KontaktHudobné centrum

Michalská 10
815 36 Bratislava 1

tel.: +421 (2) 2047 0111

e-mail:
web: www.hc.sk

IČO: 164836

DIČ: 2020829987

Číslo účtu: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, MK-1758-1/1999

Štatutárny zástupca: PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra