Profil osobnosti

Foto: Vladimír Čížik Zdroj: Archív Hudobného centra

Vladimír Čížik

6. 4. 1932 Žarnovica – 3. 1. 2017 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, hudobná dokumentaristika, publicistika
klavír

Bio

Bio

1951 – 1954
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)
1954 – 1959
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1969 titul PhDr., 1993 hodnosť CSc.
1959 – 1966
pedagogický pracovník a korepetítor v Dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave
1966 – 1992
dokumentarista slovenského hudobného života v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, počas tohto obdobia scenárista a komisár viacerých výstav k jubileám domácich i zahraničných skladateľov: Béla Bartók a Slovensko (1969), Frico Kafenda (1973), Leoš Janáček a Slovensko (1979), Slovenská hudba po oslobodení (1985), Eugen Suchoň (1988)
od 1983
súkromné štúdiá klavírnej hry u Rudolfa a Sylvie Macudzińských (Bratislava), Valentini Kameníkovej (Praha), Evy Fischerovej-Martvoňovej (Bratislava) a ďalších

V oblasti prieskumu sa zameriaval na dokumentáciu slovenského koncertného života, ktorej plodom je niekoľko ojedinelých monografií, a zároveň sa venoval hudobnej publicistike.

Je autorom a zostavovateľom viacerých štúdií a slovníkov o slovenských koncertných umelcoch rôznych odborov (v rozpätí rokov 1974 – 2005), spoluautorom publikácií a katalógov hudobných zbierok Slovenského národného múzea.

Od roku 1984 sa venoval ako jeden z mála teoretikov aj koncertnej činnosti so zameraním na diela pre sólový klavír. Dramaturgia koncertov bola koncipovaná prevažne monotematicky, pričom koncerty aj moderoval (zo svetových skladateľov uviedol: Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Frederyk Chopin, Franz Liszt, slovenskí skladatelia: Pavol Bagin, Dezider Kardoš, Dušan Martinček, Ladislav Kupkovič, Ivan Parík, Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka).

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II. (husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, lutna, harfa, cimbal)
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 209 – 210
 • Puškášová, Melánia: Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I. (klavír, organ, čembalo, akordeón)
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 140 – 142
 • Ballová, Ľubica: Blahoželáme
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 2
 • Pergler, František: Kritik na pódiu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 22
 • Schmidtová, Alexandra: Exegi Monumentum
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 8
 • Benková, Marianna: Nová kniha o J. L. Bellovi
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 2, s. 15
 • Berger, Igor: Čížikove interpretácie Hummela
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 6, s. 5
 • Blahynka, Milan – Čížik, Vladimír: Reminiscencie, konštatovania, pripomienky
  O Slovenskej filharmónii hovoríme s hudobným vedcom a kritikom Vladimírom Čížikom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 42, s. 15
 • Lakotová, Katarína: Koncerty Slovenského národného múzea
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 3
 • Režuchová, Viera: Vladimír Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 3 – 4
 • Marczellová, Zuzana: Jubileum Vladimíra Čížika
  1982 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 27, 1982, č. 2, s. 119
 • Kovářová, Anna: Jubileum slovenského hudobného kritika
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 7, s. 5
 • Marczellová, Zuzana: K päťdesiatinám PhDr. Vladimíra Čížika
  1982 Zborník Slovenského národného múzea. História 22, roč. 76, Osveta, Martin 1982, s. 259 – 270
 • Adamčiaková, Vlasta – Čížik, Vladimír: Široký priestor klavíru
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 22, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Čížik, Vladimír a kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III. Flauta, hoboj, klarinet, saxofón, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, bicie nástroje
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (182 s., 1. vyd.)
 • Slovník slovenského koncertného umenia I. Klavír, organ, čembalo, akordeón
  2002 Hudobné centrum, Bratislava 2002
  (168 s., 1. vyd.)
 • Čížik, Vladimír – Lengová, Jana (ed.): Exegi momumentum. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Život a dielo v obrazových dokumentoch
  1992 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1992
  (78 s., 1 vyd.)
