Profil osobnosti

Foto: Dezider Kardoš Autor: Igor Grossmann

Dezider Kardoš

23. 12. 1914 Nadlice – 18. 3. 1991 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1925 – 1933
gymnaziálne štúdiá v Nitre (1925 – 1929) a v Bratislave (1929 – 1933)
1933 – 1937
Hudobno-dramatická akadémia (kompozícia – Alexander Moyzes), súčasne štúdium na FFUK (prednášky hudobnej vedy, estetiky a dejín umenia)
1937 – 1939
Majstrovská škola pražského konzervatória (Vítězslav Novák)
1939 – 1945
vedúci hudobného oddelenia Slovenského rozhlasu v Prešove
1945 – 1951
vedúci hudobného odboru Československého rozhlasu v Košiciach
1952 – 1954
riaditeľ Slovenskej filharmónie
1955 – 1963
predseda Zväzu slovenských skladateľov
1961 – 1984
pedagóg kompozície na VŠMU
1968
vymenový za profesora kompozície

"Kardošovo kompozičné myslenie sa formovalo pod vplyvom A. Moyzesa; ako ukazujú už Piesne o láske, pod Moyzesovým vedením si dokonale osvojil prostriedky modálnej chromatiky. Pre jeho orientáciu sa však čoskoro stal rozhodujúcim vplyv B. Bartóka (jeho raným dokladom je Kardošov Groteskný pochod z Klavírnej suity č. 2, ale i jeho Bagately, nadväzujúce na Bartókov cyklus Pre deti), ktorého kompozičné postupy recipoval bez neskororomantických kompromisov a našiel v nich nosné impulzy pre celú svoju tvorbu. Bartókove podnety – vrátane jeho analytického prístupu k folklórnemu hudobnému materiálu – originálne rozvíja, smerujúc na ich základe prostredníctvom samostatného vedenia hlasov do oblasti atonality a sonorizmu (obdobne ako skladatelia poľskej školy, aj keď menej radikálne). Jeho hudba sa vyznačuje dravou vitalitou, striedaním honeggerovských motorických úsekov (kde sa rytmické motívy významne podieľajú na tematickom procese) a meditatívnych plôch, ako aj častým uplatnením koncertantného princípu. Hoci sa aktívne hlásil k budovaniu socialistickej kultúry, v jeho dielach s vyšším umeleckým nárokom sa požiadavky „socialistického realizmu“ priamo neodrazili. Ešte aj v jeho navonok programových skladbách (ako napr. Hrdinská balada) je rozhodujúca autonómne hudobná formová výstavba. V Kardošových vrcholných dielach (Symfónia č. 4 a č. 5; Partita) sa prehlbuje úloha polyfónie a zovretosť formy a v poslednom tvorivom období siaha k zreteľnejšie exponovaným folklórnym inšpiráciám (Symfónia č. 6; Slovakofónia). Vo svojej rozsiahlej a osobitej folkloristickej tvorbe sa zameral predovšetkým na úpravy ľudových piesní z východného Slovenska."

 

(ZVARA, Vladimír: Dezider Kardoš. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 140.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Allegro sinfonico (Finale) op. 4

  1937 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Nové Slovensko

  pochod pre veľký orchester
  1940 4'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1 op. 10

  1942 31'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Groteskný pochod

  1946 2' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch (orch, pf)
 • Moja rodná op. 14

  Symfonická predohra kvázi fantázia
  1946 1946, rev. 1985–1986, 17' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
 • Predohra pre symfonický orchester op. 16

  1947 OBSADENIE: orch
 • Východoslovenské tanečné scény op. 20

  1949 15'
  OBSADENIE: orch (vv, CM, orch)
 • Východoslovenská predohra op. 22

  (úprava Predohry pre symfonický orchester op.16)
  1951 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Dve tanečné scény pre SĽUK op. 24

  1952 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28

  1955 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, cpl, ar, pf, archi
 • Koncert pre orchester op. 30

  1957 39'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 3 op. 33

  1961 35'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34

  1962 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 5 op. 37

  1964 19'
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 3cl (1clb), 2fg, cfg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, cpl, vbf, xlf, ar, pf, archi
 • Res philharmonica op. 41

  1970 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 3cl (1clb), 2fg, cfg, 4cr, 3tr, tu, tp, 2bon, 2tom, tpc, pti, gng, trg, gc, cel, cpl, xlf, ar, archi
 • Symfónia č. 6 op. 45

  1974 28'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: orch
 • Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

