Profil osobnosti

Foto: Ladislav Kačic Zdroj: www.slavu.sav.sk

Ladislav Kačic

27. 5. 1951 Nové Mesto nad Váhom

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1969 – 1974
VŠMU (hudobná teória)
1973 – 1982
redaktor vydavateľstva Opus, neskôr vedúci redakcie hudobnín a kníh o hudbe
1983 – 1996
pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
od 1997
pracovník Slavistického kabinetu SAV (neskôr Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)
1998
titul PhD., dizertačná práca Hudba reholí na Slovensku v 16. – 18. storočí
od 2000
pedagóg na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU (dejiny slovenskej hudby, dejiny európskej hudby so zameraním na hudbu stredoveku, renesancie a baroka)

Hlavné oblasti jeho výskumu tvoria predovšetkým staršie dejiny slovenskej hudby, najmä obdobia baroka, otázky svetskej a duchovnej slovenskej i európskej barokovej tvorby, staršie a neskoršie epochy dejín hudby.

Ako vedúci výskumných projektov sa zameriava na výskum kultúry 17. – 18. storočia na Slovensku, najmä kultúry rehoľných spoločenstiev (františkánov, jezuitov, piaristov) z interdisciplinárneho hľadiska (hudobného, jazykového, literárneho).

Publikoval početné štúdie doma i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko), monograficky spracoval slovenských hudobníkov najmä 18. storočia (František Xaver Budinský, Jozef Pantaleon Roškovský, Gaudentius Dettelbach, Juraj Zrunek, Peter Peťko a ďalší), je autorom hesiel v encyklopédii MGG. Popri ťažiskovej výskumnej práci je bohatá i jeho vedecko-popularizačná činnosť. Je editorom viacerých CD titulov odrážajúcich snahu oživiť neznáme hudobné pramene z archívov. Bol organizátorom viacerých medzinárodných vedeckých konferencií a editorom zborníkov.

Je členom prezídia spoločnosti Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft so sídlom v Grazi a člen Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. V súčasnosti je predseda Slovenskej muzikologickej asociácie.

Bibliografia

 • Petőczová, Janka: Kačic, Ladislav [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2013
 • Urbancová, Hana: K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica
  2011 Slavica Slovaca, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava roč. 46, 2011, č. 1, s. 63 – 64
 • Petőczová, Janka: K životnému jubileu Ladislava Kačica
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1
 • Petőczová, Janka: Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 307 – 313
 • Ursínyová, Terézia: Milovníkom barokovej hudby
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 3, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2009 Viera a život roč. 19, 2009, č. 2, s. 85 – 87
 • Petőczová, Janka: Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea
  Editor: Ladislav Kačic. Bratislava, Hudobné centrum 2005
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 263 – 267
 • Polák, Pavol: Jubileum hudobného historika
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 5 – 6
 • Múdra, Darina: Ladislav Kačic (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 580 – 582
 • Urbancová, Hana – Kačic, Ladislav: História ako dobrodružstvo-
  S hudobným historikom Ladislavom Kačicom
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 558 – 563
 • Petőczová, Janka: Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  (Editor: Ladislav Kačic. Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext.)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9
 • Fellegi, Pavol – Kačic, Ladislav: Neznámy známy
  Rozhovor s Ladislavom Kačicom o významnom slovenskom skladateľovi
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 159 (14. 8.), s. 6 – 7
  (Juraj Bajan)
 • Personálna bibliografia
 • Niekoľko spomienok na dr. Pavla Poláka (14.2.1925 – 21.5.2019)
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 2
 • Knižné monografie
 • Gruber, Gerold – Ferková, Eva (ed.) a kol.: Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí
  Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert
  2013 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013
  (296 s., 1. vyd.)
 • Dějiny hudby III. Baroko
  2009 Ikar, Praha 2009
  (383 s., 1. vyd., zo slovenského originálu preložil Vít Roubíček)
 • Dejiny hudby III. Barok
  2008 Ikar, Bratislava 2008
  (383 s., 1. vyd.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Lutnista Paul Durand - bratislavský rodák
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 24
 • P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818) – Leben und Werk
  1998 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 65 – 124
  (Musicologica actualis. Series musicologicae actualis 2)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818) františkán, ktorý rozvinul odkaz J. Haydna a W. A. Mozarta
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 20
 • Joseph Umstatt – Concerti per flauto
  2017 Vysoká škola múzických umení, Bratislava roč. XXIV+82, 2017
 • Vernakulárne jazyky v liturgii niektorých reholí na Slovensku v 17. a 18. storočí
  2017 Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Ed. Peter Žeňuch – Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2017, s. 69 – 73
 • Prínos Gizely Gáfrikovej pre slovenskú hudobnú historiografiu
  2017 Pamäť literárnej vedy – Gizela Gáfriková. Ed. Erika Brtáňová, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2017, s. 181 – 188
 • Neue Angaben zu den Jugendjahren Paul Karl Durands
  2017 Die Laute. Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft Nr. 20, Frankfurt am Main 2017, s. 110 – 119
 • Poznámky k edícii flautových koncertov Josepha Umstatta
  2016 Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2016. Zborník príspevkov zo 14. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie a hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 22. apríla 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2016
  (184 s., 1. vyd.)
