Profil osobnosti

Foto: Alexander Moyzes Autor: Rastislav Polák

Alexander Moyzes

4. 9. 1906 Kláštor pod Znievom – 20. 11. 1984 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1925
maturita na reálnom gymnáziu v Prešove
1925 – 1928
Konzervatórium v Prahe (organ – Bedřich Wiedermann, kompozícia – Otakar Šín, inštrumentácia – Jaroslav Křička, hudobné formy – Karel Boleslav Jirák, dirigovanie – Otakar Ostrčil)
1928 – 1930
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)
1928 – 1948
pedagóg teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1941 premenovanej na Štátne konzervatórium)
1937 – 1948
šéf hudobného odboru v Čs. rozhlase v Bratislave
1948 – 1951
predseda slovenskej sekcie Československého zväzu skladateľov
1949 – 1978
profesor kompozície na VŠMU (1965 – 1971 rektor)
1949 – 1953
riaditeľ Slovenského hudobného fondu
1953
umelecký riaditeľ SĽUKu
1965 – 1971
rektor VŠMU
1969 – 1970
predseda Zväzu slovenských skladateľov

"Veľkosť Moyzesovho nadania, jeho profesionálne skladateľské školenie a jeho rozsiahla pedagogická činnosť (jeho žiakmi boli L. Holoubek, Š. Jurovský, D. Kardoš, A. Očenáš, T. Frešo, I. Hrušovský, L. Burlas, I. Parík, J. Sixta, J. Hatrík, I. Konečný, I. Bázlik, B. Hronec, V. Kovář, V. Patejdl, P. Breiner, a N. Donátová) ho postavili do úlohy zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej hudobnej kultúry (popri E. Suchoňovi a J. Cikkerovi). Vo fáze umeleckého dozrievania bol pre neho rozhodujúci vplyv neskororomanticko a impresionisticky orientovanej českej moderny, predovšetkým V. Nováka. V 20. a 30. rokoch experimentoval pod vplyvom Parížskej šestky a I. Stravinského na ploche menších útvarov s antiromantickými, „civilnými“ postupmi (Vest-pocket suita) a prvkami džezu (Divertimento, Jazzová sonáta, Fox etuda). Paralelne s týmto smerom, ktorý čoskoro opustil, však komponoval už i rozsiahlejšie diela (Symfónia č. 1 a č. 2), kde v rámci tradičných foriem výstavby pracoval so silne chromatickým tónovým materiálom, ktorý podľa vzoru V. Nováka rozširoval o sublimované elementy slovenskej ľudovej hudby (najmä jej staršej, modálnej vrstvy). Pre jeho osobitý hudobný štýl, ktorý sa v celom priebehu jeho tvorivého života najplnšie prejavoval v jeho symfonickej a komornej tvorbe, je príznačná majstrovská tematická práca, ktorá zakladá rozmanito riešenú, ale vždy konzistentnú a pútavú teleologickú výstavbu veľkých hudobných plôch, pričom v cyklických skladbách hudobné témy často necháva prechádzať z jednej časti do druhej. Pokiaľ ide o výraz, sú pre Moyzesa, podobne ako pre D. Šostakoviča, príznačné dve polohy: epická šírka spojená s rozvíjaním mohutných gradácií a existenciálne hlboká, nezriedka bolestná meditácia (napr. v Largu Symfónie č. 7, venovanej pamiatke skladateľovej dcéry). Výraznou spoločnou črtou oboch polôh je objektivizujúca mužnosť, ktorá dodáva presvedčivosť i pátosu Moyzesových symfónií. V poslednom tvorivom období sa v jeho hudbe v zvýšenej miere uplatnili archaizujúce prvky v spojení s klasickou čistotou a prehľadnosťou hudobnej architektúry (Partita na poctu majstra Pavla z Levoče). Jeho rozsiahla folkloristická tvorba siaha od prostých úprav ľudových piesní cez kompozície pre folklórne súbory (najmä SĽUK a Lúčnicu) až k orchestrálnym suitám s folklórnou inšpiráciou a koloritom (Váh; Tance z Pohronia; Tance z Gemera), pričom obzvlášť majstrovsky v nej rozvinul predovšetkým poetiku slovenských zbojníckych a lúčnych piesní."

(ZVARA, Vladimír: Alexander Moyzes. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 198 – 199.)

Diela

 • opera
 • Udatný kráľ op. 60

  Opera
  1965–1966 TEXT: autor podľa J. Hollého
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Žena (s), Svätopluk (br), Slavomír (t), Milín (br), Všeslav (b), 1. a 2. vojak (t), Zvestoň (t), Karolman (b), Britwald (t), Wilfríd (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • symfonický orchester
 • Suita z hudby k filmu “Mladé srdcia” pre symfonický orchester

  8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)

  pre veľký orchester
  1928–1929 1928–1929, rev. 1936, 41'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfonická ouvertúra op. 10

  pre veľký orchester
  1929 15'
  OBSADENIE: orch
 • Slávnostný pochod op. 13/4

  1931 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 a mol, op. 16

  pre veľký orchester
  1932 1932, rev. 1941, 37'
  VYDAVATEĽ: Simrock Leipzig, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Concertino (pôv. op. 18)

  (rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský, 1995)
  1933 1933, rev. 1941, 20'
  OBSADENIE: orch
 • Jánošíkovi chlapci op. 21

  Predohra pre malý (symfonický) orchester
  1934 1934, rev. 1941, 8'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Nikola Šuhaj op. 22

  Dramatická ouvertúra pre veľký orchester
  1934 20'
  OBSADENIE: orch
 • Suita z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi op. 20

  1935 28'
  OBSADENIE: orch
 • Váh op. 26

  1935 OBSADENIE: orch
 • Tri skice o Bratislave op. 29

  1935–1936 21'
  OBSADENIE: orch
 • Malá serenáda op. 32

  pre malý orchester
  1937 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Kyrie – Gloria

  1940 OBSADENIE: orch
 • Jánošík op. 21/a

  Predohra k zbojníckej hre pre veľký orchester
  1941 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 3 B dur, op. 17b

  "Malá symfónia"
  1942 24'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Dolu Váhom, op. 26

  Suita pre veľký orchester
  1945 23' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

  pre veľký orchester
  1947 1947, rev. 1957, 41'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 5 F dur, op. 39

  Podľa odkazu drahého otca
  1947–1948 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Tanečné hry dievčat op. 42

  1949 OBSADENIE: orch
 • Zbojnícky tanec op. 42

  Nad vatrou s valaškami
  1949 4' 45''
  OBSADENIE: orch
 • Tance z Pohronia, op. 43

  pre veľký orchester
  1950 31' 18''
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 6 E dur, op. 45

  "Pionierska"
  1950–1951 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Za vlasť, za mier! op. 47/c

  Symfonický pochod pre veľký orchester
  1951 6'
  OBSADENIE: orch
 • Februárová, op. 48

  Predohra pre veľký orchester
  1952 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: orch
 • Cepíkový tanec op. 44

  1953 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 7, op. 50

  pre veľký orchester
  1954–1955 41' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: orch
 • Tance z Gemera op. 51

  Suita pre veľký orchester
  1955 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Predohra pre veľký orchester

  1967 OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 8, op. 64

  pre veľký orchester
  1968–1969 30'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
 • Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

  1969 1969 , rev. 1969, 1970, 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf/org/orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Symfónia č. 9, op. 69

  pre veľký orchester
  1970–1971 33'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Vatry na horách op. 71

  1971 26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Stráž domova op. 70

  1972 8' 10''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Hudba žene op. 74

  Symfonická štúdia pre veľký orchester
  1975 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Povesť o Jánošíkovi

  Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76
  1976 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 10, op. 77

  pre veľký orchester
  1977–1978 32' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 11, op. 79

  pre veľký orchester
  1978 38'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Slávnostný pochod

  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf/orch
 • Symfónia č. 12, op. 83

  pre veľký orchester
  1983 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Atlantis

  Pochod pre dychový orchester
  1929 OBSADENIE: orch/fiati
 • Divertimento op. 11

  pre malý orchester
  1930 OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, cel, pf, bat, archi
 • Pochod vojenskej školy op. 13 č. 1

  pre dychový orchester
  1930 OBSADENIE: fiati
 • Pochod op. 13 č. 2

  1931 OBSADENIE: fiati/pf/archi
 • Weekend - ahoj!

  1933 OBSADENIE: orch
 • Sonatina giocosa op. 57

  pre komorný orchester
  1962 20'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: archi, cmb
 • dychový orchester
 • Apollo op. 13 č. 3

  pre dychový orchester
  1929 OBSADENIE: fiati
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Demontáž (Sinfonia cantata) op. 12

  1930–1932 TEXT: Ján Rob-Poničan
  OBSADENIE: t, CM, orch
 • Na horách spievajú... op. 15

  1933 8' 10''
  VYDAVATEĽ: Universal Edition Viedeň
  OBSADENIE: vv, orch
 • Hájnikova žena op. 27

  1936 25'
 • Slovenské ľudové piesne op. 36

  1940 OBSADENIE: vb, CB, orch
 • Sinfonia da chiesa op. 36

  1941–1942 OBSADENIE: orch, s, t, b, CM, org
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Hore dedinou op. 31

  Ľudové piesne pre soprán, tenor, bas a malý orchester
  1937 8'
  OBSADENIE: s, t, b, orch
 • Spievajú, hrajú, tancujú… op. 33

  Východoslovenské ľudové piesne zo zbierky Karola Plicku
  1938 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Suita z hudby k rozhlasovej hre o M. R. Štefánikovi

  1934 25'
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Svätopluk op. 25

  Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester
  1935 TEXT: Ľ. Zúbek a autor, podľa J. Hollého
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Znejú piesne na chotári op. 40

  Suita pre soprán, tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  1948 43'
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Chceme mier! op. 46

  Ľudová kantáta
  1951 12'
  OBSADENIE: orch, s, t, CM
 • Baladická kantáta, op. 55

  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana
  1960 27' 30''
  TEXT: Ján Poničan
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Slávnostné vatry op. 5

  1928 8'
  TEXT: Š. Gmitro
  OBSADENIE: CM, orch
 • Náš prápor veje

  Pochod pre zbor a orchester
  1933 TEXT: V. Roy
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: CM, orch/v, pf
 • Naša pieseň op. 43

  1949 5'
  TEXT: F. Kráľ
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester op. posthum

  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester
  1933 1933, rev. 1941, 14' 30
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, tp, archi
 • Koncert pre husle a orchester op. 53

  1957–1958 30' 50''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch
  Ikona audio
 • Koncert pre flautu a orchester op. 61

  1966–1967 20' 20''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Panton
  OBSADENIE: fl, orch: 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, trg, tpc, pti, cel, ar, archi
 • Musica Istropolitana op. 73

  Koncertantná predohra pre komorný orchester
  1974 7'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, archi, cmb
 • inštrumentálne komorné diela
 • Slávnostné fanfáry Československého rozhlasu

  1937
 • Znelka päťročnice

  1948 OBSADENIE: 6tr, bat
 • sólový nástroj
 • Lutnová predohra

  1937 6'
  OBSADENIE: lut
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sedem klavírnych skladieb, op. 2a

  1926–1927 1926–1927, rev. 1929
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta e mol, op. 2

  pre klavír
  1926–1927 1926–1927, rev. 1942, 19' 40''
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Dve fúgy

  pre klavír, pôv. op. 4
  1927 OBSADENIE: pf
 • Dve štúdie vo forme Prelúdia a Fúgy

  pre klavír
  1927 1927, rev. 1970
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Charleston

  pre klavír
  1927 OBSADENIE: pf
 • Slow fox

  pre klavír
  1927 OBSADENIE: pf
 • Adagio op. 2/2

  1929 6'
  OBSADENIE: pf
 • Divertimento op. 11

  pre klavír
  1930 11' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudební Matice Umělecké besedy Praha, Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • O Martičke (pôv. op. 11)

  pre klavír
  1930 OBSADENIE: pf
 • Sandy waltz (pôv. op. 14 č. 3)

  1932 6'
  OBSADENIE: pf (v, pf; 2pf; orch)
 • Fox etuda op. 14 č. 1

  pre klavír
  1935 5'
  OBSADENIE: pf
 • Impromptu op. 14 č. 3

  pre klavír
  1935 5'
  OBSADENIE: pf
 • Suita, op. 5

  pre klavír (nedokončené)
  1942 OBSADENIE: pf
 • Buchom s osekanci

  z Tancov z Gemera op. 51
  1955 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf4m
 • Zbojnícka rapsódia op. 52

  pre klavír
  1957 15' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Vest-pocket suite op. 6

  1928 OBSADENIE: vn, pf
 • Poetická suita op. 35

  pre husle a klavír
  1940 18' 19''
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Duettino

  pre husle a klavír
  1960 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63

  pre husle a klavír
  1967–1968 12'
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína op. 75

  pre flautu a gitaru
  1975 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • dva klavíry
 • Jazzová sonáta op. 14 č. 2

  pre dva klavíry
  1930 1930, rev. 1971, 10' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Malé trio op. 58

  1962 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Chodníčkami

  1981 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Vznešený tanec op. 1

  3' 15''
  OBSADENIE: vn, vl, vc, vn
 • Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7

  1929 1929, rev. 1942
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66

  1969 15'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83

  1981 16' 10''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

  "Venované kvartetu môjho mena"
  1983 22' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto B dur, op. 17a

  1933 20'
  VYDAVATEĽ: Simrock, Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • osem nástrojov
 • Komorná suita (pôv. op. 11)

  1930 OBSADENIE: fl, cl, sxa, fg, vn, vl, vc, bat
 • 10–15 nástrojov
 • Matičné slávnostné fanfáry

  1969 OBSADENIE: 3tr, 4cr, 3tn, tu, tp
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Šesť ľudových piesní op. 32

  pre bas, flautu a klavír
  1938 8'
  OBSADENIE: b, fl, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Ave Maria

  1926 1926, rev. 1980, 2'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, org (s/t, org, archi)
 • Farby na palete op. 5

  1928 10'
  TEXT: L. Novomeský
  VYDAVATEĽ: Eugen Molnár Bratislava
  OBSADENIE: v, pf
 • Dvanásť ľudových piesní zo Šariša op. 9

  1929 VYDAVATEĽ: Hudební matice Umělecké besedy Praha
  OBSADENIE: v, pf
 • Piesne veľkej lásky

  1930 16'
  TEXT: B. Polách, Žalman
  OBSADENIE: v, pf
 • Cesta op. 19

  Cyklus piesní pre vyšší hlas a orchester
  1933 1933, rev. 1943, 12'
  TEXT: L. Novomeský
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s/t, orch/pf
 • Štyri kone vrané

  1937 2'
  OBSADENIE: v, pf
 • Štyri slovenské ľudové piesne z Juhoslávie

  1938 7'
  VYDAVATEĽ: J. Geryk, SHD
  OBSADENIE: v, pf
 • Kto pán pod Poľanou

  1941 3'
  TEXT: E. Rusko
  OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské ľudové piesne

  1958 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: v, pf
 • V jeseni op. 56

  Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)
  1960 13' 58''
  TEXT: J. Kostra
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: ms, pf/orch
 • Dve piesne

  na slová Jána Smreka pre vyšší hlas a klavír (orchester)
  1962 6'
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Ranná rosa op. 59

  Cyklus piesní na básne Vojtecha Mihálika pre mezzosoprán a klavír (orchester)
  1963 8' 23''
  TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: ms, pf/orch
 • inštruktívne
 • Detské pesničky op. 13

  1931 8'
  TEXT: Ľudmila Podjavorinská
  VYDAVATEĽ: Hudební matice Umělecké besedy Praha
  OBSADENIE: v, pf
 • Našim deťom

  1943
 • Štyria hudci op. 57

  12 prednesových skladieb pre štúdium hry v sláčikovom kvartete
  1961 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír

  1979
 • Hráme v našom orchestri op. 81

  Päť skladieb na námety ľudových piesní pre štúdium súhry v sláčikovom orchestri
  1980 OBSADENIE: archi
 • hudba pre divadlo
 • Najdúch

  2'
 • ja + ja + ja = Ja op. 14 č. 2

  1932 TEXT: podľa Nikolaja Nikolajeviča Jevreinova
  OBSADENIE: orch
 • Rozprávka zimného večera op. 24

  1935 30'
  TEXT: W. Shakespeare
  OBSADENIE: vv, CF, orch
 • úpravy folklóru
 • Dve pochodové piesne

  VYDAVATEĽ: SHV
 • Hory, hory, čierne hory

  3' 40''
 • Na Liptove

  11' 30''
 • Omilienci chodia

  2' 19''
 • Spievajže si, spievaj

  5' 10''
 • Myjavský tanec

  pre klavír
  1935 3'
  OBSADENIE: pf
 • Ľudové piesne a tance zo zbierky Anny Szirmay–Keczerovej op. 28

  pre spev, flautu, husle a gitaru
  1936 7' 30''
  OBSADENIE: v, vn, fl, gui
 • Hudba k prvému programu SĽUK-u op. 42

