Profil osobnosti

Foto: Ľudmila Červená Zdroj: Archív Hudobného centra

Ľudmila Červená

18. 5. 1952 Martin

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1974
absolvovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (národná škola a hudobná výchova)
1974 – 1989
odborná pracovníčka v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
1985
absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1987 titul PhDr., školiteľ PhDr. Richard Rybarič, CSc.)
1989 – 2011
pedagogička hudobnohistorických disciplín na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2006
obhajoba dizertačnej práce Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945 – 2000 na Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave (titul PhD., školiteľka PhDr. Jana Lengová, CSc.)
2011 – 2012
koordinátorka národných a medzinárodných grantových projektov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu a dokumentáciu hudby 19. a 20. storočia, duchovnú hudbu 19. storočia na Slovensku s dôrazom na osobnosť Jána Egryho, ktorého prínos zhodnotila vo viacerých vedeckých štúdiách, a ktoré sa stali zdrojom pre spracovanie hesla v encyklopédii Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik Personenteil 6. Stuttgart, Bärenreiter, Verlag, 2001. Dokumentačne spracovala súbornú bibliografiu Pavla Tonkoviča (1994). Svoj záujem o regionálnu históriu prezentovala v monograficky orientovanej štúdii a monografii o hudobnom divadle v Banskej Bystrici (1987, 2009).

Aktívne participovala na rozvoji hudobného života Banskej Bystrice, dramaturgicky a organizačne realizovala medzinárodný festival Hudobné salóny v Banskej Bystrici, bola tajomníčkou regionálnej pobočky Hudobnej únie (1991 – 1992), je spoluzakladateľkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Absolvovala študijné pobyty na medzinárodnom festivale súčasnej hudby Dni Muzyki kompozytorow Krakowskich v Krakove v Poľsku (na pozvanie Zväzu skladateľov Poľska, 1995 – 1999), prednášala na Akademii Muzycznej v Krakove v Poľsku v rámci projektu Erazmus (2009).

