Informácia pre profesionálne divadlá a hudobné inštitúcie

Foto: Informácia pre profesionálne divadlá a hudobné inštitúcie

10. 11. 2014

Oznamujeme profesionálnym divadlám a hudobným inštitúciám, že 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č 230/2014 Z. z. zo 14. augusta 2014 o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií, ktorá vyplynula zo zákona NR SR č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti je potrebné, aby profesionálne divadlá a profesionálne hudobné inštitúcie vyplnili formulár a tento potvrdený štatutárnym orgánom divadla alebo hudobnej inštitúcie zaslali poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

sekcia umenia a štátneho jazyka

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava

 

Celé znenie zákona, vyhláška a formulár je zverejnený na webovom sídle MK SR http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/evidencia-divadiel-a-hudobnych-institucii--2c7.html.

Vybrané informácie budú podkladom pre evidenciu divadiel a evidenciu hudobných inštitúcií, ktorú vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona.
« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014