Profil osobnosti

Bio

Bio

2001 – 2006
štúdium odboru Hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2004 – 2005
štipendijný pobyt v rámci programu Aktion Österreich - Slowakei, Institut für Musikwissenschaft Universität Wien; Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft Universität für Musik und darstellende Kunst
2007 – 2008
štipendijný pobyt v rámci programu Aktion Österreich - Slowakei, Institut für Musikwissenschaft Universität Wien
2006 – 2009
doktorandské štúdium odboru Teória hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2002 – 2007
korepetítorka v ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ulica, Bratislava
2010 – 2013
ZUŠ Pohořelice, klavírny pedagóg
2013 – 2014
ZUŠ J. G. Mendla, Brno, klavírny pedagóg
2014 – 2015
zástupkyňa riaditeľa v ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ulica, Bratislava
2015 – 2016
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií (prednášky a odborný seminár z predmetu Dejiny hudby)
2015 – 2017
Slovenská akadémia vied, Ústav hudobnej vedy, vedecký pracovník
2018
Slovenská akadémia vied, Historický ústav a Ústav divadelnej a filmovej vedy, vedecký pracovník

Absolventka Hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala štipendijné pobyty vo Viedni. V roku 2008 získala titul PhD. s dizertačnou prácou na tému Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886 - 1920. Po štúdiu pracovala v sfére základného umeleckého školstva (korepetítor, klavírny pedagóg a zástupkyňa riaditeľa) a od roku 2015 je vedeckou pracovníčkou v Slovenskej akadémii vied najprv na Ústave hudobnej vedy, v súčasnosti v Historickom ústave a Ústave divadelnej a filmovej vedy.

 

Špecializuje sa najmä na výskum dejín mestského divadla v Bratislave/Prešporku v 19. storočí v kontexte vývoja divadelnej scény v okolitých centrách strednej Európy.

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Mestské divadlo v Prešporku/Bratislave: z histórie
  2019 Portál Slovenského národného divadla: 99. divadelná sezóna 2018/2019, Slovenské národné divadlo 2019, č. 4, s. 33
 • Carl Maurer´s Sketchbook and Gustav Wintersteiner´s Watercolor Set as Sources of Stage Practice in the Pressburger Municipal Theatre in the 19th Century
  2019 Performing Arts and Technical Issues 2019
  (Konferencia organizovaná: Centre de musique romantique francaise)
 • Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej na przełomie XIX-XX wieku: przemiany, formy i funkcje. Kalisz (Poľsko), 19. – 20. október 2017
  2018 Musicologica Slovaca roč. 9, 2018, č. 2, s. 309 – 311
 • Laslavíková, Jana – Zvara, Vladimír: Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich bis zum zweiten Weltkrieg
  2018 In: www.zti.hu/files/mzt/visegrad/v4_abstracts.pdf
  The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe, 28-29 May 2018, Budapešť 2018, s. 6 – 7
 • Neúnavný kritik Antonín Hořejš
  2017 Pravda roč. 27, 2017, č. 174, s. 32 – 33
 • Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich bis zum zweiten Weltkrieg
  2017 Musik lehren – Musik lernen. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft (ÖGMW), Institut für Musikwissenschaft, Viedeň 2017, s. 38
 • Mestské divadlo v Prešporku
  2016 Mestské divadlo v Prešporku. Výber zo zbierok GMB. 2016, s. 7 – 10
  (Kurátorka M. Vyskupová)
 • Knižné monografie
 • Mestské divadlo v Prešporku (1886 – 1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe
  Pôsobenie riaditeľov Maxa Kmentta a Emanuela Raula
  2018 Ars Musica, Bratislava 2018
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • V centre pozornosti. Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886 – 1920
  2015 In: www.musicologica.eu/?p=1202
  Musicologica. Časopis Katedry muzikológie 2015, č. 2
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Mestské divadlo v Prešporku v kontexte vývoja mestských divadiel v strednej Európe v druhej polovici 19. storočia
  2019 Historický časopis roč. 67, 2019, č. 2, s. 241 – 263
 • Európske hudobné divadlo v 19. storočí a jeho reflexia na scéne Mestského divadla v Prešporku
  2019 Malé osobnosti veľkých dejín-veľké osobnosti malých dejín VI. Príspevky k hudobnej regionalistike., Katedra muzikológie FFUK , Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava 2019
 • Prenikanie dramatického diela Josého Echegaraya El gran Galeoto na európsku scénu a jeho recepcia v Bratislave na skolnu 19. storočia
  2018 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení roč. 66, 2018, č. 4, s. 335 – 347
 • Reflexia opery v medzivojnovom období v Bratislave v referátoch Antonína Hořejša
  2017 Slovenské divadlo roč. 65, 2017, č. 2, s. 142 – 157
 • Between Province and Metropolis. The Opera Repertoire of the Pressburger Stadttheater in the late nineteenth Century
  2017 Studia Musicologica roč. 58, 2017, č. 3 – 4, s. 363 – 377
 • Antonín Hořejš – jeho umeleckopriemyselné aktivity na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia a ich odraz v autorových operných kritikách
  2017 Opus musicum roč. 49, 2017, č. 3, s. 42 – 57
 • Prvé roky fungovania Mestského divadla v Prešporku a pôsobenie nemeckého divadelného riaditeľa Maxa Kmentta
  2017 Musicologica Olomucensia roč. 25, 2017, č. 1, s. 115 – 131
 • Daniel Hupko (ed.): Ján Batka a jeho vzťah k hudobnému divadlu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia
  2017 Bratislava: Zborník Múzea Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy 2017, č. 29, s. 81 – 98
 • The Municipal Theatre in Pressburg in the years 1886-1920
  2017 Artistic life of a province in Central Europe in the second half of the nineteenth and at the beginning of the twentieth century: transformations, forms and functions 2017
 • Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho riaditelia Emanuel Raul a Ignácz Krecsányi
  2016 Musicologica Slovaca roč. 7 (33), 2016, č. 1, s. 19 – 51
 • Operná produkcia na scéne Mestského divadla v Prešporku počas pôsobenia nemeckého riaditeľa Emanuela Raula
  2016 Opus musicum roč. 48, 2016, č. 5, s. 6 – 24
 • Vladimír Zvara (ed.): Im Brennpunkt: Das Städtische Theater in Pressburg 1886-1920
  2015 Musiktheater in Raum und Zeit. Beträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Asociácia Corpus, Bratislava 2015, s. 59 – 87
 • História Mestského divadla v Prešporku
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 34 – 35
 • Poznámky k hosťovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom Mestskom divadle v rokoch 1902 a 1905
  2010 Opus musicum roč. 42, 2010, č. 6, s. 19 – 31
 • Marta Hulková (ed.): Opera a opereta v Prešporku na sklonku 19. storočia
  2010 Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., STIMUL, Bratislava 2010
 • Miloslav Blahynka – Markéta štefková (eds.): „Naše publikum nerozbíja poháre od šampanského.“ Poznámky k dejinám Mestského divadla v Prešporku v rokoch 1886 – 1920.
  2008 Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník príspevkov z medzinárodnej hudobnej konferencie, Divis-Slovakia, Bratislava 2008, s. 25 – 38
 • Ocenenie českej opery v Prešporku. Poznámky k hosťovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom Mestskom divadle v rokoch 1902 a 1905
  2008 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem 2008
  (elektronický zborník z konferencie Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti)
 • Keď lokálne neznamená provinčné. Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886 – 1920: fakty a kontexty
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 439 – 465
 • Laslavíková, Jana – Bubnáš, Juraj: Skladateľské osobnosti Viedne a Bratislavy v období hudobného klasicizmu
  2005 Kultúrny dialóg medzi Viedňou a Bratislavou včera a dnes, STIMUL, Bratislava 2005, s. 17 – 24
 • Pôsobenie Emanuela Raula v prešporskom mestskom divadle a uvádzanie operného repertoáru v rokoch 1890 – 1899
  Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín III.: Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava roč. 2017
 • Antonín Hořejš a jeho operné kritiky z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v kontexte umeleckopriemyselných aktivít v Bratislave
  Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín IV.: Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
 • Recenzie
 • Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2017
  2018 Slovenská hudba roč. 44, 2018, č. 1, s. 93 – 97
 • Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920
  2017 Musicologica Slovaca roč. 8, 2017, č. 1, s. 148 – 151
 • Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Das Olmützer Stadttheater und seine Oper.“Wer in Olmütz gefällt, gefällt der ganzen Welt”
  2017 Studia Musicologica roč. 58, 2017, č. 3 – 4, s. 453 – 456


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 02. 2020