Logo HŽ

Albrechtovský dom včera a dnes

V máji sa v Slovenskej filharmónii uskutoční benefičný koncert, ktorý má pripomenúť Dom Albrechtovcov a pomôcť získať prostriedky na revitalizáciu. O aktuálnom stave projektu sme sa rozprávali s Igorom Valentovičom.

Koncom roku 2012 ste v rozhovore predstavili vízie občianskeho združenia ALBRECHT FORUM, ako aj snahy prinavrátiť albrechtovskému domu na Kapitulskej ulici status centra slobodných umení pre širokú verejnosť. Ako hodnotíte s odstupom času priebeh samotnej revitalizácie?
Aj keď sa snažíme o revitalizáciu, zatiaľ ide viac-menej o rekonštrukciu samotného objektu. Dom bol v neutešenom stave, ale postupne sa z ruiny stáva priestor, ktorý začína pripomínať počiatočné vizualizácie. Popri samotnej rekonštrukcii usporadúvame priebežne podujatia, predznačujúce aspoň v náznakoch naše budúce aktivity. Počas Kapitulských dvorov, ktoré sú vždy 1. mája a posledný septembrový víkend, odzneli na nádvorí domu zaujímavé debaty, rozhovory, koncerty a podujatia pre mládež i stárež a návštevníci ich prijali pozitívne. Priaznivci klasickej gitary mali možnosť zavítať do bývalej záhrady Domu Albrechtovcov v júni 2014, tento rok vystúpia v rámci Kapitulských dvorov 1. mája Musica aeterna a študenti konzervatória z Dánska, ktorých privedie do týchto končín priateľka Oľga Frederiksen.

 V spomínanom období prebiehalo schvaľovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Nakoľko ste museli po pripomienkach pamiatkového a stavebného úradu zasahovať do prvotných vízií projektu?
V zásade boli naše predstavy schválené, zmeny sa dotkli niektorých stavebno-technických detailov (typ krytiny, trasovanie rozvodov, druh a materiály nových okien a podobne). Funkcie, ktoré sme definovali – pamätné priestory rodiny Albrechtovcov, multifunkčný priestor pre výstavy, diskusie, koncerty, ubytovací priestor pre hosťujúcich umelcov a lektorov, kancelársky priestor, kaviareň, vonkajšia scéna pre podujatia  – to všetko zostalo zachované. Projektová dokumentácia totiž nadväzovala na Zámer obnovy pamiatky – materiál, ktorý podrobne rozoberal budúce funkcie objektu a predchádzali mu rozhovory medzi našim občianskym združením ALBRECHT FORUM a Krajským pamiatkovým úradom.

 Počas takmer štyroch rokov prebehli nevyhnutné statické zabezpečovacie práce, sanácia stropov, výmena krovov a novej strechy, odvlhčovanie obvodových múrov, hydroizolácie a pod. V akej fáze sa obnova domu nachádza?
Dom je kompletne sanovaný z hľadiska statiky a odvlhčenia, má postavené resp. opravené všetky plánované zvislé a vodorovné konštrukcie a je pripravený na inštaláciu sietí (vody, elektriny, kúrenia). Čaká ho ešte oprava okien, podláh a omietok. I keď to znie pre niekoho „hrozivo“, my sa tešíme, že sa konečne nebúra a neprestavuje, ale buduje. Znížila sa niveleta celého nádvoria a v bezprostrednej blízkosti domu je odkrytá pôvodná úroveň Kapitulskej ulice, čo je cca o jeden meter nižšie, ako je súčasný stav. Dom sa „vynoril“ zo zásypu, ktorý ho dusil vyše dvesto rokov.

 Na „pilotné“ podujatia podpory projektu – „Koncerty v ruinách“, nadväzuje májový filharmonický koncert s Jamesom Juddom, Simonou Houda Šaturovou a Marianom Lapšanským. Ako vznikla myšlienka benefičného koncertu a ako sa vám podarilo pre ňu získať podporu renomovaných umelcov?
Všetci, s ktorými o našich plánoch diskutujeme, sú myšlienkou revitalizácie nadšení – možno aj keď nie nadšení, tak jej aspoň úprimne a srdečne prajú. Bez ohľadu na to, či ich viažu k rodine Albrechtovcov osobné kontakty, alebo ju poznali sprostredkovane z rozprávania či literatúry. Myslím, že po dvadsiatich rokoch viery v materiálnu konjunktúru začínajú ľudia vnímať prázdnotu a limity „vecí“, ktorými sa obklopujeme, a stále viac hľadajú bázu, ktorá by ich ukotvila v niečom pevnejšom a posilnila voči každodennej nevyspytateľnej realite. Projekt revitalizácie Domu Albrechtovcov nie je vyvolávaním duchov; snaží sa poukázať na výnimočné osobnosti, ich nadčasové myšlienky a hlboko ľudské hodnoty, ktoré sú pre našu identitu dôležité, oblažujúce, živé a potrebné. Naši priaznivci, spolupracovníci a priatelia to tak cítia i bez toho, aby sme to pripomínali expressis verbis. Nemôžem hovoriť za nikoho, len sa  domnievam, že James Judd, Simona Houda Šaturová i Marian Lapšanský vidia v našom konaní práve takýto obsah, nádejam sa, že sa s ním stotožňujú, že pripomenutie východísk a životného smerovania Albrechtovcov kúsok tej „bázy“ poskytuje a preto spontánne reagovali na našu prosbu a účinkujú v prospech revitalizácie Domu Albrechtovcov. Myšlienka benefičného koncertu má teda dva korene – prvým je idea spojenia, stretnutia sa vzájomne spriaznených duší a ľudí identifikujúcich sa s odkazom Albrechtovcov a druhým je snaha zozbierať ďalšie financie na dokončenie rekonštrukcie domu. Revitalizovať Dom Albrechtovcov, žiaľ, nevieme iba svojpomocne (aj keď je naša práca vo v rámci združenia ALBRECHT FORUM výhradne dobrovoľnícka), potrebujeme prostriedky na profesie, ktoré nastupujú v tomto štádiu rekonštrukcie.

 Jednou z foriem predstavenia projektu albrechtovského domu verejnosti sú aj Kapitulské dvory. Aké boli odozvy tohto podujatia a čo chystáte tento rok?
Odozvy boli veľmi dobré. Navštívili nás tisíce ľudí, všetkých zaujímalo, čo sa skrýva za múrmi kanonických domov a čo je za hranicami našich doterajších vedomostí o týchto priestoroch. Genius loci Kapitulskej je podmanivý takmer pre každého, no zároveň sme sa nevyhli nástojčivým otázkam, prečo je stav objektov taký zlý a čo s tým mienime robiť. Trpezlivo vysvetľujeme a usilujeme sa dostať diskusie do konštruktívnej roviny. Nemá význam strácať čas obviňovaním sa, za akej éry a prečo sa ulica dostala do dnešného stavu – to je téma na samostatný rozhovor a diskusiu s množstvom odborníkov – s urbanistami, architektmi, pamiatkarmi, historikmi a asi aj politikmi... To, čo môžeme urobiť my – nájomníci a vlastníci objektov –, je dať svoju energiu v prospech obnovy tohto jedinečného miesta a privítať prajnosť a pomocnú ruku širokej verejnosti. Že by sme uvítali väčší záujem, prajnosť a pevnejšiu pomocnú ruku správcov mesta, regiónu a krajiny, to je bez diskusie a zároveň na iný rozhovor.
Aktualizované: 08. 02. 2016