Profil osobnosti

Foto: Terézia Ursínyová Zdroj: Archív Hudobného centra

Terézia Ursínyová

28. 5. 1942 Nitra

muzikológia, publicistika, redaktor, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1960 – 1965
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda a hudobná výchova), 1969 titul PhDr.
1965 – 1968
metodička v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, neskôr redaktorka denníka Smer v Banskej Bystrici
1968 – 1978
zástupkyňa šéfredaktora časopisu Hudobný život
1978 – 1986
tajomníčka Komisie koncertných umelcov, neskôr Komisie muzikológov Zväzu slovenských skladateľov
1986 – 1988
dramaturgička Komornej opery Slovenskej filharmónie
1988 – 1990
tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie
1990 – 1999
zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Slovenka

V hudobnokritickej a teoretickej činnosti sa orientovala najmä na hudobné divadlo (opereta, muzikál, opera).

Počas svojej profesionálnej dráhy sa zameriavala najmä na mapovanie a komentovanie aktuálneho hudobného života na Slovensku, patrí medzi zakladajúcich redaktorov časopisu Hudobný život, kde publikovala množstvo článkov, recenzií, štúdií, popri iných periodikách a dennej tlači. Je autorka desiatok hudobno-slovných relácií pre Slovenský rozhlas a hudobných scenárov pre Slovenskú televíziu.

V publikácii Cesty Operety podala pohľad na históriu i súčasnosť tohto divadelného žánru ako aj slovenského muzikálu; problematike hudobného divadla zostala verná aj v publikácii memoárového charakteru, ktorú pripravila spolu s Máriou Kišonovou-Hubovou pod názvom Volali ma Mimi (2001) a v knihe o poprednej dramatickej sopranistke Opery Slovenského národného divadla Elene Kittnarovej: Život na dvoch scénach (2004).

Bibliografia

 • Kolačanová, Zuzana – Ursínyová, Terézia: Umelec potrebuje 24 hodín, aby sa zreálnil
  Tvrdí v rozhovore muzikologička Terézia Ursínyová
  2013 Beauty & Woman, Bratislava roč. 10, 2013, č. 4, s. 71 – 73
 • Jurčo, Milan – Ursínyová, Terézia: Chýba reflexia vážneho umenia
  Rozhovor s Teréziou Ursínyovou
  2012 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. IV.+128, 2012, č. 12, s. 42 – 49
 • Jurčo, Martin: Jej cesta do sveta hudby viedla aj cez Trnavu
  2012 Novinky z radnice, Trnava roč. 23, 2012, č. 5, s. 28 – 30
  (Terézia Ursínyová – muzikológia)
 • Mojžišová, Michaela: Terézia Ursínyová: Život na dvoch scénach: Elena Kittnarová
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 45 – 46
 • Schindlerová, Agáta: Terézia Ursínyová: Život na dvoch scénach. Elena Kittnarová
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 1, s. 101 – 102
 • Földešová, Marta: Terézia Ursínyová – Mária Kišonová-Hubová: Volali ma Mimi
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 303 – 304
 • Blaho, Vladimír: Volali ma Mimi
  2002 Javisko. Divadelná revue, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 43
 • Blaho, Vladimír: Terézia Ursínyová, Mária Kišonová-Hubová: Volali ma Mimi
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 45
 • Palovčík, Michal: Volajú ju Mimi
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 3, s. 11
 • Vajda, Igor: Recenzujeme: Terézia Ursínyová: Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla, Opus, Bratislava, 1982
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 10, s. 4
  (164 s., 1. vyd.)
 • Personálna bibliografia
 • Nepočúvaj svoj vek!
  2019 Hudobný život roč. 50, 2019, č. 12, s. 33
 • Za majstrom ľahkonohej múzy - Zdeněk Macháček (1928 – 2017)
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1 – 2, s. 43
 • Za priateľom Vladom Čížikom
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1 – 2, s. 9
 • Knižné monografie
 • Ursínyová, Terézia: Zlaté hlasy
  2014 Perfekt, Bratislava 2014
  (163 s., 1. vyd.)
 • Život na dvoch scénach
  Zv. 4
  2005 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča 2005
  (v Braillovom písme)
 • Život na dvoch scénach
  Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3
  2004 ARM 333, Bratislava 2004
  (v Braillovom písme)
 • Život na dvoch scénach. Elena Kittnarová
  2004 ARM 333, Bratislava 2004
  (161 s., 1. vyd.)
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Volali ma Mimi
  2001 Divadelný ústav, Bratislava 2001
  (117 s., 1. vyd.)
 • Ursínyová, Terézia – Godár, Vladimír – Viskup, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000
  2000 Slovenská filharmónia, Bratislava 2000
  (84 s., 1. vyd.)
 • Národná umelkyňa Elena Kittnarová
  Život na dvoch scénach
  1992 Bratislava 1992
  (267 s., 1. vyd., b. v.)
 • Fellegi, Pavol – Horváth, Vladimír – Mokrý, Ladislav: Slovenská filharmónia
  1989 Tatran, Bratislava 1989
  (122 s., 1. vyd.)
 • Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (192 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Dejiny hudby PhDr. Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 107 – 114
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Najvýznamnejší odkaz a klenot trnavského majstra
  Nad výročím vzniku Jednotného katolíckeho spevníka
  2007 Viera a život, Trnava roč. 17, 2007, č. 4, s. 41 – 45
 • Publikačná činnosť Alexandra Moyzesa a jeho súčasníkov v časopise Elán
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 163 – 170
 • Herec s erbom viery
  2004 Gustáv Valach. Herec pokory a vzdoru. Zborník, Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2004, s. 53 – 56
  (182 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla, zv. 11)
 • Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Bratislava 2002, s. 25 – 27
 • Celo Radványi a hudobno-zábavné divadlo
  1999 Radványi, Peter (zost.): Celo Radványi Ercé 1911 – 1978, Elenprint, Bratislava 1999
  (69 s., 1. vyd.)
 • Hudobno-zábavné divadlo v 20. storočí
  1999 Mistrík, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1999
  (539 s., 1. vyd.)
 • JUDr. Pavol Braxatoris (1909 – 1980)
  Ševčíková, Zora (zost.): Pavol Braxatoris. Výber z tvorby libretistu a textára JUDr. Pavla Braxatorisa
  1998 Tália-press, Bratislava 1998, s. 240 – 243
  (302 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla)
 • Janka Guzová a kanadskí Slováci
  1997 Guzová, Janka: Piesňou otvárala srdcia. Z rukopisu Janky Guzovej-Beckovej vybral a upravil Stanislav Muntág, Matica slovenská, Martin 1997
  (134 s., 1. vyd.)
 • Hviezda padá hore – umelecký profil Lucie Popp
  1996 Bulletin k 1. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Lucia Popp v Bratislave, Bratislava 1996
 • Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský
  1994 Verbum roč. 5, 1994, č. 1, s. 45 – 46
 • Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch vnučky skladateľa prof. Dagmar Sturliovej-Bellovej
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 193 – 198
 • Postavenie Gejzu Dusíka v slovenskej hudbe
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 10, s. 5
 • Gejza Dusík
  1992 Bratislava 1992
  (s. n.)
 • Dve speváčky – dve osobnosti. Magdaléna Hajóssyová
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1, s. 35 – 55
 • Dve speváčky – dve osobnosti. Elena Kittnarová
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1, s. 16 – 34
 • Heslá do Encyklopédie dramatických umení Slovenska. A – L. M – Ž
  1989, 1990 Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, 1990
 • Majster ľahkej múzy
  Za národným umelcom Gejzom Dusíkom
  1988 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 4 – 5
 • Opereta na javisku SND v rokoch 1920 – 1945
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1987
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Tradícia hudobných liet v Trenčianskych Tepliciach 1947 – 1986
  1986 Zborník 50 rokov hudobných liet v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianske Teplice 1986
  (Československé štátne kúpele)
 • Písomné a osobné kontakty českých a slovenských skladateľov v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia
  1986 Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1986
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)
 • Zabudnutá opereta, objavený autor?
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 19, s. 8
  (Otto Bröckner – český skladateľ a hudobník, husle)
 • Libretista a prekladateľ Jarko Kaiser-Elen a jeho vzťah k DAV-u
  1984 Zborník Muzikologické bilancie ’82. Výber z referátov z konferencií 26. apríla a 23. novembra 1982, Dom ROH, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1984
  (98 s., 1. vyd.)
 • Gabauer, Alfréd – Ursínyová, Terézia: Česko-slovenské vzťahy na pôde spevoherného žánru
  1983 Mrlian, Rudolf (zost.) a kol.: Storočnica českého divadla. Vzťahy medzi českým a slovenským divadlom, Tatran, Bratislava 1983
  (128 s., 1. vyd.)
 • Z dejín slovenskej operety po roku 1945
  1982 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 30, 1982, č. 4, s. 433 – 451
 • Hudobná kritika v časopise Elán
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1979, 8. – 9. októbra 1979)
 • Desať ročníkov Hudobného života a slovenská kritika
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1979, 8. – 9. októbra 1979)
 • Marginálie k vývoju hudbno-zábavného divadla na Slovensku
  1981 Grun, Bernard: Dejiny operety, Opus, Bratislava 1981
  (656 s., 1. vyd.)
 • Režijná práca Branislava Krišku
  1979 Zborník Zväzu slovenských skladateľov, Bratislava 1979
 • Gejza Dusik
  1974 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974
  (6 s., skladačka)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • O speváckej inšpirácii v plnej sále
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1 – 2, s. 37
 • Cyrano nezostarol – ani jeho hudba
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 34
 • Zborové umenie z operného javiska
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 27
 • Lucia di Lammermoor s vynikajúcim Flórezom
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 37
 • Neopakovateľná primadona opery, operety a muzikálu
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 32
 • Efektný Otello mimo BHS
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 33
 • Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 30
 • Bohatí Bedári na Novej scéne
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 31
 • Orchestre nestarnú – ani 70-ročná Slovenská filharmónia, ktorá otvorila 71. koncertnú sezónu
  2019 In: operaslovakia.sk/orchestre-nestarnu-ani-70-rocna-slovenska-filharmonia-ktora-otvorila-71-koncertnu-sezonu/
  Opera Slovakia 2019
 • Melos-Étos so silou spievaného slova a hranej hudby
  2019 In: operaslovakia.sk/melos-etos-so-silou-spievaneho-slova-a-hranej-hudby/
  Opera Slovakia 2019
 • Slovenská filharmónia vynikla viac v romantickom duchu
  2019 In: operaslovakia.sk/slovenska-filharmonia-vynikla-viac-v-romantickom-duchu/
  Opera Slovakia 2019
 • Eva Blahová a jej reťaz života v speve
  2019 In: operaslovakia.sk/eva-blahova-a-jej-retaz-zivota-v-speve/
  Opera Slovakia 2019
 • Vynikajúca Slovenská filharmónia s dirigentom Pinchasom Steinbergom na záver BHS 2019
  2019 In: operaslovakia.sk/vynikajuca-slovenska-filharmonia-s-dirigentom-pinchasom-steinbergom-na-zaver-bhs-2019/
  Opera Slovakia 2019
 • V SND mal koncert Pavol Bršlík – náš veľký tenorista vo svete umenia
  2019 In: operaslovakia.sk/v-snd-mal-koncert-pavol-brslik-nas-velky-tenorista-vo-svete-umenia/
  Opera Slovakia 2019
 • Hommage à Bartolomej Urbanec
  2018 roč. 50, 2018, č. 12, s. 40
 • Viedeň: Trójania a nezabudnuteľná kráľovná Kartága
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 37
 • Nadmieru rozohraná buffa
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 4, s. 31
 • Viedeň: Chovančina po prestávke
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 28
 • Aká bola operná sezóna 2015/2016?
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 30
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 – 8, s. 10
 • Komorný orchester Konzervatória ožil
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 13
 • Moyzesovci s novým primáriom
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 7
 • Ruský komorný večer
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 – 8, s. 5
 • Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • Bohdan Warchal - muž, ktorý má planétu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 5
 • S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1 – 2, s. 3
 • Albrechtina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 4
 • Schneiderove i Bršlíkove piesne
  2014 Literárny týždenník, Bratislava roč. 27, 2014, č. 31 – 32, s. 5
  (Mikuláš Schneider-Trnavský – skladateľ, Pavol Bršlík – tenor)
 • Za Pavlom Baginom
  2013 Literárny týždenník, Bratislava roč. 26, 2013, č. 3 – 4, s. 14
  (Pavol Bagin – skladateľ)
 • Heroína opernej scény
  2012 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 25, 2012, č. 7 – 8, s. 15
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Boyband s dominujúcim tancom
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 5, s. 25
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 3, s. 39
 • Návšteva z Paríža
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 40
  (Éva Pataki, muzikál, Nová scéna, Bratislava, réžia: Ivan Holub, dirigent a úprava piesní: Ľubomír Dolný)
 • Florentský Slovák
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 33 – 34, s. 13
 • Omša za nás
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 33 – 34, s. 12
  (Roman Berger – skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Hudobné echá
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 3 – 4, s. 9
 • Za Petrom Toperczerom
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 29 – 30, s. 2
  (Peter Toperczer – skladateľ)
 • Dokumenty – historický poklad SND
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 29 – 30, s. 11
 • Bohuš Hanák
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 11 – 12, s. 2
  (Bohuš Hanák – barytón)
 • Odišiel veľký slovenský spevák
  2010 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 21 (25), 2010, č. 12, s. 2
  (nekrológ, Bohuš Hanák – barytón)
 • Ursínyová, Terézia – Krajči, Mirko: Cesta k slobode vždy vedie cez veľké bolesti a práve tie sú najlepšou hybnou silou, aby sme so sebou niečo urobili
  2010 Viera a život, Trnava roč. 20, 2010, č. 6, s. 12 – 15
 • Veľký slovenský barytonista a národovec – Bohuš Hanák 85-ročný
  2010 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 13, 2010, č. 5, s. 10
 • Nová scéna: muzikál i opereta
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 23 – 25
 • Slovenská filharmónia jubilujúca 1949 – 2009
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 7 – 8, s. 29 – 31
 • Júnové premiéry Mirka Krajčiho
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 7 – 8, s. 13
 • Pavol Zelenay, Ladislav Šoltýs: Hudba – tanec – pieseň
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 38 – 39
 • Vlastimil Harapes primo ballerino
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 37
 • Úspešný “žobráčik z Umbrie”
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 23 – 24
  (réžia a libreto: Martin Kákoš, hudba: Gabo Dušík, texty piesní: Martin Sarvaš, muzikál, Nová scéna, Bratislava)
 • SĽUK cez mikroporty
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 5, s. 26
 • Stravinskij s otáznikmi
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 5, s. 27
 • Ursínyová, Terézia – Juráš, Ján: Sprievodca cestami umenia
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 5, s. 6 – 7
  (Ján Juráš, Agentúra AP projekt)
 • Ferdinand Klinda: Kráľovský nástroj a ja
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 57
  (Knižná revue, 2009, roč. 19, č. 24, s. 11)
 • Dámsky komorný orchester v zrelom veku
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 6
 • Peter Brenkus: Hudba v obraze – srdce s rozumom v zákryte
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 26 – 28
 • Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 10, s. 38 – 39
 • Najkrajšie z operiet
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 38 – 39
 • Strhujúce tanečné divadlo
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 23
  (réžia a choreografia: Ondrej Šoth, libreto: Zuzana Mistríková a Ondrej Šoth, hudba: Georges Bizet, Rodion Ščedrin, Deep Forest, Nová scéna, Bratislava)
 • Mojmírov syn sa vrátil
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 9 – 10, s. 9
  (Mojmír Hanák, Hanák, rodina)
 • Božská Edita
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 41 – 42, s. 13
 • Slovenská filharmónia – v novej situácii – a “starých” priestoroch
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 37 – 38, s. 11
 • Metropolitná opera v Aréne
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 33 – 34, s. 13
 • Vesmír detí
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 25 – 26, s. 13
  (Eva Šušková – soprán)
 • Výtvarná stigma
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 23 – 24, s. 12
 • Odklínanie klasika
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 21 – 22, s. 12 – 13
  (Anton Zimmermann)
 • Príbeh huslistu
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 17 – 18, s. 13
  (Peter Šaray)
 • So synom na opernom pódiu
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 1 – 2, s. 12 – 13
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Domov nie je miesto, ale stav duše – florentský Slovák Stano Dusík
  2009 Viera a život, Trnava roč. 19, 2009, č. 3, s. 33 – 37
 • Johan Sebastian Bach: Pašie a Omša h mol – nadkonfesionálne posolstvo veľkého umelca
  2009 Viera a život, Trnava roč. 19, 2009, č. 2, s. 56 – 59
 • Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2009 Viera a život, Trnava roč. 19, 2009, č. 2, s. 85 – 87
 • Ursínyová, Terézia – Šoth, Ondrej: Zaujíma ma človek v krízovej životnej situácii
  Umelecký šéf baletu Štátneho divadla Košice, choreograf a režisér Ondrej Šoth
  2008 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 1, s. 63 – 76
 • Žalmy v Slovenskom rozhlase
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 2
  (Alexander Zemlinsky, Cantare Con Vivo, Oakland, California, dirigent: David Morales)
 • Prvý rok prvej redaktorky
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 7 – 11
 • Košická divadelná dielňa
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 20 – 21
  (Štátne divadlo Košice, Sezóna 2007/2008)
 • Shakespeare po pár storočiach
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 6, s. 25
  (Leonard Bernstein – dirigent, skladateľ, Nová scéna, Bratislava, réžia: Ján Ďurovčík, autor hudby: Leonard Bernstein)
 • Introducing Shannon Lee
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 6, s. 36
  (Lee Shannon, nahrávka CD, recenzia)
 • Keď pred dvomi rokmi v júli...
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 4
  (Bilbao trio, Bilbao, Španielsko, Luis Alberto Requejo, Flora Gomez, Richard Vandra - violončelo)
 • Ján Móry: Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen (Piesne)
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 37
 • V trinástej komnate Júliusa Móžiho
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 3 – 4, s. 40 – 42
 • Dusík by sa asi nebavil-
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 3 – 4, s. 34 – 35
  (Gejza Dusík, Divadlo Andreja Bagara, Nitra, réžia: J. B. Box, hudobné naštudovanie: Július Selčan)
 • Zdeněk Macháček: Muž za (dirigentským) pultom
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 38
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  43. ročník, 23. novembra – 7. decembra 2007
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 10
 • V konkurencii významných zahraničných orchestrov...
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 10
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Organová virtuózka
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 9 – 10, s. 13
  (Bernadetta Šuňavská, Slovenský rozhlas, Bratislava)
 • Životný projekt – Beethoven
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 5 – 6, s. 13
  (Daniela Varínska – klavír, koncert, Bratislava)
 • “Velúrová” Kožená
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 41 – 42, s. 15
  (Magdaléna Kožená, piesňové recitály, Bratislava, 2. 11. 2008)
 • Ursínyová, Terézia – Valach, Ján: V krútňavách života
  Hovoríme so skladateľom Jánom Valachom
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 31 – 32, s. 9
  (Ján Valach)
 • Osobnosť vo filharmónii
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 23 – 24, s. 13
  (Peter Feranec, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Vynikajúci Suchoň, geniálny klavirista
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 21 – 22, s. 12
 • Slovenský husľový virtuóz
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 15 – 16, s. 13
  (Dalibor Karvay, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Koncerty na internete
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 21, 2008, č. 13 – 14, s. 12
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, koncerty)
 • Zost. Milan Hudáček SJ: Jezuiti
  Pätnásť rokov obnoveného života na Slovensku
  2008 Viera a život, Trnava roč. 18, 2008, č. 3, s. 83 – 87
 • Salezián Stanislav Kmotorka – takmer zabudnutý skladateľ vo Florencii
  2008 Viera a život, Trnava roč. 18, 2008, č. 2, s. 40 – 42
 • Dusíkovský galavečer na Novej scéne
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 40 – 41
 • Košická divadelná hygiena
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 38 – 39
  (Štátne divadlo Košice, Sezóna 2006/2007)
 • Vyhostené (?) dieťa múz
  Opereta a jej slovenský tvorca Gejza Dusík (1. 4. 1907 Zavar – 5. 5. 1988 Bratislava)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 24 – 27
 • Nostalgický návrat Dusíka
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 22 – 23
  (Gejza Dusík, Divadlo Aréna, Bratislava, réžia: Rastislav Ballek, úprava libreta: Peter Valo a Štefan Fejko)
 • Za Klárou Havlíkovou-Bartoškovou...