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Ľudmila Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000
  2008 Knižná revue, Bratislava roč. XVIII, 2008, č. 2, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • 50 rokov Štátnej opery v obrazoch a dokumentoch 1959 – 2009
  2009 Harmony, Banská Bystrica 2009
  (111 s., 1. vyd.)
 • Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945 – 2000
  2006, 2008 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, 2008
  (199 s., 2006 – 1. vyd., 2008 – 2. vyd.)
 • Pavol Tonkovič
  1994 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1994
  (74 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Umelecký prínos Jevgenija Iršaia v profilovaní hudobnej kultúry Slovenska
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 369 – 376
 • Hudobné divadlo v Banskej Bystrici ako reprezentant vývoja urbánnej hudobnej kultúry
  2011 Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 209 – 217
 • Hudobná tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha
  2011 Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe VI [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 10. novembra 2010, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011, s. 34 – 42
  (príloha 1 CD)
 • Piesňová tvorba Víťazoslava Kubičku
  2011 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 2011, s. 119 – 127
 • Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 4, s. 404 – 414
 • Avantgardnyje tendencii v slovackom muzykaľnom iskusstve XX. veka
  2010 Profesijna muzična kuľtura Zakarpattja: Etapi stanovlennja, Vydavnictvo Karpaty, Užgorod 2010, s. 82 – 91
 • Pieseň ako prejav intímnej lyriky v tvorbe Alexandra Moyzesa a Šimona Jurovského
  2010 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 2. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2010 v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 2010, s. 28 – 42
 • Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia
  2009 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2009, s. 38 – 46
  (recenzovaný elektronický zborník)
 • Svit kompozitora v sovremennom obščestve ili vzgljad na muzikaľnuju kuľturu goroda Banská Bystrica i jeje sredeevropejskije masštaby
  2009 Naukovij visnik. Vypusk 75 Kompozitor i sučasne sociokuľturne seredovišče. Zbirnik statej, Nacionaľna Muzična Akademia Ukraini, Kyjev 2009, s. 36 – 47
 • Tvorba Jevgenija Iršaia inšpirovaná hudbou J. S. Bacha
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 133 – 136
 • Pestovanie hudobno-kultúrneho povedomia mládeže
  2008 Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe III [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 14. – 15. novembra 2007, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2008, s. 18 – 21
 • Ján Valach a jeho podiel na formovaní slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 475 – 493
 • Vývojové determinanty rozvoja hudobnej kultúry v Banskej Bystrici v druhej polovici 20. storočia
  2006 Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Zborník z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 27. – 28. septembra 2005, pri príležitosti 750. výročia mesta, Katedra histórie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 293 – 317
 • Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 392 – 400
 • Slovenská hudobná tvorba pre deti na prahu 21. storočia
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 13 – 15
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Hudobná tvorba pre deti Jána Valacha – slovenského organistu, dirigenta a hudobného skladateľa žijúceho v Belgicku
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 48 – 57
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Vstup do problematiky hudobnej tvorby pre deti v 20. storočí
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 10 – 12
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Slovenská hudobná tvorba 20. storočia pre deti zo štýlového, estetického, pedagogického a interpretačného hľadiska v kontexte európskych hudobných aktivít
  2004 Múzy v škole, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici roč. 9, 2004, č. 3, s. 8 – 9
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Zborová tvorba Alfréda Zemanovského
  2004 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 2004. Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve, ktoré sa uskutočnilo 9. – 11. septembra 2004, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004, s. 158 – 161
 • Vybrané kapitoly z hudobného života Banskej Bystrice v 2. polovici 20. storočia
  2004 Hudební teorie a pedagogika. Teória vyučovania hudobnej výchovy. Česko-slovenský zborník prác doktorandov, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústí nad Labem, Banská Bystrica 2004, s. 127 – 137
 • Viliam Figuš-Bystrý, jeho doba a súčasnosť
  2002 Muntág, Emanuel – Bárdiová, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000, v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 65 – 66
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Cantus Choralis Slovaca, Banská Bystrica, 23. – 25. novembra 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 556 – 558
 • Betriebs- und Arbeiterblaskapellen in der Slowakei
  2000 Kongressbericht Banská Bystrica 1998. Band 22. Alta Musica. Eine Publikation der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Forderung der Blasmusik, Tutzing 2000, s. 153 – 157
 • Postavenie súčasnej slovenskej hudby v regióne
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 504 – 508
 • Výber a spôsob spracovania piesní z Katolíckeho spevníka Jána Egryho (1865, 1889) v Jednotnom katolíckom spevníku
  1999 Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1999, s. 106 – 115
  (145 s., 1. vyd.)
 • Niekoľko postrehov ku Katolíckemu spevníku Jána Egryho
  1998 Lengová, Jana (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1998, s. 169 – 173
