O projekte

Hudobné centrum v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského usporiadalo v dňoch 19. – 25. Mája v Trnave 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

 

Súťaž prebehla v dvoch kategóriách, ktoré boli stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty bola popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová. Ďalší členovia poroty: Michael Barobeck (Rakúsko), Toril Carlsen (Nórsko), Peter Dvorský (Slovensko), Wiktor Bockman (Švajčiarsko), Dana Luknišová (Taliansko), Alain Nonat (Kanada), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Tatiana Smelkova (Rusko).

 

Šesť súťažných dní, počas ktorých sa porote predstavili desiatky uchádzačov z celého sveta bolo  ukončených slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov v sobotu 25. mája 2019 o 18.00 h v Koncertnej sieni Marianum (Arcibiskupský úrad). Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách si zúčastnení odniesli aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom, samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

 

 

HLAVNÉ CENY

I. kategória

ŽENY

1. cena  Magda MIZIOLEK (Poľsko)

2. cena / neudelená

3. cena / Magdalena MAKOWSKA-PABICH (Poľsko)

Justyna KOPEC (Polsko)

 

MUŽI

1. cena / Ian Spinetti BRITO (Brazília)

2. cena / Jurica Jurasić KAPUN (Chorvátsko)

3. cena / Bence SZABÓ (Slovensko)

 

II. kategória

ŽENY

1. cena / Katarína KURUCOVÁ (Slovensko)

2. cena / Zoya PETROVA (Rusko)

Sonja WARZYŃSKA-DETTLAFF (Poľsko)

3. cena / Diano-Florentina ALEXE (Rumunsko)

Eva BODOROVÁ (Slovensko)

MUŽI

1. cena / neudelená 

2. cena / neudelená

3. cena / neudelená

 

MIMORIADNE CENY

Cena primátora Mesta trnava pre talent do 21 rokov

Bence Szabó (Slovensko)

 

Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu

Xénia Maskalíková (Slovensko)

 

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie

Zoya Petrova (Rusko)

 

Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky

Dominika Majdanová (Slovensko)

 

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského

Ian Spinetti Brito (Brazília)

 

Cena Hudobného centra – Divadla Lyrichorégra 20 – Jenues Ambassadeurs Lyriques

Katarína Kurucová (Slovensko)

 

Cena Hudobného fondu

Andrej Marek Kanja (Slovensko)

 

Cena podkarpackej filharmónie Rzesów – koncert v sezóne 2020-2021

Katarína Kurucová (Slovensko)

 

Cena Galérie MIRO

Natasha Michella Da Costa (Singapur)

 

Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina

Emilia Rukavina (Chorvátsko)

 

Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2019

Eva Bodorová (Slovensko)

 

Cena riaditeľa Medzinárodného festivalu Jana Kiepuru v Krynici-Zdrój

Dominika Majdanová (Slovensko) – koncert v roku 2019

Agata Chodorek (Poľsko) – koncert v roku 2020

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera-Trnavského 
19. – 25. máj 2019
Trnava


Podmienky súťaže

1. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidera-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1995 / muži – 1993.

II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1986 / muži – 1984.

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2014 – 2019 sa nemusia zúčastniť na 1. kole súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR. Registračný poplatok je nevratný.

 

Termín uzávierky prihlášok je posunutý na 25. apríl 2019.

 

Prihláška na stiahnutie

Noty na stiahnutie

Plagát

Štatút súťaže

 

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:

Hudobné centrum
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
Michalská 10
815 36 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2047 0200, +421 910 904 423
E-mail: slavka.ferencova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava15
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
SWIFT: SPSRSKBAXX

 

4. Povinný repertoár

I. kategória

1. kolo
a/ ľudová pieseň z krajiny súťažiaceho
b/ ľubovoľná skladba zo 17. – 18. storočia

2. kolo
a/ operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu
b/ umelá pieseň z obdobia romantizmu (max. časový limit 10 minút)

3. kolo
a/ operná ária z obdobia romantizmu
b/ umelá pieseň Mikuláša Schneidera-Trnavského (max. časový limit 10 minút)


II. kategória

1. kolo
a/ operná alebo oratórna ária z obdobia baroka
b/ umelá pieseň z 20. – 21. storočia

2. kolo
a/ operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
b/ 1 – 3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa
c/ operná ária z obdobia romantizmu (max. časový limit 15 minút)

3. kolo
a/ umelá pieseň od Mikuláša Schneidera-Trnavského podľa vlastného výberu
b/ operná ária podľa vlastného výberu
c/ operná ária z 20. – 21. storočia (max. časový limit 15 minút)

 

5. Poradie súťažných skladieb v oboch kategóriách si v každom kole určí kandidát samostatne.
6. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory, podľa tlačou vydaného originálu.
7. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.
8. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.
9. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem árií z oratórií, kantát alebo omše).
10. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži a ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).
11. Rozhodnutia poroty sú konečné.
12. Súťaž je neanonymná a verejná.
13. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.
14. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie rezervuje ubytovanie.
15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 25. 5. 2019.
16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.
17. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

Ceny

I. kategória:

1. cena ....................... 2 000.- €
2. cena ....................... 1 500.- €
3. cena ....................... 1 000.- €

II. kategória

1. cena ....................... 3 000.- €
2. cena ....................... 2 000.- €
3. cena ....................... 1 500.- €

 

Mimoriadne ceny.

* Cena primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov

* Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu

* Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

* Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu

* Ceny Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša

   Schneidera-Trnavského

* Cena Hudobného centra –  Divadla Lyrichorégra 20 –  Jeunes Ambassadeurs Lyriques

* Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2019

* Cena Filharmónie Podkarpackej Rzeszów – koncert v sezóne 2020-2021

* Ceny divadiel – ceny pre finalistov súťaže (možnosť hosťovania alebo predspievania v danom

   divadle) na základe výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty:

            Slovenské národné divadlo – Opera, Bratislava

            Štátna opera Banská  Bystrica

            Štátne divadlo Košice – Opera

            Juhočeské divadlo České Budějovice

            Severočeské divadlo Ústí nad Labem

            Národní divadlo Praha

Medzinárodná odborná porota

Michael Barobeck (Rakúsko)
Wiktor Bockman (Svajčiarsko)
Toril Carlsen (Nórsko)
Peter Dvorský (Slovensko)
Dana Luknišová (Taliansko)
Alain Nonat (Kanada)
Tadeusz Pszonka (Poľsko)
Tatiana Smelkova (Rusko)

Predsedníčka poroty: Eva Blahová (Slovensko)

 

Klavírny sprievod

Xénia Maskalíková (Slovensko)
Róbert Pechanec (Slovensko)

x