  (15. 10. 1931 Martin – 2. 2. 2007 Bratislava)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 3, s. 40
  (Klára Havlíková-Bartošková – klavír)
 • Džez vo filharmónii
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 20, 2007, č. 7 – 8, s. 13
  (Bratislava Hot Serenaders, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Lúčnica bez hraníc
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 20, 2007, č. 3 – 4, s. 12 – 13
 • Keď hudba inšpiruje
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 20, 2007, č. 13 – 14, s. 8
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Organisti v našich chrámoch alebo Pán Boh si zaslúži dobrú hudbu
  2007 Viera a život, Trnava roč. 17, 2007, č. 3, s. 13 – 22
 • Ursínyová, Terézia – Šoth, Ondrej: Tanec je obraz duše
  2007 Pravda, Bratislava roč. 17, 2007, č. 276 (1. – 2. 12.), s. 1, 3
  (Štátne divadlo Košice)
 • Sopranistka Magdaléna Hajóssyová
  V mozartovskom roku – nielen o Mozartovi
  2006 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 4, s. 678 – 693
 • Čas je taká zvláštna vec
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 16
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Španielska (dvoj)hodinka
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9
  (Richard Vandra – violončelo, Bilbao trio, Španielsko)
 • Jubileá...
  Operetná primadona – operná heroína
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 49
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Operný zápisník
  II. Medzinárodný festival hudobného divadla v Bratislave
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 28
 • Jubilujúci filharmonický zbor
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 11
  (Slovenský filharmonický zbor, Bratislava, zbormajsterka: Blanka Juhaňáková)
 • Speváci srdca...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 12 – 13
  (Spevácky zbor mesta Bratislavy, dirigent, zbormajster: Ladislav Holásek)
 • Dvanásta Pocta Lucii
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 9
  (Lucia Poppová – soprán)
 • Výnimočný talent
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 6
  (Jakub Čižmarovič – klavír)
 • Etela Čárska (28. februára 1941)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 31
  (Etela Čárska – hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase)
 • Veselá “malá” vdova
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 13
  (Franz Lehár: Veselá vdova, opereta, Štátna opera Banská Bystrica, premiéra: 16. a 17. decembra 2005)
 • Banskobystrický Trubadúr v aktualizovanom šate
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 22
  (réžia: Pavol Smolík, Giuseppe Verdi: Trubadúr, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Jozef Bednárik a jeho rozlúčkový Divotvorný hrniec
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 26
  (Divadlo Andreja Bagara, Nitra, réžia: Jozef Bednárik, úprava: Jozef Bednárik, Svetozár Sprušanský)
 • Veselá vdova v kurze
  2006 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 19, 2006, č. 3 – 4, s. 12
  (Franz Lehár, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Kultúra a médiá
  2006 Viera a život, Trnava roč. 16, 2006, č. 1, s. 3 – 9
 • Pre znalcov zostal géniom melódie
  Hudba a piesne Gejzu Dusíka si našli cestu k srdciam ľudí rôznych generácií
  2005 Verejná správa, Bratislava roč. 60, 2005, č. 6, s. 26 – 27
 • Hravý Nápoj lásky
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 32 – 33
  (Gaetano Donizetti: Nápoj lásky, Operné štúdio VŠMU, Bratislava, 15. – 16. mája 2005)
 • Auditórium Reduty k 30. výročiu založenia Moyzesovho kvarteta
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 22
  (Boris Lenko – akordeón, Tibor Kováč – husle)
 • Pocta Lucii Poppovej
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 21
  (Lucia Popp – soprán)
 • Slovenská filharmónia
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 15
  (Slovenský filharmonický zbor, Leoš Svárovský – dirigent)
 • Želka Gaburová (4. 7. 1913 – 21. 10. 2005)
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 6
 • Händlov Mesiáš
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 21
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Zbor Bamberských symfonikov, dirigent: Rolf Beck)
 • Bohéma v štandarde
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 35
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Štátna opera Banská Bystrica, 21. – 22. októbra 2005)
 • Klinda, Ferdinand – Ursínyová, Terézia: O srdci, krvi a vôli
  Zhovárame sa s organistom Prof. MUDr. Ferdinandom Klindom
  2004 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 7, 2004, č. 6, s. 8 – 9
 • Krása slovenskej biedy-
  Nad výstavou fotografií Igora Grossmanna Okno domova
  2004 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 7, 2004, č. 10, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Chytila zubáča
  [s Ľubicou Rybárskou sa zhovárala] Terézia Ursínyová
  2004 Zdravie, jún, Bratislava roč. 60, 2004, s. 111
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Bonviván a hviezda slovenskej operety
  F. K. Veselý vždy spomínal na svoj bohatý umelecký život s úsmevom
  2004 Verejná správa, Bratislava roč. 59, 2004, č. 21, s. 26 – 27
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • S faktami – aj impresiami
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 187 – 190
  (Janko Blaho, semináre spomienkové, zborník)
 • Basista Sergej Kopčák: predovšetkým fakty-
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 154 – 162
 • Priekopníci slovenskej opery
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2
  (Janko Blaho, Helena Bartošová-Schützová, monografia)
 • Volali ju Mimi...
  (17. marca 1915 Láb – 11. augusta 2004 Bratislava)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 2 – 3
 • Ursínyová, Terézia – Hromada, Rudolf: Nielen peniaze, ale vzťah ku kultúre...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 23 – 25
  (Rudolf Hromada – riaditeľ, Štátna opera Banská Bystrica, Sezóna 2003/2004)
 • Viva la mamma v štýle frašky
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 37
  (Gaetano Donizetti: Viva la mamma - komická opera, Štátna opera Banská Bystrica, 28. mája 2004)
 • Benefícium
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 19
  (Eva Garajová - mezzosoprán, Marián Lapšanský - klavír, Koncertná sieň Klarisky, 17. apríla 2004)
 • Opera bez kravaty
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 25, 27
  (Gioacchino Rossini: Barbier zo Sevilly, koprodukčná inscenácia: Divadlo Aréna, Bratislava, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 20. – 22. apríla 2004, réžia: Pavol Smolík)
 • Maratón umenia a práce
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 3
  (Ferdinand Klinda)
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Ľubica Rybárska: "...bol to môj Mount Everest"
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 28 – 29
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Carmen po štvrté v Banskej Bystrici
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 31, 33
  (Georges Bizet: Carmen, Štátna opera Banská Bystrica, 12. – 13. marca 2004)
 • Televízny zápisník
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 6
  (Slovenská televízia, Bratislava, relácie hudobné: Velikáni hudby)
 • Tlkot viedenskej krvi
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 25 – 26
  (Johann Strauss: Viedenská krv – opereta, Štátna opera Banská Bystrica, 19. – 20. decembra 2003)
 • Stretnutie Európanov
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 23
  (Schengen Chamber Orchestra, Luxembursko, dirigent: Jack Martin Händler, koncert: 21. januára 2004)
 • K jubileu Petra Mikuláša
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 4
  (Peter Mikuláš – bas)
 • Adam Šangala – guláš, ktorý chutí (?)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 31, 33
  (Adam Šangala - pôvodný slovenský muzikál, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 28. – 29. novembra 2003, hudba: Vašo Patejdl, réžia: Jozef Bednárik)
 • V komornom tóne
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 17, 2004, č. 24 – 25, s. 14
 • Piesňou otvárala ľuďom srdcia
  Janka Guzová: “Spev unáša ma do čarovného sveta krásy, kdesi nad oblaky”
  2003 Verejná správa, Bratislava roč. 58, 2003, č. 12, s. 26 – 27
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Schindlerová, Agata – Ursínyová, Terézia: Schindlerovej zoznam
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 12 – 13
  (Agata Schindlerová – slovensko-nemecká muzikologička)
 • Dvakrát SOSR
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 27
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
 • Ursínyová, Terézia – Móžiová, Danica: Spomienka... Aladár Móži (1923 – 1989)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 10 – 11
  (Aladár Móži – husle, Slovenské kvarteto)
 • O živote, láske a smrti
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 31 – 32
  (Giacomo Puccini, Štátne divadlo Košice, Sezóna 2002/2003)
 • Jubileá... Želmíra Gaburová. Dobrá duša našej hudby
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 5
  (pracovníčka Zväzu slovenských skladateľov)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 14 – 15
  (relácia Ars musica)
 • Rozhlasový zápisník
  Stereokompozícia o Jozefovi Grešákovi...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 12
  (Nová slovenská hudba 2002)
 • Gizela Veclová. Prvá dáma slovenského muzikálu
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 5, 11
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Keď kritik muzicíruje (namiesto recenzie)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 28
  (Vladimír Čížik - muzikológ, klavír, koncert: 23. marca 2003)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 10
  (Akcenty, rezonancie; Stretnutie nad partitúrou)
 • Spomienka na Luciu
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 21
  (Lucia Poppová - soprán, Hommage à Lucia Popp, Cappella Istropolitana, koncert: 9. marca 2003)
 • Rasputin veľká a dráždivá téma
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 23 – 24
  (Rasputin - balet v dvoch dejstvách, libreto, choreografia a réžia: Ján Ďurovčík, hudba: Henrich Leško, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava, 24. – 25. januára 2003)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 9, 12
  (Adriana Domanská - hudobná redaktorka, Vladimír Rusko st. - rozhlasový režisér, Mária Harnádková - soprán, Štátne divadlo Košice, Juraj Hurný - tenor, Slovenské národné divadlo)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 11, 14
  (Štúdio Kontakt, Akcenty, rezonancie; Stretnutie nad partitúrou, Folklórne reminiscencie, Dialógy s hudbou)
 • “Seefestspiele Mőrbisch” Lehárova Giuditta
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 34, 37
 • Hudba v Benátkach roku 1640
  Bratislavské hudobné slávnosti, Medzinárodný deň hudby, 1. októbra
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 20
  (Rebeka Rusó – viola da gamba, Igor Herzog – lutna)
 • Vokálny recitál Petra Mikuláša
  Bratislavské hudobné slávnosti
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 21, 23
  (Peter Mikuláš – bas)
 • Ursínyová, Terézia – Vyskočilová, Gabriela: “Ide o diváka!” ...s Gabrielou Vyskočilovou
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 12 – 13
  (Gabriela Vyskočilová - muzikologička, publicistka, televízna hudobná dramaturgička, STV - Slovenská televízia)
 • Trnavské organové dni
  28. augusta – 14. septembra 2003
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 18
 • Viac než nádejný basista
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 24
  (Jozef Benci - bas, diplomový koncert, 5. decembra 2002, Koncertná sieň Klarisky)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 12
  (Jaroslav Blaho - hudobný kritik pre oblasť opery, hudobného divadla, Etela Čárska - hudobná redaktorka)
 • Odišiel Michal Palovčík
  (10. 8. 1921 Veľké Zálužice – 5. 12. 2002 Bratislava)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 3
 • Venované pamiatke Ladislava Mokrého
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 22
  (Ladislav Mokrý - muzikológ, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina - kontrabas, Daniela Varínska - klavír, Bratislava, koncert: 19. novembra 2002)
 • Spevu vďačí za krásu v živote
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 3, s. 11
  (Ľudovít Marcinger - klavír)
 • Košické brieždenie jari
  2003 Literárny týždenník, Bratislava roč. 16, 2003, č. 25, s. 11
  (Štátne divadlo Košice, prehliadka, máj 2003)
 • Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 5, 2002, č. 2, s. 13
 • Ursínyová, Terézia – Zelenay, Pavol: Pavol Zelenay. Rojko za počítačom
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 36 – 38
  (Pavol Zelenay - skladateľ, teoretik; slovenská populárna hudba)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 16, 23
  (relácia Hudba provokujúca, festival Musica nova, Košice, Anna Poláková - soprán)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 36
  (Stretnutia nad partitúrou, Folklórne reminiscencie, Pocta Ivanovi Sokolovi, venované 65. narodeninám, Operný magazín)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 6, s. 16
  (Jela Krčméry-Vrteľová - operná libretistka a prekladateľka, Miloš Blahynka - muzikológ, Ladislav Pudiš - operný spevák, bas, Dialógy s hudbou, Akcenty, rezonancie, Zrkadlenie, Július Gyermek - režisér, libretista, pedagóg operného herectva)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 20, 28
  (relácia venovaná 75. výročiu Slovenského rozhlasu - Štúdia Košice, nekrológy Ivan Hrušovský - skladateľ, Igor Vajda - muzikológ, relácia: Hudobné legendy)
 • Hommage à Lucia Popp
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 14
  (Cappella Istropolitana, Slovenský filharmonický zbor, Bratislava, koncert: 10. marca 2002)
 • Bohéma cez satelit
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 11, 32
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Slovenský rozhlas, Bratislava, Stanica Devín, satelitný prenos z Metropolitnej opery v New Yorku, 16. februára 2002)
 • Cappella Istropolitana... aj so súčasnou hudbou
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 17
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, koncert, 27. 1. 2002)
 • Slovenský filharmonický zbor jubiluje
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 14 – 15
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 25
  (Nočná pyramída, Hana Beranová - hudobná redaktorka, Sergej Kopčák - bas, Zrkadlenie, Ľubica Čekovská - skladateľka, Juraj Bartoš - trúbka)
 • Brilantná Cappella
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 16
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Slovenská filharmónia, Reduta, koncert: 13. novembra 2002)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 12 – 13
  (Stretnutia nad partitúrou, O Cenu Janky Guzovej, Akcenty, rezonancie; Oldřich Hemerka - skladateľ..., Samo Smetana - folklorista)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 10
  (Akcenty rezonancie, Stretnutie nad partitúrou, Operný magazín, Ex Tempore)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 16
  (Slovenský rozhlas, Etela Čárska - hudobná redaktorka, Igor Javorský - hudobný redaktor, Nočné dialógy, Eva Ferková - hudobná publicistka, Stanislav Šurin - organ, Lýdia Mrázová - hudobná publicistka, Peter Michalica - husle, Helena Bartošová - soprán)
 • Za čajkou...
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 4
  (nekrológ, Zuzana Krajčiová - muzikologička, organizátorka hudobného života)
 • Hudba a mýtus – tentoraz nordicky
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 21
  (Igor Javorský - hudobný redaktor, Slovenský rozhlas, Bratislava, relácie hudobné, Hommage à Jean Sibelius)
 • Lúčnica s novým programom
  Slovenský rok v piesni
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 14
  (Spevácky zbor Lúčnica, Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 18. novembra 2001)
 • Odišiel kolega, priateľ... Igor Vajda (16. 3. 1935 – 12. 12. 2001)
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 4
  (nekrológ, Igor Vajda - muzikológ)
 • Za svedkom čias (10. 8. 1921 – 5. 12. 2002)
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 47 – 48, s. 2
  (nekrológ, Michal Palovčík - hudobný publicista)
 • Opereta alebo muzikál?
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 3, s. 224 – 228
 • Ursínyová, Terézia – Benci, Jozef: Dobrý večer, pán Jozef Benci!
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 45, s. 4
 • Svedectvo neúnavnej práce
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 29 – 30, s. 14
  (profily, Michal Palovčík - hudobný publicista)
 • Ursínyová, Terézia – Gyermek, Július: Vždy za niečím ísť
  Hovoríme s režisérom a dramaturgom Júliusom Gyermekom
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 19, s. 8
 • Ursínyová, Terézia – Vargicová, Ľubica: S hlasom sa dá vzlietnuť
  2001 Národná obroda. Príloha Štýl, roč. 5, Bratislava roč. 12, 2001, č. 81 (6. 4.)
 • Ursínyová, Terézia – Móryová, Magda: Magda Móryová – život ako seriál
  Zhovárala sa Terézia Ursínyová
  2001 Národná obroda. Príloha Víkend, Bratislava roč. 12, 2001, č. 150 (30. 6.), s. 11
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: S Kráľovnou nebies v srdci a v piesni
  2001 Katolícke noviny, Bratislava roč. 116, 2001, č. 29, s. 19
 • Kráľ hudobných nástrojov
  Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2001 Katolícke noviny, Bratislava roč. 116, 2001, č. 20, s. 18
 • Herec s erbom viery
  2001 Katolícke noviny, Bratislava roč. 116, 2001, č. 12, s. 18
  (Gustáv Valach)
 • Režisérske chválorečenie
  Spomienkový seminár venovaný Branislavovi Kriškovi
  2001 Pravda, Bratislava roč. 11, 2001, č. 21 (26. 1.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Urbanová-Malíková, Katarína: Veľký spisovateľ s dobrým srdcom
  Spomienky na Mila Urbana
  2001 Knižná revue, Bratislava roč. 11, 2001, č. 19, s. 12
 • Posledný bohém slovenskej hudby
  Za skladateľom, dirigentom a pedagógom Tiborom Andrašovanom (1917 – 2001)
  2001 Pravda, Bratislava roč. 11, 2001, č. 138 (16. 6.), s. 5
 • Hlas ako laserový lúč
  Sopranistka Elena Kittnarová oslavuje významné životné jubileum
  2001 Pravda, Bratislava roč. 11, 2001, č. 126 (2. 6.), s. 5
 • Zastavená krása: Andrej Palacka
  2000 Slovenka, Bratislava roč. 53, 2000, č. 3, s. 2 – 3
 • Volajú ma Mimi-
  2000 Slovenka, Bratislava roč. 53, 2000, č. 11, s. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Dernerová, Klaudia: Moja Katrena – sopranistka Klaudia Dernerová
  2000 Slovenka, Bratislava roč. 53, 2000, č. 1, s. 26 – 27
 • Orientácia na súčasnosť
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 22 – 23
  (Eugen Prochác - violončelo, Eleonóra Škutová - klavír, Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 25. januára 2000)
 • Melodráma – aspoň koncertne...