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 3)
 • Duchovná tvorba Jána Egryho
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 45 – 47
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)
 • Ján Egry – pedagóg Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 133 – 137
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Spracovanie pozostalosti Pavla Tonkoviča
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Idea Slovenského národného povstania v slovenskej a českej hudbe a jej riešenie aplikáciou výpočtovej techniky
  1988 Práca literárnych múzeí po 17. zjazde KSČ. Materiály z 5. literárnomúzejnej konferencie v Piešťanoch, 9. – 11. júna 1986, Beňovský, Jozef (zost.), Matica slovenská, Martin 1988
  (167 s., 1. vyd.)
 • Príspevok k problematike hudobno-divadelnej produkcie v Banskej Bystrici v rokoch 1835 – 1959
  1987 Hudobný archív 10, Matica slovenská, Martin 1987, s. 20 – 49
 • Editorská činnosť
 • Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas
  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007
  2008 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008
  (51 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Súčasná komorná tvorba slovenských skladateľov
  Zborník pôvodnej komornej tvorby slovenských skladateľov, komponovanej pre festivaly Hudobné salóny v Banskej Bystrici 2007 a Minisalóny a stretnutia 2008
  2008 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008
  (59 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Ľuboš Bernáth, Anton Steinecker, Jevgenij Iršai, Viktor Telychko)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore
  Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005
  2005 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Súčasná zborová tvorba slovenských skladateľov
  2003 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2003
  (82 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Mirko Krajčí, Peter Špilák, Marek Piaček, Lukáš Borzík, Zuzana Miklušáková, Jevgenij Iršai)
 • Červená, Ľudmila – Jančoková, Ľudmila (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 4
  2000 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2000
  (243 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila – Jančoková, Ľudmila – Klimáčková, Fedora (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 3
  1999 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999
  (277 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila – Klimáčková, Fedora – Starší, Jaroslav (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 1
  1997 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1997
  (197 s., 1. vyd.)
 • Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove?
  Medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994
  1995 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1995
  (228 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978
  1978 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1978
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Hudba Jevgenija Iršaia vo viedenskom Musikvereine
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 4
 • Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 8 – 9
 • Úspešný banskobystrický zbor
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 6
 • Salony Muzyczne w Bańskiej Bystrzycy
  1999 Ruch Muzyczny, Varšava roč. XLIII, 1999, č. 16, s. 22 – 24
 • Bez predsudkov a priorít
  Hudobné salóny v Banskej Bystrici
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 27, s. 11
 • Wieczory na Zamku. Muzyka za południową granicą
  1998 Ruch Muzyczny, Varšava roč. XLII, 1998, č. 17, s. 13 – 14
 • Dni hudby krakovských skladateľov v Poľsku
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 21, s. 6
 • Darina Turňová (24. 4. 1946 Ilava)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 2
 • Pritiahne Skamenený súčasnú tvorbu aj do Banskej Bystrice?
  1995 Národná obroda roč. 6, 1995, č. 238 (14. 10.), s. 8
 • Úsmevný príbeh – ekonomický prínos
  Veselá vdova na scéne opery DJGT v Banskej Bystrici
  1993 Národná obroda roč. 4, 1993, č. 27 (3. 2.), s. 7
 • Földešová, Marta – Čárska, Etela – Červená, Ľudmila – Čížik, Vladimír – Jurík, Marián: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 4 – 5
 • Spomienkový večer Šimona Jurovského
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 4
 • Cigánsky barón v ženskom podaní
  Záverečná premiéra opernej sezóny v Banskej Bystrici
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 155 (4. 7.), s. 12
 • Novoročný koncert Trávníčkovho kvarteta
  1989 Smer roč. 40, 1989, č. 33 (8. 2.), s. 4
 • Dni sláčikovej hudby
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 4
 • Návrat do rodného kraja
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Dni sláčikovej hudby
  Bulletin k hudobnému festivalu, 1. ročník
  1989 Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica 1989
  (16 s., 1. vyd.)
 • Na margo Dní komornej hudby
  1988 Smer roč. 40, 1988, č. 270, s. 4
 • Zaujali poslucháčov BHS
  1987 Smer roč. 39, 1987, č. 253 (28.10. ), s. 4
 • Dramaturgicky premyslenejší čin
  Koncert týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby v Banskej Bystrici
  1986 Smer roč. 38, 1986, č. 54 (5. 3.), s. 5
 • Koncert z tvorby Jána Cikkera
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 5
 • Koncert z tvorby Jána Móryho
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 7
 • Béla Bartók
  1981 Smer roč. 33, 1981, č. 85 (10. 4.), s. 12
 • Miloš Ruppeldt
  1981 Šport, Bratislava roč. 33, 1981, č. 131 (5. 6.), s. 12
 • 30 rokov činnosti učiteľského spevokolu Hron
  1980 Rytmus roč. 31, 1980, č. 7, s. 8
 • Jubileum spevokolu Hron
  1979 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 29, 1979, č. 49 (6. 12.), s. 12


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020