Profil osobnosti

Foto: Šimon Jurovský Autor: Archív

Šimon Jurovský

8. 2. 1912 Ulmanka pri Banskej Bystrici – 8. 11. 1963 Praha

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1928 – 1931
Učiteľský ústav v Banskej Bystrici
1931 – 1936
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – Josef Vincourek)
1937 – 1939
referent gramofónového a snímkového archívu bratislavského rozhlasu
1939
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Joseph Marx)
1939 – 1942
dirigent Speváckeho zboru bratislavských učiteliek
1942
hudobný režisér v rozhlase
1945 – 1947
dirigent Bratislavského robotníckeho spevokolu
1948 – 1951
vedúci hudobného odboru v Slovenskom rozhlase
1951 – 1955
vedúci hudobného odboru na Povereníctve školstva a osvety
1955 – 1956
riaditeľ SĽUKu
1956 – 1963
umelecký šéf opery SND

Šimon Jurovský – pôvodným menom Weiss-Nägel (do r. 1939).

"Jurovský bytostne inklinoval k hudobnému lyrizmu. Táto vlastnosť sa prejavovala už v jeho školských prácach, čiastočne prezrádzajúcich autorov obdiv impresionistickej zvukovosti, preniknutej však slovenskými intonáciami a ľudovými tanečnými podnetmi. Táto obsahová orientácia zabezpečovala jeho tvorbe značnú komunikatívnosť a uznanie odborníkov, ktorí oceňovali šťastnú syntézu ľudových hudobných zdrojov a modernejších postupov v intenciách dobových európskych prúdov. V rozhodujúcej miere ho k hľadaniu vlastnej formy výpovede inšpiroval prof. Moyzes, v určitej miere aj poznávanie tvorby skladateľov, ktorých diela sa nachádzali v archíve a fonotéke rozhlasu. Ľudovú tematiku (piesne a tance) spracovával jednoducho; zvýrazňoval spevnosť, melodickosť, jasný rytmus a inštrumentačnú prehľadnosť. Prirodzene, svoje diela určené na koncertné pódiá koncipoval inak. Svojho lyrického cítenia sa nevzdával ani v evolučne stavaných dielach a inklinoval k impresionistickému spracovaniu slo-venských nálad, umocnenému farbitosťou inštrumentácie. Plne rešpektoval dramaturgický pôdorys, jasnosť kompozičnej formy a obsahovú bezprostrednosť. Jurovský dobre poznal funkčnosť dvanásťtónovej kompozičnej techniky, ale v praxi ju uplatňoval voľne, bez jej dôslednej aplikácie na akordiku, vyhýbal sa i voľným sledom komplikovaných harmonických kombinácií, hoci pritom používal aj clustre ako výsledok logického vývinu kompozičného procesu. Jurovský bol tvorcom svojej doby, ktorý cieľavedome budoval svoju umeleckú pozíciu v kontexte celospoločenského (aj politického) diania. Nebol jediný; týmto tlakom sa podriaďovali aj iní tvorcovia. Pohľad na zoznam jeho tvorby presviedča o veľkej pozornosti venovanej úpravám ľudových piesní, tvorbe scénickej hudby pre divadelné a rozhlasové hry a hudby k filmom, ale diela ako Začatá cesta, Radostné súťaženie, Kantáta o Gottwaldovi a iné zaraďujú autora do radu tzv. angažovaných skladateľov. Vyjmúc kantáty je však jeho tvorba, vrátane Mierovej symfónie, autonómnou skladateľskou výpoveďou a nedá sa označiť za plagátové umenie. Názvy skladieb pôsobia niekedy rušivo a iba odvádzajú pozornosť od už i tak priveľmi zahalených predstáv autora."

(PALOVČÍK, Michal: Šimon Jurovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 133 – 134.)