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 21 – 22
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 30. januára 2000)
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Miroslav: “Znesiem kritiku od každého”
  Hovorí výborný slovenský tenorista Miroslav Dvorský
  2000 Slovensko roč. 24, 2000, č. 3 – 4, s. 24 – 26
 • Stupienky ku sláve
  Rozprávanie o zázračnom huslistovi Ondrejovi
  2000 Slovensko roč. 24, 2000, č. 3 – 4, s. 44 – 45
  (Ondrej Jánoška - husle)
 • Cesta k Absolutnu – štyridsaťročné jubileum SKO
  2000 Katolícke noviny, Bratislava roč. 115, 2000, č. 49, s. 18
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Viera a umenie
  2000 Katolícke noviny, Bratislava roč. 115, 2000, č. 46, s. 19
 • Tiež napísal Marínu
  Vnuk Andreja Sládkoviča
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 9, s. 26 – 27
  (Pavol Braxatoris)
 • Scény zo života bohémy
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 6, s. 27
  (Ruggiero Leoncavallo, Komorná opera, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Šimulčíková, Jana: -pred zrkadlom. Spisovateľka Jana Šimulčíková
  Zhovárala sa Terézia Ursínyová
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 45, s. 27
 • Ursínyová, Terézia – Garajová, Eva: Doma nie je nikto prorokom
  Spoveď speváčky Evy Garajovej
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 43, s. 26 – 27
 • Ursínyová, Terézia – Mistrík, Miloš: Chrám slovenského divadla
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 42, s. 26
 • Ursínyová, Terézia – Higano, Nao: Nao Higano – japonský kvet na slovenskom poli
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 37, s. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Polakovičová, Viera: Vyslankyňa kultúry
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 33, s. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Dirigentské dynamo: Róbert Stankovský
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 25, s. 8 – 9
 • Cárovná spevu: Edita Gruberová
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 25, s. 27
 • Ursínyová, Terézia – Keleová-Vasilková, Táňa: Malý spisovateľský meteor. Táňa Keleová-Vasilková
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 23, s. 26 – 27
 • Šok na Novej scéne
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 18, s. 24 – 25
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Szeghy, Iris: Ženu hudbou neudrieš
  Skladateľka Iris Szeghyová
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 16, s. 24 – 25
 • Kráľovná bel canta
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 11, s. 14 – 15
  (Maria Callas - soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Farkašová, Etela: V zornom poli žena
  So spisovateľkou a filozofkou Etelou Farkašovou
  1999 Slovenka, Bratislava roč. 52, 1999, č. 11, s. 28 – 29
 • 2. Medzinárodná spevácka súťaž Lucie Poppovej
  3. – 8. mája 1999
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 30 – 31
 • Koncert Miroslava Dvorského
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 29
  (Miroslav Dvorský - tenor, Ľubica Vargicová - soprán, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 26. novembra 1999)
 • Piano Bratislava
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 30 – 31
  (Medzinárodná klavírna súťaž, Ida Černecká - autorka súťaže a propozícií, organizátor: Konzervatórium v Bratislave)
 • Hudobno-divadelný dialóg
  1999 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 2, 1999, č. 2, s. 14
 • S rezervami v speve i v réžii
  1999 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 2, 1999, č. 13, s. 16
  (Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Do Európy bez operety-
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 12, s. 14
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Dravá hudba mladosti
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 11, s. 14
  (Eugen Prochác - violončelo, Eleonóra Škutová - klavír, koncert: 28. februára 1999)
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Moje stretnutia so šťastím
  Hovoríme so sopranistkou Magdalénou Hajóssyovou
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 10, s. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Berky-Mrenica, Ján: Stíšený zvuk diabolských huslí
  Ján Berky-Mrenica, nositeľ Pribinovho kríža
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 7 – 9, s. 23
 • Ursínyová, Terézia – Hykisch, Anton: V diplomacii i v literatúre
  Spisovateľ Anton Hykisch
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 48, s. 68 – 69
 • Ursínyová, Terézia – Pecková, Dagmar: Nezbedné dieťa opery: Dagmar Pecková
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 47, s. 78 – 79
 • Uffizi. Slávna svetová galéria vo Florencii
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 47, s. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Prochác, Eugen: Náš človek v Lisabone
  Slovenský violončelista Eugen Prochác
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 29, s. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia – Janotová, Anna – Fančovič, Mario: V rytme operety
  Na Lehárovo Komárno pršal dážď kvetov-
  1998 Slovenka, Bratislava roč. 51, 1998, č. 21, s. 20 – 21
 • Môj život v umení
  Bohuš Hanák spomína
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 9, s. 29 – 33
 • Hudobná krása
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 7 – 8, s. 2 – 3
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Ducárová, Katarína – Blaho, Jaroslav – Ursínyová, Terézia – Unger, Pavel – Dlouhý, Oleg – Blahynka, Miloslav: Osobností ako šafranu
  Besedujeme na tému interpretácia operných diel
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 5, s. 10 – 15
 • Výzva pre divadlo
  Jana z Arcu na hranici v Slovenskej filharmónii
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 4, s. 35 – 36
 • Bas širokého rozsahu a dynamiky
  Sergej Kopčák – technicky perfektný a muzikantsky inteligentný
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 4, s. 28 – 31
 • Krásny a bohatý obraz duše
  Galéria postáv a štýlov Magdalény Blahušiakovej
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 3, s. 26 – 29
 • Príbeh ľudského srdca
  Mr. Scrooge v banskobystrickej Štátnej opere
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 2, s. 14 – 15
  (Ján Cikker, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Dve dekády v Grazi
  Slovenský tenorista Juraj Hurný
  1998 Teatro, Bratislava roč. 4, 1998, č. 1, s. 28 – 30
 • Pavlovi Baginovi k šesťdesiatpäťke
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 4
  (Pavol Bagin – skladateľ)
 • Jánove pašie v Dóme sv. Martina
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 9
  (Johann Sebastian Bach, dirigent: Róbert Stankovský, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pražský rozhlasový miešaný zbor)
 • Ľubica Rybárska a jej hostia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 4, s. 8
  (Ľubica Rybárska – soprán, sólistka opery SND, Miroslav Dvorský – tenor, Martin Babjak – barytón, Oliver Dohnányi – dirigent, Symfonickký orchester Slovenského rozhlasu, koncert: 12. decembra 1997, s uvedením CD)
 • Ples v hoteli Savoy alebo Revuálna opereta na Novej scéne
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 4, s. 5
  (Paul Abraham – maďarský skladateľ)
 • Larin – spevácky fenomén
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 8
  (Sergej Larin – tenor)
 • Hudba ako šťastie
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 8
  (Cappella Istropolitana, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek – zbormajster, Bratislava, koncert: 30. septembra 1998)
 • Stará duchovná hudba u Jezuitov
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 8
  (Jezuitský kostol, koncert: 6. októbra 1998)
 • Kňažka súčasnej hudby
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 6
  (Sigune von Osten – nemecká sopranistka, Markus Bellheim – nemecký klavirista, Bratislava, Moyzesova sieň, koncert: 28. septembra 1998)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1998
  Suchoň s expresiou – Beethoven s poéziou
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 20, s. 1, 5
 • (Ne)záujem o kultúru alebo málo priestoru pre hodnoty?
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 1, 9
 • Tanečné divadlo Bralen
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 5
  (23. sezóna divadla 1997/1998)
 • Ursínyová, Terézia – Marcinger, Ľudovít: Prof. Ľudovít Marcinger: Spevu vďačím za krásu v živote
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 3
  (Ľudovít Marcinger – klavír)
 • Od Evanjelia k Dávidovi...
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 6
  (Nová scéna, Bratislava, hudba: Ľubomír Horňák, libreto: Jozef Urban, réžia: Jozef Gombár)
 • Večne mladá Lúčnica
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 15
  (Spevácky zbor Lúčnica, 50. výročie založia súboru, koncert: 28. mája 1998)
 • Zdeněk Macháček – svieži jubilant
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 13
  (Zdeněk Macháček – dirigent)
 • Ursínyová, Terézia – Novan, Jozef: Ak necítiš-nevidíš, nepočuješ
  S televíznym režisérom Jozefom Novanom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 4, 11
 • Noví laureáti ľahkonohej múzy
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 11, s. 8
  (Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne)
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Najvlastnejšie povolanie – hudba
  Hovoríme s klaviristom Mariánom Lapšanským
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 9, s. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Fejk, Štefan: Po búrke sa vzduch vyčistí
  Hovoríme s generálnym riaditeľom Východoslovenského štátneho divadla v Košiciach Štefanom Fejkom
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 32 (6. 8.), s. 1, 10
 • Óda na radosť
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 3, s. 15
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, koncerty novoročné, 1998)
 • Hommage à Lucia Popp
  Koncerty venované pamiatke veľkej slovenskej umelkyne
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 13, s. 15
 • Rýnska Sibyla
  1998 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 1, 1998, č. 15, s. 16
 • -generačná výpoveď
  Kráľ Dávid – muzikál alebo rocková opera?
  1998 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava roč. 1, 1998, č. 14, s. 10 – 11
  (Kráľ Dávid, muzikál, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Ursínyová, Terézia – Rapoš, Dušan: Diabol v krvi. Na návšteve u filmového režiséra a skladateľa Dušana Rapoša
  1997 Slovenka, Bratislava roč. 50, 1997, č. 4, s. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia – Lászlová, Karin: Osamelá poľná bežkyňa
  Predstavujeme spisovateľku Karin Lászlovú
  1997 Slovenka, Bratislava roč. 50, 1997, č. 3, s. 20
 • Ursínyová, Terézia – Švercelová, Gréta: Gréta. Jubilujúca dáma NS
  1997 Slovenka, Bratislava roč. 50, 1997, č. 24, s. 18 – 19
 • Maliarkin príbeh. Nad obrazmi Viery Žilinčanovej
  1997 Slovenka, Bratislava roč. 50, 1997, č. 19, s. 24 – 25
 • Ursínyová, Terézia: Po Bátoryčke – Grófka Marica
  Vianočná nádielka v banskobystrickej Štátnej opere
  1997 Slovenská republika roč. 5, 1997, č. 5 (8. 1.), s. 12
  (réžia: Peter Oravec, Emmerich Kálmán, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Namiesto hrachu – perly
  Záver sezóny s osvedčeným Puccinim
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 9, s. 6 – 8
  (réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd, Giacomo Puccini: Tosca, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Gejzír valčíkov a čardášov
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 7 – 8, s. 10 – 12
  (réžia: Peter J. Oravec, Emmerich Kálmán: Grófka Marica, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Prvá dáma spevohry
  Gréta Švercelová – obdarená prirodzeným talentom
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 6, s. 30 – 31
 • Hommage à Lucia Popp
  Tretia pocta veľkej slovenskej umelkyni
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 5, s. 26
 • Bednárikova nedôvera v hudobnú drámu
  Don Carlos na javisku SND
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 4, s. 4 – 6
 • Poézia, poslušná dcéra hudby
  Čarovná flauta – oživenie mozartovského spevu na slovenskom javisku
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 3, s. 8 – 10
 • Závan veľkého sveta na malom javisku
  Kálmánova Grófka Marica znovu v Banskej Bystrici
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 2, s. 16 – 18
 • Legendárny tenorista
  Dvojnásobné jubileum Rudolfa Petráka
  1997 Teatro, Bratislava roč. 3, 1997, č. 10, s. 22 – 24
 • Koncerty v Primaciálnom paláci
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 4
  (Cyklus komorného orchestra Cappella Istropolitana, organizátor: Mestské kultúrne stredisko v Bratislave, koncert: 26. januára 1997)
 • Nostalgický muzikál. Malá nočná hudba
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 9
  (Stephen Sondheim: Malá nočná hudba, Slovenské národné divadlo, Bratislava, spracované podľa filmu Ingmara Bergmana Úsmevy letnej noci)
 • Carmen ako koláž
  BHS '97 s baletnou premiérou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 6
 • Dusík s Lasicovou jemnohrou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 6
  (Gejza Dusík: Modrá ruža, Slovenská televízia, Bratislava, réžia: Milan Lasica, hudobná réžia: Rudolf Geri)
 • Po koncerte Edity Gruberovej
  Viac ako brilantnosť – výraz duše!
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 6
  (Mimoriadny koncert Bratislavských hudobných slávností, Edita Gruberová – soprán, Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd – dirigent)
 • Edita Gruberová znovu na Slovensku
  Hneď na úvod očarila zástupcov masmédií
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 6
 • Pianistka s horúcim srdcom
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 9
  (Silvia Čápová-Vizváryová – klavír)
 • Z Kultúrneho leta
  Hudbou žije celý rok. S vkusom a oduševnením
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 6
  (Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana, Robert Mareček – dirigent, Juraj Čižmarovič – husle, Zuzana Čižmarovičová – klavír, Radoslav Šašina – kontrabas, Dana Šašinová-Saturyová – klavír, Gustáv Beláček – bas)
 • Z klaviristu – komplexná osobnosť
  Marián Lapšanský jubiluje
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 3
 • Ursínyová, Terézia – Sliacka, Daniela: Dávajte šancu mladým!
  Spevácka súťaž Cav. Carla Vendera
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 5
 • Kálmánova Grófka Marica... aj na Novej scéne
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 13 – 14, s. 9
 • Mladé, svieže, vokálne zaujímavé predstavenie
  Don Pasquale na VŠMU
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 13 – 14, s. 9
  (Gaetano Donizetti, Katedra spevu HTF VŠMU, uvedenie: 9. júna 1997)
 • Cyklus skončil – hudba žije ďalej
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 5
  (Cyklus koncertov Pocta Johannesovi Brahmsovi a Franz Schubertovi, Zuzana Paulechová-Štiasna – klavír, Moyzesovo kvarteto, Bratislava, koncert: 26. mája 1997)
 • Pocta Brahmsovi
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
  (Cyklus koncertov Pocta Johannesovi Brahmsovi a Franz Schubertovi, Ján Slávik – violončelo, Daniela Rusó-Varínska – klavír, Bratislava, 1997)
 • Pocta J. Brahmsovi a F. Schubertovi
  Marián Lapšanský otvoril nový cyklus koncertov
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 9
  (Marián Lapšanský – klavír, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 14. apríla 1997)
 • Diva bel canta
  Edita Gruberová – svetoznáma operná hviezda zo Slovenska
  1997 Slovensko roč. 21, 1997, č. 4, s. 11 – 13
 • Nádej chrámovej hudby
  1997 Katolícke noviny, Bratislava roč. 112, 1997, č. 1 – 2, s. 28
 • Musica Sacra
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 7, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Rapoš, Dušan: Veci môjho srdca
  Hovoríme s režisérom a skladateľom Dušanom Rapošom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 6, s. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Bagin, Pavol: Otvárať srdcia husľovým kľúčom
  Hovoríme s hudobným umelcom Pavlom Baginom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 49, s. 1, 10
 • S mladou predohrou...
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 43, s. 15
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1997, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Jarjabek, Dušan: Vážne o divadle zábavy
  Hovoríme s divadelným umelcom Dušanom Jarjabkom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 33, s. 1, 10
 • ...s omladeným spevoherným súborom
  Hrnčiarsky bál k 50. výročiu Novej scény
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 3, s. 15
  (Gejza Dusík, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Staviteľ snov. Návraty Stana Dusíka
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 14, s. 14
 • Veda ako napísaný príbeh
  Hudobný klasicizmus na Slovensku v dokumentoch (Darina Múdra)
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 10, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Kováčik, Peter: Cestu som si vybral sám
  Hovoríme so spisovateľom a dramatikom Petrom Kováčikom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 9, s. 1, 10
 • Tvár Idy Kirilovej
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 7, s. 15
 • Trojruža. Operná premiéra v SND
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 6, s. 15
 • Skvelá vizitka. K Roku slovenskej hudby
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 6, s. 15
 • Vizitka našej kultúrnosti
  32. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 47, s. 15
 • Aby u nás dobre bolo. SĽUK vo virtuóznom lesku
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 44, s. 15
 • Dva návraty
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 36, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Bargárová, Drahomíra: Doma nie je nikto prorokom
  Hovoríme s opernou režisérkou Drahomírou Bargárovou
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 31, s. 1, 10
 • Operno-operetný koktail
  Novoročný koncert v Slovenskom národnom divadle
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 3, s. 15
 • Dilema talentu je vždy ťažká
  František Zvarík – basista s veľkou minulosťou
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 27, s. 15
 • Denník lásky. Slováci v cudzine
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 26, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: Značka kvality
  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 12, s. 15
 • Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias
  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom
  1996 Práca roč. 51, 1996, č. 278 (28. 11.), s. 10
 • Všade maľujem domov. Akademická maliarka Maja Dusíková
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 48, s. 24 – 25
 • Paganini legenda a skutočnosť
  Veľký umelec, škaredý muž
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 4, s. 55
  (Niccolo Paganini – husle, skladateľ)
 • Ursínyová, Terézia – Zagorová, Hana – Margita, Štefan: Ako dva holúbky...
  Na návšteve u Hany Zagorovej a Štefana Margitu
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 34, s. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia – Gruberová, Edita: Vo Viedni so svetoznámou sopranistkou Editou Gruberovou
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 28, s. 6 – 7
 • Nadrogovať sa krásou. Florentský zápisník
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 23, s. 24 – 25
 • O krásnej knihe – bez poézie
  Rozhovor s Ing. Martinom Chovancom, riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 2, s. 20
 • Ursínyová, Terézia – Baloghová, Magda: Dieťa rastie z domáceho chleba
  S Magdou Baloghovou, šéfredaktorkou vydavateľstva Mladé letá
  1996 Slovenka, Bratislava roč. 49, 1996, č. 13, s. 22
 • Verdiho hudba nesklamala
  Nabucco v banskobystrickej Štátnej opere
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 96 (25. 4.), s. 10
  (Štátna opera Banská Bystrica)
 • Bola ako gejzír
  Hudobný testament Janky Guzovej
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 81 (6. 4.), s. 9
 • Koncerty srdca
  Sopranistka Magdaléna Hajóssyová oslavuje významné životné jubileum
  1996 Slovenská republika víkend roč. 4, 1996, č. 30 (173), s. 11
 • Príspevok k Roku slovenskej hudby
  Cikkerovo Vzkriesenie – apel aj na súčastníkov
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 237 (10. 10.), s. 10
 • Ursínyová, Terézia – Varkondová, Alia Krista: Neúnavná, nadšená Alia
  Na návšteve v Klube priateľov Opery Slovenského národného divadla
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 209 (7. 9.), s. 9
 • Živé Hudobné spomienky
  Osobnosti na televíznej obrazovke každý mesiac
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 181 (5. 8.), s. 9
  (Hudobné spomienky – relácia TV, Slovenská televízia, Bratislava)
 • Leto hudobných stretnutí
  8. medzinárodné interpretačné kurzy
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 167 (19. 7.), s. 9
  (Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany 1996)
 • Talenty za kráľovským nástrojom
  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 166 (18. 7.), s. 10
 • Hudobná premiéra Cappelly Istropolitany
  Z priehrštia bratislavského Kultúrneho leta
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 156 (6. 7.), s. 9
 • Hviezdny večer
  Benefičný koncert v SND na záchranu La Fenice
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 152 (1. 7.), s. 9
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Věžník, Václav: Veľké gesto voči českej kultúre
  Predaná nevesta v jedenástom naštudovaní operného súboru SND
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 137 (13. 6.), s. 10
  (réžia: Václav Věžník, Bedřich Smetana: Predaná nevesta, Slovenské národné divadlo, Bratislava, recenzia)
 • Mozartovský minifestival
  Predohra k 1. ročníku súťaže na počesť Lucie Poppovej v Bratislave
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 70 (23. 3.), s. 9
 • Ursínyová, Terézia – Fischer, Miroslav: Sergej Kopčák – slovenský Šaľapin
  Boitov Mefistofeles na opernej scéne SND
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 58 (9. 3.), s. 10
  (réžia: Miroslav Fischer, Arrigo Boito: Mefistofeles, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Evidentná radosť z koncertovania
  Vlasťou Filharmónie národov je hudba
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 30 (6. 2.), s. 10
  (Filharmónia národov, Kaunaský štátny zbor, Litva)
 • Slováci – veľkí ľudia a malý národ
  Stano Dusík – maliar mystických svetov
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 20 (25. 1.), s. 10
 • Ursínyová, Terézia – Průdek, Josef: Súbor vyrovnaných kvalít
  Po hosťovaní opery Národného divadla z Prahy
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 15 (19. 1.), s. 6
  (réžia: Josef Průdek, Pietro Mascagni: Sedliacka česť, Leoncavallo Ruggiero: Komedianti, Národné divadlo Praha, recenzie)
 • Televízny portrét dirigenta
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 12 (16. 1.), s. 10
  (Ľudovít Rajter – dirigent)
 • Bednárikov Paganini vskutku zahral
  Na Novej scéne úspešný návrat k operete
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 1 (2. 1.), s. 10
  (Franz Lehár – opereta, Nová scéna, Bratislava)
 • Mozartovská ouvertura
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 4
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, dirigent: Rolf Beck)
 • Boitov Mefistofeles konečne v opere SND
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 7, s. 6
  (réžia: Miroslav Fischer, Arrigo Boito: Mefistofeles, Slovenské národné divadlo, Bratislava, preklad libreta: Jela Krčméry-Vrteľová, recenzia)
 • V zajatí rozhlasu
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 6
  (Etela Čárska – hudobná redaktorka v Československom neskôr Slovenskom rozhlase)
 • Odišiel mužný elegán spevohry
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 6
  (nekrológ, Jaroslav Rozsíval – herec, sólista spevohry, barytón, Nová scéna)
 • Otázkou zostáva hudba
  Trojruža – nová slovenská opera pre deti
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 6
  (Ladislav Kupkovič: Trojruža, Slovenské národné divadlo, Bratislava, libreto: Jela Krčméry-Vrteľová, réžia: Pavol Smolík, dirigenti: Dušan Štefánek, Martin Mázik, premiéra: 13. januára 1996)
 • Lehárov Paganini na Novej scéne
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 2, s. 6
 • K jubileu dramatickej sopranistky Eleny Kittnarovej
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 13, s. 3
 • Danilo by oslavoval
  K nedožitej sedemdesiatke Karola Vlacha
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 5
  (Karol Vlach – slovenský operetný spevák, tenor)
 • Veľký vedec, ušľachtilý človek
  Spomienka na Jozefa Kresánka
  1996 Katolícke noviny, Bratislava roč. 111, 1996, č. 11, s. 14
 • Janka Guzová a jej piesenky
  1996 Katolícke noviny, Bratislava roč. 111, 1996, č. 1, s. 14
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Jakabčic, Matúš: Hudba intímnych výpovedí
  Hovoríme so skladateľom a gitaristom Matúšom Jakabčicom
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 40, s. 1, 11
 • Významný príspevok slovenskej muzikológie
  Dejiny hudobného klasicizmu na Slovensku (Darina Múdra)
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 2, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Hlas predurčil jej budúcnosť
  Hovoríme s Máriou Kišonovou-Hubovou
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 12, s. 1, 11
 • Ursínyová, Terézia – Beranová, Hana: Život s mikrofónom
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 9, s. 20
  (Hana Beranová – hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase)
 • Ursínyová, Terézia – Sapara-Fischerová, Jitka: Ako sa máš, žltá rieka?
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 9, s. 10 – 11
  (Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán)
 • Straty a nálezy Magdy Móryovej
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 42, s. 22
  (Magda Szakmáry-Móryová – operný spev, klavír)
 • Skladateľ Pavol Zelenay a jeho pesničky do pamätníka (z počítača...)
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 36, s. 16 – 17
 • Na návšteve u grafika Kolomana Sokola v USA
  Výkrik srdca
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 33, s. 17
 • Mama spevákov
  K nedávnemu životnému jubileu profesorky Idy Černeckej
  1995 Slovensko roč. 48, 1995, č. 3, s. 8 – 10
 • Lásku odplácame láskou
  Sv. otec Ján Pavol II. na Slovensku
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 29, s. 4 – 7
 • Sedem dní a jedna noc. S Hanou Zelinovou nad románom
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 26, s. 35
 • Ursínyová, Terézia – Babjak, Martin: Mojím koníčkom je rodina
  Martin Babjak – spevák s ľudským čarom
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 24, s. 6 – 7
 • Muzikál či pantomíma?
