Katalóg

košík
Počet 0 ks
Suma 0 €
Váš košík je prázdny.
PREJSŤ K OBJEDNÁVKE

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a informáciách o tovare a službách Predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, zvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

3. S poskytnutými osobnými údajmi Kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s Kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú  poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. 

4. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím Kupujúci súhlasí. Súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. 

5. Rovnako Kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb  Predávajúceho. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na adrese: Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava.