Logo HŽ

Stopy - František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka

H plus 2011

F. Pergler, klavír
T. Maličkayová, soprán

Koncom minulého roka vyšlo k sedemdesiatinám Juraja Hatríka pozoruhodné CD s jeho klavírnymi skladbami z posledného obdobia vo veľmi citlivej interpretácii Františka Perglera. Disk obsahuje 4 cyklické skladby: Dvaja nad kolískou (triptych inšpirovaný Lupienkami z jabloní Milana Rúfusa), zbierku miniatúr pre deti Spievaj, klavír!, triptych Bolo – nebolo... (obsahovo úzko zviazaný s básňou Tomasa Tranströmera Madrigal) a jednočasťovú sonátu so sopránovým sólom ad libitum Stopy. Ako bonus je pripojená dvojminútová Pieseň pre malú Rae, ktorá je zakomponovaná do sonáty Stopy, a na tejto nahrávke je v čisto inštrumentálnej verzii. Súčasťou kompletu je booklet s príspevkami od Ľubomíra Chalupku, Evy Čunderlíkovej a Juraja Hatríka, informáciami o interpretoch, niekoľkými fotografiami a anglickým prekladom.
Hatrík sa predstavuje ako osobitý tvorca, ktorý vo svojom diele originálnym spôsobom spája svoje filozofické a hudobné ambície. Realizuje predstavu o prirodzenej programovosti skladieb – celé Hatríkovo dielo dokumentuje jeho základný názor, že hudba sa najlepšie uplatňuje ako nositeľ nejakého posolstva, najcitlivejšie v spojení s textom. Prejavuje sa to na ojedinelom stvárnení jeho kompozičnej metódy s východiskom v slovenskej ľudovej piesni. Je moderný, nadväzuje na vývin po Eugenovi Suchoňovi, ale všetko sa deje akosi vnútri skladieb; nenásilne, presvedčivo a nenapodobiteľne. Majstrovsky ovláda klavírnu sadzbu a farebnosť. To všetko by nebolo také pôsobivé, keby to nedokázal skvele stvárniť František Pergler. Zdá sa, že sa vzácnym spôsobom stotožnil so skladateľovým zámerom a plne ho realizoval.


Hneď úvodný triptych Dvaja nad kolískou prináša typickú hatríkovskú hudbu. Interpret tlmočí nehu v uspávanke (Dana rúčky, dana), hravosť v riekanke (Varila myšička kašičku), kde sú rafinované metrorytmické pasáže, ale aj v interpretačne náročnejšej modlitbe (Klnka, klnka, daj nám slnka). Skladateľ pritom vždy prináša prekvapivý záver.
Zbierka Spievaj, klavír! obsahuje celkom 22 skladbičiek od tých najľahších po stredne ťažké. Striedajú rôzne formy klavírneho spracovania, faktúry, využívajú agogiku, zmeny tempa, pričom sa stupňujú nároky na klaviristickú zdatnosť. Je to dokonalá učebnica hry na klavíri na základe spojenia obsahu s hudobným vyjadrením. Základom je myšlienka spevu, spevnej melodickej línie, kde je text čím ďalej menej potrebný, až napokon tóny úplne prevezmú svoju moc. Spievaj, klavír! však prináša i novú jasnú orientáciu na ľudovú pieseň. Využíva stredoveké mody, ťahavosť ľudových piesní, ich rytmickú i metrickú nepravidelnosť. To všetko znamená i novú obsahovosť, ktorá sa viaže na slovenské ľudové riekanky a pesničky, a kde to nejde, zloží si autor texty sám. Aj preto je jednoduchosť zápisu iba zdanlivá; presne určený obsah si vyžaduje zodpovedajúci výraz, preto detské skladby sú rovnako náročné na interpretáciu ako tie pre dospelých. Rozdiel je len v ich dĺžke a tempách. František Pergler obohacuje skladby krásou tónu; jeho piana sú až dojímavé.
Dve posledné skladby CD sú rozsiahlejšie, asi 20-minútové diela zrelého majstra spojené s filozofickým posolstvom. V triptychu Bolo – nebolo... prezentuje svoj spôsob stavby kompozície na princípe svojráznej variačnej práce s nenápadným motívom, ktorý sa rozrastá; vždy však tvorí členenú výpoveď ako v zbierke Spievaj, klavír!, len na väčšej ploche. Veľmi výrazne využíva kontrapunkt ako najúplnejšie vyjadrenie zložitosti ľudskej osobnosti a graduje ho k strhujúcej výpovedi. V sonáte pre klavír Stopy dovršuje Hatrík svoju filozofiu v tónoch. Rešpektuje všetky svoje výdobytky v komponovaní, ešte ich stupňuje, nebojí sa ani najostrejších disonancií a dynamických protikladov a po všetkých zápasoch prichádza stíšenie, vyrovnanie, pokoj, mier...
Záverečná Pieseň pre malú Rae je voľnou parafrázou textu Richarda Bacha Nikto nie je ďaleko. Text so slovami: „…môže nás diaľka naozaj deliť od priateľov?… Stačila myšlienka a znova budeme spolu, uprostred veľkej slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí...,“ tvorí akýsi optimistický myšlienkový záver celého CD.
Aktualizované: 05. 03. 2016