  Každopádne Grand Pierrot
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 9, s. 6
  (Jean Gaspard Deburau: Grand Pierrot – pantomimický muzikál, pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa, Milan Sládek, Ľubomír Feldek, Nová scéna, Bratislava)
 • Pripoja sa aj iní?
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 5
  (Lucia Poppová – soprán, Hommage à Lucia Popp, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 12. a 19. marca 1995)
 • Dáma našej opery
  K jubileu Márie Hubovej-Kišonovej
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 5, s. 3
  (Mária Kišonová-Hubová – soprán)
 • Jubilanti
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 5, s. 2
  (Irma Skuhrová – organ)
 • Ursínyová, Terézia – Bendik, Martin: Očakávaná Luisa Miller a iné (témy)
  S režisérom Štátnej opery v Banskej Bystrici Martinom Bendikom
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 4, s. 3
 • Žobravý študent (a iné...)
  Zážitok z Mörbischu
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 19, s. 6
  (Seefestspiele Mörbisch 1995)
 • Jubileum umelkyne a pedagogičky
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 19, s. 2
  (profil, Magda Móryová-Szakmáry – operný spev, klavír)
 • Poéma o tajomstvách
  Debussyho Pelléas a Mélisanda v SND
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 6
  (Claude Debussy: Pelléas a Mélisanda, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Platónska hudobná dišputa
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 88 (15. 4.), s. 5
  (Daniela Rusó – klavír, Ján Slávik – violončelo, koncert, Bratislava, 1995)
 • Umenie klavírnej hry
  Recitál Mariána Lapšanského
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 78 (3. 4.), s. 4
  (Bratislava, koncert: 20. marca 1995)
 • Okná do človeka
  Štátna opera v Banskej Bystrici aj s baletom
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 65 (18. 3.), s. 5
 • Nezabudnuteľné dotyky s krásou
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 61 (14. 3.), s. 5
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Profesorka slávnych
  Deväťdesiatiny pedagogičky bratislavského Štátneho konzervatória Magdy Móryovej
  1995 Slovenská republika víkend roč. 2, 1995, č. 41 (237), s. 10
 • Lyrické scény v komornom ladení
  Eugen Onegin v banskobystrickej Štátnej opere
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 282 (6. 12.), s. 7
 • Pocta Jánovi Cikkerovi
  Bystričania v kultúrnej aktivite
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 274 (27. 11.), s. 5
 • Poľský skladateľ nesklamal očakávania
  3. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 268 (20. 11.), s. 5
 • Zmysluplná dramaturgia a vysoká návštevnosť
  Vydarený 31. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 240 (17. 10.), s. 5
 • Hviezdne večery hudby
  Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 238 (14. 10.), s. 5
 • Úlet do duchovna
  Z ďalších zážitkov BHS ’95
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 233 (9. 10.), s. 5
 • Veľké večery prvej série
  Začali sa sviatky hudobníkov – BHS ’95
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 229 (4. 10.), s. 8
 • Významný muzikologický príspevok
  Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 200 (28. 8.), s. 5
 • Rakúskemu letu vládne opereta
  Žobravý študent v Mörbischi za účasti sľukárov
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 195 (22. 8.), s. 5
  (Seefestspiele Mörbisch 1995)
 • Putujúci festival prezentoval slovenské dielo
  Košická iniciatíva – Universitas Cantat ’95 obohatila koncertnú sezónu v Európe
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 172 (26. 7.), s. 8
 • Džezová paráda
  Kultúrne leto v plnom prúde
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 164 (16. 7.), s. 5
 • Repete s jubilantom
  Ivan Krajíček – všestranne nadaný umelec
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 120 (25. 5.), s. 3
 • Hudba pre sluch i srdce
  V ústrety novému roku so Slovenskou filharmóniou
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 12 (16. 1.), s. 5
 • Vojnové rekviem s filharmonikmi
  Keď mlčia zbrane, nie hudba
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 117 (22. 5.), s. 5
 • V komornom tóne
  S režisérom opery SND Miroslavom Fischerom
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra '95, č. 1, 1995, s. 4 – 5)
 • Nemilovaná dcéra SND
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra, č. 1, s. 2, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Warchalovci na stoličkách. Stretnutie na pôde hudby
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 113 (17. 5.), s. 6
  (Jack Martin Händler – dirigent, Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Na nových cestách
  Nad novou programovou štruktúrou Slovenského rozhlasu
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 43, s. 6
 • Hudbou do zjednotenej Európy
  Ottbeuren: 25 rokov kultúrnych stykov s Bratislavou
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 42, s. 11
 • Časopis o duchovnej hudbe – Adoremus
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 41, s. 11
 • Náš ľudský brat
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 11, s. 10
  (Igor Vajda – muzikológ, slovenská opera)
 • S čarom starého zvuku
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 31, s. 15
 • Veľký kazateľ Slovenska
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 26, s. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Kubánka, Juraj: Návraty k folklóru
  Hovoríme s choreografom a režisérom Jurajom Kubánkom
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 18, s. 1, 11
 • Pokus o navrátenie autora
  Po premiére Bukovčanovej hry v Divadle P. O. Hviezdoslava
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 83 (12. 4.), s. 5
 • Nezastal, hľadá novšie cesty
  SĽUK v 45. jubilejnej sezóne
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 57 (10. 3.), s. 5
 • Ďalšia hviezda zo Slovenska
  Sopranistka medzinárodného ohlasu – Ľubica Orgonášová
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 26 (2. 2.), s. 5
 • Bola raz jedna opera
  Seriál pre malých aj veľkých divákov
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 20 (26. 1.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Jakabčic, Matúš: Žiť (a umrieť) pre krásu
  Matúš Jakabčic – nová osobnosť na scéne slovenskej hudby
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 17 (22. 1.), s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Morávek, Vladimír: Zázrak betlehema
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 52, s. 6 – 7
 • Husľa moja, milá husľa
  Zahraj, Piťo jak si hrával, keďs' pri našich plesoch stával!
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 43, s. 22 – 23
 • Mýtický sochár so slncovým vozom
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 40, s. 6 – 7
  (Andrej Rudavský – sochár)
 • Majster nie je doma
  Na návšteve v martinskom Múzeu Martina Benku
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 4, s. 45
 • Ukrytý skvost Turca
  V rodnom dome Mikuláša Galandu
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 33, s. 48
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Hlas ako zvon
  Slovenská sopranistka Ľubica Rybárska spievala dvakrát s Pavarottim
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 3, s. 4 – 5
 • Spomienky, ktoré už nepália
  Meno Moyzes v slovenskej literatúre
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 21, s. 6 – 7
  (profil, Mikuláš Moyzes – skladateľ)
 • Hájnikova žena snehom zaviata
  1994 Slovenka, Bratislava roč. 47, 1994, č. 10, s. 4 – 5
  (Pavol Országh Hviezdoslav, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín)
 • Spevácky turnaj z Wartburgu v Bratislave
  Tannhäuser po tridsiatke rokov v SND
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 9, s. 6
  (Richard Wagner: Tannhäuser, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Jan Zbavitel, réžia: Miroslav Fischer)
 • Pedagóg na prahu jubilea
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 9, s. 4
  (Albín Vrteľ – husle, koncert študentov husľovej triedy, 29. marca 1994)
 • Majstrovský kurz – svedectvo o dobe
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 1
  (réžia: Martin Huba, David Pownall: Majstrovský kurz, Slovenská televízia, Bratislava, premiéra: 21. marca 1994)
 • Manon ako muzikál
  Nový slovenský muzikál – Umrieť pre krásu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 6
  (Umrieť pre krásu – muzikál, realizácia: Konzervatórium v Bratislave, réžia a scenár: Marta Gogálová, J. Melichárková, hudba: Matúš Jakabčic, premiéra: 25. a 27. októbra 1993)
 • 1. Banskobystrické operné dni
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 8 – 10
 • Ursínyová, Terézia – Tužinský, Pavol: Dirigent Pavol Tužinský-
  ...na úrovni profesionála, so srdcom amatéra
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 10 – 11
 • Mozart v SND
  Dvakrát vedľa
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 7
  (W. A. Mozart: Divadelný riaditeľ, W. A. Mozart: Záhradníčka z lásky, operné inscenácie, réžia: Ľubomír Vajdička, premiéra: 17. decembra 1993)
 • Cappella Istropolitana mestu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 5
  (Ewald Danel – umelecký vedúci, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 5. decembra 1993)
 • Koncerty v Primaciálnom paláci... po prvej sezóne
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 4
  (Cappela Istropolitana, Ewald Danel – umelecký vedúci, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 22. mája 1994)
 • Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 4
  (Marcel Štefko – klavír, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 18. júla 1994)
 • 2. Akordeónový festival v Bratislave
  (S bohatou medzinárodnou účasťou)
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 4
  (organizátor: Konzervatórium, Bratislava; Tibor Rácz)
 • Oživme stránky našej minulosti: Rudolf Petrák
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 4 – 5
  (Rudolf Petrák – slovenský tenorista)
 • Rodinný muzikál
  O snoch, farbách a živote
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 12, s. 6
  (Andrew Lloyd Webber: Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Nová scéna, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Hudba v našej rodine
  Gallovci v Zichyho paláci
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 12, s. 4
  (Cyklus koncertov Hudba v našej rodine, organizátor: Slovkoncert, Miestne kultúrne centrum Zichyho palác, Alena Gallová-Dvorská – soprán, Ján Galla – bas, Natália Gallová-Omastová – soprán, koncert: 10. mája 1994)
 • Humanita – motív a cieľ. Nadácia sv. Cyrila a Metoda
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 12, s. 1
  (Slávnostný benefičný koncert, Bratislava, Slovenská filharmónia – Reduta, koncert: 21. mája 1994)
 • Babjakovci v Zrkadlovke
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 1, s. 6
  (Ján Babjak – tenor, Martin Babjak – barytón, Štefan Babjak – bas, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 1. decembra 1993)
 • Oživenie abonentného diania: Filharmonici z Volgogradu
  1994 Republika roč. 2, 1994, č. 48 (28. 2.), s. 8
 • Obrazy maliara Mathisa
  1994 Republika roč. 2, 1994, č. 29 (5. 2.), s. 9
 • S poéziou romantizmu
  Slovenská filharmónia na prvých januárových koncertoch
  1994 Republika roč. 2, 1994, č. 13 (18. 1.), s. 8
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Piešťany žili hudobnou mlaďou
  Najväčšie stredoeurópske interpretačné kurzy
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 77 (10. 8.), s. 8
 • Poloscénické mystérium lásky
  V Slovenskej filharmónii zaznelo
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 28 (13. 6.), s. 8
  (Claude Debussy)
 • Slovenská country
  Aktivita vydavateľstva Radio Bratislava
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 24 (8. 6.), s. 8
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Slovenský hlas proti vojne
  Sopranistka Ľubica Rybárska vo svete
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 23 (7. 6.), s. 7
 • A predsa žije! Nová slovenská hudba
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 165 (25. 11.), s. 4
 • Veľchrám umenia. Slovenská filharmónia oslávila 45. výročie vzniku
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 144 (31. 10.), s. 5
 • Hudba na spôsob kulinárie
  Zo zaujímavých projektov BHS '94
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 130 (14. 10.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Petráš, Milan: Salón jedného múzea
  Západoslovenské múzeum v Trnave jubiluje (1954 – 1994)
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 126 (10. 10.), s. 5
 • Menuhin zatiaľ vrcholom festivalu
  Bratislavské hudobné slávnosti po tretine
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 125 (8. 10.), s. 10
 • Dôstojné operné dni
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 122 (5. 10.), s. 8
 • Ešči raz – spieva Janka Guzová
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 120 (3. 10.), s. 5
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Nezabúda na domovinu
  Slovenský tenorista v grazskej opere – Juraj Hurný
  1994 Slovenská republika roč. 1, 1994, č. 113 (16. 9.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Peter: S Petrom Dvorským o potrebe viery
  Predvianočný rozhovor
  1993 Bratislavské listy, Bratislava roč. 6, 1993, č. 12, s. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: O lámaní života a osudov
  Hovoríme s muzikológom a skladateľom Ladislavom Burlasom
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 12, s. 1, 11
 • Krásna príležitosť pre talenty
  Po medzinárodnej speváckej súťaži Franza Lehára
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 97 (27. 4.), s. 7
 • Slávik z moravsko-slovenského pomedzia
  S Antonom Gajdošom, spevákom ľudových piesní
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 48 (27. 2.), s. 11
 • Za Jankou Guzovou-Beckovou
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 45 (24. 2.), s. 7
  (Janka Guzová-Becková – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Boris Godunov. Slovenský filharmonický zbor v exportnej forme
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 297 (21. 12.), s. 5
 • Ďakujem, nesťažujem si
  Magdaléna Hajóssyová o speváckej sezóne v Berlíne
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 166 (20. 7.), s. 7
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Svätci v strednej Európe
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 51 – 52, s. 16 – 17
 • Pokus o portrét. U básnika Milana Rúfusa
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 51 – 52, s. 22 – 23
 • Desdemona máva trému
  Svetoznáma sopranistka Katia Ricciarelli na festivale BHS '93
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 45, s. 4 – 5
 • Chodníčky spomienok
  Slovenský panteón v Martine
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 44, s. 5
 • Grand Hotel v rukách čarodejníka
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 4, s. 24 – 25
 • Život s búrlivákom
  S pani Vierou Tatarkovou, manželkou Dominika Tatarku
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 34, s. 6
 • Slovenský slávik odpočíva
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 32, s. 3
  (nekrológ, Janka Guzová-Becková – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Znehybnená hudba
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 31, s. 32
 • Ten, ktorý lámal srdcia žien. František Krištof Veselý
  1993 Slovenka, Bratislava roč. 45, 1993, č. 14, s. 18 – 19
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • Hudba zblízka – Slovenská filharmónia netradične
  1993 Národná obroda roč. 4, 1993, č. 68 (23. 3.), s. 7
 • Zo slovenskej hudobnej dielne
  Premiéry nových diel v Slovenskej filharmónii
  1993 Národná obroda roč. 4, 1993, č. 57 (10. 3.), s. 7
  (Iris Szeghyová: Koncert pre violončelo a orchester; Ivan Hrušovský: Cantus de caritate, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Voces humanae. V Slovenskej filharmónii
  1993 Národná obroda roč. 4, 1993, č. 139 (17. 6.), s. 7
 • V hlbokom porozumení
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 4
  (Marta Beňačková – mezzosoprán, Ida Černecká – klavír, Mirbachov palác, Bratislava, koncert: 21. marca 1993)
 • Jedna z veľkej generácie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 9
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Nenahraditeľný umelec
  K nedožitým 90-tinám Františka Krištofa Veselého
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 9
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • Hudba je len jedna
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 5
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Róbert Stankovský, Mikuláš Škuta – klavír, koncert: 3. marca 1993)
 • Jubileum Magdy Blahušiakovej
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 6, s. 6
  (Magdaléna Blahušiaková – soprán, sólistka Opery SND)
 • Koncertný cyklus SOSR
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 4, s. 7
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Leoš Svárovský, Eugen Prochác – violončelo, koncert: 13. januára 1993)
 • Muzikál na európskej úrovni
  Grand Hotel
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 1, 6
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Dni gregoriánskeho chorálu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 2
  (Bratislava, 18. – 21. novembra 1993, organizátor: Slovenská muzikologická asociácia a Ústav hudobnej vedy SAV)
 • Veľké srdcia. II. Nadačný koncert spojil
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 22, s. 2
 • Na Európskych týždňoch
  Dámsky komorný orchester
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 22, s. 5
  (18. – 28. októbra 1993, koncert: 27. októbra 1993, Elena Šarayová-Kováčová – umelecká vedúca, dirigentka)
 • Ursínyová, Terézia: V brilantnej nálade
  Bratislavské hudobné slávnosti '93
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 5
  (Slovenská filharmónia, Jan Latham-Koenig (Veľká Británia) – dirigent, Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Madame Pompadour
  Prehra Novej scény
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 6
  (Sezóna Novej scény, Bratislava 1993/1994, réžia: Marián Chudovský)
 • Otello v SND: Máličko pred – a po zenite
  Bratislavské hudobné slávnosti 1993
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 6
  (Giuseppe Verdi: Otello, Slovenské národné divadlo, Bratislava, premiéra: 15. – 16. októbra 1993)
 • Venované rozhlasu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 2
  (Zdenka Bernátová – hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu)
 • S operetou začali...
  Koncerty v Pyramíde
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 6
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, sezóna 1992/1993, dirigent: Zdeněk Macháček, Peter Dvorský – tenor, Miroslav Dvorský – tenor, Jana Valášková – soprán, Yvetta Tannerbergerová – soprán, koncert: 2. decembra 1992)
 • Tisícka detí – to nie je málo!
  Bratislavský detský zbor v čase dospelosti
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 5
 • Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993). Kováč Wieland
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
  (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Ondrej Lenárd, zbormajsterka: Blanka Juhaňáková)
 • Ursínyová, Terézia – Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 6 – 7
  (Koncert venovaný 85. výročiu narodenia Eugena Suchoňa, organizátor: Slovenská hudobná únia, Marián Lapšanský – klavír, Peter Mikuláš – bas, Ewald Danel – husle, Slovenské dychové kvinteto, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 30. augusta 1993)
 • Fragment zo Zvolena
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 8
  (XX. ročník Medzinárodného festivalu Zámocké hry zvolenské)
 • Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch vnučky skladateľa – prof. Dagmar Sturli-Bellovej
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 6
 • Výzva pre mladých
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 4
  (pracovné stretnutie hudobných kritikov a publicistov v rámci Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Žilina)
 • Jubilanti: Elena Kováčová-Šarayová
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 2
  (Elena Kováčová-Šarayová – dirigentka, zbormajsterka)
 • Spevácka súťaž Franza Lehára
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 10, s. 6
  (Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne, 3. ročník)
 • Za profesorom Eugenom Suchoňom
  Odišla veľká osobnosť slovenskej hudby (25. 9. 1908 – 5. 8. 1993)
  1993 Katolícke noviny, Bratislava roč. 108, 1993, č. 34, s. 10
 • Ján Levoslav Bella – takmer neznámy skladateľ?
  1993 Katolícke noviny, Bratislava roč. 108, 1993, č. 31, s. 11
 • Šostakovičov denník duše
  V Slovenskej filharmónii sme sa dočkali zážitku
  1993 Republika roč. 1, 1993, č. 215 (13. 12.), s. 8
 • S vášnivým akcentom. Na úvod štyridsiatej piatej koncertnej sezóny
  1993 Republika roč. 1, 1993, č. 192 (16. 11.), s. 8
 • Prišli, zaspievali, zvíťazili
  Úspech slovenských speváckych nádejí v Karlových Varoch
  1993 Republika roč. 1, 1993, č. 175 (26. 10.), s. 8
 • Hudba v éteri
  O novej vysielacej štruktúre Slovenského rozhlasu
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 12, s. 15
 • Neobyčajná strieborná svadba
  Vytrvalá rozhlasová Klenotnica ľudovej hudby
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 50 (28. 2.), s. 6
 • Slovenské poklady
  O dobré nahrávky vážnej hudby je aj dnes záujem!
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 302 (23. 12.), s. 9
 • Primadona neodchádza
  Päťdesiat rokov Gizely Veclovej v službách divadla
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 271 (17. 11.), s. 8
  (Gizela Veclová - herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • V hodinke pravdy
  Hovorí basista Ján Galla
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 22 (25. 1.), s. 6
  (Ján Galla – bas)
 • Tosca ako bonbónik...
  Po Zámockých hrách zvolenských
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 158 (7. 7.), s. 7
 • Za Borisom do Viedne
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 6, s. 16 – 17
  (Wiener Staatsoper)
 • Ursínyová, Terézia – Šestáková, Andrea: Moje srdce husle sú...
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 49, s. 17
  (Andrea Šestáková – husle)
 • Labyrint sveta a raj hudby
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 44, s. 16 – 17
 • Zázraky z mramoru a farieb
  Z vatikánskych múzeí
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 44, s. 16 – 17
 • Keď mať volá
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 32, s. 4 – 5
  (Svetový festival slovenskej mládeže 1992, Martin)
 • Ursínyová, Terézia – Guzová-Becková, Janka: S cenou slovenského srdca
  Janka Guzová – hlas spoza oceánu
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 3, s. 15
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Urbánek, Ferko: Miláčik slovenského ľudu
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 24, s. 11
 • Ursínyová, Terézia – Korec, Ján Chryzostom: Zachráni nás svedomie
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 19, s. 6 – 7
 • Spomínam...
  1992 Slovenka, Bratislava roč. 44, 1992, č. 16, s. 16 – 17
 • Netopier nevzlietol
  Po premiére Straussovej operety v SND
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 9 (14. 1.), s. 5
  (Johann Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Čo potrebujú slovenskí interpreti?
