč. 6, 1995, č. 214 (8. 11.), s. 3
 • Skončila sa jubilejná štyridsiata Košická hudobná jar
  1995 Národná obroda roč. 6, 1995, č. 134 (10. 6.), s. 8
 • ...pero navždy zlomené
  Za hudobným skladateľom a pedagógom Tadeášom Salvom
  1995 Košický večer, Košice roč. 6, 1995, č. 12 (18. 1.), s. 3
 • Spoločná radosť s Beethovenom
  Otvárací koncert Košickej hudobnej jari
  1994 Košický večer, Košice roč. 5, 1994, č. 95 (18. 5.), s. 3
 • Mnohaja i blahaja lita piesňami východného obradu
  1994 Národná obroda roč. 5, 1994, č. 280 (3. 12.), s. 8
 • Košická opera oživila vyše dvestoročné dielo
  1994 Národná obroda roč. 5, 1994, č. 275 (28. 11.), s. 9
 • Bonbónik. K premiére komickej opery Lekár a lekárnik v štúdiu Smer
  1994 Košický večer, Košice roč. 5, 1994, č. 233 (5. 12.), s. 3
 • Pocta majstrovi taktovky. Za Ladislavom Holoubkom
  1994 Košický večer, Košice roč. 5, 1994, č. 175 (12. 9.), s. 3
 • Neočakávaný úspech
  Svetová premiéra v košickom Štátnom divadle
  1994 Košický večer, Košice roč. 5, 1994, č. 17 (26. 1.), s. 3
 • Tridsať rokov pedagogickej a koncertnej činnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 8
 • Divadlo – splnený sen Košičanov
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 19, s. 1
 • Klavírna súťaž Košice ’94
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 11, s. 2
 • Košická filharmónia vo Švajčiarsku
  1994 Republika roč. 2, 1994, č. 63 (17. 3.), s. 8
 • Načo toľko slov
  V Košiciach uviedli novú slovenskú operu
  1994 Republika roč. 2, 1994, č. 20 (26. 1.), s. 8
  (Norbert Bodnár)
 • Konečne vypredané
  1993 Košický večer, Košice roč. 4, 1993, č. 204 (18. 10.), s. 3
  (Štátne divadlo Košice)
 • Dramaturgia ulahodila poslucháčovi
  Obzretie sa za tohtoročnou Košickou hudobnou jarou
  1993 Košický večer, Košice roč. 4, 1993, č. 117 (16. 6.), s. 7
 • Nesmrteľnosť hudobného génia
  K nedožitým 85. narodeninám Jozefa Grešáka
  1993 Košický večer, Košice roč. 4, 1993, č. 11 (18. 1.), s. 5
 • Nové talenty
  Celoslovenská súťaž konzervatoristov – spevákov
  1993 Košický večer, Košice roč. 4, 1993, č. 100 (24. 5.), s. 5
 • Klavírna súťaž Košice ’93
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 9, s. 3
 • Dita Marenčinová
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 2
 • Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Vokálne kocerty
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 5 – 6
 • Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 5
 • Rozospievaný Vranov po šiestykrát
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 10, s. 5
 • Košická hudobná jar
  1992 Rozhlas a televízia roč. 53, 1992, č. 19, s. 10
 • Barbier zo Sevilly má na to, aby sa stal “kasovkou”
  Vtip, šarm, brilantnosť
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 60 (25. 3.), s. 7
 • Zvieratká a bábiky majú prím
  Baletný súbor opäť úspešný
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 40 (26. 2.), s. 9
 • Pani profesorka ďakujeme
  Plody celoživotnej práce nášmu mestu
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 38 (24. 2.), s. 7
  (Mária Potemrová, hudobná historička, pedagogička)
 • Netradične s hráčom na bicie Jozefom Hudákom
  Hudba objektívom karikatúr
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 35 (19. 2.), s. 8
 • K novým brehom
  Životné jubileum PhDr. Lýdie Urbančíkovej
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 3 (6. 1.), s. 5
 • Do koča, i do voza ?