  1976 27'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Sinfonietta domestica op. 50

  pre veľký symfonický orchester
  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Bratislavská predohra op. 52

  1981 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Filharmonický koncert op. 57

  1989 24'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, archi
 • komorný orchester
 • Hrdinská balada op. 32

  1959 15' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond, Štátne hudob
  OBSADENIE: archi
 • Koncert pre sláčiky op. 35

  1963 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Symfonietta op. 55

  1987 19' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Piesne o láske op. 2

  (pôv. názov Večerné piesne)
  1935 1935 , rev. 1966, 10'
  TEXT: V. Beniak, M. Haľamová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Matica slovenská
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Spevy o živote op. 44

  Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka
  1973 18' 40''
  TEXT: M. Válek, M. Haľamová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Mierová kantáta op. 21b

  1950 5' 43''
  TEXT: P. Horov
  VYDAVATEĽ: SHV, SHF
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Pozdrav veľkej zemi op. 25

  kantáta pre soprán, miešaný zbor a veľký orchester
  1953 20'
  TEXT: J. Brezina
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Hymna slobodnej mládeže

  1956 3'
  TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: br, CM, orch/pf
 • Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

  1984 TEXT: P. Horov
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Pieseň šťastných detí

  1951 4'
  TEXT: S. Cónová
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Sloven
  OBSADENIE: CB/CM, orch
 • Údernícka

  1951 3' 50''
  TEXT: V. Tkáč
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CM, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Uspávanka

  1938 4'
  OBSADENIE: vn, ar, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

  1969 24'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre husle a orchester op. 51

  1980 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch
  Ikona audio
 • Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.

  1993 11' 17''
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, tp, archi
 • sólový nástroj
 • Partita pre sólovú violu op. 56

  1987 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Tanec pre Danku

  pre klavír
  1' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Dve klavírne skladby

  1933 OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita č. 1 op. 1

  1934 8' 36''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita č. 2 op. 5

  1937 12' 52''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Štúdie pre klavír op. 15

  päť štúdií
  1947 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Bagately op. 18

  pre klavír
  1948 VYDAVATEĽ: Opus, Státní hudební vydavatelství
  OBSADENIE: pf
 • Klavírne skladby pre mládež op. 27

  1956 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Do kola

  pre klavír
  1958 2'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Praeludium quasi una fantasia

  pre organ
  1960 OBSADENIE: org
 • Elevazioni per organo da concerte op. 39a

  1968 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Uspávanka

  1938 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tri skladby

  pre husle a klavír
  1947 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • Tri skladby

  (pôvodne pre husle a klavír, pre dva klavíry upravil R. Macudziński)
  9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • štyri nástroje
 • Musica rustica slovaca

  pre štyri flauty
  1979 OBSADENIE: 4fl
 • sláčikové kvarteto
 • Tri bagately

  2'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1 op. 3

  1935–1936 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38

  1966 19'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49

  1978 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4 op. 54

  1985 16' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5 op. 58

  1991 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6

  1938 1938, rev. 1978, 16'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

  1977 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • 10–15 nástrojov
 • Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43

  1972 14'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 7vn, 2vl, 2vc, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Pomôžeme slávikovi. Cyklus piesní pre najmenších op. 31a

  1958 12'
  TEXT: E. Petrík
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • úpravy folklóru
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  10'
  OBSADENIE: pf?
 • Štyri zbojnícke slovenské piesne (Slovenské zbojnícke piesne)

  pre tenor a klavír
  1937 10'
  OBSADENIE: t, pf
 • Štyri slovenské ľudové piesne op. 7

  1938 8'
  OBSADENIE: s, t, orch
 • V Zemplíne spievajú op. 9

  1940 18' 40''
  VYDAVATEĽ: Čs. rozhlas, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, b, orch
 • Valalské spevy op. 12

  štyri staré zemplínske piesne
  1944 12'
  OBSADENIE: s, t, CF, orch
 • Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b

  1945 10'
  OBSADENIE: s, br, orch (v, ob, cl, fg, fl, cr)
 • Spevy východného Slovenska (Východoslovenské ľudové spevy) op. 8

  1946 25'
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: v, pf
 • Východoslovenské spevy (II. zošit) op. 17

  pre stredný hlas a klavír
  1948 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: v, pf
 • Východoslovenské spevy a tance op. 19a

  1948 23'
  OBSADENIE: s, a, t, b, CF, orch
 • Partizánska a Čapajevská op. 19

  1949 8'
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Východoslovenské spevy (Šesť slovenských ľudových piesní) op. 21a