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 87 (5. 5.), s. 5
  (Juraj Čižmarovič – husle)
 • Skončila agónia – pacient sa nadýchol. Evanjelium podľa Bednárika
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 55 (18. 3.), s. 5
  (László Tolcsvay: Evanjelium o Márii - rocková opera, Nová scéna, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Giovanni na iný spôsob
  Úspešná premiéra Komornej opery
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 53 (16. 3.), s. 5
  (Giuseppe Gazzaniga, Komorná opera, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Ursínyová, Terézia – Šarayová-Kováčová, Elena: Ostrovy večnej jari
  Pri čiernej káve s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 52 (13. 3.), s. 6 – 7
 • ...s dušou poeta
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 51 (12. 3.), s. 5
  (Stanislav Zamborský – klavír, Bratislava, koncert, 1992)
 • Jedna zo silnej generácie. Klaviristka Ida Černecká
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 40 (26. 2.), s. 5
  (Ida Černecká, ml. – klavír, Bratislava, koncert: február 1992)
 • S vôňou Vianoc
  Radio Bratislava ponúka
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 240 (8. 12.), s. 5
 • Nový generačný nástup?
  La Traviata opäť na javisku SND
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 208 (22. 10.), s. 5
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Marián Chudovský)
 • Takmer utajené opery
  Návraty na javiská BHS ’92
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 203 (15. 10.), s. 5
 • Pocta dirigentovi
  Bratislavské hudobné slávnosti skončili – ale iba v roku 1992
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 202 (14. 10.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rozehnal, Jan: Spevokol na špičke
  S hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru Janom Rozehnalom
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 2 (3. 1.), s. 6 – 7
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Hromy a blesky nielen v chráme
  Benátski sólisti očarili
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 198 (8. 10.), s. 5
 • Patejdl – do moyzesovky!
  Zo zážitkov BHS ’92
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 196 (6. 10.), s. 5
 • Vrcholom bol Schreier
  Bratislavský víkend s hudbou
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 195 (5. 10.), s. 5
 • Vyšívanie klarinetom
  Pred plnou Moyzesovou sieňou SF
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 194 (2. 10.), s. 7
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Z dielne Paula McCartneyho
  Liverpoolské oratórium pod rukami mladého dirigenta Róberta Stankovského
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 174 (4. 9.), s. 7
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Medzi zájazdmi
  Zhovárame sa s Magdalénou Hajóssyovou, sólistkou opery
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 139 (17. 7.), s. 6
 • Autentická Tosca
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 139 (17. 7.), s. 7
  (Giacomo Puccini, Československá televízia, Praha)
 • Samé pekné zážitky
  Večery s gitarou priniesli návštevníkom koncertov
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 136 (14. 7.), s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1992, Bratislava)
 • V znamení gitary
  Na Kultúrnom lete ’92 “medolepka” Guy de Medana
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 133 (9. 7.), s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1992, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Matulayová, Elena: Tajomstvá archívov a fondov
  Zhovárame sa s Elenou Matulayovou, producentkou vydavateľstva Radio Bratislava
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 129 (3. 7.), s. 6 – 7
 • Variácie na meno ŽENA
  Hoffmannove poviedky v opere SND
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 110 (8. 6.), s. 5
  (Jacques Offenbach, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Spomienka po desaťročí
  Za spevákom, hercom a dobrým človekom
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 109 (5. 6.), s. 6
  (František Hudek – slovenský operetný spevák, herec)
 • Trochu romantického ducha
  K nedožitým 85. narodeninám skladateľa Gejzu Dusíka
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 87 (11. 4.), s. 7
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Filharmonická tvorivá dielňa
  Úspešné koncerty na úvod sezóny
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 283 (1. 12.), s. 7
 • Ursínyová, Terézia – Slávik, Ján: Frekventovaný...
  Violončelista Ján Slávik pred BHS ’92
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 228 (26. 9.), s. 7
 • Ursínyová, Terézia – Smitka, Jaroslav: O divadle v prestavbe
  Hovoríme s riaditeľom Divadla J. G. Tajovského
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 184 (6. 8.), s. 7
 • Teleso so svetovými parametrami
  Dvojité jubileum Slovenského filharmonického zboru
  1992 Národná obroda roč. 3, 1992, č. 17 (21. 1.), s. 7
 • Pocta nestorovi
  Rodný môj kraj
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 3
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Rozprávka, nauč nás spoznávať hudbu!
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 6
  (Milan Dubovský: Veľká doktorská rozprávka, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Pavol Smolík, libreto: Jela Krčméryová, na námet rozprávok Josefa a Karla Čapkovcov)
 • So slovenskými spevákmi
  1. viedenský jarný festival
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 6
  (Orchester SND, dirigent: O. Lenárd, P. Dvorský – tenor, M. Babjak – barytón, P. Mikuláš – bas, M. Blahušiaková – soprán, J. Saparová – mezzosoprán, D. Šlepkovská – mezzosoprán, I. Krilová – mezzosoprán, Konzerthaus Viedeň, koncert: 23. marca 1992)
 • Dáma v klobúku
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 7
  (Tatjana Masariková – mezzosoprán)
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Róbert Stankovský ...v novej funkcii
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 7
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • S klasicizmom na úvod
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 3
  (Cyklus koncertov v rámci Kultúrneho leta, Cappella Istropolitana, Spevácky zbor mesta Bratislavy, zbormajster: Ladislav Holásek, Marta Beňačková – alt, Jozef Kundlák – tenor, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 21. júna 1992)
 • Bednárikove operné (a režijné) vízie sveta a človeka
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 13, s. 6
  (Jacques Offenbach: Hoffmanove poviedky, réžia: Jozef Bednárik, Slovenské národné divadlo, Bratislava, premiéra: 5., 6. a 8. júna 1992)
 • Osobnosť hudobnej kultúry
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 7
  (Ladislav Mokrý – muzikológ, organizátor hudobného života, pedagóg)
 • Honeggerov Kráľ Dávid
  Veľká hudobná freska na koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie
  1992 Katolícke noviny, Bratislava roč. 107, 1992, č. 16, s. 10
  (Arthur Honegger, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Slávnosti kolied v zborovom podaní
  Začína sa tradícia adventných koncertov
  1991 Práca roč. 46, 1991, č. 290 (11. 12.), s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Markuš, Jozef: Duch je oheň a život
  Návšteva mesiaca u predsedu Výboru Matice slovenskej Jozefa Markuša
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 6, s. 10 – 11
 • Zasiahnutí krásou, zmĺkneme
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 51 – 52, s. 12
 • Veľa slnka, málo lásky
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 51 – 52, s. 36
  (Ľuba Hajková)
 • Ursínyová, Terézia – Cikkerová, Katarína: Dobrý človek už nežije
  Na návšteve u pani Kataríny Cikkerovej
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 47, s. 4 – 5
 • Ten, ktorý sa vracia
  Magické divadlo Milana Sládka alebo
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 43, s. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Blahová, Eva: Môj prvý Janík
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 38, s. 8 – 9
  (Janko Blaho – tenor)
 • Mozartove domy
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 33, s. 16 – 17
 • Kde škovránok spieva
  Zlaté Komárno – mesto Franza Lehára
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 21, s. 20 – 21
 • Ľudský hlas
  Na návšteve v najmenšom profesionálnom divadle na Slovensku – Komornej opere Bratislava
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 2, s. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Ťažký, Ladislav: Ľudia, spamätajme sa
  Spisovateľ Ladislav Ťažký vyzýva
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 19, s. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Primadona sa vracia
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 18, s. 20 – 21
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Stíšené struny
  Národná historická freska majstra Suchoňa
  1991 Slovenka, Bratislava roč. 43, 1991, č. 16, s. 20 – 21
  (Eugen Suchoň – slovenský skladateľ)
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Náročnosť – nepísaný zákon umelca
  Hovoríme so speváčkou Magdalénou Hajóssyovou
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 51 – 52, s. 23
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia: Posolstvo Svätopluka
  Po televíznej opernej premiére Suchoňovho historického eposu
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 94 (16. 5.), s. 5
  (Eugen Suchoň: Svätopluk, Slovenská televízia, Bratislava, réžia: Jozef Zachar)
 • Máte deti? Bežte si pozrieť Snehulienku!
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 93 (15. 5.), s. 5
  (réžia a choreografia: Libor Vaculík, scéna: Milan Ferenčík, na motívy rozprávky bratov Grimmovcov upravil Libor Vaculík, hudba: Vašo Patejdl)
 • Pieseň o zemi
  V Redute obľúbený Gustav Mahler
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 80 (24. 4.), s. 5
 • Príbeh mŕtveho boháča
  Komorná opera uviedla
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 67 (5. 4.), s. 7
  (Giacomo Puccini, Komorná opera, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, scéna: Milan Ferenčík)
 • Pocta géniovi
  Stretnutie s neznámym Mozartom
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 58 (22. 3.), s. 7
 • Hudba ako fotel. V Slovenskej filharmónii opäť kvalita
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 52 (14. 3.), s. 5
  (Richard Strauss, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Obraz Posledného súdu. V Slovenskej filharmónii
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 35 (19. 2.), s. 5
  (Giuseppe Verdi)
 • Vo výbornej hudobnej interpretácii
  Verdiho Sila osudu novonaštudovaná v opere SND
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 3 (4. 1.), s. 6
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Triumf kráľovnej koloratúr
  Veľký návrat slovenskej umelkyne
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 249 (23. 12.), s. 5
  (Edita Gruberová – soprán)
 • Vianočné mystérium
  Za SĽUK-om do Rusoviec
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 244 (16. 12.), s. 5
 • Veľká dáma opernej scény
  Margite Česányiovej k významnému jubileu
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 234 (2. 12.), s. 5
  (Margita Česányiová – soprán, sólistka Opery SND)
 • V neúprosnom plynutí času
  Z posledných koncertov BHS ’91
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 200 (14. 10.), s. 5
 • Bláznivo-krásny večer s F. Guldom
  Viedenskí filharmonici na BHS
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 192 (2. 10.), s. 5
 • Signál harmónie a krásy
  Začal sa 27. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 190 (30. 9.), s. 5
 • Dobrý človek už nežije
  Pripomíname si nedožité jubileum Jána Cikkera
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 145 (29. 7.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rajterová, Alžbeta: Hudba po revolúcii
  Zhovárame sa s riaditeľkou Slovenskej filharmónie PhDr. Alžbetou Rajterovou
  1991 Nové Slovo, Bratislava roč. 33, 1991, č. 15, s. 12 – 13
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Elektra jubiluje
  1991 Nové Slovo, Bratislava roč. 33, 1991, č. 14, s. 19
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Carmen z Grazu
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 6, s. 6
  (Georges Bizet: Carmen, Juraj Hurný – tenor, Opernhaus Graz, uvedenie: 10. januára 1991)
 • Kráľovná koloratúr v Mozartovi
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 5, s. 6
  (Edita Gruberová – soprán, Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Stilla, Wiener Staatsoper, uvedenie: 20. januára 1991)
 • V komornom obsadení
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 3
  (Zuzana Paulechová – klavír, Bratislavské dychové trio, Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 12. decembra 1991)
 • Galakoncert Petra Dvorského
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 2
  (Peter Dvorský – tenor, Štátna filharmónia Košice, dirigent: Ondrej Lenárd, Bratislava, koncert: 6. decembra 1991)
 • Ursínyová, Terézia – Lichnerová, Vilma: Významný úspech žiačky a učiteľky
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 2
  (profil, Vilma Lichnerová – klavír, pedagogička ĽŠU)
 • Mestský komorný orchester
  Prekvapenie Kultúrneho leta ’91
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 3
  (Mestský komorný orchester Cappella Istropolitana, Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 21. júna 1991)
 • Halašove zbierky a Matica slovenská
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 16, s. 5
  (Andrej Halaša)
 • Dominovala kvalita
  Na 27. ročníku Bratislavských hudobných slávností...
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 245 (18. 10.), s. 12
 • Imaginatívny svet bábok
  Figarova svadba, ako sme ju ešte nezažili
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 239 (11. 10.), s. 12
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Milan Sládek, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Pánu profesorovi z úcty
  Rozvážny, cieľavedomý život Juraja Haluzického
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 208 (5. 9.), s. 12
  (Juraj Haluzický – dirigent, zbormajster)
 • Pristal by im sviežejší tón
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 206 (3. 9.), s. 12
  (Kultúrne leto 1991, Bratislava)
 • Za Leonardom Bernsteinom
  1990 Práca roč. 45, 1990, č. 245 (18. 10.), s. 6
  (Leonard Bernstein – dirigent)
 • Gregorová, Hana – Zeljenka, Ilja – Ursínyová, Terézia: Úsilie o duchovné a estetické hodnoty
  Po mimoriadnom zjazde hudobných tvorcov
  1990 Ľud roč. 43, 1990, č. 11 (13. 1.), s. 4
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Spomienky spred opony
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 9, s. 20 – 21
 • Ursínyová, Terézia – Šikula, Vincent: Veľký rozprávač
  Na posiedke so spisovateľom Vincentom Šikulom
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 51 – 52, s. 44 – 45
 • Ursínyová, Terézia: Monológy cez objektív
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 50, s. 22
  (Oľga Bleyová)
 • Návšteva v starom dome alebo Husle a lýra
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 47, s. 12 – 13
  (Štefan Krčméry, Albín Vrteľ – husle, Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Auguste Rodin
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 46, s. 18
 • Hudobné pomlčky jesene
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 44, s. 16 – 17
 • Potulky po Trnave
  Radostné, nostalgické i strašidelné
  1990 Slovenka, Bratislava roč. 42, 1990, č. 38, s. 20 – 21
 • Sviatok, ktorý nestarne
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 93 (15. 5.), s. 5
 • Verím, že sa nezmení iba organizácia!
  Vraciame sa k priebehu mimoriadneho zjazdu ZSSKU
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 9 (12. 1.), s. 7
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Veríme, že sa nezmení iba organizácia
  Po mimoriadnom zjazde Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 8 (11. 1.), s. 5
 • Brahmsovské intermezzo
  Dojmy z koncertu Filhamonického kvarteta
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 58 (22. 3.), s. 5
 • Feeria na tému Čarovná flauta
  Bednárikova inscenácia v Štátnom bábkovom divadle pohľadom vašej recenzentky
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 56 (20. 3.), s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Štátne bábkové divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Prvý vysokoškolský muzikál
  Strašidlo, čo potešilo...
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 24 (2. 2.), s. 7
  (Oscar Wilde, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, autor libreta a réžia: Pavol Smolík, vysokoškolský muzikál vznikol na motívy poviedky Oscara Wildea)
 • Komorná opera potrebuje tiež pekné hlasy, kvalitný orchester
  Dve krátke operné diela obohatili ponuku operného divadla
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 232 (28. 11.), s. 5
  (Giacomo Puccini, Francis Poulenc, Komorná opera, Bratislava)
 • Podvečer s mladými hlasmi
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 208 (24. 10.), s. 5
  (Bratislavský detský zbor)
 • Ursínyová, Terézia – Poppová, Lucia: Stretnutie s Luciou
  V druhej polovici BHS bolo najatraktívnejšie
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 197 (9. 10.), s. 5
 • ...bol som dlho preč
  Omša od skladateľa Ladislava Kupkoviča po 21-ročnej prestávke
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 196 (8. 10.), s. 5
  (Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi)
 • Tešíme sa na Elektru
  Nová operná sezóna Magdalény Hajóssyovej
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 195 (5. 10.), s. 6 – 7
 • ...pasia robiť hudbu. Bohdan Warchal šesťdesiatnikom
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 19 (26. 1.), s. 6
 • Piesňová antológia
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 13 (18. 1.), s. 5
  (Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Ursínyová, Terézia – Alexander, Juraj: Zimné turné Warchalovcov
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 12 (17. 1.), s. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Spevácka náročnosť
  1990 Film a divadlo roč. 34, 1990, č. 8, s. 9
  (Mária Kišonová-Hubová – soprán)
 • Symfónia lásky a života
  1990 Film a divadlo roč. 34, 1990, č. 6, s. 10 – 11
  (Leoš Janáček, réžia: Branislav Kriška)
 • Bolo by zlé, keby zanikli...
  Prelomové Bratislavské hudobné slávnosti?
  1990 Nové Slovo, Bratislava roč. 32, 1990, č. 43, s. 13
 • Ursínyová, Terézia – Warchal, Bohdan: Hudba pomáha žiť
  Hovoríme s Bohdanom Warchalom
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 6, s. 15
 • Televízna hudobná inventúra
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 49, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Podhoranský, Jozef: Od pedagogiky k etike
  S Jozefom Podhoranským
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 8, s. 9
 • Ursínyová, Terézia – Zajíček, Peter: O hudbe na starých nástrojoch
  S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 4, s. 9
 • Ursínyová, Terézia – Košler, Zdeněk: S národným umelcom dirigentom Zdeňkom Košlerom o réžii a hudobných projektoch
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 4, s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Budeme ho počuť v SND?
  Juraj Hurný – slovenský tenorista na európskom opernom pódiu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 6
 • V koncertnej sieni Klarisky...
  MDKO – máj
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 13, s. 3
  (Barbara Meister – soprán (USA), David Bender – tenor (USA), Miroslav Brož – klavírny sprievod, koncert: 18. mája 1990)
 • Menej, ako sa čakalo
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 13, s. 4
  (XI. ročník Celoštátnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského)
 • Striebro Lehára
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 6
  (Franz Lehár, operetná show z tvorby skladateľa, pri príležitosti 120. výročia narodenia skladateľa, Spevohra Novej scény, Bratislava)
 • Hybrid
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 6
  (Maria Stuartovna – televízny film, Československá televízia, Gaetano Donizetti, Friedrich Schiller, Petr Weigel – český filmový, televízny a divadelný režisér, 29. apríla 1990)
 • Ursínyová, Terézia – Toperczer, Peter: Slovo k súčasnosti
  S klaviristom Petrom Toperczerom, sólistom SF
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 10, s. 9
 • Ursínyová, Terézia – Hrubant, Juraj: Bude bohatá a príťažlivá
  So šéfom opery SND Jurajom Hrubantom pred novou sezónou
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 94 (6. 8.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Peter: Spievať a žiť s horúcim srdcom
  S národným umelcom Petrom Dvorským
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 7 (23. 4.), s. 5
 • Bežať spolu
  Prechodné obdobie hudby
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 61 (27. 6.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Pred novými úlohami
  Magdaléna Hajóssyová, sólistka Nemeckej štátnej opery v Berlíne
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 55 (20. 6.), s. 5
 • Od tmy k slnku
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 48 (12. 6.), s. 1, 3
  (Lucia Poppová – soprán, Yehudi Menuhin – dirigent, Gidor Kremer – husle, Alexis Weissenberg – klavír, Amnesty International, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Suchoň, Eugen – Medveď, Ján – Suchoňová-Štilichová, Danica: O viere, národe a osudoch diel
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 44 (7. 6.), s. 4 – 5
 • Spevácke nádeje
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 41 (4. 6.), s. 5
 • Dostal, Franz Eugen – Ursínyová, Terézia: Hudobná dráma a televízia
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 33 (25. 5.), s. 5
  (Spoločnosť pre hudobné divadlo, Rakúsko)
 • Ursínyová, Terézia – Sokol, Ivan: Všetci ľudia budú bratia
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 32 (24. 5.), s. 6
  (Ivan Sokol – organ)
 • Srdce na palete
  1990 Východ roč. 1, 1990, č. 222 (21. 9.)
 • Majster operety
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 21 (11. 5.), s. 5
  (Franz Lehár – operetný skladateľ)
 • V muzikologickej literatúre... inc.
