Profil osobnosti

Foto: Ladislav Holoubek Autor: Ondrej Béreš

Ladislav Holoubek

13. 8. 1913 Praha – 4. 9. 1994 Bratislava

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1927
maturita na gymnáziu v Trnave
1927 – 1933
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (klavír – E. Križan, dirigovanie – Josef Vincourek, kompozícia – Alexander Moyzes)
1933 – 1952
dirigent v SND
1934 – 1936
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)
1952 – 1955
dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave
1955 – 1958
umelecký riaditeľ a dirigent Opery Štátneho divadla v Košiciach
1958 – 1966
dirigent v SND
1966 – 1976
umelecký riaditeľ a dirigent Opery Štátneho divadla v Košiciach (dirigentom bol až do roku 1981)

"Umelecký život L. Holoubka sa od začiatku členil na dve základné smerovania. Ťažiskom jeho činnosti bolo dirigovanie, ale s veľkým entuziazmom sa venoval aj kompozičnej práci, čo prinieslo aj početné výsledky. Pôvodné opusové čísla svojich diel ku koncu života pozmenil, nie však podľa chronológie ich vzniku. Charakteristickým znakom jeho tvorby je spevnosť a prehľadné spracovanie hudobného materiálu, ktorý rozvíja v intenciách klasicisticko-romantických foriem, harmonicky však svoju výpoveď obohacuje aj o modernejšie zvukové kombinácie, aké poskytuje dodekafónia, prirodzene, vo voľnejšom poňatí. Celé jeho hudobné myslenie je značne ovplyvnené romantizmom a impresionizmom, čo sa výrazne uplatnilo najmä v jeho úspešnej piesňovej tvorbe. Sprievody svojich piesní vyhotovoval v dvoch verziách: klavírnej a orchestrálnej. Všeobecné uznanie získal jeho cyklus piesní Dcérenka moja. Dielo s mierovou tematikou a emocionálnym obsahom sa v 50. a 60. rokoch stalo najfrekventovanejšou Holoubkovou skladbou. Umelecky vynikajú aj cykly K ľudu! na poéziu P. O. Hviezdoslava, Hviezdy na vodách, Spevy jesene, Panpulóni a iné. Pre vznik týchto diel nachádzal podnety a inšpirácie v básnickej tvorbe viacerých slovenských básnikov. Orientácia na spievané slovo vzbudzovala od začiatku jeho umeleckej činnosti tušenie, že skladateľ sa bude venovať aj opernému žánru. Denný styk s operou podnecoval jeho tvorivé ambície už v pomerne mladom veku. Veď jeho opera Stella vznikla krátko po tom, čo prekročil vek 20 rokov. Akceptujúc pripomienky k libretu dielo v neskorších rokoch prepracoval. Protest proti zániku medzivojnovej Československej republiky vyjadril Holoubek v opere Svitanie na libreto J. Elena-Kaisera o násilnom pomaďarčovaní slovenských detí. Národne orientovanou témou sa chcel priblížiť smetanovským ideovo-estetickým kritériám. Aj jeho ďalšia opera Túžba na rozprávkový námet libreta F. Gabaja, načiera do slovenského folklóru. Zdĺhavosť a určitá komplikovanosť deja však sťažuje vnímanie tohto diela. V povojnovom období Holoubka zaujala hra I. Prachařa Domov je u nás. Hoci hre chýbajú vlastnosti operného libreta, autor podrobil literárnu pôvodinu úpravám a napísal obsahovo bohaté libreto, ktoré rešpektuje nevyhnutné kritériá operného žánru. Odborná tlač hodnotila toto Holoubkovo dielo – operu Rodina – s uznaním, ďalších predvedení sa však dielo nedočkalo. Ďalšia opera – Profesor Mamlock – sa vracia k téme obetí fašizmu. Po všetkých stránkach ide o najlepšiu Holoubkovu operu a hoci išlo o aktuálny námet, stvárnený majstrovským kompozičným činom skúseného autora, dielo neprekročilo záujmovú sféru svojej generácie. Zostalo však cenným dokladom vývinu slovenskej opernej kultúry. Poslednou, šiestou operou Holoubka je komická opera Bačovské žarty. Vznikla na vlastné libreto, to však svojou kvalitou nedosiahlo umeleckú úroveň výbornej hudby.

Popri cykloch piesní veľký úspech zaznamenali viaceré inštrumentálne diela. Z orchestrálnych vari na prvom mieste si zasluhujú pozornosť Variácie na vlastnú tému pre orchester, ktoré koncertne prvý raz uviedol so začínajúcou Slovenskou filharmóniou V. Talich. Kvalitou vyniká i dielo Genezis pre barytón, miešaný zbor a veľký orchester na báseň M. Rúfusa."

 

(PALOVČÍK, Michal: Ladislav Holoubek. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 122 – 123.)

Diela

 • opera
 • Stella op. 18

  Opera v troch dejstvách
  1937–1938 1937–1938, rev. 1948–1949
  TEXT: autor podľa R. Haggarda
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Edita (s), Morris Monk (t), Richard Monk (bbr), Mary Porsonová (ms), John Porson (br), Peter Fregelius (br), Stella (s), Tomáš (t), Richtár (b), Richtárka (a)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Svitanie op. 24

  1940 TEXT: J. Elen-Kaiser
 • Túžba op. 28

  1943 1943, rev. 1963, 1969
  TEXT: F. Gabaj
 • Rodina op. 46

  Opera v troch dejstvách
  1959 TEXT: skladateľ podľa I. Prachařa
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Karol Petrák (bbr), Helena Petráková (s), Božena (ms), Tóno (t), Babka Petráčka (s), Cyril Klimo (t), Terezka (s), Fero Duchoň (br), Martin Meliš (b), Zuza Meliška (s), Miško (t), Hlas za scénou (t)
  OBSADENIE: vv, CF, orch
  Ikona audio
 • Profesor Mamlock op. 50

  Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch)
  1964 TEXT: skladateľ podľa F. Wolfa
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Profesor Mamlock (bbr), Elena Mamlocková (s), Rolf (br), Ruth (s), Dr. Carlsen (b), Dr. Hirsch (b), Dr. Hellpach (t), Dr. Inge Ruoffová (ms), Sestra Hedviga (a), Šimon (t), Redaktor Seidel (br), Ernest (br), Ranený robotník (t), 1. muž zo stráže SA (t), 2. muž zo stráže SA (b)
  OBSADENIE: vv, orch
  Ikona audio
 • Bačovské žarty op. 62

  1975 50'
  TEXT: skladateľ podľa J. Roba-Poničana
 • symfonický orchester
 • Ouvertura op. 16

  1932 10'
  OBSADENIE: orch
 • Mazurka op. 2

  pre orchester
  1935 5'
  OBSADENIE: orch (pf)
 • Symfonická idyla op. 6

  1936 10'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1 op. 26

  1938 1938, rev. 1948, 37'
  OBSADENIE: orch
 • Fantázia z opery Svitanie op. 24/a

  1941 19'
  OBSADENIE: orch
 • Haló, Trnava! op. 21

  1943 3'
  OBSADENIE: orch
 • Polonéza op. 20

  1943 13'
  OBSADENIE: orch
 • Slovan op. 22

  1943 3'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonické medzihry z opery Stella op. 18/a

  1943 15'
  OBSADENIE: orch
 • Terciový menuet op. 23

  1943 4'
  OBSADENIE: orch
 • Suita z opery Túžba op. 27/a

  1944 15'
  OBSADENIE: orch
 • Romance triste op. 30

  1946 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonietta op. 33

  (inštrumentovaná klavírna Sonáta č. 2)
  1947 17'
  OBSADENIE: orch
 • Slovenský tanec