 • Čížik, Vladimír – Kalinayová, Jana – Sestrienková, Iveta – Tauberová, Alexandra: Tvorcovia hudobnej Bratislavy / Schöpfer der Musikstadt Bratislava
  1992 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Geoprint, Bratislava 1992
  (42 s., 1. vyd., slovenská, nemecká verzia)
 • Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (325 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
  Katalóg k výstave
  1981 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1981
  (168 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Slovenskí koncertní umelci II
  1976 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976
  (302 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľubica – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea
  1975 Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava 1975
  (173 s., 1. vyd.)
 • Slovenskí koncertní umelci I
  1974 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974
  (145 s., 1. vyd.)
 • Výstava Frico Kafenda
  Vernisáž, 29. 9. 1973, Bratislavský hrad
  1973 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1973
  (16 s., 1. vyd.)
 • Bartók’s Briefe in der Slowakei
  1971 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1971
  (179 s., 1. vyd., Edícia: Musicologica)
 • Príspevky k dejinám hudobného školstva v Bratislave
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Katalóg ikonografického materiálu k životu, dielu a tradícii hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936)
  1992 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava roč. LXXXVI, 1992, s. 137 – 156
  (155 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Vývoj a súčasný stav slovenského klavírneho umenia
  1990 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava roč. LXXXIV, 1990, s. 289 – 301
  (335 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Vývojové tendencie a súčasný stav slovenskej pianistiky
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 9
 • Dokumentačné materiály so vzťahom k hudobnej pedagogike v hudobnom oddelení Historického múzea SNM v Bratislave
  1990 In: www.msap.sk
  Aktuálne otázky školského múzejníctva II. Zborník referátov z II. školskomúzejnej konferencie o dokumentácii dejín školstva v múzeách na Slovensku, konanej v dňoch 25. – 26. októbra 1989 v Bratislave, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Bratislava 1990
  (144 s., 1. vyd., Zborník Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku)
 • Vývoj koncertného umenia v Bratislave
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 12
 • Budovanie databanky informácií o súčasnom slovenskom hudobnom živote ako súčasť dokumentačných úloh na úseku novších dejín v hudobnom oddelení Historického ústavu Slovenského národného múzea v Bratislave
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Dokumentácia súčasného hudobného života na hudobnom oddelení Slovenského národného múzea v Bratislave
  1986 Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • Nad Bartókovou korešpondenciou
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 5, s. 6
 • Vladimír Horváth a kol.: Slovenská filharmónia 1949 – 1979
  1980 Obzor, Bratislava 1980
  (200 s., 1. vyd., Vladimír Čížik, Mikuláš Kresák, Ivan Marton, Ladislav Mokrý, Vladimír Horváth, Ladislav Mokrý, Zlata Maderová)
 • Mestská hudobná škola v Bratislave
  1979 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava roč. LXXIII, 1979, s. 257 – 278
  (315 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Dokumentácia k umeleckej činnosti Františka Babuška (venované 20. výročiu skladateľovej smrti)
  1973 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava roč. LXVII, 1973
  (Separát. Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Editorská činnosť
 • Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku
  1986 Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Za hrsť spomienok bývalého múzejníka
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 172 – 174
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 3
  (Ida Černecká – klavír)
 • Marián Lapšanský, piano...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 56 – 57
  (Marián Lapšanský – klavír)
 • Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 11 – 12
 • VŠMU Symphony Orchestra
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 9
 • Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 10 – 11
 • Slovenské triá
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 12
 • Mirbachovské matiné – ďalší Fančovič pri klavíri...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 11
 • Pavol Bienik (26. januára 1936)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 30
 • Na prahu zrelosti
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 23
 • Miriam Brüllová – gitara
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 17 – 18
 • Reminiscenčné pristavenie
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 6
 • Úspešné Duo cordefiato
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 28
 • SOSR pred zahraničným turné
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 27
 • Palovičovej doktorandský recitál
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 22
  (Jordana Palovičová – klavír)
 • kol.: Slovenská filharmónia
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 5, s. 16 – 17
 • Varínskej Beethoven
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 19
  (Dana Varínska – klavír)
 • SKO BW
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 20
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala)
 • Mirbach
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 21 – 22
  (Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác)
 • Franz Liszt. Dana Šašinová-Satury
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 41 – 42
  (Dana Šašinová-Satury – klavír)