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 2 (17. 4.), s. 5
  (Antonín Dvořák: Stabat Mater, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • V hudobnej meditácii
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 18 (7. 5.), s. 5
  (Joseph Haydn, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Rozhlas – priateľ človeka
  Pred zmenami v rozhlasovej štruktúre
  1990 Slovenský denník roč. 1, 1990, č. 118 (31. 8.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Francisci, Miloslav: Americké operetné premiéry v slovenčine
  1990 Rozhlas 1990, č. 7, s. 3
  (Miloslav Francisci, Československý rozhlas, Bratislava)
 • Biblické piesne, op. 99
  1990 Opus, Bratislava 1990
  (1 CD, Antonín Dvořák, autorka poznámok: Terézia Ursínyová)
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Koncertný umelec a jeho nástroj
  So sólistom Slovenskej filharmónie Mariánom Lapšanským
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 271 (17. 11.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Letenaj, Rastislav: V spomienkach na Porto Hydra
  Predstavujeme tanečné divadlo Bralen
  1989 Práca roč. 44, 1989, č. 268 (14. 11.), s. 6
 • Komorná hra je rozhovor
  Umelecké zisky a plány violončelistu Juraja Alexandra
  1989 Práca roč. 44, 1989, č. 18 (21. 1.), s. 6
 • Oduševnelá hra Warchalovcov
  Z koncertných siení Slovenskej filharmónie v Bratislave
  1989 Ľud roč. 42, 1989, č. 28 (2. 2.), s. 5
  (Slovenský komorný orchester)
 • Každá práca si vyžaduje nadšenie
  Stretnutie mladých s národným umelcom Bohdanom Warchalom
  1989 Smena roč. 42, 1989, č. 167 (18. 7.), s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: S paličkou v New Yorku
  1989 Smena roč. 42, 1989, č. 107 (7. 5.), s. 1
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • ...za život v hudbe. Ľudovít Rajter národným umelcom
  1989 Smena roč. 42, 1989, č. 105 (5. 5.), s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Margita, Štefan: Nestačí iba hlas
  1989 Život roč. 39, 1989, č. 40, s. 34 – 35
  (Štefan Margita – tenor)
 • Ursínyová, Terézia – Pešek, Libor: Dirigent na “roztrhanie”
  So zaslúžilým umelcom Liborom Peškom
  1989 Večerník roč. 34, 1989, č. 74 (14. 4.), s. 6 – 7
 • S podčiarknutím výpravnosti
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 9, s. 14 – 15
  (Peter Iľjič Čajkovskij, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška)
 • Festival s jasnými zámermi
  25. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 44, s. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Pracovať s plným nasadením
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 43, s. 13
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Cenný príspevok muzikológa
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 4, s. 15
  (Igor Vajda)
 • Vybočenie z radu. Julietta Bohuslava Martinů
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 16, s. 15
  (Bohuslav Martinů, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Budúce obzory. Pohľadnica z Berlína
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 12, s. 16 – 17
  (Musik Biennale 1989, Berlín)
 • Ursínyová, Terézia – Geri, Rudolf: Polyfónne naladený hudobník
  Vyznanie Rudolfa Geriho
  1989 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 22, 1989, č. 1, s. 6
 • Umelecký zážitok
  So sólistkou Slovenskej filharmónie, zaslúžilou umelkyňou Magdalénou Hajóssyovou
  1989 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 5
 • Dvanáste Musik-Biennale Berlin
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 8
 • Ursínyová, Terézia – Mikuláš, Peter: Ostrov zvaný mladosť
  Stretnutie so sólistom opery SND a SF, zaslužilým umelcom Petrom Mikulášom
  1989 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 21, 1989, č. 4, s. 5 – 6
 • Ursínyová, Terézia – Šašina, Radoslav: Virtuóz na kontrabase
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 25, s. 5
  (Radoslav Šašina – kontrabas)
 • Ursínyová, Terézia – Šestáková, Andrea: Cesta k majstrovstvu
  Sólistka SF Andrea Šestáková
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Prvýkrát v zámorí...
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 4
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • Ikaros v nás
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 2
  (Anna Hölbingová – husle, maľba, výstava od 6. júla – 20. augusta 1989, Bratislava – Ružinov, Dom ČSSP Darnica)
 • Ursínyová, Terézia – Budzák, Ján: Úspešná Bratislavská komorná harmónia
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 12, s. 7
  (Ján Budzák – umelecký vedúci súboru, lesný roh)
 • Spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 12, s. 3
 • Alcina na berlínskej scéne
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 5
  (Georg Friedrich Händel, Deutsche Staatsoper, Berlin)
 • Mravný apel Fidelia
  K predstaveniu Národného divadla Praha
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 50, s. 15
 • Dom zvaný Reduta
  Štyridsiata sezóna Slovenskej filharmónie
  1989 Slovensko roč. 13, 1989, č. 5, s. 24
 • Ursínyová, Terézia – Kundlák, Jozef: Uchovať si hlas a charakter
  S Jozefom Kundlákom, sólistom opery SND
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 9, s. 8
  (Jozef Kundlák – tenor)
 • Úspech z Lipska
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 99 (28. 4.), s. 5
  (Ewald Danel, Slovenská filharmónia)
 • Deti a tvorba Eugena Suchoňa
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 82 (8. 4.), s. 5
  (Československá televízia, Bratislava, réžia: Jozef Novan, podľa predlohy Eugena Suchoňa Obrázky zo Slovenska)
 • Skladatelia deťom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 46 (25. 2.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Režucha, Bystrík: Zaslúžilý umelec Bystrík Režucha
  ...pred japonským orchestrom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 282 (30. 11.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Warchal, Bohdan: O novej podobe orchestra
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 222 (20. 9.), s. 5
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Za bardom českej hudby
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 195 (19. 8.), s. 5
  (nekrológ, Václav Holzknecht – klavirista, muzikológ)
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: O prínosoch a rezervách
  Rozhovor s Ladislavom Mokrým, riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 177 (29. 7.), s. 5
 • Na prelome koncertných sezón
  S dirigentom zaslúžilým umelcom Bystríkom Režuchom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 110 (12. 5.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Zimmer, Richard: Nezostať na polceste
  1988 Práca roč. 43, 1988, č. 72 (26. 3.), s. 6
  (Richard Zimmer – dirigent)
 • Ursínyová, Terézia – Majlingová, Lýdia: Bratislava mi dala vieru v seba
  Sovietska klaviristka Lýdia Majlingová na slovenskom pódiu
  1988 Ľud roč. 41, 1988, č. 261 (5. 11.), s. 4
 • Poklona významnému tvorcovi
  K osemdesiatinám národného umelca Eugena Suchoňa
  1988 Ľud roč. 41, 1988, č. 226 (24. 9.), s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Predmerská-Zúriková, Anna: Dánske intermesso
  Hovoríme s organistkou Annou Predmerskou-Zúrikovou
  1988 Ľud roč. 41, 1988, č. 195 (19. 8.), s. 6
 • Záujem o komornú hudbu
  O bratislavskom sláčikovom triu s Pavlom Bogaczom
  1988 Ľud roč. 41, 1988, č. 182 (4. 8.), s. 5
  (Bratislavské sláčikové trio)
 • Speváčka veľkých pódií
  Štátna cena Klementa Gottwalda Magdaléne Hajóssyovej
  1988 Ľud roč. 41, 1988, č. 100 (29. 4.), s. 6
 • Cigánska Balada
  1988 Život, Bratislava roč. 38, 1988, č. 7, s. 58
 • Odišiel majster melódie
  Za národným umelcom Gejzom Dusíkom
  1988 Večerník roč. 33, 1988, č. 92 (12. 5.), s. 5
  (nekrológ, Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ursínyová, Terézia – Oravec, Peter, J.: Divadlo plné premien
  1988 Večerník roč. 33, 1988, č. 59 (24. 3.), s. 5
 • S dramaturgickými podnetmi
  1988 Večerník roč. 33, 1988, č. 36 (22. 2.), s. 5
  (Nová slovenská hudba 1988, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Vach, Marián: Vychutnávanie dirigentského kumštu. Marián Vach
  1988 Večerník roč. 33, 1988, č. 35 (19. 2.), s. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia – Veclová, Gizela: Veľká dáma spevohry
  Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Gizela Veclová
  1988 Nové Slovo, Bratislava roč. 30, 1988, č. 18
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Umenie spievať – umenie žiť
  Hosť Nového slova – zaslúžilá umelkyňa Magdaléna Hajóssyová
  1988 Nové Slovo, Bratislava roč. 30, 1988, č. 10, s. 13
 • Mladé tóny
  1988 Smena na nedeľu roč. 23, 1988, č. 49, s. 5
  (Orchester Hudobnej mládeže SSR, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Mucha, Stanislav: Moyzesovo kvarteto
  Na ceste k zrelosti
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 4
 • Nezabudnuteľná Salome
  Z veľkých umeleckých výkonov na javisku opery SND
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 9
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Baxa, Pavol: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 4
 • Slovenská filharmónia
  Slovenský filharmonický zbor, zbormajster: Pavol Procházka, Hana Štolfová-Bandová – alt, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Robert Benzi – dirigent
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 3
  (Bratislava, koncert: 21. – 22. januára 1988)
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 4
  (Musica da Camera Praga, Moyzesovo kvarteto, Bratislava, koncerty: 11. a 18. augusta 1988)
 • Ursínyová, Terézia: Ouvertúra k jubileu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 1
  (80. výročie narodenia skladateľa Eugena Suchoňa, komorný koncert, 25. augusta 1988, Eva Blahová – soprán, Peter Dvorský – tenor, Ondrej Malachovský – bas, Ewald Danel – husle, Jindřich Pazděra – husle, Klára Havlíková – klavír)
 • Blažena Hončarivová. Profily mladých
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 5
  (Blažena Hončarivová – operná réžia)
 • Filharmonické kvarteto ...so sústredením a vážnosťou
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 4
  (Filharmonické kvarteto, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Mutó, Hideaki: Slovensko – ostrov pokladov
  Japonský dirigent Hideaki Mutó
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 4
 • Mládežnícky orchester Gustava Mahlera
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 3
  (Bratislava, dirigent: James Judd (Veľká Británia), Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 6. apríla 1988)
 • Ursínyová, Terézia – Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 10, s. 1, 4
 • Pribudol huslista!
  1988 Mladé rozlety roč. 2, 1988, č. 50, s. 4 – 5
  (Juraj Čižmarovič – husle)
 • Dcéra bratislavskej štvrte
  Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Gizela Veclová
  1988 Bratislava roč. 15, 1988, č. 3, s. 48 – 49
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Ursínyová, Terézia: Pocta skladateľovi
  1988 Slovensko roč. 12, 1988, č. 10, s. 14 – 15
  (Eugen Suchoň)
 • Ursínyová, Terézia – Suchoň, Eugen – Dohnányi, Oliver: Balada z mladých liet
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 33 (10. 2.), s. 5
  (Eugen Suchoň, Slovenská filharmónia)
 • Panychída za Jozefom Grešákom
  Vždy novátorský, kráčajúci po nevychodených cestičkách
  1987 Ľud roč. 40, 1987, č. 96 (24. 4.), s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Dohnányi, Oliver: O koncertnom a opernom dirigovaní
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 83 (29. 4.), s. 6 – 7
 • Lyrik našej hudobno-zábavnej scény
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 61 (27. 3.), s. 7
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ursínyová, Terézia – Černecká, Ida: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 46 (6. 3.), s. 6 – 7
  (Ida Černecká – klavír)
 • Nevšedné dielo – neobyčajná réžia
  Juno a Avos – rocková opera v podaní Moskovčanov
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 32 (16. 2.), s. 5
  (Aleksej Lvovič Rybnikov, Divadlo Leninského Komsomolu, Moskva, Rusko, hosťovanie, Bratislava, 1987)
 • Podobenstvo o nespútanosti a slobode
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 235 (30. 11.), s. 5
  (Cigáni idú do neba – muzikál, Nová scéna, Bratislava, hudba: Jevgenij Doga, Milivoj Uzelac, Tamás Szarka)
 • Ursínyová, Terézia – Lenárd, Ondrej: V zajatí japonského nadšenia pre hudbu
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 21 (30. 1.), s. 6 – 7
  (Ondrej Lenárd – dirigent)
 • Hudba barokovej Bratislavy v podaní pražského súboru Musica antiqua
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 173 (3. 9.), s. 5
  (Musica antiqua, Praha)
 • Odišiel Zdenko Nováček
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 161 (18. 8.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Slovák, Boris: Pohyb ako súčasť inscenácie
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 16 (23. 1.), s. 6 – 7
 • Z koncertného života: bez kalamít
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 8
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Pestrá paleta zážitkov
  Po 23. ročníku Bratislavských hudobných slávností
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 42
 • Ide o čitateľné a akčné divadlo
  Zhovárame sa so scénografom Petrom Čaneckým
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 40
 • Tajomný operný testament
  Mozartova Čarovná flauta v Bratislave a v Prahe
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 3
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Spevák operného a koncertného pódia
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 29
  (Peter Mikuláš – bas)
 • Nečakaný odchod
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 28
  (Tibor Frešo – slovenský hudobný skladateľ)
 • Trnava patrila spevákom
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 25
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1987)
 • S novými iniciatívami
  Odpovedá riaditeľ SHF Milan Ješko
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 21
 • Radosť v čiernych kotúčoch
  Nad gramofónovou produkciou OPUS-u
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 2
 • L’amore è destino Petra Dvorského
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 17
 • Návraty k ľudovej téme
  K sedemdesiatinám Tibora Andrašovana
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 17
 • Oslavovať dobu a ľudí
  Po 7. zjazde Zväzu slovenských skladateľov
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 15
 • Na pomoc estetickému vzdelávaniu
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 11
  (Slovenská hudobná spoločnosť, Bratislava)
 • Verdi
  1987 Televízia roč. 22, 1987, č. 23, s. 6
  (Giuseppe Verdi)
 • Majster krásnych melódií
  Zaslúžilý umelec Gejza Dusík – osemdesiatročný
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 8
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ozajstný umelec
  1987 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 4 – 5
  (Jevgenij Jevgenejevič Nesterenko – ruský operný spevák, bas)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  26. novembra 1987. Mimoriadny koncert. F. Schubert: 7. symfónia h mol... W. A. Mozart... 3. a 4. decembra 1987. Abonentný cyklus A – B. S. Rachmaninov: Rapsódia... M. Bázlik: Dvanásť...
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 4
  (Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Dirigent Ondrej Lenárd. Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster Pavol Procházka. Sólisti: Eva Jenisová – soprán, Ján Galla – bas, Ján Gallovič – recitácia)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  Abonentné koncerty A a B, 12. a 13. novembra 1987, Koncertná sieň SF, Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika...
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Jana Valášková – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Makovická, Ljuba: Vokálne koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 5 – 6
  (Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír)
 • Miloš Jurkovič a jeho hostia
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 5
 • Komorné orchestre
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 4
 • Čunderlíková, Eva – Polakovičová, Viera – Lakotová, Katarína – Režuchová, Viera – Čárska, Etela – Ursínyová, Terézia – Vajda, Igor – Čížik, Vladimír: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 1 – 2
 • “Auftakt” weberovských osláv
  Nemecká štátna opera v Berlíne znova v plnom lesku
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 6
  (Carl Maria von Weber: Euryanthe, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Deutsche Staatsoper, Berlín, Nemecko, dirigent: Siegfried Kurz)
 • Talent Jeleny Obrazcovovej
  1987 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 4 – 5
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 5
  (Musa Antiqua Sloveniae, Vladimír Rusóo – umelecký vedúci, koncert: 30. júla 1987, Štátny komorný orchester, koncert: 20. augusta 1887)
 • Händlovské zastavenie
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 6
  (36. ročník Händel-Festspiele 1987, Halle)
 • Leto ponorené do hudby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 1
  (Kultúrne leto 1987, Bratislava)
 • ...vstúpila do tretieho desaťročia
  XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice (1. – 7. augusta 1987)
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 1, 3
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: So strhujúcim temperamentom mladosti
  1987 Mladé rozlety roč. 1, 1987, č. 15, s. 18 – 19
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • Slávnostná premiéra Euryanthy
  Berlín a Drážďany centrom weberovských osláv
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 278 (25. 11.), s. 5
  (Carl Maria von Weber, Deutsche Staatsoper, Berlín, Nemecko, dirigent: Siegfried Kurz)
 • Krása súzvuku hlasov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 194 (19. 8.), s. 5
  (Kysuca, spevácky miešaný zbor)
 • Najstarší v Československu – 41. ročník Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 171 (23. 7.), s. 5
 • S veľkou osobnosťou v čele
  Mládežnícky orchester Európskeho spoločenstva v Bratislave
  1986 Ľud roč. 39, 1986, č. 179 (1. 8.), s. 6
 • Ohnivý Kankán
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 67 (7. 4.), s. 5
 • Ursinyová, Terézia – Schweighoferová, Mária: O spevohernej mozaike
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 254 (29. 12.), s. 6 – 7
 • Umenie komorného spevu
  Piesňový recitál Petra Mikuláša v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 241 (9. 12.), s. 5
 • Chrobáčiky v televíznom podaní
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 211 (28. 10.), s. 5
 • Výrazná osobnosť slovenskej hudby
  K životnému jubileu zaslúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 169 (29. 8.), s. 6 – 7
 • V poslednej chvíli, ale predsa
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 10 (15. 1.), s. 5
  (K. Eidam, B. Mehlerová)
 • Umelkyňa javiska i života
  1986 Film a divadlo roč. 30, 1986, č. 20, s. 16 – 17
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Frešo, Tibor – Gyermek, Július – Auer, G.: Opera o francúzskom básnikovi na spôsob koláže
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 9
 • ...o ponížených a urazených
  Významná opera 20. storočia v repertoári SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 6
  (Alban Berg, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Interpódium ’86
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 44
 • Dominanty festivalu
  Nad 22. ročníkom BHS
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 43
 • Bez našej účasti
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 41
 • Štýlovo rôznorodá hudobná ponuka
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 4
 • Cenná devíza našej hudby
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 36
 • Veľký dirigent a mládež
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 32
 • Husliarske umenie na Slovensku (Mikuláš Kresák)
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 28
 • ...poznačená hudbou. Pohľadnica z Moskvy
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 27
 • Ursínyová,Terézia – Leinsdorf, Erich: Pred Maškarným bálom
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 18
 • Ursínyová, Terézia – Frešo, Tibor: Nad hodnotami opernej tvorby
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 18
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Virtuózne, ale prirodzene
  1986 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 19, 1986, č. 2, s. 6
 • Umienenosť v prospech veci
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 7
  (jubileum, 60. výročie narodenia, Mikuláš Kresák – husle)
 • Čížik, Vladimír – Polakovičová, Viera – Berger, Igor – Ursínyová, Terézia – Javorský, Igor – Palovčík, Michal: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Wratislavia Cantans ’86
  Po 21. ročníku medzinárodného oratoriálno-kantátového festivalu
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 6
 • 65 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 17, s. 7
  (Trenčianske Teplice)
 • Ursínyová, Terézia – Kovářová, Anna: Horúce moskovské dni
  VIII. medzinárodná súťaž P. I. Čajkovského
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 16, s. 1, 3
 • Prognóza a hudobná kultúra
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 2
  (muzikologická konferencia, 29. – 30. apríla 1986, Divadelný ústav, Praha)
 • Prvá cena spevákovi z Košíc
  Po 38. medzinárodnej hudobnej súťaži Pražskej jari
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 11, s. 4
  (Štefan Margita – tenor)
 • Zaslúžilý umelec Peter Toperczer
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 3
 • S mladosťou v erbe
  Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 243 (15. 10.), s. 5
 • Opera tmavých hlasov
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 9 (14. 1.), s. 5
 • Dar ctiteľom opery
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 3 (4. 1.), s. 7
 • Hľadanie. Stále aktuálna múza 6
  1985 Film a divadlo roč. 29, 1985, č. 7, s. 22 – 24
 • Oživenie dramaturgie
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 7
 • Exkluzívna nahrávka
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 52, s. 22
  (Sergej Prokofiev, Marián Lapšanský – klavír)
 • Z gramofónovej produkcie
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rybarič, Richard: Tisícročie hudobnej kultúry
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 49
 • Carmen s otáznikmi
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 45
 • Slovenská filharmónia deťom
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 44
 • V treťom decéniu
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 43
 • Hudba na paneloch
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 41
 • Interpretačná mladosť s nádejami
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 36
 • Výchova k hudobnosti
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 33
 • Ako šumivé víno...