Diela

 • javiskové
 • Ábelovské dievky

  1961 TEXT: F. Rell podľa B. Slančíkovej-Timravy
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • balet
 • Čarovná píšťalka

  (fragment)
  1955 TEXT: M. Figuli
  OBSADENIE: pf
 • Rytierska balada

  Balet v 3 dejstvách (9 obrazoch) s prológom
  1956–1960 TEXT: M. Figuli
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Pastorálna suita

  1939 OBSADENIE: orch
 • Malá romanca

  1940 3' 10''
  OBSADENIE: orch
 • Slovenské ráno

  Pochod pre veľký orchester
  1941 OBSADENIE: orch
 • Symfonické scherzo

  1941 7' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Cyrano z Bergeracu

  1942 TEXT: E. Rostand
  OBSADENIE: orch
 • Mahabharatam. Indická suita

  1942 14' 15''
  OBSADENIE: orch
 • Orchestrálna suita č. 2

  pre malý orchester
  1944 OBSADENIE: orch
 • Vianočná hudba

  pre veľký orchester
  1944 8' 50''
  OBSADENIE: orch
 • Začatá cesta op. 12

  symfonická báseň
  1945–1946 19' 45''
  OBSADENIE: orch
 • Suita č. 1 z hudby k filmu Varuj!

  pre veľký orchester
  1947 OBSADENIE: orch
 • Suita č. 2 z hudby k filmu Varuj!

  pre veľký orchester
  1947 OBSADENIE: orch
 • Pozdrav slovenských krajov

  suita pre veľký orchester
  1948 OBSADENIE: orch
 • Dielo mladých

  rapsódia pre veľký orchester
  1949 OBSADENIE: orch
 • Nové ráno

  symfonická predohra
  1949 OBSADENIE: orch
 • Radostné súťaženie

  scherzo pre veľký orchester
  1949 OBSADENIE: orch
 • Mládežnícky tanec

  1953 OBSADENIE: orch
 • Suita č. 1 z baletu Rytierska balada

  1960 9'
  OBSADENIE: orch
 • Suita č. 2 z baletu Rytierska balada

  1960 13' 40''
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Serenáda pre sláčikové nástroje op. 5

  1940 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Odobierka nevesty

  6'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Šumí hora

  8' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Slovenčina moja

  1944 TEXT: V. Paulíny-Tóth
  OBSADENIE: CM, orch
 • Hymnus práce (Hymnus mladých robotníkov)

  1949 TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CM, orch
 • Kantáta o Gottwaldovi

  1950 TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: CM, orch
 • Piesne o novom živote

  1954 TEXT: M. Figuli
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Festivalová

  1955 TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: CM, orch
 • Mierová pieseň

  1955 3' 50''
  TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: CM, orch
 • zbor a orchester
 • Pochod brigádnikov

  1948 TEXT: C. Štítnický
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Slovensko

  Kantáta na slová Márie Pujmanovej
  1961 6'
  TEXT: M. Pujmanová
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Symfónia č. 1 „Mierová“

  1950 15' 10''
  OBSADENIE: pf, archi
 • Koncert pre violončelo a orchester

  1953 25' 45''
  OBSADENIE: vc, orch
 • Symfónia č. 2 „Heroická“

  1961–1962 17' 45''
  OBSADENIE: org, orch
 • sólový nástroj
 • Štyri tance pre klavír

  10'
  OBSADENIE: pf
 • Rapsódia

  1957 4'
  OBSADENIE: org
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Dva tance pre klavír

  4' 45''
  OBSADENIE: pf
 • Fúga

  pre klavír
  1934 OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita op. 2

  1934 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Tanec

  pre husle aklavír
  5'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: vn, pf
 • Romanca

  1933 OBSADENIE: vn, pf
 • Duettino op. 6

  pre flautu a harfu
  1940 OBSADENIE: fl, ar
 • Roztúženie

  pre husle a klavír
  1941 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Capriccio

  pre violončelo a klavír
  1947 OBSADENIE: vc, pf
 • Na podstienke

  1950 OBSADENIE: 2ac
 • tri nástroje
 • Sláčikové trio d mol op. 15

  pre husle, violu a violončelo
  1948 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Kvarteto

  1936 OBSADENIE: 4fiati
 • sláčikové kvarteto
 • Melódie a dialógy op. 14

  pre sláčikové kvarteto
  1944 16' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Variácie na ľudovú pieseň

  1945 6' 15''
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Tri uspávanky

  pre soprán, sláčikový orchester, klavír a harfu
  1947 OBSADENIE: s, archi, pf, ar
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve piesne

  pre barytón a klavír
  1943 OBSADENIE: br, pf
 • Muškát

  1943–1946 11'
  TEXT: R. Valé, H. Jančová
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Polnoc