 • Pictures
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 50
 • S poéziou aj s rozvahou
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 29
 • Pódium pre mladých
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 22 – 23
 • Rencontres européennes
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 18
 • Orchester (aj) na export
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 21
 • Vedenie Slovenskej filharmónie prizvalo na koncert...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 17 – 18
 • Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 18
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Súborné uvedenie klavírnych sonát veľkého...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 13
 • Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 25
 • Paleta ambicióznych mladých slovenských klaviristov...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 24
 • Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 24
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Miro Bázlik: Preludes
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 43 – 44
 • Jubileá... Ľuba Ballová
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 3
  (Ľuba Ballová – muzikologička)
 • Dramaturgia matiné 17. októbra sa zamerala...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 22
 • Bratislavské gitarové kvarteto...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 23
 • Mirbach
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 23
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • S francúzskym šarmom
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 21
 • Ak niekto v budúcnosti spracuje históriu...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 23
 • New talent 2004 – Cena SPP
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 21 – 23
 • Musiktage Bruno Walter
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 12 – 13
  (Bruno Walter – dirigent)
 • Do maratónu festivalových podujatí...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 16
 • Stalo sa zvykom, že z domácej...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 24 – 25
 • Jubileá... Helena Gáfforová
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 5
  (Helena Gáfforová – klavír)
 • SOSR
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 20
 • Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 27
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 18
  (č. 2, s. 16)
 • Musica arvenzis
  Záverečný koncert Medzinárodných majstrovských kurzov
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 22
 • Z komorných koncertov Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 20 – 21
 • Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 29
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • kol.: Slovenská filharmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 21 – 23
 • Pozdrav k jubileu
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 22 – 23
 • Keď kritik muzicíruje (namiesto recenzie)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 28
 • Kytička spomienok súpútnikovi (k jubileu Pavla Bagina – 11. 5.)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 4
 • Sympatický výkon
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 29
 • Excelentná pianistka
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 21
 • Orchestre national des Pays de la Loire
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 14
 • Slovenská filharmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 17
 • Ešte z Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 14
 • Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 22
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Klaviristka z Maďarska
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 24
 • Recitál doktoranda
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 23
 • V Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu...
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 17
 • Na záver 53. sezóny...
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 17
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 25
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 17
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Slovenská filharmónia
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 14
 • Quod licet Iovi-
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 18
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 14
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Pocta Ladislavovi Slovákovi
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 13
  (Ladislav Slovák – dirigent)
 • Semináre EPTA po pätnáste
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 6
 • S brilanciou a elánom
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 15
 • Z mirbachovských matiné: príkladná súhra
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 12
 • Čížik, Vladimír – Šuňavská, Bernadetta: Vďačím pedagógom a svojej psychike
  2001 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 51, 2001, č. 38, s. 8
 • Európsky festival
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 26
 • Viedeň – Bratislave
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 28
 • Matiné v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 16
 • Koncerty v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 28 – 29
 • kol.: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22. 9. – 5. 10). Recitály
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 17 – 18
 • Suchoňov festival
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 24
 • Talenty očarili
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 26
 • Šesťdesiatnik Vladimír Čuchran
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 3 – 4
 • Brilantný recitál v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 16 – 17
