Hudobné centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru

  • organizovaním a sprostredkovaním koncertov a umeleckých programov,
  • organizovaním vybraných medzinárodných hudobných festivalov,
  • propagáciou slovenskej hudobnej kultúry doma a v zahraničí,
  • vydávaním hudobnín a kníh o hudbe,
  • dokumentáciou hudobného života na Slovensku,
  • koordináciou informácií o hudobných projektoch.

 

História štátnej inštitúcie zaoberajúcej sa organizovaním hudobného života na Slovensku začína roku 1969, keď bol založený Slovkoncert - umelecká agentúra garantujúca hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti tzv. vážnej a tzv. populárnej hudby.

Koncertný život do roku 1969 spravovali viaceré inštitúcie, napr. Hudobná a artistická ústredňa a po roku 1958 Koncertná a divadelná kancelária. Od roku 1969 sa vďaka federatívnemu usporiadaniu Československej socialistickej republiky zvýšila a rozšírila právomoc slovenských inštitúcií, najmä v oblasti zahraničných aktivít. Tak sa Slovkoncert dostal do povedomia nielen v domácom prostredí, ale aj v medzinárodnej sieti umeleckých agentúr.

V roku 1997 sa Slovkoncert stal súčastou Národného hudobného centra, v rámci ktorého pribudlo novozaložené Oddelenie edičnej činnosti. V roku 1999 sa v rámci transformačných zmien v oblasti hudobnej kultúry táto inštitúcia pretransformovala na Hudobné centrum a pri tejto zmene bolo integrované Hudobné informačné stredisko, ktoré pôsobilo od roku 1964 na pôde Hudobného fondu. Roku 1999 bolo presunuté vrátane archívnych a dokumentačných fondov do Oddelenia dokumentácie a informatiky Hudobného centra, kde sa jeho činnosť rozšírila o ďalšie aktivity spojené s dokumentáciou a sprístupňovaním informácií o súčasnej slovenskej hudbe.

Dnes je Hudobné centrum inštitúciou s piatimi oddeleniami: dokumentačným, vydavateľským, koncertným, výchovno-vzdelávacím a ekonomickým.

x