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 239 (7. 12.), s. 5
 • Hemerkovci formovali duchovný život mesta
  O strome a jablku
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 217 (5. 11.), s. 7
 • Životné jubileum Laca Gerhardta
  Od komba k symfónii
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 170 (31. 8.), s. 5
 • Čaro farieb hudobných obrazov
  Obzretie sa za 37. ročníkom KHJ
  1992 Košický večer, Košice roč. 3, 1992, č. 112 (10. 6.), s. 11
 • XXII. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 4
 • Tridsiata siedma Košická hudobná jar
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 4
 • Košický kľúč k hudbe
  1992 Telegraf roč. 1, 1992, č. 135 (10. 6.), s. 13
 • Organový festival v Košiciach na rázcestí
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 4
 • Festival gréckokatolíckych zborov
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 1, s. 7
 • Významné kroky
  K hudobným programom košického televízneho štúdia
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 98 (22. 5.), s. 5
 • Dvorský – vrchol prehliadky
  Žilinský prvý ročník Pentagonály
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 96 (20. 5.), s. 5
 • Úspech mladých
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 89 (8. 5.), s. 7
 • Tvorivá osobnosť svojiny
  Odišiel skladateľ Dezider Kardoš
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 70 (10. 4.), s. 5
 • Úspech Elišky Pappovej
  K premiére Straussovej operety Cigánsky barón
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 68 (8. 4.), s. 5
 • Majster dirigentskej paličky
  Odkaz veľkej osobnosti našej hudby
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 59 (25. 3.), s. 5
 • Manifestačný úspech hudobnej interpretácie
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 49 (11. 3.), s. 5
 • Brilantný klavír, zanietený dirigent
  Mimoriadny hudobný zážitok s filharmóniou
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 39 (25. 2.), s. 5
 • Svieži a radostný duch
  Náročné koncertné dielo vo Filharmónii
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 29 (11. 2.), s. 5
 • Labyrint sveta, raj srdca
  Na konzervatóriu bola prehliadka mladých organistov
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 244 (16. 12.), s. 5
 • Farebná bohatosť kráľovského nástroja
  Po 21. ročníku Medzinárodného organového festivalu
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 195 (7. 10.), s. 5
 • Invenčné premiéry
  Úspech umelcov nášho mesta
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 19 (28. 1.), s. 5
 • Zo sŕdc poslucháčov nikdy neodišla
  Vo Viedni s nezabudnuteľnou stálicou košickej opery
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 164 (23. 8.), s. 5
 • V pamäti ostali hostia
  Desať mesiacov v práci filharmonikov
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 132 (10. 7.), s. 7
 • Operný zákusok
  Po premiére Pimpinoného v štúdiu Smer
  1991 Košický večer, Košice roč. 2, 1991, č. 121 (24. 6.), s. 5
 • ŠFK v 22. koncertnej sezóne
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 3
 • Dva hlboké zážitky
  Orchestrálne koncerty Košickej hudobnej jari
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 99 (23. 5.), s. 5
 • Virtuózi za kráľovským nástrojom
  O troch koncertoch Medzinárodného organového festivalu
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 94 (16. 5.), s. 5
 • Kazajka dramaturgie nespútala výkony
  Hodnotíme 21. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie Košice
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 91 (11. 5.), s. 5
 • Pôsobivé kreácie sólistov i zboru
  Medzinárodná spolupráca na príprave opernej inscenácie
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 9 (29. 10.), s. 3
 • V znamení vzájomnej inšpirácie
  Pred záverom 21. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 85 (2. 5.), s. 5
 • Na klávesnici života
  K jubileu umelkyne, pedagogičky Ľudmily Kojanovej
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 82 (26. 4.), s. 3
 • Umelecky nevšedné stretnutia s hudbou
  Koncerty Štátnej filharmónie Košice uspokojili poslucháčov
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 71 (10. 4.), s. 3
 • Pôsobivé Grécke pašie
  Úspešné premiéry dávajú tušiť záujem obecenstva
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 66 (3. 4.), s. 3
 • Majme svoju tradíciu
  Nad novoročným koncertom filharmonikov
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 6 (9. 1.), s. 3