  1949 VYDAVATEĽ: SVKL, SHN, Supraphon
 • Piesne od Zvolena

  1949 OBSADENIE: CM, orch
 • Veselica op. 42

  1949 3'
  TEXT: Vlado Húska
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: CM, orch
 • Po robote pri muzike op. 44

  1950
 • V hore so sekerami op. 44

  1950
 • Hukostav si postavíme op. 47

  1951 3'
  TEXT: J. Tréger
 • Brigádnicka častuška

  1952 6'
 • Detvianska veselica op. 42

  1952 3'
 • Piesne z Detvy op. 44

  pre barytón, miešaný zbor a orchester
  1952 10'
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Tanec starého Fedorčáka

  1952
 • Valaský tanec op. 44

  pre veľký orchester
  1952 4'
  OBSADENIE: orch
 • Zbojnícke piesne op. 44

  pre mužský zbor a orchester
  1953 11'
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Ľúbostné piesne op. 44

  1954 6'
  OBSADENIE: CF/CM, orch
 • Tance z Čierneho Balogu op. 44

  1954 8'
  OBSADENIE: orch
 • Banícke piesne op. 49

  1956 4'
  VYDAVATEĽ: Slov. dom ĽUT
  OBSADENIE: CM
 • Jarná voda

  1956 7'
  OBSADENIE: orch
 • Pod naším Kriváňom

  Tanečný obraz podľa choreografie Š. Nosáľa
  1956–1957 16'
  OBSADENIE: CF, orch
 • Ej, hory, hory

  1958 6'
  OBSADENIE: t, CMa, orch
 • Krádež z družstevného

  1958
 • Piesne z Detvy op. 56

  1960 7' 30''
 • Ej, co to Bože, za strom

  1961 3' 45''
 • Pieseň o Dunaji

  1962 7' 40''
 • Kohútik spod Javoriny

  1963 8'
 • Ej, dolina, dolina op. 80a

  1980 9'
 • Svadobné piesne a tance op. 85

  1980 1980, rev. 1984
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Cos' Janoško

  1' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Desať ľudových piesní

  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf
 • Dve piesne zo Záhoria

  2' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Ej, volari, volari

  VYDAVATEĽ: Nakl. V. Haizera
  OBSADENIE: CM
 • Ej, zalužicke poľo

  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Jánske piesne

  OBSADENIE: CM
 • Pieseň mieru

  OBSADENIE: CF, t, pf (?)
 • Sanctus

 • Šumná čerešenka

  OBSADENIE: CM
 • Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír

 • Včera večar na vaľale

  OBSADENIE: CB
 • Zahučalo v našom poli op. 3/1

  1924 1924, rev. 1966
  TEXT: J. Ferenčík
  OBSADENIE: CM
 • Miesto venca op. 1

  tri mužské zbory
  1924–1925 1924–1925, rev. 1942, 21'
  TEXT: S. Hurban Vajanský, E. B. Lukáč, M. Rázus
  VYDAVATEĽ: J. Geryk
  OBSADENIE: CMa
 • Tri miešané zbory

  1924–1933 1924–1933, rev. 1967, 8' 15''
  OBSADENIE: CM
 • Hory, hory zelené

  1926–1927 OBSADENIE: CM
 • Štidiri, štidiri

  1926–1927 OBSADENIE: CM
 • Umrem, umrem

  1926–1927 3'
  OBSADENIE: CM
 • Anička dušička

  1926/1927 3'
  OBSADENIE: CM
 • Dva zbory op. 3

  1930 10'
  OBSADENIE: CM
 • Jaro (pôv. op.19a)

  1933 2' 20''
  TEXT: J. L. Bella
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Pozdravenie prijmi op. 19b

  1936 3'
  TEXT: E. B. Lukáč
  OBSADENIE: CM
 • Suita zo scénickej hudby Messer Leonardo

  1936 20'
 • Pltník (pôv. op. 19/c)

  1937 7'
  TEXT: S. Hurban-Vajanský
  OBSADENIE: CMa
 • Krásna, krásna

  1938 1938 , rev. 1977, 3' 30''
  OBSADENIE: CB (CB, pf)
 • Už sme žitko dožali

  1942 15'
  OBSADENIE: CF
 • Či organy hrajú op. 37

  1947 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: SHV, ŠHV
  OBSADENIE: CMa, CF, CM
 • Spevy mládencov

  1947 9' 50''
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: CMa
 • Korunovanie

  1948 6'
  TEXT: E. B. Lukáč
  OBSADENIE: CM
 • Pieseň pracujúcich op. 42

  1949 12'
  TEXT: V. Húska
  VYDAVATEĽ: Státní hudební vydavatelství, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, CMa, CF/CB
 • Trávnice op. 42

  pre ženský zbor
  1949 VYDAVATEĽ: Hudobný fond, SHV
  OBSADENIE: CF
 • Bude jar op. 44

  1950 6'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Bešovianske dziefky

  1952 5'
  OBSADENIE: CMa
 • Farali haviare

  z hudby k filmu Mladé srdcia op.49
  1952 5'
  OBSADENIE: CMa
 • Čo sa stalo?

  1955 10'
  VYDAVATEĽ: Slov. ústredie ĽUT
  OBSADENIE: CM
 • Nad belčovom

  1956 5'
  VYDAVATEĽ: Slov. dom ĽUT
  OBSADENIE: CF/CB
 • Ej, kade ja chodieval

  1957 2' 30''
  OBSADENIE: CM
 • Ty krásna zem op. 54

  1958 7'
  TEXT: J. Rob-Poničan
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Mladosť sveta

  1963 4'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Boli by ma zabili

  1965 2'
  OBSADENIE: VB
 • Ej, hora, hora

  1965 1965, rev. 1968, 3'
  OBSADENIE: CB
 • Karička čertova

  1965 2'
 • Na Kráľovej holi

  1965 1965, rev. 1979, 4'
  OBSADENIE: CB (CB, pf)
 • Koledy op. 62

  pre miešaný zbor
  1966 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Červené jabĺčko

  1967 2'
  OBSADENIE: CB
 • Ej, točí sa mi, točí

  1967 6'
 • Hej, hore háj

  1967 3'
  OBSADENIE: CB
 • Niže veľkej lúky

  1967 VYDAVATEĽ: SHV
 • Pieseň šťastných detí

  1967 3'
 • Už je slúnko z tej hory ven

  1967
 • Aj, hora

  1968 3'
  OBSADENIE: CB
 • Bol by ten Jánošík

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Cipuška

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Hej, slniečko horúce

  1968 3'
  OBSADENIE: CB
 • K horám

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Kde orali

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Kolo nás

  1968 3'
  OBSADENIE: CB
 • Milá moja

  1968 OBSADENIE: CB
 • Poľana, poľana

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Zelený je pastrnôčik

  1968 2'
  OBSADENIE: CB
 • Pesničky op. 72

  1974 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Ráno

  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB/CF, pf/orch
 • Zbojnícky madrigal

  Madrigal na zbojnícke motívy z ľudovej poézie
  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/CB
 • Múj vjeneček

  1978 6'
  OBSADENIE: CM
 • Vjeneček zelený

  1978 OBSADENIE: CB
 • Po valašsky od zeme

  1979 3'
  OBSADENIE: CB, pf
 • Tri panenky

  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • úpravy
 • E. Suchoň: Páslo dievča pávy

 • Fr. Corbinia Rother: Hirtenmesse op. 3

 • M. Moyzes: Spomienka

  3'
  OBSADENIE: CM
 • M. Moyzes: Stabat Mater

  3' 20''
  OBSADENIE: CM
 • M. Moyzes: Tri bagately

  OBSADENIE: cr, pf
 • J. S. Bach: Francúzska suita č. 1 d mol

  pre sláčikový orchester
  1938 OBSADENIE: archi
 • M. Moyzes: Naše Slovensko

  Slávnostná predohra podľa predlohy Organového prelúdia Mikuláša Moyzesa
  1938 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, flp, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu, tp, pt, gc, tpc, ar, archi
 • M. Moyzes: Prelúdium C dur

  1938 OBSADENIE: org
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga b mol č. 22

  1940 OBSADENIE: orch
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga es mol č. 8

  1940 13'
  OBSADENIE: orch
 • V. Novák: Zbojnícka sonatína

  1940 16'
  OBSADENIE: orch
 • Kto za pravdu horí

  1941 1'
  OBSADENIE: CM, orch
 • M. Schneider-Trnavský: Štyri vianočné koledy

  1941 4' 30''
  OBSADENIE: CB, org
 • V. Novák: Vianočná sonatína

  1943 14'
  OBSADENIE: orch
 • M. Moyzes: Canossa

  1944 8'
  OBSADENIE: CMa
 • M. Moyzes: Ctibor

  Balada pre tenor a veľký orchester
  1944 OBSADENIE: t, orch
 • M. Moyzes: Tri ženské zbory

  1944 18'
  OBSADENIE: CF
 • M. Moyzes: Sonatína pre klavír op. 32

  1947 20'
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: pf
 • V. Novák: Písně zimních nocí op. 30

  1947–1949 20'
 • M. Moyzes: Malá vrchovská symfónia

  upravená ako Symfónia č. 5 op. 39
  1948 OBSADENIE: orch
 • B. Frodschus: My ľudia v modrých blúzach

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • M. Moyzes: Missa solemnis op. 65

  1968/1969 35'
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, org, orch
 • M. Moyzes: Z organového zápisníka

  Štyri skladby vo forme sonáty pre organ
  1970 20'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: org
 • M. Moyzes: Dychové kvinteto F dur

  1972 OBSADENIE: ob, cl, fg, + fl + cr
 • M. Moyzes: Scherzo

  1972 OBSADENIE: orch
 • M. Moyzes: Tri piesne

  1972 OBSADENIE: v, pf
 • zborové
 • Santa Helena

 • Devín, milý Devín

  1934 1' 40''
  TEXT: Ľ. Štúr
  OBSADENIE: CM, CMa (CM/CMa, orch)
 • Balada

  Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského
  1940 1940, rev. 1977, 5' 30''
  TEXT: Svetozár Hurban-Vajanský
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/CM
 • K ľudu…

  1949 3'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: ŠHV, Matica slovenská
  OBSADENIE: CF/CB
 • Pieseň milicionárov

  1972 3'
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CMa
 • miešaný zbor
 • V jaseni op. 3 č. 2

  1927 TEXT: E. B. Lukáč
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Tatrám

  1976 TEXT: V. Soukup
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Bojovníci lidu

  1974 4'
  TEXT: S. K. Neumann
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • zbor a klavír
 • Tri dvojspevy op. 26

  pre detské hlasy a klavír
  1935 6'
  TEXT: Mária Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Jozef Závodský, SHV
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Sokrates

  (frag.)
  1937 OBSADENIE: CM, pf
 • hudba pre rozhlas
 • Herodes a Herodias

  OBSADENIE: R
 • Sokrates

  1933 15'
  OBSADENIE: R
 • Ľudovít Štúr, op. 23

  1934 30'
  TEXT: Ľ. Zúbek
  OBSADENIE: spk, CM, orch
 • Milan Rastislav Štefánik op. 20/a