  1944 TEXT: E. Rusko
  OBSADENIE: b, pf
 • inštruktívne
 • Z detského raja

  1953–1954 OBSADENIE: pf
 • hudba pre divadlo
 • Agar

  1939 TEXT: P. O. Hviezdoslav
 • Dantonova smrť

  1940 TEXT: G. Büchner
 • Hra lásky a náhody

  1940 TEXT: P. C. Marivaux
 • Wilhelm Tell

  1941 TEXT: F. Schiller
 • Mahábhárata

  1942 TEXT: indický epos
 • Zdravý nemocný

  1943 TEXT: Moliere
 • Dáma škriatok

  1947 TEXT: P. Calderón
 • Figarova svadba

  1948 TEXT: P. A. Beaumarchais
 • O veľkej repe

  1951 TEXT: ľud.
 • úpravy folklóru
 • Búvaj, búvaj

  1939 OBSADENIE: vf, CF
 • Ľudové piesne

  1939 13'
  OBSADENIE: CF
 • V spevavej doline

  1939 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: vv, CF, orch
 • Dve piesne

  1940 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF, orch
 • Ľudové piesne

  pre ženský zbor
  1940 OBSADENIE: CF
 • Ľudové piesne

  pre mužský zbor
  1940 OBSADENIE: CMa
 • Úpravy ľudových piesní z rôznych krajov Slovenska

  1940 OBSADENIE: CMa
 • Ľudové piesne

  pre mužský zbor
  1941 OBSADENIE: CMa
 • Ľudové piesne

  pre ženský zbor a harfu
  1941 OBSADENIE: CF, ar
 • Detvianske piesne

  1944 OBSADENIE: CM
 • Ľudové piesne

  pre mužský zbor
  1944 OBSADENIE: CMa
 • Oravský tanec

  1944 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • Piesne o víne

  1944 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: t, orch
 • Vianočné piesne

  1944 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, ob, org
 • Šesť podpolianskych spevov

  1946 OBSADENIE: CM
 • Vianočné spevy

  1946 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, br, s, CM, orch
 • Dve piesne slovenských dobrovoľníkov z roku 1848

  1947 OBSADENIE: CM, fiati, pf
 • Piesne záhoráckych mládencov

  1950 OBSADENIE: vv, CMa, orch
 • Záhorácky tanec

  1950 OBSADENIE: CM, orch
 • K horám chlapci, k horám

  1953 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: t, CMa, orch
 • iné úpravy
 • M. Schneider-Trnavský: Slovenské národné piesne

  1941 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • zborové
 • Dve ľúbostné piesne zo stredného Slovenska

  3'
 • Vandrovali hudci

  6'
  OBSADENIE: CM, s
 • ženský zbor
 • Slovenské matky

  1944 OBSADENIE: CF
 • populárna hudba – piesne
 • Pieseň vernosti

  Tango z filmu Previerka lásky
  1956 TEXT: Vojtech Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Biele zlato

  1943 RÉŽIA: E. Mateička
  OBSADENIE: KD
 • V bielom raji

  1943 RÉŽIA: E. Mateička
  OBSADENIE: KD
 • Na ostrove kormoránov

  1944 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: KD
 • Na troskách vyrastá život

  1945 RÉŽIA: J. Kadár
  OBSADENIE: KD
 • Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti

  1946 RÉŽIA: J. Kadár
  OBSADENIE: KD
 • Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní

  1946 RÉŽIA: J. Kadár
  OBSADENIE: KD
 • Na lyžiach cez hrebene Tatier

  1947 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Severnou stenou na Kriváň

  1947 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Zletová predohra v Tatrách

  1947 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Čarovný prút

  1948 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: KD
 • Údolie radosti

  1948 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: KD
 • Za práva ľudu

  1948 RÉŽIA: I. Kovačevič
  OBSADENIE: KD
 • Mladé sily

  1949 RÉŽIA: J. Hečl
  OBSADENIE: KD
 • Neznáme ruky

  1949 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: KD
 • Spútaná zem

  1949 RÉŽIA: M. Krása
  OBSADENIE: KD
 • Divadlo ľudu

  1950 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: KD
 • Bardejov

  1951 RÉŽIA: J. Ployhar
  OBSADENIE: KD
 • Fraňo Kráľ

  1954 RÉŽIA: R. Kaliský
  OBSADENIE: KD
 • P. O. Hviezdoslav

  1954 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Víťazná pieseň

  1954 RÉŽIA: J. Beer
  OBSADENIE: KD
 • Bratislavská jar

  1955 RÉŽIA: F. Žáček
  OBSADENIE: KD
 • Majster Pavol z Levoče

  1955 RÉŽIA: F. Kudlač
  OBSADENIE: KD
 • krátkometrážny hraný film
 • Mišo Sebepán

  1955 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KH
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Oceľová cesta

  1949 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DD
 • Za slobodu

  1956 RÉŽIA: J. Barabáš
  OBSADENIE: DD
 • Nikdy viac

  1958 RÉŽIA: C. Kováč
  OBSADENIE: DD
 • dlhometrážny hraný film
 • Varuj…!

  1947 RÉŽIA: M. Frič
  OBSADENIE: DH
 • Lazy sa pohli

  1952 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: DH
 • Pole neorané

  1953 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH
 • Žena z vrchov

  1955 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH
 • Previerka lásky

  1956 RÉŽIA: J. Medveď
  OBSADENIE: DH
 • Posledná bosorka

  1957 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH
 • Zemianska česť

  1957 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH
 • Dáždnik svätého Petra

  1958 RÉŽIA: F. Bán, V. Pavlovič
  OBSADENIE: DH
 • Dom na rázcestí

  1959 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH
 • Predjarie

  1961 RÉŽIA: V. Bahna
  OBSADENIE: DH

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Šimon Jurovský
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Folklórne prvky vo filmovej hudbe Šimona Jurovského
  2018 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 35, 2018, č. 2, s. 271-300
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Filmová hudba Šimona Jurovského v kontexte doby jej vzniku
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2018, s. 174-178
 • PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker
  1998 100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 133–137
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 278, 283, 287–288
 • BURLAS, Ladislav: Vývoj v prvej polovici storočia
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 270–271
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 150–151
 • FILIP, Miroslav: Filmová hudba Šimona Jurovského
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 3, s. 99–107
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Hudba Š. Jurovského k filmu Pole neorané
  1954 Hudební rozhledy 1954, s. 376–380
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre
  2019 In: operaslovakia.sk/roznorodost-zanrov-hudobno-zabavneho-divadla-v-presovskej-spevohre/
  Operaslovakia 2019
 • JUROVSKÁ, Michaela: Na brehu Léthé
  2012 Slovenské pohľady roč. 4+128, 2012, č. 10, s. 48–71
 • NOVÁČEK, Zdenko: K päťdesiatinám Š. Jurovského
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, s. 33–35
 • AICHOVÁ, A.: Životné jubileum Š. Jurovského
  1962 Hudební rozhledy 1962, s. 153
 • NOVÁČEK, Zdenko: Šumí rodná hora
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, s. 490–493
 • ZAVARSKÝ, Ernest: K premiére Koncertu pre violončelo a orchester
  1953 Hudební rozhledy 1953, s. 914
 • Analýzy diel
 • NOVÁČEK, Zdenko: Šimon Jurovský: Šumí hora rodná...
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 11-12, s. 490–493
 • Personálna bibliografia
 • O dramaturgii opery ND v Bratislave
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 6, s. 254–256

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Ej, zapískaj, zaspievaj EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ
  1983 LP – Opus 9117 1434
  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy
   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Šimon Jurovský ŠIMON JUROVSKÝ
  1980 LP – Opus 9110 0860
  1. Šimon Jurovský: Muškát
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Šimon Jurovský: Melódie a dialógy op. 14
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Šimon Jurovský: Suita č. 1 z baletu Rytierska balada
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Šimon Jurovský: Radostné súťaženie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: SĽUK SĽUK
  1972 LP – Opus 9117 0197
  1. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Helena Petráková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky
   Anna Nigutová-Baková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Oto Ferenczy, Alexander Moyzes, Šimon Jurovský OTO FERENCZY, ALEXANDER MOYZES, ŠIMON JUROVSKÝ
  1967 LP – Supraphon 0 11 0228
  1. Oto Ferenczy: Sonáta
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  2. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  3. Šimon Jurovský: Romanca
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1963
  za celoživotné dielo so zvláštnym zreteľom na 2. symfóniu pre organ a orchester – in memoriam

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“
  31. 1.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 03. 2019