  1950 17'
  VYDAVATEĽ: Státní hudební vydavatelství
  OBSADENIE: CF/CB
 • Morena

  1952 OBSADENIE: vv, CM/CF, orch
 • Či ma tu pobočkáš op. 29a

  1957 2' 10''
  OBSADENIE: s, CF, orch
 • Ľecela páva op. 29a

  1957 4' 30''
  OBSADENIE: s, CMa, CF, orch
 • Na Prešporku, Dunaju op.29a

  1957 OBSADENIE: s, t, CMa, CF, orch
 • Dve východoslovenské piesne op. 31b

  1961 OBSADENIE: CMa
 • Dve piesne z východného Slovenska op.36b

  1964 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF, CM
 • Tri staré piesne z východného Slovenska op. 42b

  1971 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Tri spevy zo Zemplína op. 42a

  pre miešaný zbor a cappella
  1972 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tri východoslovenské impresie op. 42c

  1973 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Ľúbostné a dievčenské hry z východného Slovenska

  1977 5'
  VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: CF
 • miešaný zbor
 • Zem moja rodná op. 19b

  1949 5'
  TEXT: M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Nech žije 1. Máj

  1952 15'
  OBSADENIE: CM
 • Októbrové poémy op. 48

  pre veľký miešaný zbor a cappella
  1977 17'
  TEXT: A. Plávka, J. Brezina, P. Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Dva mužské sbory

  1940 8'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: CMa
 • Pozdrav op. 31/c

  1961 2'
  TEXT: J. Hujík
  OBSADENIE: CMa
 • Ja, jednoruký Jozef Jaššo op. 36a

  1963 OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Spev o láske op.39b

  1967 5'
  TEXT: M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Cyklus detských sborov

  1937 5'
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: CB
 • hudba pre rozhlas
 • Pomätená op. 13a

  1945 10'
  OBSADENIE: R
 • hudba k filmu
 • Svit op. 11

  1943
 • Povstanie v Martine

  1954 15'
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Umelé vlákna

  1943 13' 30''
  RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: KD
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Dúha nad Slovenskom op. 23

  1952 RÉŽIA: V. Bahna
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: DD

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 151–156
 • NOVÁČEK, Zdenko: Dezider Kardoš: Počiatky a rast
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ZVARA, Vladimír: Dezider Kardoš [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 140–144
 • FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956–1965
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 175–210
 • ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 211–233
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341
 • BERGER, Igor: O symfonizme národného umelca Dezidera Kardoša
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 24, s. 3
 • MOKRÝ, Ladislav: Hudba
  1965 Slovenská kultúra 1945–1965 (ed. K. Rosenbaum), Obzor, Bratislava 1965, s. 75–94
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 254–274
 • DONOVALOVÁ, Vviera: Niektoré vývojové črty slovenskej programovej hudby
  1963 K problematike súčasnej hudby (ed. J. Kresánek), SAV, Bratislava 1963, s. 102–116
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 109–113
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 3
 • TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 13
 • KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 7
 • TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 20
 • JAKUBCOVÁ, Danica: Hudba musí ostať hudbou [rozhovor]
  2015 Literárny týždenník roč. 28, 2015, č. 3-4, s. 7
 • HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: SF 65
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 11, 2014, č. 3-4, s. 8-10
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 11, 2014, č. 3-4, s. 5-7
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • NOVÁČEK, Zdenko: Osobnosť pevných zásad. K sedemdesiatke národného umelca Dezidera Kardoša
  1984 Pravda 1984, č. 20. 12.
 • BERGER, Igor: Slovenská filharmónia
  3. a 4. XII. 1981
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 2, s. 4
 • PODRACKÝ, Igor: Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 24, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • VAJDA, Igor – JURÍK, Marián: 20 rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 7, s. 303–309
 • VAJDA, Igor – JURÍK, Marián: 20 rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 10, s. 422–432
 • Diskusia o III. symfónii Dezidera Kardoša
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 12, s. 514–517
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Bagately, cyklus pre klavír, op. 18
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 256–261
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2, op. 5
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 189–192
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 15–18
 • BERGER, Igor: Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester, op. 51
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 11, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester, op. 51
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 2, s. 4
 • HATRÍK, Juraj: Dezider Kardoš: III. sláčikové kvarteto, op. 49
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 17, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester
  1973 Hudoný život roč. 5, 1973, č. 10, s. 3
 • NOVÁČEK, Zdenko: Dezider Kardóš: V. symfónia, op. 37
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 3, s. 132–133
 • FALTIN, Peter: Koncert pre sláčikový orchester, op. 35
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 5, s. 219–220
 • FALTIN, Peter: Veľká symfónia súčasnosti
  (III. symfónia Dezidera Kardoša)
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 11, s. 461–467
 • FALTIN, Peter: Hrdinská balada Dezidera Kardoša
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 5, s. 234–238
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Kardošova Hrdinská balada pre sláčiky, dielo 32
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 319–321
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Koncert pre orchester Dezidera Kardoša
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 7-8, s. 302–306
 • RYCHLO, Roman: Kardošove klavírne skladby pre mládež op. 27
  1957 Slovenská hudba roč. 1, 1957, č. 4-5, s. 121–125
 • Personálna bibliografia
 • XXI. hudobné biennale v Benátkach
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 12, s. 523–524

