Profil osobnosti

Foto: Eva Čunderlíková Zdroj: www.auhs.hplus.sk

Eva Čunderlíková

29. 11. 1951 Bratislava

muzikológia, publicistika, hudobný manažment, notograf
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1970
SVŠ Jura Hronca v Bratislave (matematika, fyzika)
1975
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1976 – 1994 odborná redaktorka vydavateľstva Slovenského hudobného fondu (SHF), teraz Hudobný fond (HF), odborná referentka Hudobného informačného strediska, vedúca strediska Hudba a mládež
od 1992
vedúca vlastného vydavateľstva H plus
od 1992
tajomníčka a členka predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS), predsedníčka Sekcie vzdelávania učiteľov umeleckých škôl
1995 – 2009
učiteľka hudobnej náuky na Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera a Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Bratislave
od 1998
predsedníčka odbornej komisie celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord
od 1999
členka predsedníctva Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii (2000 – 2001 predsedníčka)
2000 – 2002
odborná pracovníčka predajne Musica Slovaca
od 2004
lektorka vzdelávania učiteľov pre Metodicko-pedagogické centrum (priebežné vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie)
od 2005
externá pedagogička na HTF VŠMU v Bratislave, vyučuje pedagogické predmety a hudobno-teoretické predmety (didaktika teórie hudby, didaktika hudobnej výchovy, pedagogická prax a ďalšie)
od 2006
členka komisie pre výchovné koncerty pre školy Hudobného centra
2006 – 2012
členka Ústrednej predmetovej komisie hudobnej výchovy pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave
2007
titul PaedDr. na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, rigorózna práca Inovácia obsahu a metodiky vyučovania predmetu hudobná náuka v základných umeleckých školách
2012
titul PhD. na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dizertačná práca Hudobno-pedagogické dielo Juraja Hatríka, jeho význam a podiel na rozvoji hudobnej pedagogiky na Slovensku
 

Venovala sa oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky teórie hudby, didaktiky hudobnej výchovy, pedagogickej praxi ako aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov umeleckej výchovy a vzdelávania.

Organizovala prehrávky a besedy v Klube skladateľov Slovenského hudobného fondu (teraz Hudobný fond), v rámci ktorých sa uskutočňovali vzdelávacie podujatia pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl a učiteľov základných umeleckých škôl. Viac ako 20 rokov spoluorganizovala hudobno-výchovné podujatia pre deti v Detskom mestečku v Trenčíne – Zlatovciach, šesť rokov viedla stredisko Hudba a mládež Slovenského hudobného fondu, ako vydavateľka (H plus) vydáva notové materiály a zvukové nosiče pre deti a mládež s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka, ako učiteľka hudobnej náuky na ZUŠ experimentálne overovala možnosti využitia Hatríkovho diela v praxi, čo vyústilo do vypracovania a schválenia Učebných osnov hudobnej náuky – projektové vyučovanie na základnej umeleckej škole v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v roku 2008, vypracovala a vydala didaktiku predmetu, postupne vydáva metodiky pre učiteľov hudobnej náuky. Od roku 2007 spoluorganizuje tvorivé dielne pre deti a dospelých Hudba a obraz vo filme vo Vyhniach, kde vedie hudobnú sekciu. V roku 2011 vypracovala projekt kontinuálneho vzdelávania učiteľov Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní pre Metodicko-pedagogické centrum, ktoré lektorsky zabezpečuje spolu s Jurajom Hatríkom.

Bibliografia

 • Chalupka, Ľubomír: Eva Čunderlíková: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 44 – 45
 • Puškášová, Melánia: Eva Čunderlíková (ed.): Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 539 – 540
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Cesty za hudbou a k hudbe
  (štúdie – úvahy – analýzy)
  2017 H Plus, Bratislava 2017
  (309 s., 1. vyd., fotogr., noty, autori fotografií: Kamil Vyskočil, Rastislav Polák, Eva Čunderlíková)
 • Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti
  IV. diel. Za hudobným obsahom. Metodická príručka pre učiteľov hudobnej náuky v základnej umeleckej škole. 2. časť I. stupňa základného štúdia (nižšie sekundárne umelecké vzdelanie)
  2014 H Plus, Bratislava 2014
  (38 s., [20] s., 1. vyd.)
 • Klíčenie semienok
  Tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty
  2013 H Plus, Bratislava 2013
  (158 s., [12] s., 1. vyd.)
 • Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky
  2012 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2012
  (64 s., 1. vyd.)
 • Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti
  III. diel. Metodická príručka pre učiteľov hudobnej náuky v základnej umeleckej škole, 3. a 4. ročník 1. stupňa základného štúdia, primárne umelecké vzdelávanie
  2010 H Plus, Bratislava 2010
  (43 s., [12] s., 1. vyd.)
 • Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti
  II. diel. Metodická príručka pre učiteľov hudobnej náuky v základnej umeleckej škole, 1. a 2. ročník 1. stupňa základného štúdia, primárne umelecké vzdelávanie
  2009 H Plus, Bratislava 2009
  (50 s., 1. vyd.)
 • Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti
  I. diel. Metodická príručka pre učiteľov hudobnej náuky v základnej umeleckej škole, Všeobecná časť a prípravné štúdium
  2009 H Plus, Bratislava 2009
  (40 s., 1. vyd.)
 • Od zážitku k poznatku a tvorivosti
  Didaktika s metodikou kolektívneho vyučovania hudby v základných umeleckých školách
  2007 H Plus, Bratislava 2007
  (74 s., 1. vyd.)
 • Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2003 H Plus, Bratislava 2003
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Hudobný slovníček
  1998 H Plus, Bratislava 1998
  (24 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Interpretácia hudby v predmete hudobná náuka 1
  O interpretácii autonómnej hudby
  2017 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Nitra 2017
  (265 s., 1. vyd., noty, 1 CD-ROM, hudobná výchova, hudobná interpretácia, učebnice vysokých škôl)
 • Hry s hudobnou štruktúrou ako základný princíp rozvíjania percepčných schopností detí
  Poznámky ku koncepcii hudobnej pedagogiky Juraja Hatríka
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z vedeckej konferencie, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 139 – 165
  (191 s., 1. vyd.)
 • Osobnosť a hudobno-pedagogické dielo Juraja Hatríka v kontexte súčasného obsahu a foriem umeleckého vzdelávania
  2011 ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Zost. Čierna, Alena, Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, s. 61 – 78
  (166 s., 1. vyd.)
 • Osobnosť skladateľa a pedagóga Juraja Hatríka
  2011 De Musica II. Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2011, s. 221 – 233
 • Hudobná didaktika
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010
 • Rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti v umeleckej výchove
  2009 Zborník z konferencií Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti. Matematická a čitateľská gramotnosť, Štátny pedagogický ústav, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2009, s. 158 – 161
 • Význam verbálneho vyjadrenia zážitku pre porozumenie hudobnej štruktúre na základnom stupni hudobnej edukácie
  2009 Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 97 – 99
 • Odkaz Eugena Suchoňa hudobnej pedagogike
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL 2009, s. 349 – 358
 • Krajinou Šťastného princa
  2008 Javisko. Štvrťročník amatérskeho divadla a prednesu, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 40, 2008, č. 4, s. 10 – 13
 • Úloha a postavenie hudby romantizmu na primárnom stupni hudobnej edukácie
  2008 Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2008, s. 117 – 119
 • Hatrík, Juraj
  2008 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2008, s. 531
 • História seminárov AUHS “Pedagogická Dvorana”
  2007 Čunderlíková, Eva (zost.): Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 – 2006, Asociácia učiteľov hudby Slovenska, H Plus, Bratislava 2007, s. 5 – 7
  (77 s., 1. vyd.)
 • Výchovné koncerty pre školy Hudobného centra Bratislava
  2007 Buchborn, Thade – Burgrová, Katarína (ed.): Koncerty pre deti a mládež / Konzerte für Kinder und junge Hörer. Zborník vedeckých štúdií a príspevkov zo seminárov v rámci projektu, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Prešov, Viedeň 2007, s. 40 – 42
  (“Koncerty pre deti a mládež - dôležitá súčast' hudobného vzdelávania”)
 • Pedagogické aspekty v diele skladateľa Juraja Hatríka
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 251 – 258
 • Cesta za hudobným príbehom a metaforou
  So skladateľom a hudobným pedagógom Jurajom Hatríkom
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 262 – 271
 • Asociácia učiteľov hudby Slovenska
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 272 – 279
 • Súčasná slovenská hudobná tvorba
  1987 Hudobné horizonty, Sofia 1987, č. 6, s. 77 – 83
  (Zväz hudobníkov Bulharska)
 • K problematike dokumentácie súčasnej Slovenskej hudobnej tvorby v Slovenskom hudobnom fonde
  1986 Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • Slovenská orchestrálna tvorba 1945 – 1985
  1985 Hudobné správy z Prahy. Časopis pre zahraničie, Hudební informační středisko, Český hudební fond, Praha 1985, č. 8, s. 1 – 2
 • cca 60 hesiel, prevažne z oblasti hudby a umenia (T – Ž)
  1985 Pyramída. Encyklopedický časopis moderného človeka, Slovakopress, Bratislava 1985, č. 179 – 192
 • Slovenský hudobný fond
  1985 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. diel, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1985, s. 265
 • Hudba pre deti a mládež
  1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. diel, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, s. 318
  (1. vyd.)
 • Československá predohra Andreja Očenáša
  1978 Zborník prác zo VII. seminára mladých muzikológov a kritikov, Dolná Krupá, 10. – 12. mája 1978, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1978, s. 4 – 6
  (1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Čunderlíková, Eva (ed.): Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 – 2006
  2007 Asociácia učiteľov hudby Slovenska, H Plus, Bratislava 2007
  (77 s., 1. vyd.)
 • Čunderlíková, Eva (ed.): Ďuro, daj nám slnka! Slovenské ľudové piesne pre sopránovú zobcovú flautu
  1998 H Plus, Bratislava 1998
  (27 s., 1. vyd., hudobnina)
 • Čunderlíková, Eva (ed.): Margita Procházková: Malý muzikant a violončelo. Ľudové piesne a koledy. 1. časť
  Prípravná škola hry na violončelo
  1996 H Plus, Bratislava 1996
  (34 s., 1. vyd., hudobnina)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Pätnásť rokov Pedagogickej Dvorany
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 5, s. 7
 • Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Bratislava
  2008 Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 13, 2008, č. 3 – 4, s. 2, 39
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Čo prináša Štátny vzdelávací program ZUČ?
  2008 Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 13, 2008, č. 3 – 4, s. 5 – 6
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Pedagogická Dvorana 2006 – 10. ročník
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 35 – 36
 • Tatiana Pirníková: Skladateľské inšpirácie a impulzy pre hudobnú pedagogiku
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 59
 • Paralely a prieniky-
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 6 – 7
 • Celok a elementy v pedagogickom procese
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 8
 • Ako ďalej, muzikológovia?
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 3
 • Talent 2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 10
 • Do Európy cez hudbu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 2
  (Európske združenie učiteľov klavíra (EPTA)
 • Jubilanti komorne
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 9, s. 4
  (Pavol Bagin, Jozef Malovec)
 • Tri premiéry naraz
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 4
 • Absolventi tak trochu netradične
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 4
  (Konzervatórium, Bratislava)
 • Zľahčujúca dramaturgia
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 10, s. 4
  (Vladimír Bokes, Miloslav Kořínek, Jozef Gahér)
 • Neľahká cesta hudobného skladateľa
  K jubileu Juraja Hatríka
  1991 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 41, 1991, č. 21, s. 8
 • Dotknúť sa krásy hudby
  Radi privítame aj vás
  1990 Rytmus roč. 41, 1990, č. 1, s. 4
 • Na spoločných vlnách
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 4
 • S novým dirigentom
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 4
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper)
 • Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester
  Impromptu s variáciami pre klavír, bicie nástroje a sláčikový orchester z cyklu Kaleidoskop č. 6
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 6
 • Koncert tvorby pre deti a mládež
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 6
  (Nová slovenská hudba 1989)
 • Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Odkrývanie sveta hudby
  Rozhovor so skladateľom Jurajom Hatríkom
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 9
 • Odkrývanie sveta hudby
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 9
 • kol.: Nová slovenská hudba – 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 1, 9 – 12
 • Čunderlíková, Eva – Chalupka, Ľubomír: Komorné koncerty
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 2 – 3
 • kol.: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 1 – 2
 • Čunderlíková, Eva – Režuchová, Viera: Sláčikové kvartetá
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 4
 • Kovářová, Anna – Čunderlíková, Eva: Koncerty slovenskej komornej hudby
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 4
 • Dni českej a slovenskej hudby v Kyjeve
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 13, s. 6
 • Týždeň novej tvorby ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 12, s. 3
  (Týždeň novej českej hudobnej tvorby 1987)
 • Mladá tvorba na TNSHT
  Young Creation at Weeks of New Slovak Music Production
  1987 Slovak Music, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1987, č. 3 – 4, s. 19 – 21
 • Komorná tvorba na TNSHT
  Week of New Slovak Music Production
  1987 Slovak Music, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1987, č. 2, s. 6 – 7
 • Concerti da Camera
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 2, s. 4
 • Nová tvorba – premiéry na BHS
  Premieres at Bratislava Music Festival 1985
  1986 Slovak Music, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1986, č. 1, s. 10 – 11
 • Čunderlíková, Eva – Krák, Egon: Koncerty SF pre závody
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 7
  (Slovenská filharmónia)
 • Čunderlíková, Eva – Földešová, Marta – Kovářová, Anna: Komorné koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 3 – 4
 • Kovářová, Anna – Čunderlíková, Eva – Földešová, Marta – Lengová, Jana – Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Tvorba. Miro Bázlik: Balada – koncert pre violu a orchester
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 18, s. 3
 • Tvorba. Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 14, s. 3
 • Profily mladých. Skladateľka Iris Szeghyová
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 4
 • Vladimír Godár
  1985 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1985, č. 4, s. 5 – 6
 • Nové komorné diela na Týždni novej slovenskej hudobnej tvorby
  Neue Kammermusikwerke der Woche des neuen Slowakischen Musikschaffens 1985
  1985 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1985, č. 4, s. 7 – 10
 • Jozef Grešák – jedinečný zjav slovenskej hudby
  Jozef Grešák, eine Eigenständige Escheinung der Slowakischen Musik. Rozhovor s Bystríkom Režuchom
  1985 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1985, č. 2 – 3, s. 10 – 11
 • Nové slovenské orchestrálne diela
  Neue Orchesterwerke
  1985 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1985, č. 2 – 3, s. 14
 • Profily mladých. Skladateľ Vladimír Godár
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 7, s. 4
 • Profily mladých. Skladateľ Pavol Krška
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 17, s. 5
 • Profily mladých. Skladateľ Peter Breiner
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 11, s. 4
 • Nové komorné diela
  Novitäten in der Kammermusik
  1984 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1984, č. 3, s. 9 – 11
 • Ôsmy Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Komorné koncerty
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 5, s. 2 – 3
 • Po dvadsiatich rokoch
  K jubileu Bratislavského detského zboru pri MDKO
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 1, 7
 • Profily mladých. Skladateľ Peter Cón
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 23, s. 4
 • Profily mladých. Skladateľ Martin Burlas
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 16, s. 3
 • Profily mladých. Skladateľ Víťazoslav Kubička
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 10, s. 4
 • Juraj Hatrík: Chorálová fantázia pre akordeón a komorný orchester
  Juraj Hatrík: Choralphantasie für Akkordeon und Kammerorchester
  1983 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1983, č. 3, s. 9 – 10
 • Ivan Hrušovský: Suita quasi una fantasia
  1983 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1983, č. 2, s. 8 – 9
 • Šuhajdová, Jana – Čunderlíková, Eva – Ursínyová, Terézia – Podracký, Igor: Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 5, s. 3 – 4
  (Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby)
 • I. skladateľsko-muzikologické kolokvium
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 11, s. 1
 • Martin Burlas: Nénia pre sláčikové kvarteto
  Martin Burlas: Wehklage für Streichquartett
  1982 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1982, č. 4, s. 12 – 13
 • Ilja Zeljenka: Slovo
  Ilja Zeljenka: Das Wort
  1982 Slowakische Musik, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1982, č. 1, s. 13 – 14
 • Z tvorby pre deti a mládež
  VI. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 5
 • SOČR s Ladislavom Slovákom
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 2
 • Berger, Igor – Čunderlíková, Eva: Koncerty v Klariskách
  Koncertný cyklus GMB a SHF
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 19, s. 8
 • Koncerty v Klariskách
  Koncertný cyklus SHF a GMB
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 2
 • Július Kowalski: 6. sláčikové kvarteto
  Július Kowalski: Sixth String Quartet
  1981 Slovak Music, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1981, č. 3, s. 11 – 12
 • Dve premiéry
  Two Premieres
  1981 Slovak Music, Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava 1981, č. 1, s. 10 – 11
  (Eugen Suchoň: Noc čarodejníc, Poeme macabre; Ilja Zeljenka: Zaklínadlá, Hrdina (Baletná symfónia)
 • Ondrej Francisci
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 7


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 03. 2018