Hudobné centrum rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich zákazníkov a priaznivcov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ

Hudobné centrum, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Michalská 10, 815 36 Bratislava, IČO: 00164836, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

  • telefónnom čísle  +421 2 2047 0310;
  • na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@hc.sk alebo
  • poštou na adrese Hudobné centrum, ZODPOVEDNÁ OSOBA GDRR, Michalská 10, 815 36 Bratislava.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: zodpovednaosoba@hc.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?

Hudobné centrum je v zmysle zriaďovacej listiny Hudobného centra zo dňa 8.12.2014 (vydaná pod č. MK-3056/2014-110/20847) koncepčnou, dokumentačnou, edičnou, organizačnou, kultúrno-vzdelávacou, konzultačnou, informačno-prezenčnou, vedecko-výskumnou a propagačnou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na tejto podstránke, spracúvame výhradne pre účel registrovania hudobných podujatí prostredníctvom internetovej stránky hc.sk. Na našej webovej stránke poskytujeme možnosť zverejniť podujatia, ktoré organizujete. Za týmto účelom na webovej stránke získavame osobné údaje zadávateľov podujatí, tieto údaje následne spracúvame, aby sme mali možnosť overiť údaje týkajúce sa podujatia. Uvedenie osobných údajov v registrovaní podujatia nie je dobrovoľné a je nevyhnutné pre spracovanie podujatia a jeho zverejnenie v Kalendáriu.

Akým spôsobom a ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii organizátorov hudobných podujatí v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (meno a priezvisko, ulica, mesto, PSČ, telefón, e-mailová adresa). Osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania záujmu registrovať hudobné podujatia.

Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované žiadnym iným prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom, ani prenášané do iných krajín. Vaše osobné údaje použijeme iba na prípadné overenie správnosti údajov o podujatia uvedených vo formulári podujatia.

Aké máte práva?

Informujeme vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

a) Právo na prístup. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c) Právo na vymazanie. Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania. Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e) Právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) Právo namietať. Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním. Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

h) Právo podať sťažnosť. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

x