Profil osobnosti

Foto: Ivan Valenta Zdroj: Archív

Ivan Valenta

28. 11. 1940 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1954 – 1959
štúdium hry na akordeóne na Vyššej hudobnej škole pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl v Bratislave (neskôr pedagogická vetva Konzervatória)
1957 – 1963
aktívny koncertný akordeonista, umelecký vedúci a člen Bratislavského akordeónového tria, asistent dirigenta, korepetítor a sólista Železničiarskeho umeleckého súboru, okresný metodik amatérskych zborov a kantor
1959 – 1969
pedagóg hudby na rôznych školách v Bratislave, v Žiari nad Hronom, v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej (aj kantor a zbormajster amatérskych spevokolov)
1967 – 1969
externé nadstavbové štúdium akordeónovej hry na Konzervatóriu v Bratislave
1969 – 1974
štúdium teórie hudby na VŠMU
od 1979
redaktor Vydavateľstva Hudobného fondu
1990 – 1995
externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (teoretické predmety) a VŠMU (teoretické predmety, sakrálna hudba)

"Valentova tvorba je zameraná predovšetkým na široký spoločenský dosah. Svojou sakrálnou tvorbou, ktorú píše v niekoľkých verziách, a často v českom i slovenskom jazyku, chce osloviť poslucháča posolstvom o potrebe duchovnej viery. Druhou črtou jeho tvorby sú skladby pedagogicko-inštruktívneho zamerania pre potreby ZUŠ."

(JURÍK, Marián: Ivan Valenta. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 282.)

Diela

 • orchester
 • Nedeľná hudba

  chorálové prelúdiá a variácie pre sláčikový orchester
  2010 OBSADENIE: archi
 • komorný orchester
 • Hudba pre sláčiky

  na pamiatku Igora Garvanského, s citáciou z jeho nedokončeného op. 4
  2007 10' 30
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

  slovenská verzia, pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle sólo a sláčikový orchester
  2009 21'
  OBSADENIE: s, bbr, CM, vn, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Hommage à Jan Hus

  pre tenor sólo, miešaný zbor a komorný orchester
  2015 14'
  OBSADENIE: t, CM, ens
 • zbor a orchester
 • Hľadanie pravdy

  1985 OBSADENIE: CM, archi
 • Cantata da chiesa

  2009 16'30"
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Nedeľná hudba

  pre sláčikový orchester a čembalo
  2008 16'20"
  OBSADENIE: archi, cmb
 • sólový nástroj
 • Chorálové prelúdium "Ranný svit"

  1999 OBSADENIE: keyb
 • Violenie I., II.

  pre violu
  2006 18' 20"
  OBSADENIE: vl
 • Suita pre Igora

  2008 10'20"
  OBSADENIE: ac/2ac
 • "Celenie"

  8 malých prelúdií a variácií pre violončelo sólo
  2009 24'
  OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Toccatové variácie

  pre klavír
  2006 2' 53''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Nedeľná hudba

  pre klavír štvorručne
  2008 15' 40''
  OBSADENIE: pf4m
 • Suita pre Igora

  pre klavír štvorručne
  2008 10' 20''
  OBSADENIE: pf4m
 • organ
 • Nedeľná hudba

  chorálové prelúdiá a variácie (verzia pre organ)
  2008 16'10"
  OBSADENIE: org
 • Malé chorálové prelúdiá

  2012–2013 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Suita pre Igora

  2008 10'20"
  OBSADENIE: vn/fl/ob/cl, pf
 • klavírne trio
 • Suita pre Igora

  pre klavírne trio
  2007 10'20
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Nedeľná hudba

  pre husle, violončelo a klavír
  2008 15'40"
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Hudba pre sláčikové kvarteto

  2007 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Hommage à Igor

  pre dychové kvinteto
  2008 11'40"
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • osem nástrojov
 • Áronovské požehnanie

  (inštr. M. Betko)
  1955 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • V kraľovanskom chráme

  Dve piesne pre barytón a organ na slová poézie Jozefa Trtola
  2013 9'
  TEXT: Jozef Trtol
  OBSADENIE: br, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Keby ste podali pohár vody…

  Tri piesne na poéziu M. Rafajovej pre soprán a klavír
  1991 TEXT: M. Rafajová
  OBSADENIE: s/CM, pf
 • Chválospevy a vzývania

  1994-1995 TEXT: E. Komárik
  OBSADENIE: s, pf
 • Vianoce sa priblížili

  1995 OBSADENIE: s, pf (CB/CM/CF, pf; CB/CF/CM, org)
 • Piesne kvapôčiek

  1997 OBSADENIE: s, pf
 • Dve vianočné piesne

  2003 OBSADENIE: s, pf
 • Podjavorinské haiku

  Cyklus piesní na poéziu G. Rumánka pre soprán (tenor) a klavír
  2013 31'
  TEXT: Gustáv Rumánek
  OBSADENIE: s/t, pf
 • Piesne viery

  na verše M. Slavku pre nižší (vyšší) hlas a klavír
  2014 55'
  TEXT: Michal Slavka
  OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Dvojspevy

