O festivale

MELOS-ÉTOS Medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava má bohaté hudobné tradície. Tie sa však v období totality rozvíjali jednostranne. Súčasná svetová hudba, ale aj tvorba slovenských autorov nadväzujúcich na svetové trendy bola tabuizovaná. Myšlienkou usporiadania medzinárodného festivalu súčasnej hudby sa zaoberala už koncom šesťdesiatych rokov vtedajšia mladá generácia skladateľov a teoretikov. Táto idea vtedy narazila na odpor vedenia Zväzu slovenských skladateľov i politikov. Priaznivá klíma pre vznik takéhoto festivalu nastala až po páde komunistického režimu po roku 1989.

Prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa uskutočnil v roku 1991. Festival si vytýčil úlohu prezentovať diela klasikov avantgardy dvadsiateho storočia a zaplniť tak vzniknuté informačné vákuum, a na druhej strane uvádzať diela slovenských a českých autorov, príslušníkov moderny od konca päťdesiatych rokov podnes - autorov, ktorých tvorba bola v čase totality spochybňovaná a marginalizovaná. Tak sa Melos-Étos stal platformou pre konfrontáciu slovenskej hudby s vývojovými trendami súčasnej európskej a svetovej hudby, a to po stránke autorskej i interpretačnej.

Názov festivalu Melos-Étos, ktorého autorom je skladateľ Roman Berger, symbolizuje, že festival sa neusiluje iba o predstavenie najnovších trendov "hudobného designu", ale zdôrazňuje etické a humanistické poslanie umenia, duchovno v materiálnom obkľúčení.

Melos-Étos sa realizuje ako bienále každý nepárny rok, spravidla v novembri, pričom počet koncertov sa pohybuje medzi 10 až 15. Garantom a hlavným organizátorom je Hudobné centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, dramaturgiu zostavuje festivalový výbor. Na príprave každého ročníka organizátori spolupracujú s radom kultúrnych inštitútov a inštitúcií doma aj v zahraničí. Koncerty prebiehajú v koncertných sálach, sakrálnych a divadelných priestoroch v Bratislave. Festival vydáva programový bulletin v slovenskom jazyku. Od roku 1993 je festival členom asociácie European Conference of Promoters of New Music.

Dramaturgia festivalu sleduje dve základné línie. Keďže Melos-Étos sa profiluje ako autorský festival, hlavný akcent je na prezentácii kvalitných diel, pričom minimálne polovica z nich sú slovenské premiéry. Festival dáva domácim autorom exkluzívne objednávky na napísanie diel, určených na premiérové uvedenie v rámci festivalových koncertov. Hosťami festivalu sa od jeho založenia stali o.i. György Ligeti, Henryk Mikołaj Górecki, Vinko Globokar, Erkki-Sven Tűrr, Krzysztof Penderecki, Zygmund Krauze, Arvo Pärt, Sofia Gubajdulina, Steve Reich, či Kaija Saariaho.

Druhou líniou je propagácia domácej a najnovšej zahraničnej hudby v podaní špičkových interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia.

V rámci festivalu sa uskutočnil tiež rad seminárov a wokshopov s významnými zahraničnými skladatelmi a interpretmi, na ktorých sa zúčastňujú študenti hudobných odborov, skladatelia a interpreti.

 

x