Logo HŽ

Stredoeurópska hudobná akadémia eduMEMA

2.–9. mája, Poprad, Košice, Bratislava, Tatranská galéria Poprad

„Minulosť je prítomná v každej hudbe,“ napísal v jednej zo svojich esejí o hudobnej interpretácii Ján Albrecht. Spoznať a porozumieť minulosti znamená lepšie pochopiť i prítomnosť. Túto možnosť ponúkla prostredníctvom majstrovských tried, workshopov, prednášok a koncertov pre študentov, učiteľov hudby i mladých profesionálov opäť Stredoeurópska hudobná akadémia, tentokrát pod názvom eduMEMA. V slovenskom kontexte unikátny medzinárodný edukačný a umelecký projekt s mottom „Vzdelávaním v umení k jeho lepšiemu porozumeniu“, ktorého koncept vytvorila muzikologička Anna Hrindová, premenil Poprad po dvoch rokoch opäť na živé hudobné centrum. (Prvý ročník Stredoeurópskej hudobnej akadémie sa uskutočnil v roku 2009.) Tematickým rámcom podujatia bola možnosť aplikovania princípov historicky poučenej interpretácie pri hre na moderných nástrojoch. (Repertoárové zameranie na 18. storočie bolo zvolené vzhľadom na skutočnosť, že diela z tohto obdobia sú súčasťou výuky „moderných“ inštrumentalistov, súčasne sa na ne však vzťahujú požiadavky na štýlovosť, späté s tzv. historicky poučenou interpretáciou.) Túto ideu podporili svojou prítomnosťou aj renomovaní zahraniční umelci ako Milan Turković, Sergio Azzolini či klavirista Alexej Ľubimov so svojím žiakom Alexejom Zuevom, ktorí na Slovensku vystúpili vôbec po prvýkrát. Ambíciou Stredoeurópskej hudobnej akadémie nie je nahradiť na Slovensku absentujúce špecializované vzdelávanie v tejto oblasti. EduMEMA je predovšetkým „miestom prvého kontaktu“, inšpirujúcim a otvoreným priestorom pre diskusiu, konfrontáciu rozličných interpretačných prístupov a získavanie nových kontaktov.

V neposlednom rade tiež zvyšuje povedomie o interpretačnom prístupe, ktorý je v zahraničí všeobecne akceptovaným štandardom a rozširuje možnosti uplatnenia hudobníkov, vstupujúcich po štúdiu do hudobného života. To, že táto idea padla na úrodnú pôdu, dokladá i skutočnosť, že viacerí zo slovenských účastníkov majstrovských tried prvého ročníka sa medzičasom stali študentmi Oddelenia starej hudby na Konservatorium Wien Privatuniversität, ktorého pedagógovia opäť tvorili väčšinu vyučujúcich akadémie. Po Petrovi Zajíčkovi a Musike aeterne sme i tentokrát hľadali lektorov, ktorí by v medzinárodnej konfrontácii vniesli do projektu niečo „slovenské“. Voľba padla na huslistu Miloša Valenta, ktorý na svojej prednáške, úvodnom koncerte i hodinách slovom aj hudbou oživil zápisy z rukopisných zbierok piesní a tancov slovenskej proveniencie. Počuť z úst prof. Turkovića či Alexeja Ľubimova, že stretnutie s týmto charizmatickým hudobníkom zaraďujú ku kľúčovým zážitkom aktuálneho ročníka, bolo pre všetkých členov organizačného tímu satisfakciou. Nehovoriac o záujme študentov, z ktorých sa vďaka nemu mnohí po prvýkrát dostali do kontaktu s fenoménom improvizácie či požiadavkou vytvoriť jednoduchú a štýlovo korektnú úpravu dobovej skladby, zachovanej len v podobe základnej melodickej línie.

Aktuálnou novinkou boli i prednášky lektorov, ktoré pritiahli početné publikum. Rozprávanie Sergia Azzoliniho o rozdieloch v interpretácii na dobových a moderných nástrojoch, exkurzia do histórie zobcovej flauty v podaní vedúceho Oddelenia starej hudby KWPU Michaela Poscha či oboznámenie sa s internetovými zdrojmi starej hudby prostredníctvom Jörga Zwickera – to je len niekoľko tém, ktoré vyplnili priestor medzi vyučovaním, skúškami a koncertmi. (Prepis z diskusie, v ktorej to poriadne zaiskrilo medzi temperamentným Azzolinim a racionálnym lutnistom Lucianom Continim, prinesieme v niektorom z ďalších čísel.) Jedným z najpríjemnejších prekvapení bola pre mňa tento rok účasť pedagógov základných a stredných umeleckých škôl, ktorí dostali možnosť absolvovať eduMEMA ako súčasť kontinuálneho vzdelávania. Oceňoval som ich otvorenosť, ochotu diskutovať a skutočný záujem o nové informácie. Skrátka, moja skúsenosť sa v ničom nepodobala na médiami často podsúvaný obraz nemotivovaných či dokonca nekompetentných učiteľov. EduMEMA v neposlednom rade priniesla viacero výnimočných hudobných zážitkov v podobe koncertov v Poprade, Košiciach a v Bratislave, ktorých recenzie budú uverejnené v letnom dvojčísle. Dovtedy si možno atmosféru podujatia sprítomniť vďaka archívu Rádia Devín ako mediálneho partnera podujatia či zaujímavým fotografiám na Facebooku z popradského workshopu renomovaného českého fotografa Jana Šibíka.

 

Autor bol dramaturgom eduMEMA.

EduMEMA ďakuje všetkým účastníkom Majstrovských kurzov pre hudobníkov a Kurzu reportážnej fotografie Jana Šibíka v Poprade a v Košiciach, 2.- 8. mája 2012:
57 umelcom z celého sveta
72 učiteľom z celého Slovenska
78 študentom a mladým profesionálom z Európy
14 fotografom z Českej republiky, zo Slovenska a z Turecka, ako aj 40 pozorovateľom = takmer 270 účastníkom zo 16 krajín:  zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Turecka, Cypru, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Nemecka, Belgicka, Talianska, Francúzska, Švajčiarska a z USA

EduMEMA ďakuje neziskovej organizácii Košice 2013 za:
- podporu 20 košických účastníkov eduMEMA (študentov a pedagógov)
- podporu hudobníkov z košických profesionálnych telies (Štátnej filharmónie Košice, orchestra Musica Cassovia, Štátneho divadla Košice) a ďalších vybraných košických hráčov na moderných i dobových nástrojoch, ktorí  mali možnosť pracovať, účinkovať a diskutovať s umelcami eduMEMA, špičkovými kapacitami vo svojich odboroch

EduMEMA 2012 poskytla štipendiá:
vo výške 18 495 EUR pre 137 účastníkov kontinuálneho vzdelávania a majstrovských kurzov
(eduMEMA)
Aktualizované: 14. 03. 2016