Diskografia

 • Foto: Slovak Violin Concertos SLOVAK VIOLIN CONCERTOS
  2013 CD – Hudobný fond SF 00732131
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Daniela Kardošová hrá diela Dezidera Kardoša DANIELA KARDOŠOVÁ HRÁ DIELA DEZIDERA KARDOŠA
  2008 CD – A.L.I. Records AI 6262-2
  1. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 1 op. 1
   Daniela Kardošová (pf)
  2. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 2 op. 5
   Daniela Kardošová (pf)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Bagately op. 18
   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
  5. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Remember the Thirties REMEMBER THE THIRTIES
  2000 CD – Slovak Radio Records RB 0227-2031
  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur
   Istropolis Quintet
  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
   Istropolis Quintet
  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
   Istropolis Quintet
  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Istropolis Quintet
  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
   Istropolis Quintet
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Alexander Moyzes, Dezider Kardoš SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ
  1986 LP – Opus 9310 1634
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1973 LP – Opus 9110 0200
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Lúčnica LÚČNICA
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Tanečná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Hrdinská balada pre sláčikový orchester - Koncert pre orchester HRDINSKÁ BALADA PRE SLÁČIKOVÝ ORCHESTER - KONCERT PRE ORCHESTER
  1972 LP – Supraphon DV 5733
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30
   Ladislav Slovák (dir.), Michal Karin-Knechtsberger (pf), Slovenská filharmónia
  2. Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
   Ľudovít Rajter (dir.), Slovenská filharmónia
 • Foto: Dezider Kardoš – Roman Berger DEZIDER KARDOŠ – ROMAN BERGER
  1968 LP – Supraphon 0 10 0238
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 5 op. 37
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Roman Berger: Transformácie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš, Ján Zimmer DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER
  1965 LP – Supraphon DV 6177
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš – Symphony No. 2, Op. 28 DEZIDER KARDOŠ – SYMPHONY NO. 2, OP. 28
  1964 LP – Supraphon SUE 10094
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Symfónia č. 3 SYMFÓNIA Č. 3
  1962 LP – Supraphon DV 5977
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia

Ocenenia

 • Zápis do Zlatej knihy SOZA
  2005
  – in memoriam
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1964 za dielo Koncert pre sláčiky op. 35

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 5 op. 58
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
  30. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 5 op. 58
  20. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto
 • Dezider Kardoš: Filharmonický koncert op. 57
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
  1. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Dezider Kardoš: Bratislavská predohra op. 52
  19. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
  3. 12.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Dezider Kardoš: Sinfonietta domestica op. 50
  pre veľký symfonický orchester
  6. 12.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
 • Dezider Kardoš: Októbrové poémy op. 48
  pre veľký miešaný zbor a cappella
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
  21. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Dezider Kardoš: Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46
  24. 3.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Tri východoslovenské impresie op. 42c
  25. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 6 op. 45
  11. 12.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Spevy o živote op. 44
  Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka
  5. 12.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Viktória Stracenská (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
  5. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  30. 10.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 5 op. 37
  22. 4.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Prahe, Alois Klíma (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre sláčiky op. 35
  1. 10.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33
  5. 10.
  1961
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
  29. 10.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30
  12. 6.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavská jar, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28
  23. 3.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  4. 4.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Dezider Kardoš: Elevazioni per organo da concerte op. 39a
  3. 1967 Prvé uvedenie v zahraničí
  Vroclav, PL
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30
  31. 5.
  1958
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Praha, CZ
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
  21. 9.
  2011
  Významné uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Stanisław Winiarczyk (dir.), Varšavská komorná filharmónia

Audio

 • Kardoš, Dezider: Koncert pre husle a orchester op. 51


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 10. 2018