Logo HŽ

Ján Boleslav Kladivo - Pure Love

vlastný náklad 2012

Nový album Jána Boleslava Kladiva Pure Love je experimentálny, opäť využíva tzv. drone efekt, ktorý Kladivo po prvý raz použil vo svojom elektroakustickom albume Podzemné rieky (2011), čím získal prvenstvo na slovenskom hudobnom poli v tomto druhu (hoci hudobne je podľa mňa málo výrazný). Drone je harmonický alebo monofónický efekt, sprievod, kde tón či akord znie kontinuálne počas celej skladby. Drone efekt môže byť inštrumentálny alebo vokálny (či oboje). Drone (ale aj aión) môže úmyselne znieť disonantne. Aión na albume Pure Love môžeme chápať ako „hudobný vzor“, ktorý súvisí s časom, vytvára sa prácou s časom, a ktorým autor zároveň odkazuje na akési univerzálne spojenie, spojenie univerza bez začiatku či konca. Kladivo však vychádza z gnostického chápania tohto pojmu, ktorým referuje na (platónsku) božskú emanáciu (vyžarovanie) označovanú ako monáda (alebo Počiatok, Život a iné). Gnostici označujú život, obdobie pred počiatkom vekov, ako aj samotný počiatok ako aión. Preto aj názvy jednotlivých elektronických skladieb Kladivo nazval Aión I.–VII. (pričom Aión III. plánuje urobiť ako samostatný album). Platónov pojem aión zasa denotuje večný svet ideí. Kresťanské chápanie aiónu znamená nový, večný život.
Pure Love je ilustráciou gnostického myšlienkového systému. Do nadzemských aiónov vstupujú pozemské miniatúry v podobe popevkov, vzdychov a tanečných vzopnutí, čomu zodpovedajú skladby Sigé I., II. Vyjadruje v nich ticho, mlčanie pomocou tonálneho hudobného jazyka. Monáda, ktorá je centrom všetkého, vyjadruje nehybnú večnosť, čomu zasa zodpovedajú skladby Aión I.–VII. Odkazom cez Platóna nás Kladivo upriamuje na Boha, ktorý je zdrojom všetkého (a teda aj pohybu či hudby nebeských sfér). Gnostici však relativizujú reálny, skutočný svet, pričom dualita duch – hmota podľa nich môže byť opätovne zrušená ako (bolo) na Počiatku. A tento stav hudobne vyjadruje Kladivo vo svojich hudobných monádach. Človek sa podľa neho môže zachrániť práve poznaním a uvedomením si, že svet je iracionálny, svet osebe nevedie k šťastiu a spokojnosti. Možno takto „zasiahnutý“ (osvietený) je práve chlapec, o ktorom rozpráva v skladbe La femme. Podľa Kladiva môže človek dôjsť k rovnováhe nie cez hmotný svet, ale obrátením sa k Bohu. Cesta ku gnóze (poznaniu) je však určitý zápas, ktorým človek prechádza, niečo, čo človek nedokáže sám osebe, teda len cez seba, ale pomocou seba cez čistú lásku, ktorou je Boh, a preto aj názov Pure Love.
Typickou kladivovskou skladbou je La gare. Nájdeme v nej logickú harmonickú postupnosť postavenú na striedaní štyroch akordov. Skladba Do spánku bez snov je oproti tomu harmonicky náročnejšia.
Živé nástroje na albume Pure Love sú klavír, basová gitara a spev, ostatné nástroje sú zo samplera (klarinet, čembalo, husle, elektrická gitara, xylofón). Elektronické skladby sú vytvorené elektronickými softwarovými generátormi, čo je štandardný postup umeleckej produkcie Jána Boleslava Kladiva.  Jeho experimentálny 35-minútový album nadväzuje na tradíciu kolínskej školy elektronickej hudby a považujem ho za jeden z jeho najvydarenejších.
Aktualizované: 08. 03. 2016