Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1
Slovenská republika

 

Štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, MK-1758-1/1999 

Zástupca oprávnený konať v zmluvných vzťahoch:

PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra

 

IČO:  0016 4836

DIČ:  20 2082 9987

IČ DPH:  SK2020829987

 

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

1. číslo účtu pre zdroje štátneho rozpočtu (111): 70 0024 0663/8180

    IBAN: SK61 8180 0000 0070 0024 0663

2. číslo účtu pre ostatné zdroje: 70 0006 9149/8180

    IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXX

 

Platobná inštrukcia pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky SEPA úhrady v prospech účtu Hudobného centra, ako klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT:

 

Banka príjemcu – sprostredkujúca banka: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

IBAN pre ostatné zdroje:SK62 8180 0000 0070 0006 9149

BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Zriaďovacia listina

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra

Predpisy a inštrukcie

Slobodný prístup k informáciám

 

x