  1934 OBSADENIE: R
 • Hájnikova žena

  1936 30'
  OBSADENIE: R
 • Messer Leonardo op. 30

  1936 20'
  OBSADENIE: R
 • Meteor

  1936 25'
  OBSADENIE: R
 • Ouvertura k Hájnikovej žene op. 31

  1936 OBSADENIE: R
 • hudba k filmu
 • Ján Borodáč (V. Kubenko, V. Pavlovič)

  1955
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Žatva, op. 34

  1942 15'
  RÉŽIA: J. Filkorn
 • Oživená hlina, op. 41

  1948 15'
  RÉŽIA: Karol Skřipský
 • Na hornom toku

  1958 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • dlhometrážny hraný film
 • Milan Rastislav Štefánik op. 20

  1934 RÉŽIA: Jan Sviták
 • Mladé srdcia op. 49

  1952 40'
  RÉŽIA: V. Kubásek

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983
 • BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes
  1956 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 64-67
 • ČERBOVÁ, Zuzana: Alexander Moyzes: Sonáta e-mol, op. 2 pre klavír. Problematika pramennej základne
  2017 Hudební věda roč. 54, 2017, č. 1, s. 71–88
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988, s. 30–31, 126–129
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Estetické predstavy Alexandra Moyzesa a ich význam v 30. rokoch
  1985 Zrod a vývoj slovenskej hudobnej moderny (zborník z konferencie BHS 1983), Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1985, s. 42–45
 • BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny
  1980 Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918–1939) (zborník z konferencie BHS 1977), Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1980, s. 17–21
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 163–189
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 15–40
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019
  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Operný koncert mladých ruských sólistov na záver festivalu Allegretto Žilina
  2019 In: operaslovakia.sk/operny-koncert-mladych-ruskych-solistov-na-zaver-festivalu-allegretto-zilina/?fbclid=iwar1v4vi0x4dlzw-2jku966pojegbr3ie40v1re4fob1s_osllh0vzj4e1uw
  Operaslovakia 2019
 • HILBERTOVÁ, Martina: Dokázali zakázať aj skladbu, v ktorej nie je ani jedno slovo. Filharmónia hrala z trezoru
  2019 In: kultura.sme.sk/c/22263486/dokazali-zakazat-aj-skladbu-v-ktorej-nie-je-ani-jedno-slovo-filharmonia-hrala-z-trezoru.html
  Sme - Kultúra 2019
 • ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 57
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 28
 • JANOVSKÝ, Andrej: Pocta Alexandrovi Moyzesovi
  2017 TATRY 2017, č. 1, s. 30
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8–9
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Klavírna sonáta na Slovensku
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8
 • (red): Spomienka na Alexandra Moyzesa
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 12
 • BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51–52
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie
  Jubilanti
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar
  Komorné koncerty
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 7–8
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7, 9
 • HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 11
 • KOLÁŘ, Robert: SF 65
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti
  Cappella Istropolitana
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 14
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8
 • ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály
  2006 (18. 12.) .týždeň 2006 (18. 12.), č. 51-52, s. 86–89
 • HATRÍK, Juraj: Con brio... ako malá arcimboldovská skica Alexandra Moyzesa, môjho učiteľa
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 44
 • CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11–12, s. 43–46
 • ŠUBA, Andrej: Moyzesova hudba je univerzálna (rozhovor s P. Breinerom)
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 46
 • SUCHOŇ, Eugen: Môj priateľ a spolubojovník. In memoriam národný umelec Alexander Moyzes
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 24, s. 5
 • ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Gramorecenzia : Alexander Moyzes
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 15, s. 5
 • -r-: Tibor Gašparek hovorí o novej skladbe A. Moyzesa
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 4, s. 158–159
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4/31
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 133–137
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír, op. 35
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 228–232
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dolu Váhom, suita pre symfonický orchester, op. 26
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 149–153
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 142–148
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Jazzová sonáta pre dva klavíry, op. 14/2
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 138–142
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 1, s. 12–15, 22
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 1-2, s. 18–20
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 16–19
 • CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1-2, s. 16–18
 • BERGER, Igor: Alexander Moyzes: 4. sláčikové kvarteto
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 17, s. 4
 • BERGER, Igor: Alexander Moyzes: Symfónia č. 12 pre veľký orchester, op. 83
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 15, s. 3
 • BERGER, Igor: Alexander Moyzes: 3. sláčikové kvarteto, dielo 83
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 7, s. 3
 • HATRÍK, Juraj: X. a XI. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 25, s. 5
 • HATRÍK, Juraj: X. a XI. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 23, s. 5
 • -k-: Alexander Moyzes: Vatry na horách – symfonická suita, op. 71
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 20, s. 5
 • KAMENICKÝ, Juraj: Alexander Moyzes: IX. symfónia
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 11, s. 3, 7
 • BURLAS, Ladislav: Baladická kantáta, 55. dielo Alexandra Moyzesa
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 9, s. 430–434
 • BURLAS, Ladislav: Husľový koncert Alexandra Moyzesa
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 6, s. 236–239