  64 duchovných piesní pre cirkevné amatérske zostavy pre dvojhlas bez sprievodu
  2010 130'
  OBSADENIE: VV
 • inštruktívne
 • Prelúdium a fúga „SOS“

  1959 1959, rev. 1997
  OBSADENIE: ac/org/pf
 • Variácie na starú pieseň

  pre malý akordeón
  1959 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Prstové cvičenie pre akordeonistov

  1965 OBSADENIE: ac
 • Bratské melódie

  1974 OBSADENIE: ac
 • Kratochvíle pre klavír

  1974 OBSADENIE: pf
 • Sarabanda s variáciami

  1985 OBSADENIE: pf
 • Variácie na pieseň Márie Royovej

  pre flautu
  1986 OBSADENIE: fl
 • Akordeónové miniatúry

  1988 OBSADENIE: ac
 • Gitarové kadencie

  1990, rev. 1995 OBSADENIE: ac
 • inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
 • Mesiačiky

  1987 TEXT: E. Komárik
  OBSADENIE: CB, pf/3fl
 • úpravy
 • E. Suchoň: Danca slovaca

  1962 OBSADENIE: ac
 • M. Vulpius: Pašie

  1969 OBSADENIE: ?
 • ?. Hayford: Chvála, česť!

  1988 OBSADENIE: CM
 • J. Cikker: Koledy

  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, org/CM, 2vn, vl, vc
 • M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

  1993 OBSADENIE: CM
 • Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

  1995 OBSADENIE: pf
 • H. Kudzin: Golgota

  1997 OBSADENIE: CM, org
 • J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

  1997 OBSADENIE: CM
 • K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), I. diel (č. 1-97)

  klavírna úprava
  2009 150'
  OBSADENIE: pf
 • K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), II. diel

  klavírna úprava
  2009 135'
  OBSADENIE: pf
 • K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), III. diel

  klavírna úprava
  2009 180'
  OBSADENIE: pf
 • K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), IV. diel (č. 297-360)

  klavírna úprava
  2009 120'
  OBSADENIE: pf
 • rekonštrukcie
 • Najkrajšie menuety z Uhrovca

  1991 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf/3vn/archi
 • Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana

  pre klavír
  2007 10' 30
  OBSADENIE: pf
 • Mária Royová: Štyri čiastky roka

  oratórium, rekonštrukcia a dokomponovanie diela podľa rukopisných fragmentov z konca 19. storočia
  2015 24'
 • zborové
 • Ľahké duchovné piesne

  OBSADENIE: CB/CF
 • Pekná je táto zem

  1996 TEXT: M. Royová
  OBSADENIE: t/s, CM
 • miešaný zbor
 • Nové duchovné piesne

  OBSADENIE: CM
 • Pieseň o Božej pravde

  1997 TEXT: Majster Ján Hus
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Abraham

  1985 TEXT: M. Slavka
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Oj, Betlehem ty maličký

  1995 OBSADENIE: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)
 • sóla, zbor a nástroje
 • Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

  1985 OBSADENIE: br, CM/CMa, org, bat

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Autoreflexia o svojej tvorbe pre hudobný dorast
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 187–190
 • Niekoľko spomienok na Máriu Rafajovú
  1998 Marie Rafajová – Sborník ze semináře k 100. výročí narození Marie Rafajové v Brně 30. 11. 1996, Místní odbor Kostnické jednoty, Brno 1998, s. 53
 • Slovenská duchovná pieseň a spevníky kresťanských nekatolíckych konfesií v 1. pol. 20. stor
  1997 Muzikologický seminár „60 rokov Jednotného katolíckeho spevníka“, Trnava 1997, č. 12.–13. 11.
 • Vývoj slovenskej evanjelickej zborovej tvorby
  1996 Cantus choralis slovaca 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 38
 • Symbol kríža v Matúšových pašiách J. S. Bacha
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 1, s. 13–16
 • Duchovná pieseň prebudeneckých hnutí 19. storočia a jej uplatnenie na území Slovenska
  1995 Bibliotheca musicae neosoliensis, zv. 2 – Duchovná hudba v 19. storočí, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 107
 • Špecifiká spevného verša a ich uplatnenie v Hruškovicovej tvorbe
  1994 Slovenská literatúra 1994, č. 4
 • Teoretické základy tvorby a úprav duchovnej piesne
  1986 1986
  (Vlastný náklad)

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Chorálová fantázia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2
   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčikové kvarteto
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Valenta: Nedeľná hudba
  chorálové prelúdiá a variácie pre sláčikový orchester
  11. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Bratislava-Petržalka, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Toccatové variácie
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
  na pamiatku Igora Garvanského, s citáciou z jeho nedokončeného op. 4
  16. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uhrovca
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Chválospevy a vzývania
  16. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helga Varga Bachová (s), Ľudovít Marcinger (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 01. 2017