 • Zaslúžený aplauz sólistom
  Zmenám v programe sa koncerty nevyhli ani tentokrát
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 58 (22. 3.), s. 3
 • Martinů – sloboda – Slovensko
  Dôstojná spomienka na velikána našej hudby
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 43 (17. 12.), s. 3
 • Básnik tónov
  Pocta storočnici Bohuslava Martinů
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 34 (4. 12.), s. 3
 • Farby Mesačného svitu
  K umelecky vynikajúcemu recitálu Stanislava Zamborského
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 3 (15. 10.), s. 7
 • Vydarené syntetické divadlo
  Úspešný návrat muzikálu Fidlikant na streche
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 26 (6. 2.), s. 3
 • Vďaka východniarom za očarujúce chvíle
  Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 2 (3. 1.), s. 3
 • Hrať s dušou a láskou
  Deväťdesiatiny profesorky Márie Mašíkovej-Hemerkovej
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 2 (16. 10.), s. 3
 • Život plný umenia
  Dve významné jubileá sólistky Štátneho divadla Márie Adamcovej
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 191 (1. 10.), s. 3
 • Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 1 (22), 1990, č. 14, s. 4
 • Najhodnotnejší koncert Petra Toperczera
  Aká bola Košická hudobná jar
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 117 (18. 6.), s. 3
 • Rozozvučať historicky vzácne nástroje
  Po skončení 20. medzinárodného organového festivalu
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 114 (13. 6.), s. 5
 • Radosť z muzicírovania
  Na KHJ prevaha komorných koncertov
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 109 (6. 6.), s. 5
 • Zanechal posolstvo ľudskosti
  Rozlúčili sme sa s národným umelcom Jánom Cikkerom
  1990 Košický večer, Košice roč. 1 (22), 1990, č. 1 (2. 1.), s. 3
 • Rozmer mystickosti v opere
  Grécke pašie v Košiciach
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 9 (25. 4.), s. 4
 • Karap, Ján – Urbančíková, Lýdia: Cieľ – humanizovať človeka
  Rozhovor s vedúcim odboru kultúry Národného výboru mesta Košice
  1989 Pravda roč. 70, 1989, č. 56 (7. 3.), s. 5
 • Atraktívne, pôsobivo
  Pucciniho Bohéma na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1989 Pravda roč. 70, 1989, č. 289 (8. 12.), s. 5
 • Za Jánom Šeflom
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 7
 • November – december 1988 v Košickej filharmónii
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 3
 • Autorský koncert Ladislava Holoubka
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 4
 • ŠFK v septembri
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 22, s. 4
 • Dvadsiata [Tridsiata] štvrtá Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 15, s. 5
 • 20. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice
  1989 Hudobná sezóna 1988/1989. Kritika 12, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1989, s. 57 – 71
 • Nabuccov úspech
  1988 Pravda roč. 69, 1988, č. 287 (6. 12.), s. 5
 • Z hudobného života Košíc
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 2, s. 3
 • Osemnásty medzinárodný organový festival v Košiciach, 16. – 17. mája 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 4
 • Aprílové koncerty v Košiciach
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 10
 • Devätnásta koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice
  1988 Hudobná sezóna 1987/1988. Kritika 9, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1988, s. 31 – 43
  (samostatná bibliografická príloha)
 • Bez väčšej výrazovej sily
  Premiéra baletu Legenda o láske v Košiciach
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 277 (25. 11.), s. 5
 • Smerovanie a perspektívy
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 270 (17. 11.), s. 5
 • Potreby a perspektívy
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 248 (22. 10.), s. 5
 • Výmena hodnôt, vzájomné poznávanie
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 229 (30. 9.), s. 5
 • Sú proti umeleckej priemernosti
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 224 (24. 9.), s. 5
 • Košická hudobná jar sa skončila s úspechom
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. 150 (30. 6.), s. 5
 • Premiéra divadelného experimentu
  1987 Pravda roč. 68, 1987, č. (1. 12.), s. 5
  (Štátne divadlo Košice)
 • Nebývalý záujem o nové dielo
  K premiére opery Na Zemplíne v Košiciach
  1987 Práca roč. 42, 1987, č. 9 (13. 1.), s. 6