 • Nezabudnuteľný recitál
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 29
 • Fenomenálna klaviristka
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 29
 • Viedeň Bratislave
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 24
 • Zeljenkova klavírna poetika
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 21
 • Koncerty v Mirbachu
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 21 – 22
 • Viedeň – Bratislava
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 23
 • Snaha o bravúru
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 23 – 24
 • Perglerov Chopin a Debussy
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 22
 • Klavír v Mirbachu
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 32
 • Daniel Buranovský
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 21
 • Pamiatke Chopina
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 6
 • Kultúrne leto v Bratislave
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 25
 • Klavír v Klariskách
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 24 – 25
 • Dni Európy
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 24
 • Koncerty v Mirbachu
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 25
 • Prof. Dr. Ferdinand Klinda sedemdesiatročný
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 2
 • Jubilujúca Ida Černecká
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 2
 • Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 3, s. 25, 26
 • Detská klavírna súťaž J. N. Hummela
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 3
 • Len ty jediná
  Operetné melódie
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 62
 • Tri decéniá Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 4 – 5
 • Ešte k letu “Mirbach” do novej sezóny
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 22
 • Dobrý recitál
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 7
 • S originalitou a majstrovstvom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 7
 • Michal Karin
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 9
 • Francúzska hudba – slovenskí sólisti
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 7
 • Komorné nedele v Mirbachovom paláci
  S exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 8
 • Hrať znamená tvoriť
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 3, s. 6
 • Pripomíname si-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 9
 • Presvedčiví Žilinčania
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 8
 • Spomienka
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 19, s. 10
 • Podmanivá virtuozita
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 18, s. 6
 • Výborné trio Istropolis
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 10
 • Traja s atraktívnym programom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 10
 • Škutove osobnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 10
 • Zaslúžený aplauz
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 7
 • Inšpiratívne duo-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Poézia klavíra
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Orchester Komornej opery
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Pre poučenie...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 5, s. 5
 • Hrubovčák – Štefko
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 4
 • Mirbachov palác patril mladým. Jozef Lupták – Eleonóra Slaničková-Škutová
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 4
 • Mirbachov palác patril mladým. Aleš Solárik – Peter Pažický
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 4
 • Legenda klavírnej pedagogiky – Anna Kafendová
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 13, s. 2
 • Pódium konzervatoristov
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 4
 • Koncert – kaleidoskop
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 5
 • Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 18, s. 4
 • Recitál z českej a slovenskej tvorby
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 5
 • Jubilant Juraj Alexander
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 2
 • Perspektívny huslista
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 5
 • Holandský orchester
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 5
 • Osobnosť klavírnej interpretácie – Peter Toperzer
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 2
 • In memoriam
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 12, s. 4
 • Sila osobnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 12, s. 4
 • Za doc. Ivanom Palovičom
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 1, s. 2
 • Farebný klavír
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 9, s. 4
 • Obohatený o nové dimenzie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 4
 • Pocta pedagógovi
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 6, s. 4
 • Úspešné entré
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 6, s. 5
 • Rozmanitá interpretácia
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 5, s. 5
 • Šanca i perspektívy
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 7
 • Sedemdesiatnik Zdeněk Bílek
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 19, s. 2
 • Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Letné komorné koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 18, s. 4
 • kol.: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 6 – 7
 • kol.: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 4 – 5
 • Pozdrav od protinožcov
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 4
 • Návraty
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 4
  (Stanislav Zamborský)
 • Bohatstvo jedného života
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 5
  (Magda Móryová-Szakmáry)
