Logo HŽ

New Music for Kids and Teens

„Je nemožné, aby človek úplne pochopil umenie minulých epoch a prenikol k jeho zmyslu cez jeho zastaralé schémy a dávno používaný jazyk bez toho, aby chápal súčasnosť v jej bohatstve a aktuálnosti a aby sa vedome podieľal na okolitom živote. Lebo jedine tí, čo sú živí v najhlbšom zmysle tohto slova, dokážu odhaliť skutočný pôvod tých, ktorí sú „mŕtvi”. Preto sa domnievam, že by bolo múdrejšie – dokonca z pedagogického hľadiska – začať vzdelávanie žiaka poznávaním súčasnosti a historické etapy odložiť až na neskoršie štúdium výučby... .”
Igor Stravinskij (Kronika môjho života)

V intenciách Stravinského myšlienok sa pohybujú aj snahy tvorcov projektu New Music for Kids and Teens, ktorý Slovenská sekcia ISCM realizuje v rámci prípravy a priorít festivalu ISCM World New Music Days 2013 na Slovensku. Hlavným zámerom je priniesť súčasný hudobný jazyk na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania (ZUŠ), aktívne zapojiť mladých hudobníkov do realizácie partitúr súčasnej hudby a získať či vychovať nových poslucháčov. Náš záujem logicky smeruje k základnému školstvu, kde vidíme najväčší potenciál zmien. Prax ukazuje, že „ak učiteľ premešká pravý čas a súčasnej hudbe nevenuje pozornosť od samých počiatkov výuky, deti chápu súčasné skladby často omnoho horšie a obtiažnejšie“ (Kopčevskij: Ako priblížiť deťom súčasnú hudbu). Pokiaľ chceme deťom zabezpečiť kvalitné moderné hudobné vzdelávanie, je potrebné prihliadať na všeobecné zmeny v kultúrnom vývoji a skúmať možnosti progresívneho prístupu k edukácii.  
Začiatkom novembra 2010 Slovenská sekcia ISCM vypísala výzvu pre autorov z celého sveta na zasielanie partitúr detských skladieb. Do projektu New Music for Kids and Teens (Nová hudba pre deti a mládež) bolo možné zasielať diela z oblasti súčasnej artificiálnej hudby vhodné na interpretáciu deťmi a mladými hudobníkmi. Kritériom akceptácie bol vznik po roku 1980. Po selekcii diel bola na stránke www.newmusicforkids.org vytvorená databáza súčasnej sólovej i komornej hudby, ktorá je prístupná online po registrácii na základe akceptácie podmienok o uvádzaní a šírení diela. S potešením môžeme skonštatovať, že po necelom roku prevádzky si naša „internetová knižnica“ našla priaznivcov najmä z radov pedagógov a v súčasnosti ju aktívne využíva vyše 150 záujemcov. K dispozícii majú 145 skladieb od 14 domácich i zahraničných autorov.

Podstatnú časť databázy tvoria aj diela odporúčanej literatúry z hudby 20. a 21. storočia. Databáza je stále otvorená a tvorcovia môžu do nej prispieť po vytvorení vlastného konta na stránke projektu. Použitie skladieb je časovo limitované a zmluvne ošetrené, preto vo vzťahu k autorským a vydavateľským právam nevzniká žiaden problém. Mnohé štúdie dokazujú, že záujem o detskú tvorbu má v súčasnosti klesajúcu tendenciu aj u autorov. Následkom je absencia širšej palety súčasných kompozícií vhodných pre detského interpreta. Cieľom projektu nie je preto len propagovať už existujúce diela, ale tiež podporiť novú tvorbu. Naším zámerom je poukázať na potreby praxe, podnietiť dialóg medzi pedagógmi, skladateľmi a poskytnúť priestor pre budovanie nových kontaktov na medzinárodnej úrovni.
Výstupom projektu New Music for Kids and Teens sú aj verejné vystúpenia s názvom Portréty. Na koncertoch sú žiakmi, študentmi i pedagógmi interpretované diela súčasných slovenských a zahraničných autorov. Dramaturgia pozostáva z diel uvedených v databáze, odporúčanej literatúry a z voľne vybraných diel hudby 20. storočia a súčasnej tvorby. Séria koncertov Portréty sa v minulom roku stretla s mimoriadnym ohlasom. Do projektu sa zapojilo 17 škôl z celého Slovenska: 16 ZUŠ (Bratislava, Košice, Michalovce, Ružomberok, Sabinov, Bardejov, Šaľa, Šamorín) a Cirkevné konzervatórium v Bratislave. Na 15 koncertoch odznelo 298 skladieb domácej i svetovej produkcie, na ich realizácii interpretačne participovalo vyše 310 účinkujúcich (žiaci, študenti, pedagógovia, korepetítori), ďalších vyše 150 pedagógov sa podieľalo na príprave koncertných výkonov. Okrem sólových a komorných vystúpení sme na pódiách privítali aj väčšie komorné súbory, orchestre i zbory (napr. Sláčikový orchester mladších žiakov a Komorný sláčikový orchester zo ZUŠ J. Kresánka Bratislava, Dychový orchester mladých mesta Košice zo ZUŠ Bernolákova, Musica Iuvenalis zo ZUŠ M. Hemerkovej Košice, Komorný sláčikový súbor zo ZUŠ Šamorín, Spevácky zbor Goldky zo ZUŠ Sabinov, Spevácky zbor Pro Musica zo ZUŠ Štefánikova Michalovce, Komorný zbor ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok a ďalší).