 • Hudobníci na dvore Imricha Esterházyho a migrácia v strednej Európe
  2016 Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno 2016, s. 81 – 92
 • Der Barock in der Slowakei in der Musikgeschichtsschreibung und Literaturwissenschaft
  2015 Musikalische und literarirsche Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2015, s. 275 – 280
 • Capricornovský výskum – stav a perspektívy
  2015 Prezentácie – Konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš. Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára. Ed. Valéria Koszoruová, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2015, s. 11 – 15
  (136 s., grafy, noty, tab.)
 • Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725 – 1745
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 2, s. 189 – 254
 • Schuldramen und Oratorien bei den Pressburger Jesuiten im 18. Jahrhundert
  2014 Musicologica Brunensia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno roč. 49, 2014, s. 275 – 290
 • Neznámy kánon S. Capricorna medzi Bratislavou a Stuttgartom
  Pokus o komplexnú hudobnohistorickú interpretáciu
  2014 Prezentácie – Konfrontácie 2014. Hudobná interpretácia – teória a prax. Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2014, s. 31 – 37
 • Emericus Esterházy’s Ensemble in the Years 1725 – 1745
  2014 The 16th Biennial International Conference on Baroque Music (Salzburg, 9. – 13. 7. 2014). Programm Book, Hollitzer Wissenschaftsverlag, Viedeň 2014, s. 109
 • Kačic, Ladislav – Žeňuch, Peter – Zavarský, Svorad: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook
  2013 Slavica Slovaca. Časopis pre slovanskú filológiu. Orgán Slovenského výboru slavistov, Bratislava roč. 48, 2013, č. 1, s. 76 – 78
 • Hudba františkánov v slovensko-rakúskom regióne v 17. a 18. storočí / Musik der Franziskaner in der slowakisch-österreichischen Region im 17. und 18. Jahrhundert
  2013 Gruber, Gerold – Ferková, Eva (ed.): Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí. Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013, s. 95 – 116
 • Jozef Kresánek a slovenská hudobná historiografia
  2013 Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa). Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára, Ferková, Eva (ed.), Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2013, s. 7 – 12
  (109 s., 1. vyd.)
 • Pramenno-kritické edície ako predpoklad správnej interpretácie
  2013 Quo vadis Musica aeterna? Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie (24. september 2013, Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká 47), Centrum starej hudby, Orman, Bratislava 2013, s. 19 – 21
 • Pôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov v hudbe na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí
  2013 Žeňuch, Peter – Uzeňová, Elena S. – Žeňuchová, Katarína (ed.): Jazyk a kultúra v slovanských a neslovanských súvislostiach, Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2013, s. 231 – 237
  (Zemplínske múzeum v Michalovciach)
 • Musik im Piaristendrama des 17. und 18. Jahrhunderts
  2013 Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Budapest – Nagyvárad. Partium Kiadó – Protea Egyesület, Budapešť 2013, s. 109 – 117
 • Príspevok Františka Zagibu k výskumu hudby obdobia Veľkej Moravy
  2013 Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Lichner, Miloš – Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (zost.), Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2013, s. 135 – 140
  (198 s., 1. vyd.)