 • Miesto pre klavír
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 7, s. 5
 • Matiné s anglickým klaviristom
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 4
  (William Howard)
 • Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 4
 • Koncerty rakúskych umelcov
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 5
 • O “polyfónii života”
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 20, s. 2
 • K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 4
 • Poet klavíra
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 4
 • K jubileu umelkyne
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 2
  (Eva Fischerová-Martvoňová)
 • Spomienky na operu
  Hovoríme s hudobným skladateľom a dirigentom Tiborom Andrašovanom
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 15
 • Letné komorné koncerty
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 17, s. 4
 • Dva recitály – dva zážitky
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 1, s. 4
  (Jana Mária Nagy-Juhász, Tatjana Fraňová)
 • Stupienok k vyšším métam
  Po Festivale mladých koncertných umelcov Pentagonály
  1991 Práca roč. 46, 1991, č. 108 (10. 5.), s. 5
  (Festival mladých koncertných umelcov Pentagonály, 1991, Žilina)
 • Hudobná mlaď Pentagonály v konfrontácii
  1991 Smena roč. 44, 1991, č. 109 (11. 5.), s. 5
  (Festival mladých koncertných umelcov Pentagonály, 1991, Žilina)
 • Génius radosti
  1991 Bratislavské listy, Bratislava roč. 4, 1991, č. 4, s. 9 – 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Dirigovať nie je vždy sviatok
  Hovoríme s dirigentom Ladislavom Slovákom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 34, s. 1, 11
 • Komorný orchester Konzervatória
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 9, s. 4
 • Komorná streda
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 8, s. 5
 • Vyšsie po priečkach kvality
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 4
 • Prvý mozartovský
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 4
 • Ottorino Respighi: Rímske slávnosti, Rímske fontány, Rímske pínie
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 5
 • Recitál veľkého klaviristu
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 19, s. 5
  (Eugen Indjič)
 • Suchoňovský triptych vo Viedni
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 11, s. 5
 • Hudobné múzeum
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 2
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 9, s. 5
 • Opatija 90
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 26, s. 8
 • ŠKO Žilina k Medzinárodnému dňu hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 3
 • Vzácne jubileum Magda Móryová
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 7
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga d mol... [inc.]
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 6
 • Jubilujúci klavirista
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 18, s. 7
  (Miloslav Starosta)
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 4
 • Čížik, Vladimír – Pokorný, Juraj: Dni francúzskej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 10, s. 4
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 1, s. 3
  (pokr. č. 4, 6, 14, 25, s. 3)
 • Slovenská filharmónia v novembri. 9. a 10. novembra
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 1, s. 3
 • Precíznosť, nadhľad
  K jubileu národného umelca prof. Ladislava Slováka
  1989 Smena roč. 42, 1989, č. 216 (13. 9.), s. 6
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 9, s. 1, 4
 • Záverečné podujatie koncertov... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 9, s. 3
 • Linha Singers
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 4
 • Kapacita obsadenia orchestra ŠFK... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 3
 • Komorný koncert
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 5
 • O týždeň neskôr... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 5, s. 3
 • Všetky januárové podujatia... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 5, s. 3
 • Klavirista György Oravecz... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 5, s. 3
 • Johann Sebastian Bach
  Fantázia a fúga c mol, fúga g mol, prelúdium a fúga F mol, pastorále F dur C mol, fúga G mol a mol
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 6
 • Bedřich Smetana: Sláčikové kvartetá... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 6
 • kol.: Anketa
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 4
 • Ku dvom jubileám klaviristu Miloša Váňu (25. 9. 1919 – 8. 12. 1954)
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 7
 • ŠKO Žilina jubiluje
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 25, s. 3
 • Komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 7 – 9
 • Žilinské hudobné slávnosti
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 22, s. 4
 • Letné komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 3
 • Jane Coopová
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 4
 • Kojanová – Novotný
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Čížik, Vladimír – Jurkovič, Miloš: Medzi školou a koncertnou praxou
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 11, s. 1, 9
 • ŠF Košice slávnostne
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 6
 • Slovenská filharmónia
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 3
  (pokr. č. 8, 13, s. 3)
 • Gerschwin v Opuse
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 6
 • Profilová platňa Ľudovíta Marcingera
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 6
 • Koncerty MDKO
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 26, s. 4
 • Veľký straussovský koncert
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 26, s. 6
 • Interpódium
