O projekte

PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidera-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže. I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení: ženy po 1. januári 1997 / muži po 1. januári 1995. II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení: ženy po 1. januári 1988 / muži po 1. januári 1986.

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2016 – 2021 sa nemusia zúčastniť 1. kola súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. aj II. kategórie je 50,- EUR. Registračný poplatok je nevratný.

Termín zaslania prihlášok: 15. marec 2021

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:

 • Hudobné centrum

 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

 • Michalská 10,

 • 815 36 Bratislava

 • Slovenská republika

Tel.: +421 2 20 470 270, +421 903 753 797 e-mail: benka-rybarova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:

 • Štátna pokladnica

 • Radlinského 32

 • 810 05 Bratislava 15

 • IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149

 • SWIFT: SPSRSKBAXX

 

4. Povinný repertoár

I. KATEGÓRIA

1. kolo

Zvuková alebo zvukovo-obrazová nahrávka dvoch skladieb rôznych štýlových období podľa vlastného výberu – pieseň a ária (max. časový limit 8 minút).

Pozn. Ďalšie kolá sa uskutočnia v mieste konania súťaže (Trnava, Slovensko), v prípade nepriaznivej pandemickej situácie formou nahrávky, resp. online. Formu oznámi porota v predstihu.

2. kolo

 1. operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu

 2. umelá pieseň z obdobia romantizmu (max. časový limit 10 minút)

3. kolo

 1. operná ária z obdobia romantizmu

 2. umelá pieseň Mikuláša Schneidera-Trnavského (max. časový limit 10 minút)

 

II. KATEGÓRIA

1. kolo

Zvuková alebo zvukovo-obrazová nahrávka dvoch skla- dieb rôznych štýlových období podľa vlastného výberu – pieseň a ária (max. časový limit 8 minút).

Pozn. Ďalšie kolá sa uskutočnia v mieste konania súťaže (Trnava, Slovensko), v prípade nepriaznivej pandemickej situácie formou nahrávky, resp. online. Formu oznámi porota v predstihu.

2. kolo

 1. operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta

 2. 1-3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa

 3. operná ária z obdobia romantizmu (max. časový limit 15 minút)

3. kolo

 1. umelá pieseň od Mikuláša Schneidera-Trnavského podľa vlastného výberu

 2. operná ária podľa vlastného výberu

 3. operná ária z 20.-21. storočia (max. časový limit 15 minút)

 

5. Prvé kolo v oboch kategóriách sa realizuje prostredníctvom zvukovej alebo zvukovo-obrazovej nahrávky v trvaní max. 8 minút. Termín na zaslanie nahrávky je 15. marec 2021 (spolu s prihláškou a úhradou registračného poplatku). Nahrávku je možné poslať elektronicky na mailovú adresu benka-rybarova@hc.sk alebo poštou na adresu Hudobné centrum Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Michalská 10, 815 36 Bratislava, Slovenská republika. Ďalšie kolá sa uskutočnia v mieste konania súťaže (Trnava, Slovensko), v prípade nepriaznivej pandemickej situácie formou nahrávky resp online. Formu oznámi porota v predstihu.

6. Poradie súťažných skladieb v oboch kategóriách si v každom kole určí kandidát samostatne.

7. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory podľa tlačou vydaného originálu.

8. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.

9. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.

10. Spievanie spamäti je podmienkou.

11. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži i ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).

12. Rozhodnutia poroty sú konečné.

13. Súťaž je neanonymná a verejná.

14. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.

15. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie zašle informáciu o možnostiach ubytovania.

16. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 29. mája 2021.

17. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.

18. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

 

CENY

I. kategória

 1. cena 2 000,– EUR

 2. cena 1 500,– EUR

 3. cena 1 000,– EUR

II. kategória

 1. cena 3 000,– EUR

 2. cena 2 000,– EUR

 3. cena 1 500,– EUR

Mimoriadne ceny budú zverejnené dodatočne

Organizátor si vyhradzuje právo zmien pri cenách.

 

Medzinárodná odborná porota

 • Daniel Čapkovič (Slovenská republika)

 • Peter Mikuláš (Slovenská republika)

 • Peter Dvorský (Slovenská republika)

 • Sarah Meredith Livingston (Spojené štáty americké)

 • Tadeusz Pszonka (Poľsko)

 • Tatiana Smelkova (Rusko)

 • Mariano Horák (Švajčiarsko)

 • Zdeněk Šmukař (Česká republika)

 

Predsedníčka poroty:

 • Eva Blahová (Slovenská republika)

 

Klavírny sprievod:

 • Xénia Maskalíková (Slovenská republika)

 • Róbert Pechanec (Slovenská republika)

 

x