  1948 OBSADENIE: orch
 • Desať variácií na vlastnú tému op. 41

  pre orchester
  1950 18'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch
 • Letecký deň op. 40

  1952 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Ráno v kasárni op. 39

  1952 8'
  OBSADENIE: orch
 • Do boja! op. 61

  1973 4'
  OBSADENIE: orch
 • Vzdory a nádeje op. 54

  1973 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Romantické variácie na dve ľudové piesne z okolia Piešťan op. 72

  1983 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 op. 75

  1987 22' 3''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Pozdrav menu BACH op. 76

  1988 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Veselica (V dedine na Záhorí) op. 77

  1987 OBSADENIE: fiati
 • Zaľúbenci op. 74

  1987 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Spevy o žene op. 14

  1936 13'
  TEXT: V. Beniak, A. Plávka, E. B. Lukáč, F. Kučera, autor
  OBSADENIE: t, orch
 • Dcérenka moja (Spevy nad kolískou) op. 34

  Cyklus piesní pre mezzosoprán s orchestrom na báseň Vojtecha Mihálika
  1952 14'
  TEXT: Vojtech Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: ms, orch/pf
 • Pochod kapitána Nálepku op. 38

  1952 4'
  TEXT: J. Elen, O. Bruno
  OBSADENIE: br, orch
 • K ľudu! op. 42

  1954 18'
  TEXT: Pavol Orságh Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, orch
 • Panpulóni op. 63

  Cyklus piesní na slová M. Válka zo zbierky 'Do Tramtárie'
  1977 10'
  OBSADENIE: b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Benedictus op. 7/a

  1935 OBSADENIE: s, br, CM, pf/org
 • Mesačná noc op. 31

  1951 14'
  TEXT: C. Štítnický
  OBSADENIE: s, CMa, orch
 • Pieseň o povstaní op. 35

  1952 4'
  OBSADENIE: br, CMa, orch
 • Gottwaldovou cestou

  1953 3' 30''
  OBSADENIE: vv, CMa, orch
 • Chlapci z Dukly op. 36

  1955 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: CMa, orch (s, orch)
 • Sľub op. 37

  1955 7'
  OBSADENIE: br, CMa, orch
 • Genezis op. 70

  Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester
  1982 15'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: bbr, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, org, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Prelúdium, passacaglia, toccata op. 3

  1936 OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert op. 66

  pre lesný roh a orchester
  1980 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cr, orch
 • Concertino op. 67

  1981 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, orch
 • sólový nástroj
 • Mazurka op. 2

  pre klavír
  1931, 1935 pre orchester OBSADENIE: pf/orch
 • Tri prelúdiá pre organ op. 58

  1973 12'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta G dur (Romantická) op. 5

  pre klavír
  1931 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Štyri fúgy op. 4

  pre klavír
  1931 9'
  OBSADENIE: pf/pf4
 • Prelúdium a toccata op. 3

  pre klavír
  1934 7'
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Klavírna sonáta č. 2 op. 33

  1947 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Dávna láska op. 78

  pre klavír
  1991 VYDAVATEĽ: autor
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • dva nástroje
 • Sonáta e mol op. 4

  pre husle a klavír
  1932 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: vn, pf
 • Romanca a Dumka op. 10

  1936 4' 12''
  VYDAVATEĽ: Závodský
  OBSADENIE: vn, pf
 • Dve spomienky op. 44/b

  1954 OBSADENIE: vc, pf
 • Ária op. 25

  pre violu/lesný roh a klavír
  1963 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl/cr, pf
 • Tri tance op. 65

  pre dvoje huslí
  1979 9'
  OBSADENIE: 2vn
 • dva klavíry
 • Sonáta G dur (Romantická) op. 5a

  pre dva klavíry
  1989 OBSADENIE: 2pf
 • Dramatická fantázia op. 80

  pre dva klavíry
  1992 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Trio op. 13

  pre flautu, husle a harfu
  1936 1936, rev. 1985, 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ar
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň op. 71

  1983 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 op. 12

  "O nenávisti a láske"
  1936 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 op. 32

  1948 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 (dodekafonické) op. 49

  1962 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Hudobná scéna op. 57

  pre sláčikové kvarteto
  1972 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto op. 17

  1938 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Vianočné spevy op. 7

  1929 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: ms, pf/orch
 • Spleen op. 8

  1931 10'
  OBSADENIE: t/br, pf/orch
 • Mŕtva žena

  1933 9'
  TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Piesne ľúbostné, op. 11

  Cyklus piesní pre soprán alebo tenor a klavír (orchester) na báseň Jarka Elena-Kaisera
  1933, rev. 1957 13'
  TEXT: Jarko Elen-Kaiser
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s/t, pf/orch
 • Mladosť op. 19

  1935 1935, rev. 1946, 12'
  TEXT: Laco Novomeský
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Tri piesne o Mexiku op. 1/a

  1936 TEXT: A. Pogorielov
  OBSADENIE: v, pf
 • Spev o vlasti

  1953 3'
  TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: v, pf
 • Spevy jesene op. 51

  Cyklus piesní pre bas a klavír (orchester) na básne P. O. Hviezdoslava
  1967 12'
  TEXT: Pavol Országh Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, pf/orch
 • O mladosti, o matke... op. 44

  Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír
  1971 11'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav, Ľ. Podjavorinská, J. V. Sládek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Vyznania op. 52

  pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov
  1971 15'
  TEXT: skladateľ, Vidal de Nicola
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s/ms, pf/orch
 • Hviezdy na vodách op. 55

  Cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester (klavír)
  1974 13'
  TEXT: J. V. Sládek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf/orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, tp, bat, ar archi
 • Panpulóni op. 63

  Cyklus piesní na slová M. Válka zo zbierky 'Do Tramtárie'
  1977 10'
  TEXT: Miroslav Válek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, pf
 • Tri z pusty

  pre basbarytón a klavír
  1983 TEXT: S. Petöfi (prekl. J. Smrek)
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: bbr, pf
 • inštruktívne
 • Detské hry a radosti op. 43

  Cyklus skladieb pre mladých klaviristov
  1958 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Pesničky op. 47/a

  pre detský zbor a klavír
  1959 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf
 • Od ledna do prosince op. 59

  1973 OBSADENIE: CB, pf
 • Deti v prírode op. 64

  Drobné klavírne skladby pre mládež
  1979 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Vtáčiky op. 69

  Suita pre tri flauty
  1983 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 3fl
 • hudba pre divadlo
 • Zakliaty kvet

  1927 15'
  TEXT: I. Gajdoš
  VYDAVATEĽ: Urbánek
  OBSADENIE: v, pf
 • Amor a Psyché

  1936 20'
  TEXT: Ľudo Zúbek
  OBSADENIE: CM, orch
 • Herodes a Herodias

  1937 15'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: orch
 • Kráľ Oidipus op. 23

  1943 15'
  TEXT: Sofokles
  OBSADENIE: orch
 • Antigóna op. 45

  1954 25'
  TEXT: Sofokles
  OBSADENIE: orch
 • Keď sa mačky hrajú op. 53

  1971 20'
  OBSADENIE: orch
 • miešaný zbor
 • Láska a vlasť op. 60

  1973 4'
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Zima op. 1

  1929 4'
  OBSADENIE: CMa
 • Na Stalina

  1952 6'
  TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CMa
 • Slávny, veľký Stalin

  1953 3'
  TEXT: J. Elen
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Môj kraj op. 48

  1960 6'
  TEXT: V. Reisel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Jarná nôta op. 56

  1974 7'
  OBSADENIE: CF
 • zbor a klavír
 • Hľa, prišiel máj

  1950 4'
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: CM, pf/orch
 • Tancuj mládež op. 79

  1991 OBSADENIE: CM, pf
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Bujná krv

  1942 14' 30''
  RÉŽIA: E. Mateička
  OBSADENIE: KD
 • Čierne umenie

  1944 RÉŽIA: V. Zimmer
  OBSADENIE: KD
 • Kvapka slnka

  1944 15'
  RÉŽIA: V.Zimmer
  OBSADENIE: KD
 • Orlím vzletom (Slovenské krídla)

  1944 15'
  RÉŽIA: V. Zimmer
  OBSADENIE: KD
 • Nepriateľ medzi nami

  1948 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: KD
 • Odkazy minulosti

  1948 14'
  RÉŽIA: V. Zimmer
  OBSADENIE: KD
 • Zem a stroj

  1948 14'
  RÉŽIA: I.Kovačevič
  OBSADENIE: KD
 • Bratislava

  1949 13'
  RÉŽIA: V.Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Závodné predajne

  1951 RÉŽIA: A. Lettrich
  OBSADENIE: KD
 • Učiteľka

  1955 14'
  RÉŽIA: Š. Uher
  OBSADENIE: KD
 • krátkometrážny hraný film
 • Epizódka

  1948 15'
  RÉŽIA: L. Lahola
  OBSADENIE: KH
 • dlhometrážny hraný film
 • Priehrada

  1950 45'
  RÉŽIA: P.Bielik
  OBSADENIE: DH

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 439
 • ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, s. 129–134
 • BURLAS, Ladislav: Začiatky skladateľskej školy Alexandra Moyzesa
  1983 Slovenská hudobná moderna, Obzor, Bratislava 1983, s. 140–148
 • Umelecká kritika a publicistika
 • PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 3
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 6
 • MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia Košice
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 6
 • BLAHO, Jaroslav: Spomíname. Ladislav Holoubek
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 4
 • ČIERNA, Magdaléna: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 18
 • BLAHO, Jaroslav: Široká brázda
  K šesťdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka
  1973 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. 5, 1973, č. 16, s. 4
 • LADMANOVÁ, Milada: Niekoľko úvah nad prvou operou o našich dňoch
  (Príspevok do diskusie o Holoubkovej Rodine)
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 3, s. 132–133
 • TVRDOŇ. Jozef: K premiére Holoubkovej opery Rodina
  (Príspevok do diskusie)
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 12, s. 602–604
 • ŠAMKO, Jozef: Opera so súčasnou tematikou
  (K premiére Holoubkovej Rodiny 12. novembra v SND v Bratislave)
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 11, s. 549–551
 • KRESÁNEK, Jozef: Rodina – opera našej súčasnosti
  1960 Hudební rozhledy roč. 13, 1960, č. 24, s. 1024–1026
 • -ský: Ladislav Holoubek dirigoval v Národnom divadle
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 4, s. 167
 • TVRDOŇ, Jozef: Premiéra Holoubkovej opery Stella v Košiciach
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 4, s. 162–163
 • TVRDOŇ, Jozef: Holoubkova vokálna tvorba
  1955 Ľudová tvorivosť 1955, s. 228
 • PALOVČÍK, Michal: Holoubkova Dcérenka moja
  1953 Hudební rozhledy roč. 6, 1953, č. 12, s. 667–668
 • BURLAS, Ladislav: Holoubkova kantáta Mesačná noc
  1952 Hudební rozhledy roč. 5, 1952, č. 1, s. 6–8
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre hlas a klavír/orchester
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 185–189
 • VAJDA, Igor: III. sláčikové kvarteto
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 1, s. 36–37
 • HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra [Profesor Mamlock]
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 8, s. 355–361
 • VAJDA, Igor: Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 3, s. 127–128

Diskografia

 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ludmila Kojanová – Pavel Novotný : Tvorba slovenských skladateľov pre dva klavíry a pre klavír štvorručne LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE
  2005 CD – R 178 0001-2-133-3
  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
 • Foto: Hanuš Domanský, Pavol Bagin, Ladislav Holoubek HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK
  1983 LP – Opus 9110 1478
  1. Hanuš Domanský: Symfónia
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70
   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Ladislav Holoubek : autorský portrét LADISLAV HOLOUBEK : AUTORSKÝ PORTRÉT
  1973 LP – Opus 9110 0230
  1. Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
  2. Ladislav Holoubek: K ľudu! op. 42
   Jaroslava Sedlářová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
  3. Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock op. 50
   Jaroslava Sedlářová (ms), Nina Hazuchová (ms), Juraj Martvoň (br), František Šubert (tenor), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1992 za dielo Pozdrav menu BACH op. 76
  s prihliadnutím na celoživotné dielo

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Holoubek: O mladosti, o matke... op. 44
  Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ida Černecká (pf)
 • Ladislav Holoubek: Pozdrav menu BACH op. 76
  7. 2.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5
  pre klavír
  21. 1.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Ladislav Holoubek: Tri z pusty
  pre basbarytón a klavír
  22. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Balún (bbr), Kveta Holá (pf)
 • Ladislav Holoubek: Symfónia č. 2 op. 75
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52
  pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov
  10. 5.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň op. 71
  12. 12.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert k 70. narodeninám L. Holoubka, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Zdeněk Růžička (vl), Jozef Varhoľák (vc), Mária Dravecká (pf)
 • Ladislav Holoubek: Genezis op. 70
  Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Concertino op. 67
  10. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Koncert op. 66
  pre lesný roh a orchester
  10. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)
 • Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1
  pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"
  16. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"
  16. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Bačovské žarty op. 62
  16. 1.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Opera Štátneho divadla, Košice, SK
 • Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
  Cyklus piesní na slová M. Válka zo zbierky 'Do Tramtárie'
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
 • Ladislav Holoubek: Hviezdy na vodách op. 55
  Cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester (klavír)
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Kirilová (ms), Ladislav Holoubek (pf)
 • Miro Bázlik: Peter a Lucia
  Opera v siedmich obrazoch
  29. 4.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock op. 50
  Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch)
  21. 5.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Opera SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ján Cikker: Mister Scrooge
  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)
  30. 11.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie
  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  22. 9.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)
 • Ladislav Holoubek: Rodina op. 46
  Opera v troch dejstvách
  12. 11.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
  28. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18
  28. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
  26. 10.
  1951
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  1951 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
  Opera v 6 obrazoch
  10. 12.
  1949
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kováč (act ), Vladislav Pavlovič (act ), František Zvarík (b), Štefan Hoza (t), Margita Česányiová (s), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.), Karol Jernek (réžia)
 • Ladislav Holoubek: Túžba op. 28
  12. 2.
  1944
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69
  30. 4.
  1943
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Margita Česányiová (s), Štefan Hoza (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Gejza Dusík: Turecký tabak
  Opereta v 3 dejstvách
  26. 4.
  1941
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Ladislav Holoubek: Svitanie op. 24
  12. 3.
  1941
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Ladislav Holoubek: Stella op. 18
  Opera v troch dejstvách
  18. 3.
  1939
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj
  Opereta v troch dejstvách s prológom
  14. 5.
  1938
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia), Josef Křepela (réžia)
 • Gejza Dusík: Tisíc metrov lásky
  Opereta v 3 dejstvách (12 obrazoch) s dohrou
  5. 12.
  1935
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia)

Audio

 • Cikker, Ján: Mister Scrooge (druhý obraz)  Ondrej Malachovský (b), Juraj Martvoň (br), Zbor Opery SND, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Andrašovan, Tibor: Figliar Geľo (1. dejstvo)  Gustáv Papp (t), Ľuba Baricová (ms), Milica Zvarová (s), Anna Martvoňová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Holoubek, Ladislav: Profesor Mamlock (záver opery)  Juraj Martvoň (br), František Šubert (t), Nina Hazuchová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Holoubek, Ladislav: Rodina (prvé dejstvo)  Štefánia Hulmanová (s), Juraj Wiedermann (br), Helena Bartošová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 06. 2018