 • Náhľady Jozefa Ignáca Bajzu na cirkevnú hudbu
  (podľa románu René mláďenca príhody a skúsenosťi)
  2013 Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2013, s. 129 – 134
  (Obec Dolné Dubové)
 • Joseph Umstatt (1711 – 1762) zwischen Barock und Klassik
  Bemerkungen zur Stilentwicklung eines mitteleuropäischen Komponisten
  2013 Gerold W. Gruber (Hrsg.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Medzinárodné sympózium Accentus Musicalis, Wien, 16. – 18. April 2012, Music Forum, Bratislava 2013, s. 201 – 215
 • Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Pruskom v 18. storočí
  2013 Hugolín Gavlovič (1712 – 1787) a jeho dielo v literárnom a kultúrnom kontexte. Ed. Gizela Gáfriková, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2013, s. 240 – 249
 • Hudba v školskej hre piaristov na Slovensku v 17. a 18. storočí
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 2, s. 165 – 194
 • K nedožitým deväťdesiatinám Jany Márie Terrayovej
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 1, s. 114 – 116
 • Biblia a hudba na Slovensku v 17. – 18. storočí
  2012 Viera a život roč. 22, 2012, č. 4, s. 57 – 63
 • Dobová recepcia diela Georga Friedricha Händla na Slovensku
  2012 Miscellanea z výroční konference České hudební společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich “druhý život” v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (Praha, 4. – 5. prosince 2009), Michaela Freemanová (ed.), Praha 2012, s. 23 – 41
  (198 s., 1. vyd.)
 • Von Heinichen zu Albrechtsberger
  Die Generalbasslehre der Franziskaner in der Slowakei im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
  2012 Im Schatten des Kunstwerks I. Komponisten als Theoretiker in Wien vom 17. bis Anfang 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Dieter Torkewitz, Praesens Verlag, Viedeň 2012, s. 253 – 272
 • Vernakuľarnyje jazyki v dejateľnosti nekotorych cerkovnych ordenov v Slovakii (franciskancy, ijezuity, piaristy) v XVII – XIX vv
  2012 Sacrum et profanum. Jazykovye, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury, Moskva 2012, s. 185 – 200
  (Institut slavjanovedenia)
 • Hudobné nástroje v inventároch niektorých reholí na Slovensku (jezuiti, piaristi, františkáni) v 17. a 18. storočí
  2012 Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Kucianová, Anna – Božeková, Martina (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin 2012, s. 43 – 58
 • Nova miscellanea zur Musikgeschichte der Piaristen in der Slowakei
  2012 Kačic, Ladislav (ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. – 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 30. septembra – 2. októbra 2010 vo Svätom Jure, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2012, s. 117 – 135
 • P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: a jeho Concerto a 4
  2012 P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4, Ústav hudobnej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2012, s. 9 – 22
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris, VI/1)
 • Franz Liszt und das Franziskanertum
  2012 Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 17. – 19. mája 2011, Štefková, Markéta (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, s. 23 – 36
 • Hudba františkánov v slovensko–rakúskom regióne v 17. a 18. storočí
  2012 Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU v dňoch 21. – 22. marca 2012, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2012, s. 159 – 172
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)
 • Joseph Umstatt a Slovensko
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 5, s. 12 – 15
 • K špecifikám hudby františkánov na Morave v 17. a 18. storočí
  Poznámky k dejinám hudby v Provincii Bohemiae Sancti Wenceslai
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 2, s. 207 – 229
 • Musik für Thron und Altar – Joseph Umstatt zwischen Wien und Bamberg
  2011 Joseph Umstatt 2011 (13. Mai bis 5. Juni 2011, Programmheft), Musica Canterey Bamberg, Bamberg 2011, s. 8 – 9
  (abstrakt)
 • Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee und sein Werk in der Slowakei
  2011 Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Hrsg. Čičaj, Viliam – Bernhard, Jan-Andrea, Historický ústav SAV, Bratislava 2011, s. 193 – 200
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v apríli 2007 v Smoleniciach na tému “Švajčiarska kniha v strednej Európe”)
 • Mariánske spevy františkánov na Slovensku v 18. storočí
  2011 O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. mája 2011 v Ružomberku, Podpera, Rastislav (ed.), VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2011, s. 99 – 112
  (154 s., 1. vyd.)
 • Spezifiken der Franziskanermusik in Mähren im 17. und 18. Jahrhundert
  2011 46th International Musicological Colloquium. Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Forms and Changes in Musical Institutions and Performance 1618 – 1815 (Brno, 10. – 12. 10. 2011), Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 2011, s. 12
  (abstrakt)
 • K otázke manierizmu v starších dejinách hudby
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2011, s. 19 – 28
 • Poznámky k periodizácii hudby 17. a 18. storočia na Slovensku
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Janka Petőczová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 70 – 76
 • Jiří Sehnal, Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music-Collection
  (Perspectives on Seventeenth-Century Music in Moravia)
  2010 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 47, 2010, č. 4, s. 187 – 191
 • K životnému jubileu Pavla Poláka
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 146 – 148
 • Új adatok a Piaristák Podolini zenetörténetéhez
  2010 Forgó, András (ed.): A Piarista Rend Magyarországon, Budapešť 2010, s. 531 – 539
 • Musik und Tanz im Jesuitendrama Mitteleuropas des 17. und 18. Jahrhunderts
  2010 Cemus, Petronilla (ed.): Bohemia Jesuitica 1556 – 2006. Sborník z mezinárodní vědecké konference (Praha, 25. – 27. 4. 2006), která byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2010, s. 1053 – 1060
  (Tomus 2)
 • Franziskanische Bearbeitungen Mozartscher Werke
  2010 Mozart und die geistliche Musik in Süddeutschland (Die Kirchenwerke von Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart im Spannungsfeld zwischen klösterlicher Musiktradition und aufklärerischem Staatskirchentum, Kirchemusikalische Studien 12), Studio Verlag, Sinzig 2010, s. 261 – 274
  (Hrsg. Friedrich W. Riedel)
 • Františkánska “haydniana” na Slovensku
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 4, s. 335 – 345
 • Die Musik in den franziskanischen Klöstern des Burgenlands im 17. und 18. Jahrhundert
  2009 Musica Pannonica 5. Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn. Hrsg. Klaus Aringer – Ulrike Aringer-Grau – Bernhard Habla, Wien 2009, s. 25 – 36
  (Johann Kliment KG)
 • Richard Rybarič a “zaľudnenie” slovenských hudobných dejín
  2009 Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 41 – 43
 • Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Malackách v 17. – 19. storočí
  2009 Vrablec, Pavol (zost.): Malacky a okolie 2. História, Mestské centrum kultúry, Múzeum Michala Tillnera v Malackách, Malacky 2009, s. 29 – 40
 • Das Kirchenlied der Franziskaner in der Slowakei
  Stand der Forschung und Perspektiven
  2009 Bene cantate ei. Festschrift 50 Jahre I. A. H. Commemorative Volume for 50 Years of the I. A. H. (I. A. H. Bulletin, Nr. 37/2009). Eds. Prassl, Franz Karl – Tarlinski, Piotr, Graz, Opole 2009, s. 155 – 163
  (Selbstverlag der I. A. H.)
 • Johann Sebastian Bach a “hranice” barokového štýlu
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 99 – 105
 • Die Musiker bei den Jesuiten in der Slowakei im 17. und 18. Jahrhundert
  2008 Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad (ed.): Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. – 18. Jahrhundert. Internationale interdisziplinäre Konferenz (Acta conventus Bratislavae 26. – 29. Septembris 2007), Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2008, s. 215 – 226
 • Nové poznatky k dejinám hudby u piaristov v Podolínci
  2008 Petöczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, konanej 3. – 4. marca 2008 v Spišskej Sobote, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2008, s. 113 – 126
 • Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17. – 18. storočí
  2008 Doruľa, Ján (ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2008, s. 184 – 191
 • Hudobníci a Slovenské učené tovarišstvo
  2008 Doruľa, Ján (ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2008, s. 150 – 155
 • “Klosterkomponist” und “Kleinmeister” des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa
  Waren alle Ordenskomponisten Kleinmeister?
  2007 Hinrichsen, H. J. – Lütteken, L. – Urcheveguía, C. (Eds.): Passagen. 18. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft / Transitions. 18th Congress of the International Musicological Society (Zürich, 10. – 15. 7. 2007), Bärenreiter, Praha 2007, s. 57
  (Kassel – Basel – London – New York)
 • Leopold I.: cisár-skladateľ (skladateľ-cisár?)
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 83 – 89
 • Zrunek Georgius OFM
  2007 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 17. Hrsg. von Ludwig Finscher, Bärenreiter/Metzler 2007, s. 1562 – 1563
  (Kassel – Basel – London – New York – Prag – Stuttgart – Weimar)
 • Vivaldiana in der Sammlung der italienischen Konzerte der Piaristen in Podolínec
  2006 Studi Vivaldiani, Florencia roč. 6, 2006, s. 15 – 37
  (Istituto Italiano Antonio Vivaldi)
 • P. Celestín Lepáček OFM a hudobnohistorický výskum na Slovensku
  2006 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava roč. 53, 2006, č. 6, s. 462 – 466
 • Slovo a hudba vo fašiangových kompozíciách 18. storočia na Slovensku
  2006 Medňanský, Karol (ed.): Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 23. – 25. novembra 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2006, s. 75 – 90
 • Thumar, P. Henricus SP
  2006 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 16. Hrsg. von Ludwig Finscher 2006, s. 902 – 903
  (Bärenreiter Verlag – Metzler Verlag: Kassel – Basel – London – New York – Prag – Stuttgart – Weimar)
 • Jezuitská školská hra na Slovensku v 17. – 18. storočí
  2006 Jezuitské školstvo včera a dnes. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 12. októbra 2006 v Trnave, Csontos, Ladislav (ed.), Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2006, s. 175 – 188
 • Josephinische Reformen und ihr Einfluss auf die Kirchenmusik in der Slowakei
  2006 Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration. Kirchenmusikalische Studien 10. Hrsg. von Friedrich W. Riedel, Studio Verlag, Sinzig 2006, s. 195 – 206
 • Musik und Tanz im Jesuiten Schuldrama Mitteleuropas im 17. – 18. Jahrhundert
  2006 Bohemia Jesuitica 1556 – 2006. Mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích, Praha, 25. – 27. apríla 2006. Sborník abstraktů a dalších konferenčních materiálů, Cemus, Petronilla (ed.), Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 88
  (Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova)
 • Koncertantný štýl a jeho inovácie v baroku
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 270 – 280
 • Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách
  Richard Rybarič a slovenská hudobná historiografia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 113 – 121
 • P. Thelesphor Hoffmann OFM, život a dielo františkánskeho hudobníka a skladateľa
  2005 Hudobný archív, Sedláková, Viera (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin roč. 15, 2005, s. 99 – 129
 • Zene a Pozsonyi koronázási ünnepségek idejében (1563 – 1830)
  2005 Magyar Zene. Vol. XVIII 2005, č. 4, s. 447 – 460
 • Heslá Peťko, P. Petrus, S. Martino SP, Renner, Andreas
  2005 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 13. Hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel – Basel – London – Prag 2005, s. 277 – 278, 543
 • Muffatiana in der Slowakei
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 61 – 80
 • Peťko, P. Petrus a S. Martino
  2005 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 13. Hrsg. von Ludwig Finscher 2005, s. 396 – 397
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)
 • Poznámky k polychórii Jána Šimbrackého a Zachariáša Zarewutia
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005, s. 103 – 116
 • Harmonia unisona – Franziskanische Bearbeitungen der Figuralmusik des 17. und 18. Jahrhunderts
  2005 Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Internationale interdisziplinäre Konferenz, Bratislava, 4. – 6. Oktober 2004, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005, s. 197 – 233
 • Roškovský, P. Pantaleon OFM
  2005 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 14. Hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel – Basel – London – Prag 2005, s. 427 – 429
 • Vianočná omša františkánov na Slovensku v 17. a 18. storočí
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 249 – 272
 • Mitteleuropäische Kontexte der Franziskaner-Musikkultur im 17. – 19. Jahrhundert
  2004 Muzikološki zbornik / Musicological Annual XI, 2004. Ed. Klemenčič, Ivan, Ljubljana 2004, s. 13 – 120
 • Melódie v Rešetkovom vydaní Valaskej školy
  2004 Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712 – 1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. Zborník z vedeckého seminára konanom na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, 11. novembra 2002, Gáfriková, Gizela (ed.), Vydavateľstvo Serafín, Bratislava 2004, s. 14 – 18
 • Eine franziskanische Particella-Bearbeitung der Missa Sancti Nicolai Tolentini von Johann Michael Haydn
  2004 Auf eigenem Terrain. Beiträge zur Salzburger Musikgeschichte (Festschrift Gerhard Walterskirchen zum 65. Geburtstag). Hrsg. von Andrea Lindmayr-Brandl – Thomas Hochradner, Selke Verlag, Salzburg 2004, s. 223 – 236
 • Za zvukov korunovačných tónov
  2003 História. Revue o dejinách spoločnosti, Historický ústav SAV, Spoločnosť Pro Historia, Bratislava roč. 3, 2003, č. 5, s. 8 – 12
 • Piaristi – hudobníci medzi Čechami, Moravou a Slovenskom v 17. a 18. storočí
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 5 – 29
 • Italienische Konzerte aus der Musikaliesammlung der Piaristen in Podolínec
  2003 Early Music – Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków, 18. – 21. September 2003, Krakov 2003, s. 253 – 262
 • Evangelische und katholische Kirchenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts in der Slowakei und ihre Verbreitung in Südosteuropa
  2003 Die Kirchenmusik in Südosteuropa. Historische und typologische Studien zur Musikgeschichte der südosteuropäischer Regionen. Kongressbericht Temeswar/Timisoara. Hrsg. von Franz Metz, Tutzing 2003, s. 34 – 42
 • Ladislav Mokrý und die slowakische Musikhistoriographie
  2003 Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ladislavovi Mokrému, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001, Martináková, Zuzana (ed.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 111 – 115
 • Baroque Music
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present. Ed. Elschek, Oskár, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 2003, s. 80 – 154
 • Hudba v čase bratislavských korunovácií (1563 – 1830)
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 31 – 50
 • From the Middle Ages to the Renaissance
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present. Ed. Elschek, Oskár, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 2003, s. 54 – 79
 • K otázke slovenských prekladov latinských piesní v zborníkoch P. Paulína Bajana OFM
  2003 Žeňuch, Peter (ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch (na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2003, s. 226 – 234
 • Český preklad učebnice generálneho basu Johanna Davida Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov
  2002 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 39, 2002, č. 1, s. 29 – 57
 • Fuxiana bei P. Pantaleon Roškovský OFM. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik für Tasteninstrumente von Johann Joseph Fux in der Slowakei
  2002 Jahresgabe der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft, Graz 2002, č. 25
  (24 s., 1. vyd.)