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 7
 • Festivalové recitály
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 6
 • Súlad tvorby a interpretácie
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 2, s. 10
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 4
 • Dvadsiaty druhý ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 3 – 4
 • Francúzska klavírna hudba
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 16, s. 6
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 10, s. 1, 4
 • Sovietsky orchester na návšteve u nás
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 140 (18. 6.), s. 5
 • K nedožitým deväťdesiatinám zaslúžilého umelca Janka Matušku
  1987 Vlastivedný časopis, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 36, 1987, č. 4, s. 187 – 188
 • Klavírny recitál Györgya Oravcza
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 2
 • Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 3
 • Za doc. Samuelom Kovářom
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 7
 • Cyklus koncertov súčasnej hudby. Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 4
 • Abonentné koncerty A. a B. Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 4
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 1, 2
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 8
 • Klavírne recitály
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 8
 • Predfestivalové koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 19, s. 1, 3
 • Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op. 35
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 3
 • Trinásty letný cyklus koncertov v Klariskách. Kultúrne leto ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 4 – 5
 • Hosťovanie sovietskeho orchestra
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 3
 • Hosťovanie sovietskeho orchestra
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 4
  (pokr. č. 12, s. 4)
 • Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 7
  (pokr. č. 12, s. 7)
 • Koncert z tvorby Franza Liszta
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 268 (13. 11.), s. 5
 • Umelkyňa veľkého rozhľadu
  Pripomíname si životné jubileum Sylvie Macudzinskej
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 266 (11. 11.), s. 5
 • Kvalita uspokojovala nároky publika
  Tohoročné Bratislavské hudobné slávnosti sa skončili
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 243 (15. 10.), s. 5
 • Bohaté umelecké zážitky
  Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 236 (7. 10.), s. 5
 • Umenie povznášajúcej kvality
  Symfonické koncerty na Bratislavských hudobných slávnostiach
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 231 (1. 10.), s. 5
 • Talenty na závidenie
  Po jubilejnej prehliadke mladých koncertných umelcov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 191 (15. 8.), s. 5
 • K dvom jubileám Ferenca Liszta (20. 10. 1811 Raiding, 31. 7. 1886 Bayreuth)
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 178 (31. 7.), s. 5
 • Poznámková publikácia
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 173 (25. 7.), s. 5
  (Carl Adolf Martienssen)
 • Klavírne koncerty na ktoré sa nezabúda
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 7, s. 4
 • Slovenská filharmónia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 7
 • In memoriam prof. Rudolf Macudzinski
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 4, s. 4
 • Ku kytičke...
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 22, s. 7
 • Varšavská jeseň 1986
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 22, s. 6
 • kol.: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Jubilejná prehliadka mladých v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 1, 4
 • Interpretačná súťaž SSR ’85
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 2, s. 3
 • Dvadsať ročníkov Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 17, s. 5
 • Jubilant Rudolf Novák
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 13, s. 7
 • Slovenská filharmónia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 4
  (č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 23, s. 4)
 • Päťdesiatiny PhDr. Ivana Mačáka
  1985 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 30, 1985, č. 3, s. 90
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia ’85 v Žiline
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 8, s. 1, 4
 • Dirigent Richard Zimmer
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 7, s. 4
 • K životnému jubileu Jána Máriu Dobrodinského
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 23, s. 7
 • K nedožitým osemdesiatinám Františka Babuška
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 8
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Slovenská filharmónia
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 4
  (pokr. č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, s. 4)
 • Dirigent Svetozár Štúr
  Profily mladých
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 16, s. 4
 • Dirigent Oliver Dohnány
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 3
 • Úsilie o sebazdokonaľovaní a umeleckom raste. 2. časť
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 3
 • Zaslúžilý umelec Ľudovít Marcinger
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 10, s. 6
 • K päťdesiatke Bystríka Režuchu
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 1, s. 4
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia ’84
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 9, s. 1, 3
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 6, s. 4
  (pokr. č. 7, 9, 12, 13, 23, 24, s. 4)
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 5, s. 7
 • Jubilant František Tannenberger
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 3, s. 7
 • Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 24, s. 7
 • kol.: Symfonické koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 1 – 2
 • kol.: Komorné súbory a recitály
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 4 – 6
 • Slovenské hudobné umenie v Prahe
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 3
 • K životnému jubileu Heleny Gáfforovej
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 19, s. 5
 • Fryderyk Chopin: 24 prelúdií, op. 28
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 16, s. 5
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 11, s. 21
 • Sovietski hostia v Bratislave
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 11, s. 4
 • Zdeněk Košler národným umelcom
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 10, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 4
  (pokr. č. 7, s. 4)
 • Interpretačná súťaž SSR ’82
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 5
 • Smetanova klavírna súťaž
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 2, s. 2
 • Recitál Petra Toperczera
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 9, s. 5
 • Zaslúžilý umelec Viktor Málek
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 24, s. 7
 • kol.: Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 2
 • Interpretačná súťaž SSR 1981
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 2, s. 1
 • Úspešný štart
  Predstavil sa nový mládežnícky orchester
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 19, s. 2
 • Široká paleta talentov
  Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 17, s. 1, 3
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur (KZ 414), c mol (KZ 491)
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 17, s. 5
 • Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 8, c mol, op. 110
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 5
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Sláčikové kvarteto C dur "Disonantné", KZ 465
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 5
 • Leoš, Janáček: Sláčikové kvarteto č. 1, Sláčikové kvarteto č. 2 “Listy dôverné”
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 5
 • Koncert Silvie Čápovej-Vizváriovej
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 15, s. 2
 • František Raur – básnik klavíra
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 13, s. 7
 • XVII. leningradská hudobná jar
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 9, s. 6
 • Z koncertov MDKO
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 4
 • Slovenská filharmónia (Koncerty, február – marec 1981)
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 8
 • Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 5, s. 7
 • Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  Koncert klaviristky Doc. Valentíny Kameníkovej
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 4, s. 4
 • Medzinárodná koncertná tribúna mladých interpretov 1979
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 3
  (recenzia LP platňa)
 • S Ľudovítom Rajterom
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 2
 • Orchester Komickej opery Berlín
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 4
 • Na úvod Slovenská filharmónia s Dmitrijom Kitajenkom
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 21, s. 4
 • Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 2, s. 4
  (pokr. č. 3, 7, 9, 11, 12, 13, s. 4)
 • Smetanova klavírna súťaž
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 2, s. 2
 • Prehliadka slovenského koncerného umenia ’81
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 19, s. 1, 7
 • Gramorecenzia
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 18, s. 3
 • Nad XV. prehliadkou mladých koncertných umelcov
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 17, s. 4
 • Recitál národného umelca Františka Raucha
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 5
 • Jozef Hamušovský. Jubilant
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 14, s. 7
 • W. A. Mozart: Koncerty pre klavír a orchester č. 11 F dur (KV 413)
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 5
 • Slovenská filharmónia. 21. a 22. 5. 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 12, s. 4
 • Slovenská filharmónia. 7. a 8. V. 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 11, s. 4
 • Recitál Lazara Bermana
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 11, s. 7
 • Vladislav Brunner
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 1, s. 7
 • Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 9, s. 7
  (pokr. 12, s. 7)
 • Pavol Kováč
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 8, s. 3
 • Bohdan Warchal jubiluje
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 3
 • Bohdan Warchal jubiluje
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 3
 • Gramorecenzie
  Gramofónová platňa klaviristky Tatiany Fraňovej
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 5
 • Ferenc Liszt: Sonáta h mol, Roky putovania II. Taliansko – č. 5
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 23, s. 5
 • Gramorecenzia
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 20, s. 5
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia (Žilina, 15. – 20. XI. 1979)
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 2, s. 5
 • Z koncertov MDKO
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 2, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 2, s. 4
  (pokr. č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, s. 4)
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 19, s. 1, 7
 • Magda Móryová
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 7
 • 4. Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 5
 • Malé zamyslenie nad užitočným podujatím