 • Ostali znejúce myšlienky, hlboké emócie
  Za majstrom Jozefom Grešákom
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 99 (29. 4.), s. 4
 • Z koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 4
 • Viac dôvery mladým
  Hovoríme s Róbertom Stankovským, novým dirigentom Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 4
 • Polakovičová, Viera – Hanuška, Alexander – Čížek, Vladimír – Urbančíková, Lýdia: Z podujatí Pražskej jari 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 13, s. 4
 • K slovu sa dostali mladí
  Koncertná činnosť Štátnej filharmónie v Košiciach
  1986 Pravda roč. 67, 1986, č. 299 (19. 12.), s. 5
 • Uspokojivý výsledok
  Premiéra talianskej opery na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1986 Pravda roč. 67, 1986, č. 29 (4. 2.), s. 5
 • Umelecká kvalita podmieňuje záujem
  Skončil sa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar
  1986 Pravda roč. 67, 1986, č. 135 (11. 6.), s. 5
 • Veľké umenie nachádza ohlas
  Košická hudobná jar do druhej polovice
  1986 Pravda roč. 67, 1986, č. 125 (30. 5.), s. 5
 • Spevom vdychuje život. Zaslúžilý umelec Jozef Koder 60-ročný
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 216 (13. 9.), s. 1 – 2
 • Koncerty Štátnej filharmónie Košice
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 6, s. 7
 • Šestnásty medzinárodný organový festival v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 4
 • Potlesk najmä Verdimu
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 30
 • Necelá stovka koncertov
  Po 15. medzinárodnom organovom festivale v Košiciach
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 26
 • Skúška umeleckého majstrovstva
  Beethovenov Fidelio v Štátnom divadle Košice
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 12
 • Labutie jazero v pôvodnej verzii
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 5
 • Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 1, 3
 • Nový komorný súbor v Košiciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 23, s. 2
 • Za Júliusom Bavolyárom
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 7
 • Karlovarské Mladé pódium
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 20, s. 5
 • Tridsiata Košická hudobná jar
  15. Medzinárodný organový festival
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 14, s. 1, 5
 • Umeleckosť rastie, návštevnosť klesá
  Činnosť Štátnej filharmónie Košice v prvom štvrťroku
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 99 (26. 4.), s. 5
 • Hudobný život na východnom Slovensku
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 56 (6. 3.), s. 5
 • Umelecké posolstvá tvorcov
  Začal sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 40 (16. 2.), s. 5
 • Neadekvátna podoba diela
  Eugen Onegin P. I. Čajkovského na košickej scéne
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 34 (9. 2.), s. 5
 • Bohatstvo umeleckých zážitkov
  Skončila sa 29. Košická hudobná jar
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 140 (15. 6.), s. 5
 • Zastúpenie slovenskej hudby
  Skončil sa 14. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 125 (29. 5.), s. 5
 • Dominanta kultúrneho diania
  Štátna filharmónia Košice v 15. koncertnej sezóne
  1984 Pravda roč. 65, 1984, č. 10 (12. 1.), s. 5
 • Stáročné klávesy zatiaľ neznejú
  1984 Život, Bratislava roč. 34, 1984, č. 33, s. 14 – 15
 • Pre hlboké estetické zážitky
  K hudobným podujatiam na východnom Slovensku v uplynulom roku
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 1 (2. 2.), s. 3
 • V zrkadle návštevnosti
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 33
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Za Gejzom Toperczerom
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 4, s. 7
 • Jubilant Július Bavolyár
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 23, s. 7
 • S kvalitou rastie dôvera
  O činnosti Štátnej filharmónie v Košiciach
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 94 (22. 4.), s. 5
 • Zaslúžený umelecký ohlas
  Štátne divadlo v Košiciach uviedlo Pucciniho Toscu
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 265 (9. 11.), s. 5
 • Máme čo zlepšovať
  Koncertný život vo východoslovenskej metropole – Košiciach
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 17 (21. 1.), s. 5
 • Svieži umelecký tvar
  K Roku českého divadla na košickej opernej scéne
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 159 (8. 7.), s. 5
 • Východ si spieva...