 • Hudobné pamiatky františkánskych knižníc na Záhorí
  2002 Kniha 2001 – 2002, Domová, Miroslava (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin 2002, s. 171 – 175
 • Biblické texty v hudbe slovenských skladateľov 17. a 18. storočia
  2002 Doruľa, Ján (ed.): Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2002, s. 455 – 460
 • Slovenské texty v hudobnej zbierke trenčianskych jezuitov a piaristov
  2002 Kniha 2001 – 2002, Domová, Miroslava (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin 2002, s. 410 – 414
 • Cantus Catholici a dobová liturgická prax na Slovensku
  2002 Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej 25. – 26. septembra 2002 v Bratislave, Kačic, Ladislav (ed.), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2002, s. 67 – 82
 • K „rekonštrukcii“ Bajanovho zborníka Jubilus Cordis III
  Piesne z repertoáru P. Paulína Bajana OFM v zbierke Andreja Kmeťa Prostonárodné vianočné piesne
  2002 Vianoce a hudba. Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 2002, s. 75 – 94
  (218 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica II)
 • Jesuiten in der slowakischen Musikgeschichte
  2002 Dolarjev zbornik, Edo Škulj (ed.), Ljubljana 2002, s. 105 – 120
 • Franziskanermesse
  2002 Österreichisches Musiklexikon. Bd. 1. Hrsg. von Rudolf Flotzinger, Wien 2002, s. 482 – 483
 • Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)
  2002 BraSlav 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 14. – 15. novembra 2002, Žigo, Pavol (ed.), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2002, s. 114 – 115
 • P. Gaudentius Dettelbach OFM
  2002 Österreichisches Musiklexikon. Bd. 1. Hrsg. von Rudolf Flotzinger, Wien 2002, s. 313
 • Repertoár a predvádzacia prax cirkevnej hudby vo františkánskych provinciách v strednej Európe v 17. – 18. storočí
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 53 – 102
 • Tvorba Adama Michnu z Otradovic na Slovensku v 17. a 18. storočí
  2001 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 38, 2001, č. 1 – 2, s. 103 – 105
 • Doplnky k zborníkom P. Pantaleona Roškovského OFM pre klávesové nástroje
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 293 – 308
 • Francisci, Ján
  2001 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 6. Hrsg. von Ludwig Finscher 2001, s. 1580 – 1581
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)
 • Andreas Renner – Sänger und Komponist, Schwiegervater von Carl Ditters von Dittersdorf
  2001 Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Berichte der musikwissenschaftlichen Konferenzen in Pszcyna/Pless und Opava/Troppau 1993. Hrsg. von Hubert Unverricht unter Mitarbeit von Petr Koukal und Werker Bein, Studio Verlag, Sinzig 2001, s. 181 – 189
 • P. Gaudentius Dettelbach
  2001 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 5. Hrsg. von Ludwig Finscher 2001, s. 930 – 932
  (Kassel – Basel – London – New York Prag – Stuttgart – Weimar: Bärenreiter – Metzeler)
 • Zur Frage der sog. “Franziskanermesse” von Carl Ditters von Dittersdorf
  2001 Musicologica Austriaca 20. Hrsg. von M. Fink – Rainer Gstrein, Innsbruck 2001, s. 24 – 39
 • Hudba jezuitov v Banskej Bystrici (stav výskumu a perspektívy)
  2001 Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Zv. 2. Osobnosti v dejinách mesta, Alexandra Bitušíková – Jolana Darulová (ed.), Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 103 – 118
 • Stilmittel franziskanischer Messenkomposition – ihre Wurzeln und Entwicklungen