  Záverečný operný titul v SND
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 32
 • Ursínyová, Terézia – Kardoš, Dezider: S národným umelcom prof. Deziderom Kardošom na tému Desaťročia slovenskej hudby
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 25
 • Klavirista
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 19
 • Na vlnách melódií
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 17
 • Sú takí ľudia
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 14
 • Kruté a dojímavé dielo
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 1
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, Tibor Frešo, réžia: Miroslav Fischer)
 • Pestré a rôznorodé
  Stále aktuálna múza 8
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 22 – 23
 • Nestarnúci jubilant
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 7
  (profil, Igor Vajda – muzikológ)
 • Osobnosť, na ktorú sa nezabúda
  Stále aktuálna múza 5
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 22 – 23
 • Kráľ slovenskej operety
  Stále aktuálna múza 4
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 22 – 23
 • Jubilantská previerka
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 3
  (15. výročie Dámskeho komorného orchestra, dirigentka: Elena Šarayová-Kováčová, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 17. decembra 1984)
 • Neopakovateľný operný večer
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 5
  (Peter Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin, Mirella Freni – soprán, Peter Dvorský – tenor, Ján Galla – bas, zbormajster: Ladislav Holásek)
 • Nestor – takmer zabudnutý
  Stále aktuálna múza 3
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 22 – 23
 • Ursínyová, Terézia – Minčev, Georgi: Skladateľ Georgi Minčev
  Náš zahraničný hosť
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 6
  (Georgi Minčev – bulharský skladateľ)
 • Stretnutie kritikov
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 3
  (prehrávky slovenských a českých diel, 17. – 18. októbra 1985, Praha, organizátor: Zväz slovenských skladateľov, Zväz českých skladateľov a koncertných umelcov (SČSKU)
 • Elixír citu
  Debussyho Pelléas a Mélisanda v pražskom Národnom divadle
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 5
  (Národné divadlo, Praha, uvedenie: 17. októbra 1985)
 • kol.: Komorné koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 3 – 4
  (Ján Galla – bas, Ľudovít Marcinger – klavír, spevácky recitál: 28. septembra 1985, Jelena Obrazcovová – mezzosoprán)
 • Začalo sa to Obšitošovou dcérou
  Stále aktuálna múza 2
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 22 – 23
 • Rok pred jubileom II.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 19, s. 3
  (29. júla – 1. augusta 1985)
 • Zuzana Paulechová – nádej slovenskej pianistiky. Profily mladých
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 4
 • Slovenská filharmónia
  14. 4. 1985. Piesňový recitál Magdalény Hajóssyovej. Klavírny sprievod – Marián Lapšanský. Koncert pre Kruh priateľov Slovenskej filharmónie
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 7
  (Juraj Beneš: Il sogno di Poppea)
 • Primeraný dramaturgický čin
  Adriana Lecouvreurová v opere DJGT
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 5
  (Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur – opera, Miroslav Šmíd – dirigent, Opera DJGT, uvedenie: 15. marca 1985)
 • Zaslúžilá umelkyňa Magdaléna Blahušiaková
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 10, s. 5
  (profil, Magdaléna Blahušiaková – soprán)
 • Žije naďalej
  Stále aktuálna múza 9
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 10, s. 22 – 23
 • Stále aktuálna múza
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 17, 1985, č. 1, s. 22 – 23
 • Návrat Jura Jánošíka
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 1, s. 5
  (Ján Cikker: Juro Jánošík – opera, réžia: Koloman Čillík, dirigent: Miroslav Šmíd, Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského, uvedenie: 9. novembra 1984)
 • Potlesk brilantnému výkonu
  Štátny symfonický orchester ZSSR vystúpil v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie
  1984 Ľud roč. 37, 1984, č. 71 (9. 4.), s. 5
 • Profil ľudský a umelecký
  1984 Smena roč. 37, 1984, č. 225 (22. 9.), s. 6
 • Majster violončelovej hry
  1984 Príroda a spoločnosť roč. 33, 1984, č. 11, s. 53 – 55
 • V hlavnej úlohe – šansón
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 89 (7. 5.), s. 5
  (Tibor Andrašovan, Margita Mayerová, Viktor Hugo)
 • Ursínyová, Terézia – Beneš, Juraj: Náročná autorská optika
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 80 (20. 4.), s. 6 – 7
 • Stretli sa priatelia hudby
  Po piatej prehliadke slovenského koncertného umenia v Žiline
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 69 (5. 4.), s. 5
 • V ľahkom a veselom tempe
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 42 (28. 2.), s. 5
 • Návrat Kataríny
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 233 (26. 11.), s. 5
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič)
 • Tam, niekde na juhu...
  Po uvedení Komediantov a Sedliackej v opere SND
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 21 (30. 1.), s. 5
  (Pietro Mascagni)
 • Dráma. K hosťovaniu opery Štátneho divadla v Brne na BHS
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 200 (10. 10.), s. 5
 • Sviatok spevu
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 197 (5. 10.), s. 17
 • Veľká opera – veľké hlasy
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 195, s. 5
 • Návrat k spomienkam
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 182 (14. 9.), s. 7
 • Previerka súčasných možností
  Dokončenie úvah na začiatku novej opernej sezóny z piatkového čísla Večerníka
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 168 (27. 8.), s. 5
 • Priestor interpretačným nádejám
  Pokračujeme v úvahách na začiatku novej opernej sezóny
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 167 (24. 8.), s. 7
 • Pred bránami novej sezóny
  Opera SND na začiatku nového tvorivého obdobia
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 166 (23. 8.), s. 5
 • Skvosty komornej hudby
  Príťažlivá ponuka Kultúrneho leta na koncertoch v Mirbachovom paláci
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 133 (9. 7.), s. 5
 • Každý je sólistom
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 128 (2. 7.), s. 5
 • Cesta kompromisov
  Niekoľko poznámok k najnovšiemu naštudovaniu Blúdiaceho Holanďana operou SND
  1984 Večerník roč. 29, 1984, č. 123 (25. 6.), s. 5
 • Významná operná udalosť
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 47
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, Tibor Frešo, Miroslav Fischer)
 • Skvelé orchestrálne večery
  Nad 20. ročníkom BHS
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 43
 • Holanďan z inej strany
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 30
 • Fenomenálny klavirista
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 28
 • Dynamizmus do hudobného života
  Hosť Nového slova – docent Miloš Jurkovič, prorektor VŠMU
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 2, s. 13
 • Všetko potrebuje tradíciu...
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 19
 • Psychologická operná dráma
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 18
 • Úspech domácich i hostí
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 15
  (Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni)
 • Potreba hudobnej kritiky
  1984 Nové Slovo, Bratislava roč. 26, 1984, č. 15
 • Ursínyová, Terézia – Angelakova, Christina: Mezzosopranistka Christina Angelakova
  Náš zahraničný hosť
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 6, s. 6
  (Christina Angelakova – mezzosoprán, Bulharsko)
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 1 – 2
  (Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha – dirigent)
 • Príspevok múzea k oslavám
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 5
  (výstava s názvom Slovenské národné povstanie v hudbe, k 40. výročiu SNP, otvorenie: 14. september 1984, Banská Bystrica, Literárne a hudobné múzeum)
 • Jubilantke Jele Krčméry
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 2, s. 7
  (Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Slovenský pesničkár. Dušan Pálka, 75-ročný
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 19, s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Problémy a perspektívy festivalu
  Hovoríme s dr. Ladislavom Mokrým, CSc., predsedom programovej komisie BHS a riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 4, 7
 • Mladý slovenský tenorista
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 13, s. 3
  (Štefan Margita – tenor, Pražská jar 1984, Smetanovo divadlo, Eugen Onegin, uvedenie: 4. júna 1984)
 • Slovenská filharmónia
  13. III. 1984 L. Janáček: V hmlách... I. Zeljenka: Capriccio pre klavír... Peter Toperczer – klavír. Koncert pre Kruh priateľov Slovenskej filharmónie
  1984 Hudobný život, Bratislava 1984, č. 8, s. 4
 • Violončelista
  1983 Smena roč. 36, 1983, č. 268 (12. 11.), s. 6
  (Juraj Alexander - violončelo)
 • Klaviristka
  1983 Smena roč. 36, 1983, č. 208 (3. 9.), s. 6
 • Koloratúra
  Predstavujeme sólistku opery SND Máriu Turňovú
  1983 Smena roč. 36, 1983, č. 190 (13. 8.), s. 6
 • Odkryli zasypané pramene
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 87 (4. 5.), s. 5
 • Aktívne k hudobnej súčasnosti
  Ocenenie práce prof. dr. Ota Ferencyho
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 84 (29. 4.), s. 7
 • Monumentálne hudobné finále
  K záverečným koncertom 8. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 37 (22. 2.), s. 5
 • Dať hudbe výraz súčasnosti
  Vo štvrtom pokračovaní hodnotíme skladby 8. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 36 (21. 2.), s. 5
 • Veľa diel – menej ozajstných výpovedí
  8. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 33 (16. 2.), s. 5
 • Oživená tradícia
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 31 (14. 2.), s. 5
 • Rozpaky nad Giovannim
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 257 (30. 12.), s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Dni ukrajinskej hudby
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 232 (24. 11.), s. 5
 • Láskavý hudobný humor
  Po premiére komickej opery národného umelca Jána Cikkera
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 201 (12. 10.), s. 5
 • Milovaný národom
  K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 188 (23. 9.), s. 7
 • Opera na obrazovke
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 175 (6. 9.), s. 5
 • Príležitosť pre mladých
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 16 (24. 1.), s. 5
 • Spevoherné rezultáty
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 143 (22. 7.), s. 7
 • Súčasnosť a perspektívy opery SND
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 138 (15. 7.), s. 6 – 7
 • Dúšok hudby, úsmevu a lásky
  Donizettiho Nápoj lásky v naštudovaní operného súboru SND
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 121 (22. 6.), s. 5
 • Pocta huslistovi
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 11 (17. 1.), s. 5
 • Stále aktuálna opera
  1983 Nové Slovo, Bratislava roč. 25, 1983, č. 18
  (Branislav Kriška, Svetozár Štúr, Henry Purcell)
 • (vš) – Ursínyová, Terézia: O obdivovanej i preklínanej múze
  1983 Nové Slovo, Bratislava roč. 25, 1983, č. 16, s. 19
 • O českej a slovenskej tvorbe
  Podnetná muzikologická konferencia
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 9, s. 1 – 3
 • Americké turné SKO... ich hra prináša žiarivý optimizmus
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 6
  (Slovenský komorný orchester)
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 1 – 2
 • Nielen pre krásu hlasu...
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 10, s. 3
 • Príspevok do romantického repertoáru
  Banskobystrické divadlo uviedlo Verdiho Traviatu
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 267 (10. 11.), s. 5
 • Večne krásne melódie
  Čardášová princezná na Novej scéne
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 85 (3. 5.), s. 5
 • Fidelio s odstupom rokov
  Hodnotíme premiéru Beethovenovho operného diela v SND
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 51 (15. 3.), s. 5
 • Bláznivá komédia o divadle
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 26 (8. 2.), s. 5
 • Obraz ľudského kolektívu
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 224 (12. 11.), s. 7
 • Krása v jednoduchosti
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 204 (15. 10.), s. 7
 • Dve hosťujúce operné scény
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 203 (14. 10.), s. 5
 • Krása ľudového hlasu
  1982 Večerník roč. 27, 1982, č. 197 (6. 10.), s. 5
 • Osobnosť hudobnej scény
  1982 Film a divadlo roč. 26, 1982, č. 14, s. 28 – 29
 • Opera a balet hosťujúci
  Podnety z festivalových vystúpení
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 47, s. 23
 • Príspevok opery k festivalu
  Premiéra Smetanovho Dalibora na scéne SND
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 45, s. 23
 • Dokonalý wagnerovec Bernard Shaw
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 41
 • Prudký nástup mladosti
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 34, s. 23
 • Chvála poézie
  1982 Nové Slovo, Nedeľa, Príloha Nového Slova, č. 10, s. 8, Bratislava roč. 24, 1982, č. 29
 • Viac ako operná moralita
  K premiére Stravinského opery v SND
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 12, s. 11
 • Spevák potrebuje premýšľať
  Hosť Nového slova – sólista opery SND Sergej Kopčák
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 11, s. 15
 • Burlas, Ladislav – Podracký, Igor – Mokrý, Ladislav – Ursínyová, Terézia: Aby bolo hudbu počuť...
  1982 Nové Slovo, Bratislava roč. 24, 1982, č. 11, s. 15
 • Päťdesiatka dirigenta
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 9, s. 7
 • Dôstojná rozlúčka s javiskom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 8, s. 7
 • Koncert folklórnej hudby
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 5, s. 4
  (VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby)
 • kol.: Symfonické koncerty
  VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 5, s. 3 – 4
 • Svetová Eboli
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 22, s. 5
  (Giuseppe Verdi: Don Carlos, Jelena Obrazcovová – mezzosoprán, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Peter Mikuláš – bas, Opera SND, uvedenie: 19. októbra 1982)
 • a kol.: Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 2
 • a kol.: Komorné koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 1 – 2
 • Slovinské národné divadlo
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 4
 • Nemecká štátna opera
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 4
  (W. A. Mozart: Cosi fan tutte, Magdaléna Hajóssyová – soprán, uvedenie: 11. – 12. októbra 1982)
 • Ursínyová, Terézia – Weigl, Petr: O hudbe pre oči a srdce
  S režisérom Petrom Weiglom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 19, s. 8
  (Petr Weigl – český filmový, televízny a divadelný režisér a dramaturg)
 • Nositeľ Národnej ceny Peter Michalica
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 18, s. 2
  (Peter Michalica – husle)
 • Organista Ján Vladimír Michalko
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 13, s. 4
 • Za Otom Kaušitzom (19. V. 1909 – 30. IV. 1982)
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 10, s. 7
  (Oto Kaušitz – slovenský libretista operiet, textár a prekladateľ)
 • Pred novou umeleckou etapou
  Slovenský filharmonický zbor
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 1, s. 1
 • Život s hudbou
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 73 (27. 3.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Kresánek, Jozef – Nováček, Zdenko – Burlas, Ladislav – Palovčík, Michal: Posiľňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov
  Anketa o hudobno-umeleckej kritike
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 32 (7. 2.), s. 5
 • Orfeus divadelne cítený
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 137 (12. 6.), s. 5
  (Jacques Offenbach, opereta, Nová scéna, Bratislava)
 • Odišla veľká umelkyňa
  1981 Smena roč. 34, 1981, č. 36 (12. 1.), s. 6
 • Béla Bartók a jeho humanistický apel
  1981 Život, Bratislava roč. 31, 1981, č. 19, s. 40 – 41
 • Malé kapitoly o (slovenskej) hudbe
  1981 Život, Bratislava roč. 31, 1981, č. 11 (12. 3.), s. 20 – 21
 • Prijatie Majstra Pavla
  1981 Večerník roč. 26, 1981, č. 64 (1. 4.), s. 5
 • Dokonale využití speváci
  1981 Večerník roč. 26, 1981, č. 213 (29. 10.), s. 5
 • Nebolo ľahko rozhodnúť
  Poznáme mená laureátov Medzinárodnej tribúny mladých interpretov
  1981 Večerník roč. 26, 1981, č. 210 (26. 10.), s. 5
 • Nástup hudobnej mladosti
  1981 Večerník roč. 26, 1981, č. 208 (22. 10.), s. 5
 • Veľký talent, zrelá osobnosť
  1981 Večerník roč. 26, 1981, č. 109 (5. 6.), s. 7
 • Sviatky festivalu
  Vystúpenia ND z Prahy na BHS
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 46, s. 11
 • Celkom iný Puccini
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 45, s. 16
 • Kráľovská opera
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 43, s. 14
 • Koncert – zážitok
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 42, s. 10
 • Hľadanie novej tváre opery
  Šťastný princ Juraja Hatríka
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 31, s. 16
 • S láskou a rizikami
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 22, s. 17
 • S odkazom pre súčasnosť
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 20, s. 20
 • Zhaslo slnko v jeho hlase. Národný umelec Janko Blaho
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 18, s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Virtuóz je málo
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 18, s. 13
 • Ursínyová, Terézia – Kittnarová, Elena: Nížiny a vrcholky života. S národnou umelkyňou Elenou Kittnarovou
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 17, s. 16
 • Svieže návraty
  Maďarský muzikál na Novej scéne
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 10, s. 16
 • Skladateľ a spoločnosť
  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1978
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 3
 • Záverečný koncert patril Slovenskej filharmónii
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 3
  (Ján Cikker: Paleta, premiéra)
 • Ursínyová, Terézia – Gajan, Ivan: Ivan Gajan. Profily mladých
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 19, s. 4
 • Slovenský sólista v Prahe
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 18, s. 7
 • Z histórie opery
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 5
 • Povedzte mojej materi
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 5
 • Súvaha opernej kariéry
  K šesťdesiatinám zaslúžilého umelca Františka Zvaríka
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 14, s. 3
 • Zájazdový zápisník
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 12, s. 6
 • Manon ako melódia. Návrat ku klasike na javisku SND
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 282 (28. 11.), s. 5
  (Jules Massenet, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Príležitosť pre koncertných umelcov
  Po žilinskej prehliadke hudobných interpretov
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 226 (24. 9.), s. 5
 • Umelecké výsledky húževnatej práce
  Čo priniesla prehliadka mladých koncertných umelcov
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 197 (21. 8.), s. 5
 • Treba rozmýšľať o koncepcii
  Po polovici Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 162 (11. 7.), s. 5
 • K portrétu klaviristky
  1980 Smena roč. 33, 1980, č. 40 (16. 2.), s. 6
 • Hľadanie a nachádzanie
  1980 Smena roč. 33, 1980, č. 26 (31. 1.), s. 6
 • Ursínyová, Terézia – Kant, Ľudovít: Laureát s violončelom
  1980 Smena roč. 33, 1980, č. 205 (30. 8.), s. 6
  (Ľudovít Kant – violončelo)
 • Košická operná mladosť
  1980 Smena roč. 33, 1980, č. 109 (9. 5.), s. 6
 • Malá večerná hudba
  Záhrebskí komorní sólisti na Kultúrnom lete
  1980 Večerník roč. 25, 1980, č. 147 (29. 7.), s. 5
 • Balet sa rehabilitoval
  1980 Večerník roč. 25, 1980, č. (10. 10.), s. 7
 • Javisková báseň
  Ušľachtilá smetanovská perla
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 9, s. 14
 • Operná žatva talentov
  Mladí na scéne SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 7, s. 16
 • Minulosť pre súčasníka
  K premiére opery Bartolomeja Urbanca Majster Pavol
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 49, s. 17
 • Nová podoba mušketierov
  K premiére Dunajevského a Riašencevovho muzikálu
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 46, s. 17
 • Za posledným akordom
  Skončili sa Bratislavské hudobné slávnosti
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 44, s. 14
 • V expresionistickom duchu
  Elektra na scéne opery SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 43, s. 15
 • Postrehy z festivalu. Pestrá ponuka
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 42, s. 17
 • Mozart v sýtych farbách
  Inscenácia Figarovej svadby v opere SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 28, s. 15
 • Odvaha pracovať s mladými
  Don Giovanni na košickej opernej scéne
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 13, s. 11
 • S londonovským apelom
  Pôvodný muzikál na Novej scéne
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 12, s. 16
 • Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Slovenská skladateľská súčasnosť
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 10, s. 17
 • Užitočná konfrontácia
  Po prehliadke slovenského koncertného umenia
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 1, s. 16
 • kol.: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 6, s. 4 – 5
 • Ursínyová, Terézia – Pazdera, Jindřich: Viac než nádej... Jindřich Pazdera
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Čížek, Vladimír: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 7
  (Štefan Babjak – barytón, Elena Kittnarová – soprán, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 22. januára 1980)
 • Sovietska hudba na festivale
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 21, s. 4
 • Varšavská jeseň ’80
  19. – 28. septembra 1980
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 20, s. 6
  (Medzinárodný festival súčasnej hudby)
 • Mladé pódium ’80
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 19, s. 3
  (Karlové Vary, 15. – 22. augusta 1980)
 • Eva Blahová. Profily
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 4
 • Karusel sa zastavil
  Zomrel Teodor Šebo-Martinský
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 16, s. 7
  (Teodor Šebo-Martinský – skladateľ a textár slovenskej tanečnej piesne, zakladateľ muzikálovej tvorby na Slovensku)
 • Za Teodorom Šebom-Martinským (23. 10. 1911 – 5. 8. 1980)
  1980 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 12, 1980, č. 11, s. 15
 • Nádeje, výhry, prekvapenia
  Po XIII. prehliadke mladých koncertných umelcov
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 196 (21. 8.), s. 5
 • Objavenie talentov
  5. celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 133 (8. 6.), s. 5
 • Mladí o hudobnej kritike
  1979 Smena roč. 32, 1979, č. 144 (21. 6.), s. 6
 • Jarné stretnutie múz
  1979 Smena roč. 32, 1979, č. 143 (20. 6.), s. 6
 • Stretnutie múz
  1979 Večerník roč. 24, 1979, č. 220 (8. 11.), s. 5
 • V spomienkach i v súčasnosti
  Hudobná komédia Nech gitara hrá na Novej scéne
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 48 (29. 11.), s. 16
 • Vokálno-scénický pohľad na festival
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 43 (25. 10.), s. 15
 • Posudok o Rozsudku
  Premiéra Cikkerovej opery na BHS
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 42 (18. 10.), s. 11
 • Stále svieži Bunbury
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 28 (12. 7.), s. 20
 • SĽUK s novými ambíciami
  Spevácky zbor s Piesňou života
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 27 (5. 7.), s. 20
 • ...skôr lyrická než komická. Urbancova nová opera v SND
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 25 (21. 6.), s. 16
 • Dirigent oddaný svojmu poslaniu. Zdeněk Macháček
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 18 (3. 5.), s. 16
 • Spevák, osobnosť
  K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Ondreja Malachovského
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 14 (5. 4.), s. 17
  (Ondrej Malachovský – bas)
 • Nižina ako obraz verizmu
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 13 (29. 3.), s. 20
 • Hľadanie fantázie
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 12 (22. 3.), s. 14
 • Generačný nástup hlasov
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 1 (4. 1.), s. 20
 • Hlboko v srdci národa. Gustáv Papp
  1979 Televízia roč. 14, 1979, č. 39, s. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Kajabová-Peňašková, Anna: Život v speve
  Hovoríme s Annou Kajabovou-Peňaškovou, laureátkou štátnej ceny SSR
  1979 Televízia roč. 14, 1979, č. 33, s. 16 – 17
  (Anna Kajabová-Peňašková – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Synková, Milada: O umení ukrytom za kulisami
  S opernou korepetítorkou SND Miladou Synkovou
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 7, s. 7
 • Z Piesne života
  IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 6, s. 4
  (Spevácky zbor SĽUK, dirigent: Pavol Procházka, Bratislava, koncert: 24. februára 1979)
 • Ursínyová, Terézia – Havlíková, Klára: Americké turné zaslúžilej umelkyne Kláry Havlíkovej
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 5, s. 1, 4
 • Profily mladých Elena Hanzelová
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 4
  (Elena Hanzelová – soprán)
 • Nevyužitá príležitosť
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22, s. 3
  (Slovenský filharmonický zbor, ŠKO Žilina, Ľubomír Mátl – dirigent, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Umenie komorného spevu
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22, s. 5
  (Peter Schreier – nemecký tenorista, Marián Lapšanský – klavír)
 • Ázijský hudobný zápisník (I.)