  Pamiatke dirigenta, skladateľa, muzikanta
  1983 Východoslovenské noviny, Košice roč. 32, 1983, č. 285 (2. 12.), s. 4
 • Mladosť je krásna a sympatická
  Nástup mladých v obnovenej Traviate v Košiciach
  1982 Pravda roč. 63, 1982, č. 30 (5. 2.), s. 5
 • Vďačný scénický tvar
  Premiéra Dona Pasquala na košickej scéne
  1982 Pravda roč. 63, 1982, č. 239 (8. 10.), s. 5
 • Hudba vo východoslovenskej metropole
  Skončil sa 27. ročník hudobnej jari v Košiciach
  1982 Pravda roč. 63, 1982, č. 155 (2. 7.), s. 5
 • Traviata v novom rúchu
  O premiére opery Giuseppe Verdiho v košickom Štátnom divadle
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 24 (29. 1.), s. 4
 • Umelecký úspech inscenácie
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 99 (28. 4.), s. 5
 • Žatva umeleckých zážitkov
  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 141 (17. 6.), s. 5
 • Žatva umeleckých zážitkov
  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 141 (17. 6.), s. 5
 • Dobrý deň vám
  K 65. narodeninám hudobného skladateľa a klaviristu Gejzu Toperczera
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 49 (27. 2.), s. 4
 • Príjemná Helena
  (Inscenácia opery J. Offenbacha Krásna Helena v Divadle Jonáša Záborského v Prešove)
  1981 Film a divadlo, Bratislava roč. 25, 1981, č. 2, s. 27
 • Košické kvarteto v bilancii i plánoch
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 9, s. 7
 • Urbančíková, Lýdia – Skřepek, Roman: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 4
 • XI. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 4
 • Veľké dielo v dôstojnej podobe
  Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 49 (27. 2.), s. 5
 • Vtipná inscenácia klasiky
  Po prešovskej premiére Krásnej Heleny
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 252 (24. 10.), s. 5
 • Vďačíme za statočnú prácu
  Don Carlos na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 222 (19. 9.), s. 5
 • Dramaturgický prínos
  Štátna filharmónia v Košiciach po ďalších úspechoch
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 29, 1980, č. 39 (15. 2.), s. 4
 • Vyzvanie do tanca
  Nová inscenácia v repertoári košického baletu
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 29, 1980, č. 138 (13. 6.), s. 4
 • Strieborné sviatky hudby
  Štvrťstoročie jarných hudobných festivalov v Košiciach
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 29, 1980, č. 103 (1. 5.), s. 12 – 13
 • Piková dáma
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 3, s. 24 – 25
 • Lela
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 3, s. 25
  (Kolchidská legenda. Gruzínska operná novinka na scéne Štátneho divadla Košice)
 • Don Carlos
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 24, s. 25
 • Štátna filharmónia Košice v Španielsku
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1980, č. 20, s. 6
 • II. abonentný cyklus koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 6, s. 6
 • Bystrík Režucha v Mexiku
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 6
 • XXV. Košická hudobná jar
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 15, s. 4
 • Otázniky prázdnych sedadiel
  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 283 (30. 11.), s. 4
 • (lu): Liaheň budúcich hviezd?
  Po VII. ročníku súťaže o Košický zlatý poklad
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 269 (14. 11.), s. 4
 • Zašifrovaný Čipollino
  Na okraj košickej inscenácie baletu Karena Chačaturjana
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 149 (27. 6.), s. 4
 • Prínos dramaturgický i umelecký
  Na okraj XXIV. Košickej hudobnej jari
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 125 (30. 5.), s. 4
 • Faust a Margaréta
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 9, s. 25 – 26
 • Veselá vdova
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 26, s. 24
 • Carmen
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 18, s. 24 – 25
 • Bohatý dramaturgický výber
  K priebehu jarných hudobných festivalov vo Východoslovenskom kraji
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 89 (15. 4.), s. 4
 • Namiesto kytice
  Zaslúžilý umelec Ladislav Holoubek 65-ročný
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 192 (16. 8.), s. 3
 • Získala ďalších poslucháčov
  Na záver XXIII. Košickej hudobnej jari
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 138 (14. 6.), s. 4
 • Rozpačitý Hrnčiarský bál
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 4 (27. 2.), s. 5
 • Spomienka na Karola Fischera
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 2, s. 2
 • Po XXIII. Košickej hudobnej jari
  Symfonické koncerty
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 16 (28. 8.), s. 5
 • Košické kvarteto v Alžíri
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 12 (19. 6.), s. 6
 • Zalatnay, Sarolta – Urbančíková, Lýdia: Sarolta v Československu
  1978 Populár roč. 10, 1978, č. 1, s. 17
 • Hudobná sonda: O hudobnej činnosti v okrese Poprad
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 1, s. 1, 8
 • Košické kvarteto s novým úväzkom
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 18, s. 5
 • Cieľ: húževnato pracovať
  O Štátnej filharmónii hovoríme s jej šéfdirigentom Bystríkom Režuchom
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 13, s. 3
 • Za Antonom Cígerom
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 12, s. 7
 • S celým srdcom odišiel
  1976 Východoslovenské noviny, Košice roč. 25, 1976, č. (26. 5.), s. 4
  (Anton Cíger)
 • Jozef Konder päťdesiatročný
  1976 Východoslovenské noviny, Košice roč. 25, 1976, č. (17. 9.), s. 4
 • Vedecké recenzie
 • Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918
  1983 Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
  (496 s., 1. vyd.)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017