Profil osobnosti

Foto: František (Fraňo) Dostalík

František (Fraňo) Dostalík

27. 2. 1896 Málinec-Hámor – 14. 10. 1944 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1914
absolutórium učiteľského ústavu v Lučenci
1914 – 1922
pedagóg a organista v Prievidzi, Sebedraží, Martine a na gymnáziu v Banskej Bystrici
1919 – 1921
po vytvorení ČSR neukončené štúdium na brnianskom konzervatóriu (skladba a dirigovanie – Leoš Janáček)
1923 – 1927
pedagóg hudby a spevu na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule
1927 – 1944
pedagóg maďarského gymnázia a učiteľského ústavu v Bratislave

"Dostalíkovu ambíciu a sebavedomie presadiť sa ako skladateľ obmedzovala nedostatočná technická erudícia, nízka autokritickosť a malá trpezlivosť osvojiť si nevyhnutné základy profesionálnej kompozičnej prípravy. Podľa dobových kritík jeho hudbu charakterizovala formová neusporiadanosť a invenčná roztrieštenosť. Skladateľsky bol činný vo viacerých druhových okruhoch, popri vokálnej a komornej inštrumentálnej tvorbe sa pokúsil aj o operu (partitúru Radúza a Mahulieny zadal – s neúspešným výsledkom – do súťaže Čs. umeleckého klubu v New Yorku o pôvodnú slovenskú operu). Dostalík bol národne orientovaný skladateľ, pokúšal sa využiť slovenský piesňový folklór, vo vokálnych dielach zhudobňoval novšiu domácu poéziu (Vajanský, Hviezdoslav, Rázus, Braxatoris a najmä Krasko). Hoci nemal umelecko-tvorivé predpoklady pripojiť sa k iniciatíve nastupujúcej generácie slovenskej hudobnej moderny, s jej programovou orientáciou ho spájal záujem o novú hudbu, viac však rapsodický než systematický (napr. bratislavská prednáška A. Hábu ho motivovala k pokusom o tvorbu v mikrointervalovom systéme – zborové skladby Cantate dominum canticum novum, Slovensko moje – i k úsiliu skonštruovať štvrťtónové harmónium). Sústavnejší Dostalíkov vzťah k novej tvorbe dokumentujú zachované kritiky, glosy, recenzie (cca 200 príspevkov z rokov 1927–41), z ktorých vysvitá jeho nadšenie i porozumenie pre hudbu skladateľov 20. storočia, ktorá v medzivojnovom období zaznievala v Bratislave (L. Janáček, B. Bartók, I. Stravinskij, S. Prokofiev). Jeho rukopisné partitúry sa stratili, z tvorby (30 skladieb) sa zachovali len dva (vydané) zbory. To sťažuje objektívne a komplexné zhodnotenie Dostalíkovej kompozičnej aktivity. Bibliografické spracovanie jeho kritickej činnosti pripravil J. Potúček (1987)."

 

(CHALUPKA, Ľubomír: František (Fraňo) Dostalík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 82.)

Diela

 • opera
 • Radúz a Mahuliena op. 10

  1926 TEXT: J. Zeyer
 • Herodes a Herodias

  zamýšľané dielo TEXT: P. O. Hviezdoslav
 • opereta
 • Gim

  zamýšľané dielo
 • melodráma
 • Zakliata dcéra

  1927, frag. TEXT: ľud.
  OBSADENIE: spk, pf
 • Zuzanka Hraškovie

  1927, strat. TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: spk, pf
 • Na Bradle op. 16

  1928, strat. TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  OBSADENIE: spk, pf
 • Na úhoroch

  1929 OBSADENIE: spk, pf
 • Odkaz Pribinov

  1933, strat.
 • symfonický orchester
 • Bagatela op. 20

  1931, frag. OBSADENIE: orch
 • Symfónia

  frag., skica OBSADENIE: orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Tri skladby op. 5

  1924, zach. 3. časť OBSADENIE: pf
 • Štyri skladby op. 7

  1925, strat. OBSADENIE: pf
 • Tri dunajské bagately

  1927, strat. OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  1928, rev. 1940, strat. OBSADENIE: pf4m
 • Toccata

  frag. OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta č. 1 G-lýdická op. 1

  1923, strat. OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 2 D dur op. 8

  1925, zach. husľový part OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 3 op. 11

  1926, strat. OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 4 C dur op. 13

  1927 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 5 Dórická

  1929, zach. 1. časť OBSADENIE: vn, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Tri piesne

