Logo HŽ

Musica nova spiritualis - Schola Cantorum, Bratislava Vocal Consort, Benedictus

J. Bednáriková, I. Weiss Viskupová, Z. Zahradníková, M. Hochelová, M. Žiarna, Katolícka univerzita v Ružomberku 2014

Nahrávka Musica nova spiritualis je jedným z hlavných výstupov rovnomenného grantového projektu, realizovaného v rokoch 2012 – 2014 na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. Jeho cieľom bolo podnietiť renomovaných, ale i menej uvádzaných domácich skladateľov k vytvoreniu diel, ktoré by bolo možné využiť nielen v pedagogickom procese, ale boli by prístupné aj iným hudobným telesám. Zaujímavou súčasťou projektu je i niekoľko ukážok zo staršej omšovej kompozície (Kyrie, Ofertórium, Agnus Dei) významného slovenského skladateľa a pedagóga Juraja Tandlera. Podľa autora textu k CD Petra Hochela siaha hudobná poetika zaznamenaných diel od parafráz byzantského spevu, stredovekej diafónie či polyfonických techník renesancie cez harmonicko­sonorické výdobytky moderny a avantgardy až po prvky a postupy tzv. neoromantizmu. Autori skladieb sú príslušníkmi viacerých generačných vĺn a odlišných kompozičných škôl, dokonca i rôznych konfesií (Adamko, Bernáth, Groll, Kubička, Dubovský, Hochel, Dinuš, Krajči). Ich diela uviedli zoskupenia Schola Cantorum PF KU v Ružomberku s dirigentkou Jankou Bednárikovou, Bratislava Vocal Consort pod vedením Ivety Weiss Viskupovej a Spevácky zbor Benedictus pod taktovkou Zuzany Zahradníkovej spolu s veľkým  množstvom inštrumentalistov a sólistov.

Asketickú prácu s jediným motívom na pozadí striedania molovej a durovej tonality prináša Proglas od Rastislava Adamka (od tohto autora ma zaujalo i spojenie violy s organom v skladbe Mystérium). O salutaris hostia Ľuboša Bernátha prechádza od čistej diatoniky k zaujímavo riešenému štvorhlasu. Bernáth je tiež autorom Ecce panis angelorum, v ktorej pôsobivo využíva kontrast dur a mol. V skladbe Ave Maria od Petra Grolla som postrehla intonačné zaváhanie sólistky Mariany Hochelovej, no jej koloratúrny rozsah po es3 v Ave Maria Rastislava Dubovského je obdivuhodný. V cykle Víťazoslava Kubičku  Bože, príď mi na pomoc (s názvukmi na stredovekú hudbu v druhej časti cyklu) by som uvítala, keby bolo dielo uvedené vcelku, v podobe, v akej bolo nahraté mi chýbala väčšia nadväznosť jednotlivých častí. Mimoriadne ma zaujalo Ave verum od Milana Dubovského. V spevácky náročnom diele s intenzívnym využívaním chromatiky (čo sa pri interpretácii prejavilo v nie celkom ideálnej intonácii) cítiť vplyv Suchoňovej hudby i autorovu zrelosť. Spojenie zboru s nástrojmi bolo zvláš pôsobivé v kompozícii Mirka Krajčiho Psalmus 131. Nosnú myšlienku v zbore v hudbe krásne dopĺňa rozjímanie orchestra. Ave Maria Stanislava Hochela prináša spevnú melódiu na pozadí romantických harmónií a k efektnému výsledku prispieva aj výkon Miriam Žiarnej, ktorej hlasu nechýba špička ani lesk. Ave verum corpus Petra Grolla vedie z tóniny bolesti a vážneho smútku (h mol) do vykúpenia v jasnom C dur.  Výber skladieb na CD pôsobí homogénne a súrodo. Viaceré z kompozícií prekvapia originálnymi nápadmi i kompozičným prepracovaním a odhaľujú tak menej známu tvár súčasnej slovenskej hudby.
Aktualizované: 12. 02. 2016