Diskografia

 • Foto: Štyria hudci ŠTYRIA HUDCI
  2019 CD – Pavian Records
  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  6. Alexander Albrecht: Scherzo
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Richard Šveda, Róbert Pechanec : Songs RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS
  2016 CD – Viva Musica! records 1801-009-2
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Néo-Classicisme NÉO-CLASSICISME
  2015 CD – Hevhetia HV 0095-2-331
  1. Alfredo Casella: Pupazzetti Op. 27c
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 7
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Georges Auric: Malborough s’en va-t-en guerre
   Quasars Ensemble
  4. Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine H. 161
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Quasars Ensemble
  6. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexandre Tansman: Septet
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Vzlietli orli vysoko VZLIETLI ORLI VYSOKO
  2015 DVD – Harmonia Seraphica
  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom
   Juraj Sarvaš (spk)
  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba
   Marián Hrdina (b)
  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok
   Juraj Sarvaš (spk)
  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Janko Kráľ: Orol
   Juraj Sarvaš (spk)
  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie
   Juraj Sarvaš (spk)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Andrej Sládkovič: Marína
   Juraj Sarvaš (spk)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869
   Juraj Sarvaš (spk)
  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko
   Juraj Sarvaš (spk)
  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Slovak Violin Concertos SLOVAK VIOLIN CONCERTOS
  2013 CD – Hudobný fond SF 00732131
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Goldstone & Clemmow – The Jazz Age for Piano Duo GOLDSTONE & CLEMMOW – THE JAZZ AGE FOR PIANO DUO
  2010 CD – Divine Art dda25089
  1. George Gershwin: Američan v Paríži (verzia pre 2 klavíry)
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  2. Edward Burlingame Hill: Jazzové štúdie pre 2 klavíry
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  3. Darius Milhaud: La Creation du monde, Op. 81 (verzia pre 2 klavíry)
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  4. Alexander Moyzes: Jazzová sonáta op. 14 č. 2
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  5. Matyas Seiber: Easy Dances
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  6. Hoagy Carmichael: Star Dust (arr. L. Merkur)
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
  7. George Gershwin: Girl Crazy, Act I: Embraceable You (arr. M. Whitney and P. Grainger)
   Anthony Goldstone (pf), Caroline Clemmow (pf)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0014-2-031
  1. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  4. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
   Slovenská filharmónia, Christoph Campestrini (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Adorations
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Duo Cordefiato – Pictures DUO CORDEFIATO – PICTURES
  2005 CD – P. S. Publisher R72 0002-2-131
  1. Jean Sibelius: Romanssi, Op. 78/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  2. Jean Sibelius: Rondino, Op. 81/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  3. Robert Beaser: Mountain songs
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  4. Dušan Bogdanović: Prelude
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  5. Alexander Moyzes: Sonatína op. 75
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  6. Manuel de Falla: Canciones populares españolas
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  7. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  8. Dušan Martinček: Charleston
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 11 and 12 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 11 AND 12
  2002 CD – Marco Polo 8.225093
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 11, op. 79
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 5 and 6 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 5 AND 6
  2001 CD – Marco Polo 8.225090
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 5 F dur, op. 39
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 7 and 8 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 7 AND 8
  2001 CD – Marco Polo 8.225091
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
   Ladislav Slovák (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 9 and 10 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 9 AND 10
  2001 CD – Marco Polo 8.225092
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 10, op. 77
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos 1 and 2 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS 1 AND 2
  2000 CD – Marco Polo 8.225088
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 3 and 4 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 3 AND 4
  2000 CD – Marco Polo 8.225089
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 3 B dur, op. 17b
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Remember the Thirties REMEMBER THE THIRTIES
  2000 CD – Slovak Radio Records RB 0227-2031
  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur
   Istropolis Quintet
  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
   Istropolis Quintet
  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
   Istropolis Quintet
  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Istropolis Quintet
  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
   Istropolis Quintet
 • Foto: A. Moyzes: Partita in Honour of Master Paul from Levoča A. MOYZES: PARTITA IN HONOUR OF MASTER PAUL FROM LEVOČA
  1996 CD – Opus 9125556-2931
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – The Complete Solo Piano Music ALEXANDER MOYZES – THE COMPLETE SOLO PIANO MUSIC
  1996 CD – Olympia OCD 346
  1. Alexander Moyzes: Zbojnícka rapsódia op. 52
   Anthony Goldstone (pf)
  2. Alexander Moyzes: Jazzová sonáta op. 14 č. 2
   Anthony Goldstone (pf4m), Caroline Clemmow (pf4m)
  3. Alexander Moyzes: Dve štúdie vo forme Prelúdia a Fúgy
   Anthony Goldstone (pf)
  4. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
   Anthony Goldstone (pf)
  5. Alexander Moyzes: Sonáta e mol, op. 2
   Anthony Goldstone (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS
  1996 CD – Opus 912569-2
  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes: String Quartets Nos. 2-4 ALEXANDER MOYZES: STRING QUARTETS NOS. 2-4
  1992 CD – Opus 912388-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83
   Moyzesovo kvarteto
  3. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Alexander Moyzes: Gemer Dances, Down the River Vah, Pohronie Dances ALEXANDER MOYZES: GEMER DANCES, DOWN THE RIVER VAH, POHRONIE DANCES
  1989 CD – Marco Polo 8.223278
  1. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Dolu Váhom, op. 26
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Moyzes Quartet MOYZES QUARTET
  1988 LP – Opus 9311 1875
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Alexander Moyzes, Dezider Kardoš SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ
  1986 LP – Opus 9310 1634
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Miešaný zbor bratislavských učiteľov MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV
  1984 LP – Opus 9112 1530
  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Žitné pole
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  7. Hanuš Domanský: Klapancie
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  10. Georgij Sviridov: Belasý večer
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  11. Rodion Ščedrin : K vám, padlým
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  14. Spirituál: Oh, Lord
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
 • Foto: Ej, zapískaj, zaspievaj EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ
  1983 LP – Opus 9117 1434
  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy
   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1982 LP – Opus 9110 1290
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9111 0785
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Oto Ferenczy ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY
  1977 LP – Opus 9111 0500
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1976 LP – Opus 9111 0451
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Andrej Očenáš – Ján Cikker – Alexander Moyzes ANDREJ OČENÁŠ – JÁN CIKKER – ALEXANDER MOYZES
  1975 LP – Opus 9110 0344
  1. Andrej Očenáš: Plamene mája op. 45
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Epitaf
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1971 LP – Opus 90 10 0127
  1. Alexander Moyzes: Dolu Váhom, op. 26
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Oto Ferenczy, Alexander Moyzes, Šimon Jurovský OTO FERENCZY, ALEXANDER MOYZES, ŠIMON JUROVSKÝ
  1967 LP – Supraphon 0 11 0228
  1. Oto Ferenczy: Sonáta
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  2. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  3. Šimon Jurovský: Romanca
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
 • Foto: Sonatína pre 11 nástrojov – Sonatina giocosa – Simple ouverture SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE
  1966 LP – Supraphon SV 8328
  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Dušan Martinček: Simple overture
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Musica Nova BOHEMICA ET SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1965 LP – Supraphon SV 8312
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Bauer (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň ALEXANDER MOYZES, EUGEN SUCHOŇ
  1964 LP – Supraphon DV 6083
  1. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Taťána Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Drahomíra Tikalová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symfónia č. 4 Es dur op. 38 ALEXANDER MOYZES – SYMFÓNIA Č. 4 ES DUR OP. 38
  1963 LP – Supraphon DV 5947
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Jozef Kresánek, Alexander Moyzes JOZEF KRESÁNEK, ALEXANDER MOYZES
  1963 LP – Supraphon DV 6058
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – František Babušek ALEXANDER MOYZES – FRANTIŠEK BABUŠEK
  1957 LP – Supraphon DM 5469
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. František Babušek: Prelúdium op. 5
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
  pre veľký orchester
  25. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Moyzes, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum
  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester
  18. 2.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Alexander Moyzes: Ave Maria
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
  "Venované kvartetu môjho mena"
  28. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
  pre veľký orchester
  17. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83
  11. 11.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Alexander Moyzes: Balada
  Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)
 • Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi
  Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Alexander Moyzes: Sonatína op. 75
  pre flautu a gitaru
  12. 10.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
  Symfonická štúdia pre veľký orchester
  13. 5.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Carl Melles (dir.)
 • Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
  Koncertantná predohra pre komorný orchester
  11. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71
  20. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Alexander Moyzes: Stráž domova op. 70
  3. 5.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69
  pre veľký orchester
  26. 9.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
  pre husle a klavír
  3. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
 • Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
  23. 9.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Alexander Moyzes: Udatný kráľ op. 60
  Opera
  4. 11.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  28. 9.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
  Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)
  22. 2.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55
  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana
  6. 11.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Ty krásna zem op. 54
  21. 4.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  4. 12.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
  Suita pre veľký orchester
  29. 7.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťany, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
  pre veľký orchester
  23. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
  Predohra pre veľký orchester
  29. 5.
  1952
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45
  "Pionierska"
  4. 5.
  1951
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
  pre veľký orchester
  24. 5.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
  pre veľký orchester
  16. 1.
  1948
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, František Babušek (dir.)
 • Alexander Moyzes: Sonáta e mol, op. 2
  pre klavír
  1946 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16
  pre veľký orchester
  14. 3.
  1942
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Vincourek (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25
  Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester
  27. 10.
  1935
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  Scénická premiéra.
 • Alexander Moyzes: Svätopluk op. 25
  Scénická kantáta/rozhlasová opera pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester
  21. 3.
  1935
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK

  Rozhlasová premiéra.
 • Alexander Moyzes: Concertino (pôv. op. 18)
  (rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský, 1995)
  17. 11.
  1933
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16
  pre veľký orchester
  7. 3.
  1933
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Blahová-Bartošová (s), Karel Nedbal (dir.)
  Premiéra pôvodnej verzie so sopránovým sólom.
 • Alexander Moyzes: Demontáž (Sinfonia cantata) op. 12
  7. 2.
  1933
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Alexander Moyzes: Symfonická ouvertúra op. 10
  pre veľký orchester
  3. 12.
  1929
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
  pre veľký orchester
  11. 2.
  1929
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Oskar Nedbal (dir.)
 • Alexander Moyzes: Vest-pocket suite op. 6
  20. 11.
  1928
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Norbert Kubát (vn), M. Ráztokayová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
  pre veľký orchester
  24. 5.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
  Koncertantná predohra pre komorný orchester
  27. 5.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tarnów, PL
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  29. 5.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  10. 3.
  1959
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gent, BE
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
  pre veľký orchester
  13. 5.
  1956
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Praha, CZ
  INTERPRETI: Státní filharmonie Brno, Václav Jiráček (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
  pre veľký orchester
  6. 2.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšava, PL
  INTERPRETI: Varšavská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Nikola Šuhaj op. 22
  Dramatická ouvertúra pre veľký orchester
  8. 1.
  1936
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Česká filharmonie, Václav Talich (dir.)
 • Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
  Predohra pre malý (symfonický) orchester
  1936 Prvé uvedenie v zahraničí
  Stuttgart, DE
 • Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
  6. 9.
  1935
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ

Fotogaléria

 • Foto: Eugen Suchoň, Alexander Moyzes 1981 Eugen Suchoň, Alexander Moyzes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň 1981 Alexander Moyzes, Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Stretnutie s členmi Medzin. společnosti Vítžeslava Nováka 1981 Stretnutie s členmi Medzin. společnosti Vítžeslava Nováka
  Alexander Moyzes, Alojz Stuška

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Alexander Moyzes Alexander Moyzes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Elena Mešková
 • Foto: Alexander Moyzes Alexander Moyzes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Alexander Moyzes Alexander Moyzes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Tibor Gašparek a Alexander Moyzes Tibor Gašparek a Alexander Moyzes
  ... nad partitúrou Husľového koncertu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Ján Herec

Audio

 • Moyzes, Alexander: Koncert pre husle a orchester op.53


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 09. 2019