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 17, s. 1
 • Johannes Brahms: Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 14, s. 7
 • Leoš, Janáček: Glagolská omša
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 13, s. 6
 • Jubilejný cyklus
  SOČR päťdesiatročný
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 8, s. 1
 • Anna Korínska-Kornhauserová
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 6, s. 8
 • Recitál Evy Čipkayovej
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 5, s. 7
 • Slovenská filharmónia
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 4, s. 8
 • Trávničkovo kvarteto
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 4, s. 7
 • Jubilant
  Gabriel Vojtech
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 7
 • Výstava “Hudba v Banskej Bystrici”
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 2
 • III. Interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 24, s. 1
 • Päťdesiatka Ladislava Holáska
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 24, s. 7
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov ’79
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 21, s. 1, 3
 • Fínski hostia v Redute
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 4
 • Smetanova klavírna súťaž
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 2, s. 7
 • Arnold Schőnberg: Skladby pre klavír
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 5
 • Jaroslav Ježek: Sláčikové kvarteto
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 5
  (recenzia LP platňa)
 • Helena Gáfforová
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 7
 • Maurice Ravel: Koncert pre klavír a orchester G dur
  Sergej Prokofiev: 5. koncert pre klavír a orchester G dur
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 17, s. 5
  (recenzia LP platňa)
 • Recitál Cypriána Katsarisa
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 15, s. 2
 • Trinásta prehliadka mladých koncertných umelcov
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 15, s. 3
 • Drážďanské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 13, s. 6
 • Klavírny koncert na výstave
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 11, s. 6
 • Slovenská filharmónia
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 1, s. 4
  (pokr. č. 2, 5, 8, 11, 12, 13, s. 4)
 • Druhá interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 1, s. 1 – 8
 • Bohatý výber, vysoká úroveň
  Skončila sa prehliadka mladých umelcov
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 249 (21. 10.), s. 5
 • Čížik, Vladimír – Karin, Michal: Služba umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 7, s. 3
 • Pero i taktovka Otara Taktakišviliho
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 6, s. 5
 • Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 5
  (pokr. č. 13, s. 5)
 • Konfrontácia klaviristov
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 4
 • Dva výborné polorecitály. Eva Dianovská-Virsíková, Cyril Dianovský
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 7
 • Berlínske postrehy
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 23, s. 6
 • IP ’78
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 21, s. 4
 • Franz Schubert: V. symfónia B dur D. 485
  Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 20, s. 5
 • Slovenská filharmónia
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 2, s. 4
  (pokr. č. 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 24)
 • Wolgang Amadeus Mozart: Symfónia B dur, KV 319
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Absolventský recitál
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 18, s. 5
 • S pestrou dramaturgiou
  XII. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 17, s. 4
 • S Petrom Toperczerom o interpretácii a interpretoch
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 12, s. 5
 • Camerata Slovaca inštrumentálne
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 12, s. 5
 • Vysoký štandard
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 4
 • Umenie čembalovej hry
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 4
 • Recenzia gramofónovej nahrávky českého huslistu Václava Hudečka
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 3, s. 5
 • Slovenská filharmónia
  Koncerty
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 2, s. 4
  (pokr. č. 3, s. 4)
 • SFZ – 30. výročie Slovenského filharmonického zboru
  1977 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin roč. 9, 1977, č. 1, s. 5
 • Hudobný zážitok: Koncert Los Angeles Philharmonic Orchestra v Bratislave
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 1, s. 3
 • Bilancia – úspechy a plány OPUS-u
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin roč. 9, 1976, č. 3, s. 2
 • Mladá Smetanova Lytomyšl
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin roč. 9, 1976, č. 20, s. 5
  (Hudobný život, roč. 8, č. 19, 1976, s. 5)
 • Blahoželáme Ľudovítovi Rajterovi
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin roč. 9, 1976, č. 16, s. 4
 • Gorizia 1976
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 22, s. 6
 • Interpódium ’76
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 21, s. 3
 • Lipsko Bachovi
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 13, s. 8
 • Slovenská filharmónia
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 1, s. 4
  (pokr. č. 2, 6, 12, 24, s. 4)
 • Rozosiala krásu, žala radosť
  Koncertná umelkyňa Sylvia Macudzinská 70-ročná
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (12. 11.), s. 5

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Bagin: Spomienky
  Tri lyrické skladby venované V. Čížikovi
  23. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čížik (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 03. 2017