  2001 Anton Bruckner – Tradition und Fortschritt in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts. Kirchenmusikalische Studien 7. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Riedel, Studio Verlag, Sinzig 2001, s. 189 – 206
 • P. Juraj Zrunek OFM ako kazateľ
  2001 Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca 2, Jana Skladaná (ed.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 2001, s. 64 – 78
 • Organ, organisti a organová hudba na území Slovenska v 17. – 18. storočí
  2001 Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi / Historische Orgeln. Aufgaben für Forschung, Orgelbau, Denkmalamt und Kirchen, Stanislav Šurin – Johann Trummer (ed.), Bratislava 2001, s. 23 – 32
  (Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 28. septembra – 1. októbra 2000, Bachova spoločnosť na Slovensku, GaRT)
 • Zu Forschungsproblemen der Ordensmusikgeschichte in der Habsburger Monarchie
  2001 Fragen grenzüberschreitender Musikgeschichtsschreibung (Workshop, Wien, 11. und 12. Juni 2001, Konzeption und Leitung: Univ. Prof. Dr. Rudolf Flotzinger), Viedeň 2001
  (http://www-97.oeaw.ac.at/mufo/agora/kacic.html)
 • Musiker bei den Tyrnauer Jesuiten im 18. Jahrhundert
  2000 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 41, 2000, s. 177 – 198
 • Dittersdorf a Slovensko
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 38 – 40
 • Jezuiti v dejinách slovenskej hudby
  2000 Viera a život roč. 10, 2000, č. 2, s. 125 – 140
 • Tlačené a rukopisné pramene z knižnice a chóru podolínskych piaristov
  2000 Kniha 1997 – 1998, Domová, Miroslava (ed.), Slovenská národná knižnica, Martin 2000, s. 252 – 256
 • Zur Pflege des Kirchenliedes in einigen geistlichen Orden
  2000 Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, Kačic, Ladislav (ed.), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, s. 195 – 206
 • Blasinstrumente in der Franziskanermusik
  2000 Konferenzbericht. Banská Bystrica 1998. Alta Musica. Bd. 22. Hrsg. von Armin Suppan, Tutzing 2000, s. 219 – 237
 • Čermák, Fr. Jozef
  2000 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 4. Hrsg. von Ludwig Finscher 2000, s. 568
 • Dittersdorf und die Slowakei
  2000 Carl Ditters von Dittersdorf: z życia i twórczości muzycznej. Materiały z międzynarodowego interdyscyplinarnego sympozjum, Nysa, 24 – 26 wrzesnia 1999. Ed. Piotr Tarlinski – Hubert Unverricht, Opole 2000, s. 57 – 67
 • Kačic, Ladislav – Gester, Jean-Luc (ed.): Capricornus, Samuel
  2000 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 4. Hrsg. von Ludwig Finscher 2000, s. 145 – 150
 • Unbekannte musikalische Quellen zur Geschichte des Schuldramas in der Provincia Austriae SJ
  2000 A Magyar színház szülétése. Ed. Júlia Demeter – István Kilián, Miskolc 2000, s. 146 – 153
 • Budinský, František Xaver
  2000 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 3. Hrsg. von Ludwig Finscher 2000, s. 1214 – 1215
 • Jezuitská školská hra, hudba a tanec
  1998 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 1, s. 33 – 42
 • Hudobnohistorický výskum na Slovensku
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 416 – 421
 • Die Musik der Jesuitendramen in der Slowakei (1600 – 1773)
  Ein Beitrag zur Geschichte der Provincia Austriae SJ
  1998 Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zu 65. Geburtstag). Hrsg. von Franz Födermayr – Ladislav Burlas, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 319 – 334
 • Roky 1670 – 1674 – medzník v dejinách slovenskej hudby?