  1922 TEXT: I. Krasko
  OBSADENIE: v, pf
 • Vyznanie

  1922 TEXT: E. Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: v, pf
 • Dve piesne op. 3

  1922, zach. 1. pieseň TEXT: I. Krasko, I. Grebáč Orlov
  OBSADENIE: v, pf
 • Už nad vodami op. 17

  1922/28 TEXT: I. Krasko
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Malý drotár

  1936 TEXT: S. Hurban-Vajanský
  OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Cirkumdederunt jelšín

  TEXT: I. Grebáč Orlov
  OBSADENIE: v
 • Posledný raz

  TEXT: I. Grebáč Orlov
  OBSADENIE: v
 • hudba pre divadlo
 • Cvrčok na ohnisku op. 20

  1929, strat. TEXT: Ch. Dickens
  OBSADENIE: orch
 • zborové
 • Spevácky pozdrav

  TEXT: M. Rázus
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Päť zborov na ľudovú poéziu op. 9

  1925, zach. č. 2, 5 OBSADENIE: CMa, CM
 • Cantate Dominum canticum novum

  1936, strat.
 • miešaný zbor
 • Nox et solitudo op. 12

  1925 TEXT: I. Krasko
  OBSADENIE: CM
 • Naša vlasť

  1936 TEXT: M. Jevjak
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Dva zbory op. 2

  1923, zach. 1. skladba TEXT: S. Hurban-Vajanský
  OBSADENIE: CMa
 • Šesť zborov op. 6

  1925, zach. č. 1-5 TEXT: M. Rázus
  OBSADENIE: CMa
 • Večný Rím

  1927, strat. OBSADENIE: CMa
 • Slovensko moje

  1937, strat. OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Z jari

  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB
 • Prosba vtáčkov

  1944 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • KURAJDOVÁ, Ema: František Dostalík (1896-1944) – dokumenty k životu a tvorbe
  2000 Slovenská hudba roč. 26, 2000, č. 1-2, s. 166–206
 • CHALUPKA, Ľubomír: František (Fraňo) Dostalík [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), Národné hudobné centrum 1998, s. 82–84
 • ŠÍPKA, Miloš: František Dostalík (1896 – 1944) : Skice k životopisu
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 5, s. 5
 • JURÍK, Marián: František Dostalík (1896 – 1944) : Rozporná či tragická osobnosť
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 5, s. 5
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988, s. 26–27
 • POTÚČEK, Juraj: Fraňo Dostalík (1896 – 1944). Pohľady na slovenský hudobný život : Antológia príspevkov a literatúry
  1987 Bratislava 1987
 • Fraňo Dostalík [heslo]
  1986 Slovenský biografický slovník : I. zväzok, A – D, Matica slovenská, Martin 1986, s. 497
 • ŠAMKO, Milo: Dosah názorov Aloisa Hábu na Slovensko
  1984 Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983) : Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1984, Mestský dom kultúry a oddychu, Bratislava 1984, s. 39–47
 • ŠAMKO, Milo: Prínos Fraňa Dostalíka do hudobnej kritiky 30. rokov
  1983 Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny : Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1983, Mestský dom kultúry a oddychu, Bratislava 1983, s. 51–56
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 40
 • NOVÁČEK, Zdenko: Fraňo Dostalík – Janáčkov slovenský žiak
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 4, s. 8
 • HOZA, Štefan: Škola a hudba : Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku III.
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 21, s. 2
 • HOZA, Štefan: Škola a hudba : Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku II.
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 20, s. 2
 • JURÍK, Marián (ed.): Fraňo Dostalík [heslo]
  1969 Malá encyklopédia hudby, Obzor, Bratislava 1969, s. 132
 • ŠAMKO, Jozef: Fraňo Dostalík [heslo]
  1963 Čs. hudební slovník osob a institucí, zv. I., Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, s. 257–258
 • kol.: Dejiny slovenskej hudby
  1957 Slovenská akadémia vied, Bratislava 1957, s. 418
 • HUDEC, Konštantín: Vývin hudobnej kultúry na Slovensku
  1949 SAVU, Bratislava 1949, s. 105
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 11–12
 • PAZDÍREK, Oldřich (ed.): Fraňo Dostalík [heslo]
  1937 Pazdírkův slovník naučný II., Brno 1937, s. 201
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KVĚT, J.: Debut Fraňa Dostalíka
  1927 Robotnícke noviny 1927, č. 106


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 02. 2016