Záujem o netradičný koncertný projekt prilákal do sál vyše 1300 poslucháčov, laikov i profesionálov. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci Portrétov 2011 bol otvárací koncert festivalu Ars Nova Cassoviae/ISCM New Music Days s  mottom „Hudba novej chuti“. Veľká sála Košickej filharmónie sa 7. novembra zaplnila do posledného miesta a poslucháči si mohli v interpretácii detí a mladých ľudí vypočuť významné diela hudby 20. storočia a súčasnej slovenskej i zahraničnej tvorby. Koncert bol spoločným dielom troch košických ZUŠ: M. Hemerkovej, Jantárovej a Bernolákovej. Séria koncertov Portréty bude pokračovať aj tento rok. Plánujeme o. i. slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii, na ktorom by mali vystúpiť spoločne žiaci bratislavských ZUŠ. Snahy iniciátorov Portrétov však smerujú až k roku 2013, kedy proces prípravy mladých interpretov z celého Slovenska vyvrcholí koncertom detskej tvorby na festivale ISCM World New Music Days 2013 v Košiciach.
Aktivity ISCM Slovenská sekcia sa neobmedzujú len na organizačnú či propagačnú činnosť. Učiteľom ZUŠ poskytujeme odbornú pomoc v príprave detí prostredníctvom špecializovaných seminárov o netradičných technikách hry či metodických postupoch pri naštudovávaní skladieb súčasnej hudby. Okrem praktických ukážok z detskej tvorby môžu pedagógovia nahliadnuť do partitúr a na koncertoch si vypočuť závažné diela súčasnej hudby v podaní lektorov. Prvé odborné stretnutia s učiteľmi ZUŠ sa uskutočnili v septembri minulého roka (Bratislava, Vráble) a pokračovali vo februári tohto roka v Bánovciach nad Bebravou. Okrem špecializovaných seminárov určených pre učiteľov klavíra (lektori: I. Šiller, A. Bálešová), spevu (E. Šušková), gitary (V. Ondrejčák) a drevených dychových nástrojov (M. Kozub) sa pedagógovia mohli zúčastniť aj na prednáške Daniela Mateja, ktorý priblížil dôležité križovatky hudby 20. a 21. storočia.
K posledným akciám patril aj špecializovaný klavírny seminár s názvom „Ako na to?“ v Nových Zámkoch. Okrem analýzy a praktických ukážok zo slovenskej a svetovej klavírnej tvorby autorov hudby 20. a 21. storočia sa v rámci neho konala aj prezentácia medzinárodných štandardov kvality organizácie European Music Competition for Youth a diskusia zameraná na tvorbu dramaturgie koncertov a súťažných vystúpení. Zaujímavým obohatením seminára bolo stretnutie so skladateľom Víťazoslavom Kubičkom, patriacim k najintenzívnejším prispievateľom do databázy New Music for Kids, ktorého detská tvorba sa stáva obľúbeným repertoárom začiatočníkov klavírnej hry na ZUŠ.
Projekt New Music for Kids and Teens je výsledkom snáh viacerých členov Slovenskej sekcie ISCM (Ivan Šiller, Andrea Bálešová, Daniel Matej), ktorí už v minulosti realizovali projekty so zameraním na detského interpreta a poslucháča i pre učiteľov ZUŠ. Naše skúsenosti dokazujú, že súčasná tvorba je v repertoári žiakov najmä na základnom a strednom stupni slovenského hudobného školstva marginálna, alebo absentuje. Podobne nie je dostatočná ani orientácia učiteľov v hudbe 20. storočia a súčasnej hudbe, čo znemožňuje aplikáciu súčasných skladieb do pedagogického procesu. Náš projekt, ktorý nesie okrem umeleckej i špecifickú edukačnú kvalitu, ponúka možnosť tento stav zmeniť a motivovať k hľadaniu nových ciest v hudobnom vzdelávaní.

 

Autorka je koordinátorkou projektu New Music for Kids and Teens
Viac info: www.newmusicforkids.org
Aktualizované: 07. 03. 2016