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 21, s. 6
  (pokr. Ázijský hudobný zápisník (II.), Hudobný život, 1979, č. 22, s. 6)
 • Ursínyová, Terézia – Kardoš, Dezider: Nad poslednými dielami a o večných otázkach
  S národným umelcom prof. Deziderom Kardošom
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 13, s. 1, 3
 • Majster dobrej pohody
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 12, s. 6
  (Oto Kaušitz – slovenský libretista operiet, textár a prekladateľ)
 • Ivan Sokol
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 11, s. 1
  (profil)
 • Noví zaslúžilí umelci: Branislav Kriška
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 11, s. 1
  (Branislav Kriška – operný režisér)
 • Jubilant. Rudolf Vanek
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 1, s. 5
  (65. výročie narodenia. Rudolf Vanek – tajomník Tvorivej komisie koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov, organizátor koncertného života, Kruhy priateľov umenia)
 • So sústredenou pozornosťou obecenstva
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 174 (26. 7.), s. 5
 • Televízne Vzkriesenie
  1978 Večerník roč. 23, 1978, č. 18 (25. 1.), s. 5
 • Obnova na realistickom základe
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 52 (28. 12.), s. 21
 • Od piesne k opere
  Jubilujúcemu Bartolomejovi Urbancovi
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 47 (23. 11.), s. 19
 • Hudobná dráma a spev na festivale
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 44 (2. 11.), s. 14
 • Spevácka tribúna
  Významná súčasť festivalu BHS
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 43 (26. 10.), s. 23
 • Na cestách hľadania
  Po premiére Suchoňovej Krútňavy v opere SND
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 42 (19. 10.), s. 10
 • V záujme talentu, ambícií a kvality
  S umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom o novej sezóne
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 39 (28. 9.), s. 16
 • Ursínyová, Terézia – Kišoňová-Hubová Mária – Gašparek, Tibor – Klinda, Ferdinand – Papp, Gustáv – Slovák, Ladislav: Od národa – do sveta
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 38 (21. 9.), s. 15
 • Trvalá renesancia záujmu
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 33 (17. 8.), s. 15
 • Hudobná udalosť: rozhlasová Bohéma
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 27 (6. 7.), s. 14
 • Nielen speváčka...
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 17 (1. 5.), s. 14
 • Kyjevská opereta na Slovensku
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 16 (20. 4.), s. 23
 • Lyrická Káťa Kabanovová
  K premiére Janáčkovej opery v SND
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 14 (6. 4.), s. 15
 • Ursínyová, Terézia – Bystrík, Režucha: Zisky – aj rezervy
  So šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice, Bystríkom Režuchom
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 7, s. 8
 • Konfrontácia
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 7, s. 5
  (Hana Štolfová – mezzosoprán, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, recitál: 14. marca 1978)
 • Speváci veľkého divadla v Moskve
  (V. Atlantov, M. Kasrašviliová, D. Korelov, J. Mazurok, T. Milaškinová, J. Nesterenko, J. Obrazcovová, V. Piavko, J. Rajkov). Opus – Melodija, Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 7, s. 5
 • Rozhlasová žatva ’77
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 5
 • Ursínyová, Terézia – Šmíd, Miroslav: Problémy malej opernej scény
  S umeleckým šéfom opery DJGT v Banskej Bystrici – Miroslavom Šmídom
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 5
 • Predstavenie pre subretu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 7
  (Florimond Hervé: Mam´zelle Nitouche – opereta, Opera DJGT, réžia: Štefan Babjak, premiéra: 17. decembra 1978)
 • Farebný svet Ley Mrázovej
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 3
  (Lea Mrázová – akademická maliarka, výstava)
 • Dedikované Anatolijovi I. Orfionovi
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 23, s. 7
  (Anatolij I. Orfionov – tenor, vokálny pedagóg na VŠMU)
 • Príležitosť pre operu
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 22, s. 1, 3
  (Opera SND, Ondrej Lenárd – dirigent, Peter Dvorský – tenor, Magdaléna Blahušiaková – soprán)
 • Rezultáty MTMI – s malým zamyslením
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 21, s. 1, 3
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO)
 • Ursínyová, Terézia – Urbanec, Bartolomej: V tvorivých rokoch. Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 20, s. 5, 7
  (Bartolomej Urbanec – slovenský skladateľ)
 • Jubilantka
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 20, s. 7
  (Oľga Šimová – vokálny pedagóg)
 • Ursínyová, Terézia – Albrecht, Ján: Musica aeterna
  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 1
 • S poctou Eugenovi Suchoňovi
  Trenčiansko-teplické hudobné večery
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 15, s. 1
  (Hudobné leto Trenčianske Teplice)
 • Ursínyová, Terézia – Málek, Viktor: O návrate k janáčkovskej partitúre
  So zaslúžilým umelcom Viktorom Málkom
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 15, s. 8
  (Viktor Málek – dirigent)
 • Stará hudba v Klariskách
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 15, s. 4
  (Musica aeterna, Ján Albrecht – umelecký vedúci, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 15. mája 1978)
 • Aida ako spevácky fenomén
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 14, s. 5
 • Lúčnica a Technik jubilujú
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 13, s. 4
  (Lúčnica – 30. výročie vzniku, slávnostný program: Opera Slovenského národného divadla, 18. mája 1978, Technik – 25. výročie vzniku, slávnostný koncert: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 3. júna 1978)
 • Ursínyová, Terézia – Bukoveczká, Alžbeta: Alžbeta Bukoveczká. Profily mladých
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 13, s. 2
  (Alžbeta Bukoveczká – soprán)
 • Poznaňské fresky
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 6
  (festival, Poznań, Poľsko)
 • Jozef Grešák: Panychída
  Tvorba
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 5
  (Česká filharmónia, Pražský filharmonický zbor, dirigent: Bystrík Režucha, Alžbeta Mrázová – soprán, Ivo Žídek – tenor, abonentný koncert, Praha, premiéra: 13. – 14. apríla 1978)
 • V Dolnej Krupej otvorili Domov slovenských skladateľov
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 10, s. 1, 8
  (sprievodné podujatie: výstava Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku, organizátor: SNM, SHF, scenár: Ľuba Ballová, výber hudobných nástrojov: Ivan Mačák)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  30. a 31. III. 1978
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 10, s. 4
  (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Olaf Koch – nemecký dirigent, Ferdinand Klinda – organ)
 • Cieľom je komplexný účinok
  Nad televíznou podobou Vzkriesenia
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 1, s. 2
  (Ján Cikker: Vzkriesenie – opera, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Gabriela Beňačková – soprán, televízny film, réžia: Petr Weigl, premiéra v TV: 22. januára 1978)
 • V štýle komorného muzicírovania
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 1, s. 4
  (Alžbeta Bukoveczká – soprán, Juraj Martvoň – barytón, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave, Eva Fischerová-Martvoňová – klavír, Zlatica Poulová – klavír)
 • O rok – reprízovať!
  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 1, s. 1, 3
  (organizátori: Slovenské národné divadlo, Zväz slovenských dramatických umelcov, Divadelný ústav, Bratislava)
 • Nový obraz Ščedrinovho baletu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 1, s. 4
  (Balet Slovenského národného divadla v Bratislave, dirigent: Pavol Bagin)
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav – Mikula, Zdenko – Nováček, Zdenko: Predzjazdová beseda: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 2, s. 1, 8
  (redakcia Hudobný život usporiadala diskusiu o aktuálnych problémoch slovenskej tvorby, kritiky a organizácie hudobného života)
 • Otázky aj pre nás
  XIII. jugoslavenska muzička tribina – Opatija
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 1, s. 8
  (3. – 7. novembra 1976)
 • Z koncertných pódií
  [koncert sólistu Divadla Jozefa Gregora Tajovského: barytonistu Štefana Babjaka a sopranistky Dagmar Rohovej]
  1977 Nové Slovo, Bratislava roč. 19, 1977, č. 8, s. 19
 • Koncerty komornej hudby
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby (Na počesť XV. zjazdu KSČ)
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 5, s. 4 – 5, 7
 • Sviatoslav Richter
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 22, s. 8
  (Sviatoslav Richter – klavirista, Trnava, Pedagogická fakulta, koncert: 24. októbra 1976)
 • V centre záujmu – opera
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 21, s. 4, 8
 • Recitál Magdalény Hajóssyovej
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 20, s. 4
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • K rozhlasovej problematike
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 20, s. 1, 7
  (Medzinárodná rozhlasová súťaž Československého rozhlasu, so seminárom na tému "Hudobné vzdelávanie a hudobná publicistika v rozhlasovom vysielaní")
 • Päťročná bilancia
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 2, s. 1
  (Československé hudobné vydavateľstvo OPUS)
 • ...aj k Predanej neveste
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 16, s. 4
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta, dirigent: Miroslav Šmíd, Opera DJGT, premiéra 12. júna 1976)
 • Dirigent – skladateľ – kultivovaná osobnosť
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 15, s. 3
 • Fantázia
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 14, s. 1
  (Maja Plisecká – ruská primabalerína, Medzinárodný televízny festival, Praha)
 • Variácie jedného pojmu
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 12, s. 1
 • Slúži dobrej veci
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 51, s. 11
 • Jednotný režijný štýl
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 44, s. 11
 • Spomienky a vyznanie
  S jubilujúcim zaslúžilým umelcom dr. Ľudovítom Rajterom
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 31, s. 11
 • Hudobný film – samostatná kategória
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 21, s. 19
 • Recenzie
 • Zuzana Godárová, Jaroslav Vyhnánek: Hudobný sprievodca po Bratislave
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 – 8, s. 59
 • K. Klatt: Hral som s Warchalovcami
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 38
 • Fedor Kriška: Miroslav Cipár
  Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2009
  2010 Knižná revue, Bratislava roč. 20, 2010, č. 18, s. 3
  (recenzia knihy)
 • Eva Kristínová. Spomienky herečky
  Bratislava, Perfekt 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 8, s. 11
  (recenzia knihy)
 • John Burrows: Klasická hudba
  Veľký ilustrovaný poradca, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 4, s. 8
  (recenzia knihy)
 • Milovníkom barokovej hudby
  Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok. Bratislava, Ikar 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 3, s. 5
  (recenzia knihy)
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)
  Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov 2009
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 25, s. 15
  (recenzia knihy)
 • Kabaret v spomienkach
  Ivan Szabó: Smiech a slzy. Tatra Revue. Vydavateľstvo: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2009
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 21, s. 5
  (recenzia knihy)
 • Květoslava Fulierová: Metamorfózy hudby
  Bratislava, FO ART 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 12, s. 10
  (recenzia knihy)
 • Alexander Albrecht: Túžby a spomienky
  Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa. Bratislava, Hudobné centrum 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 10, s. 11
  (recenzia knihy)
 • Anselm Grün: Umenie starnúť
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 1, s. 8
  (recenzia knihy)
 • Ľudmila Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000
  Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2006
  2008 Knižná revue, Bratislava roč. 18, 2008, č. 2, s. 3
  (recenzia knihy)
 • Karol Medňanský: Passiones Bachianae – Cesta k vrcholu violy da gamba
  Prešov, Prešovská univerzita 2007
  2008 Knižná revue, Bratislava roč. 18, 2008, č. 13, s. 3
  (recenzia knihy)
 • Štefan Čurilla: Jozef Grešák – Hľadanie hudobného tvaru a času
  Prešov, Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2007
  2008 Knižná revue, Bratislava roč. 18, 2008, č. 1, s. 3
  (recenzia knihy)
 • Miloš Mistrík: Jacques Copeau a jeho Starý holubník
  Bratislava, Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve VEDA 2006
  2007 Knižná revue, Bratislava roč. 17, 2007, č. 25, s. 4
  (recenzia knihy)
 • Ladislav Hanus (1907 – 1994). Symbol slovenskej kultúrnosti
  Bratislava – Prešov, Literárne informačné centrum – Vydavateľstvo Michala Vaška 2007
  2007 Knižná revue, Bratislava roč. 17, 2007, č. 22, s. 3
  (recenzia knihy)
 • Ej, chlapci premilí
  Antológia slovenskej populárnej hudby 6... Hudobný fond 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 36
  (recenzia CD)
 • Vám, jedine len Vám... – slovenské operetné melódie, evergreeny a šlágre
  Vydala Agentúra AP projekt, AP
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 38
  (recenzia CD, Ivan Ožvát - tenor, Igor Bázlik - klávesy, syntetizátory & aranžmány, Tomáš Rédey - sláčiky & gitara)
 • Danica Štilichová-Suchoňová: Život plný hudby
  Hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1908 – 1993) v spomienkach. Bratislava. Mladé letá 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 34
  (recenzia knihy)
 • Richard Vandra. Profil
  Tonstudio Rajchman, Český rozhlas, Brno, 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 10, s. 35 – 36
  (2 CD, recenzia)
 • Ji-Young Jun soprano
  Slovart Music s r. o. 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 50 – 51
  (recenzia CD)
 • Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas
  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2002
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 43
  (recenzia knihy)
 • Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II
  (husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, lutna, harfa, cimbal). Hudobné centrum, Bratislava 2004, 200 s. ...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 209 – 210
  (recenzia knihy)
 • Niel Rishoi: Edita Gruberová. Portrét
  Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 2005...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 205 – 209
  (recenzia knihy)
 • František Dibarbora – herec noblesy, komédie i tragiky
  Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2002
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 44 – 45
  (recenzia knihy)
 • Španielska hudba s Lapšanským
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 17, 2004, č. 20 – 21, s. 13
  (recenzia CD, Marián Lapšanský - klavír)
 • S osudmi nežiadúcich
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 17, 2004, č. 14 – 15, s. 13
  (recenzia monografie, Drážďany, Nemecko, dejiny, 1933 – 1945)
 • Kniha o trnavskej rodáčke
  2004 Knižná revue, Bratislava roč. 14, 2004, č. 20, s. 4
  (recenzia knihy, Elena Kittnarová - soprán)
 • Anna Kovářová: Ladislav Slovák – národný umelec
  ARM 333, Bratislava 2002
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 47
  (recenzia knihy)
 • Johann Sebastian Bach: Organ Works
  Ivan Sokol - organ, Opus 2000
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 45 – 46
  (recenzia CD)
 • Filippa Giordano: Il Roso Amore
  Warner/Sugar Music 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 41 – 42
  (recenzia CD)
 • Jela Krčméry-Vrteľová: Preletím ponad život
  Liptovský Mikuláš 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 45
  (recenzia knihy)
 • Marian Jaslovský: Jaro Filip – Človek hromadného výskytu
  Slovart, Bratislava 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 45 – 46
  (recenzia knihy)
 • Rachmaninov Songs. Glinka Songs
  Sergej Kopčák, Marián Lapšanský, Ultraphon 1998, 1999
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 55
  (recenzia CD)
 • Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2 CD)
  Daniela Rusó-Varínska - klavír, Ján Slávik - violončelo. Vydal Diskant, Bratislava
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 8
  (recenzia CD)
 • Ave Maria
  Elena Holičková - spev, Anna Predmerská-Zúriková - organ, Vladimír Harvan - husle
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 8
  (recenzia CD)
 • Jules Massenet: Piesňové cykly
  Richard Byrne – barytón, Glenn Morton – klavír. Opus...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 10
  (recenzia CD)
 • Romantická pieseň
  Eva Blahová – mezzosoprán, Elena Händler – klavír. Opus...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 10
  (recenzia CD)
 • Výročité spomínanie
  Pri platni Cesty života
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 6, s. 15
  (Svetozár Stračina – folklór, recenzia gramoplatne)
 • Randezvous s operetnými melódiami
  1996 Slovenská republika roč. 3, 1996, č. 6 (9. 1.), s. 10
  (Jozef Ivaška a jeho hostia, recenzia CD)
 • Šľachtic medzi spevákmi
  14 piesní zo slovensko-moravského pomedzia na novej platni OPUS-u
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 82 (26. 4.), s. 7
  (Anton Gajdoš: Jak sem išeu okolo vás, recenzia gramoplatne)
 • Za veľa peňazí – menej muziky?
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 5
  (Pietro Mascagni: Sedliacka česť, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, Pietro Mascagni: Sedliacka česť, recenzia gramoplatne)
 • Malé, ale výrečné disky
  Carl Orff: Carmina Burana. W. A. Mozart: Koncert pre flautu a harfu C dur KV 299... Cappella Istropolitana..., edícia Naxos. G. F. Händel: Hudba k ohňostroju. Vodná hudba... Cappella Istropolitana...
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 1, s. 5
  (recenzie CD, Joseph Haydn: Slávne symfónie... Cappella Istropolitana)
 • Kolekcia jednej speváčky
  750. výročie Berlína. Raj a Peri. Schubertove duchovné skladby. Spevácky recitál
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 10
  (recenzia gramofónových platní, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Marián Lapšanský – klavír)
 • Peter Dvorský: L’amore è destino
  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, diriguje zaslúžilý umelec Ondrej Lenárd. Opus, Stereo...
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 1, s. 6
  (recenzia gramofónovej platne)
 • José Carreras
  Profil operného speváka v ukážkach z opier... Londýnsky symfonický orchester... Katia Ricciarelli: Verdi – Puccini (s José Carrerasom)...
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 5
  (recenzia gramoplatní)
 • W. A. Mozart: The Concert Arias – Magdaléna Hajóssyová
  Opus, Stereo
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 5
  (Gramorecenzia)
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (pražská verzia)
  Supraphon, stereo
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 5
  (Gramorecenzie)
 • L’arte di Placido Domingo. London Symphony Orchestra, diriguje Nello Santi...
  George Gershwin: Porgy a Bess... Ella Fitzgeraldová a Louis Armstrong...
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 8, s. 5
  (recenzie gramoplatní)
 • W. A. Mozart: Operné predohry, SF, diriguje Zdeněk Košler, Opus Stereo... J. S. Bach: Brandenburské koncerty, SKO, diriguje Bohdan Warchal, Opus Stereo
  G. F. Händel: Deväť nemeckých árií pre soprán, violončelo a klavír na slová Bartholda Heinricha Brockesa
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 5
  (recenzie gramoplatní)
 • Amilcare Ponchielli: La Gioconda
  Centra, Opus, Stereo...
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 13, s. 6
  (recenzia gramoplatne)
 • Išli hudci horou, slovenské ľudové balady
  Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 9, s. 5
  (gramorecenzia)
 • František Zvarík spieva slovenské ľudové piesne
  Hrá ľudová hudba Jána Berkyho-Mrenicu. Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 6, s. 7
  (gramorecenzia)
 • Magdaléna Hajóssyová – spevácky portrét
  Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 5, s. 5
  (gramorecenzia)
 • Eugen Suchoň: Baladická suita (diriguje Ondrej Lenárd)
  Ján Cikker: Leto (diriguje Ladislav Slovák). Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci (diriguje Ľudovít Rajter)
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 5
  (gramorecenzia, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Opus Stereo...)
 • Richard Strauss: Till Eulenspiegel
  Claude Debussy: Prélude a "L’aprés-midi d’un faune". Ottorino Respighi: Feste romane
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 5
  (gramorecenzia, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent: Ondrej Lenárd, Opus Stereo...)
 • ...a Karajan
  HIFI Karajan, Opus-Deutsche Gramophon, Stereo... Herbert von Karajan diriguje Berliner Philharmoniker...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 17, s. 5
  (gramorecenzia)
 • Licenčný Gulda... Gramorecenzie
  Friedrich Gulda hrá klavírne sonáty L. v. Beethovena, Opus-Amadeo, Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 17, s. 5
  (gramorecenzia)

Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu
  2019 za celoživotné dielo v oblasti divadla
 • Cena Jozefa Kresánka
  2002 za celoživotnú muzikologickú, kritickú a publicistickú tvorbu, s prihliadnutím na monografiu Volali ma Mimi
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 02. 2020