  1998 Doruľa, Ján (ed.): Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1998, s. 229 – 238
 • P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818)
  1998 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 67 – 124
  (Musicologica actualis. Series musicologicae actualis 2)
 • P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí
  1997 Záhorie, Záhorské múzeum, Skalica roč. 6, 1997, č. 4, s. 19 – 21
 • Ľudové prvky v hudbe 17. a 18. storočia
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 36 – 39
 • P. Marcus Repkovič OFM a národnostný spor františkánov mariánskej provincie v rokoch 1727 – 1735
  1997 Slavica Slovaca, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava roč. 32, 1997, č. 2, s. 154 – 166
 • Der Barockstil in der Slowakei
  (Konzeptionen – Periodisierung – Probleme)
  1997 Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, Bratislava 1997, s. 25 – 28
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Figuralmusik der Franziskaner in Mitteleuropa – Repertoire und Aufführungspraxis
  1997 Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1997, s. 163 – 174
 • Hudba v školských hrách trenčianskych jezuitov
  1996 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 44, 1996, s. 439 – 446
 • Mehrstimmiger Gesang der Franziskaner in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Tradície európskej hudby 15. – 18. storočia, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 450 – 454
  (Traditionen der europäischen Mehrstimmigkeit und die Musik Mitteleuropas im 15. – 18. Jahrhundert. Internationales Symposium, Bratislava, Burg – Bastei Luginsland, 5. – 6. Dezember 1995)
 • Die Suiten Johann Caspar Horns im Pestrý zborník, einem Tabulaturbuch aus dem 17. Jahrhundert
  1996 Die Entwicklung der Ouvertüren-Suite (Gedenkschrift für Eitelfriedrich Thom, 1933 – 1993), Michaelstein 1996, s. 169 – 178
 • Hudba baroka
  1996 Dejiny slovenskej hudby, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 75 – 138
 • Od stredoveku po renesanciu
  1996 Dejiny slovenskej hudby, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 54 – 74
 • Medzi omšou a betlehemskou hrou
  1996 Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca 1, Skladaná, Jana (ed.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1996, s. 66 – 94
 • K folklórnym žriedlam vianočnej omše a pastorely 18. storočia na Slovensku
  1995 Ethnomusicologicum, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava roč. 2, 1995, s. 155 – 167
 • Inventarverzeichnis der Musikalien und Musikinstrumente des Piaristenklosters in Podolínec aus den Jahren 1691 – 1702
  1995 Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert. Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995, s. 110 – 144
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Inventarverzeichnis der Musikalien des Piaristenklosters in Podolínec aus den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts
  1995 Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert. Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995, s. 79 – 85
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Hudba františkánov na Slovensku v 19. storočí
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 57 – 63
 • Ein Raubdruck aus den Jahren 1671 – 1672 – S. Capricornus oder A. Bertali?
  1994 Sehnal, Jiří (ed.): Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský. Zborník z medzinárodného sympózia, Kroměříž, 6. – 9. septembra 1993, Brno 1994, s. 237 – 240
  (Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut)
 • Inventárny zoznam hudobnín a hudobných nástrojov piaristického kláštora v Podolínci z rokov 1691 – 1702
  1994 Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí, Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994, s. 97 – 130
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Inventárny zoznam hudobnín piaristického kláštora v Podolínci z 80. rokov 17. storočia
  1994 Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí, Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994, s. 63 – 67
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16. – 19. storočí
  1994 Šimončič, Jozef (ed.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Zborník z vedeckého sympózia o cirkevných dejinách Slovenska, Trnava, 15. – 16. októbra 1993, Trnavská univerzita v Trnava, Trnava 1994, s. 68 – 74
 • Die Parodievertonung der Psalmen aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
  1994 Musica Antiqua Europae Orientalis X, Bydgoszcz 1994, s. 230 – 246
 • Hudba a hudobníci piaristického kláštora v Podolínci v 17. a 18. storočí
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 79 – 107
 • Kto bol František Xaver Budinský?
  Úvahy o živote a diele slovenského skladateľa
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 19, 1993, č. 3 – 4, s. 376 – 396
 • Johann Kusser: Laudate Dominum omnes gentes
  1993 Laudate Dominum. Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska / Psalmen des 17. und 18. Jahrhunderts aus der Slowakei, Kalinayová, Jana – Kačic, Ladislav – Sestrienková, Iveta (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1993, s. 43 – 62
  (150 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • P. Paulín Bajan a Hlohovec
  1993 Františkánsky kláštor v Hlohovci, Bratislava 1993, s. 57 – 62
 • Vom Klavierdivertimento zur Sonate, zur Genese des klassischen Stils in der Slowakei
  1993 Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 79 – 86
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)
 • Ján Levoslav Bella ako „vydavateľský problém“
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 199 – 204
  (resumé v angličtine, nemčine)
 • Hudba v strednej Európe
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 5
 • Opus franciscanum v zápise a zvukovej podobe
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 1, s. 136 – 145
 • Neznáma skladba F. P. Riglera
  Príspevok k problematike virtuózneho klávesového štýlu v cirkevnej hudbe 18. storočia
  1992 Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Múdra, Darina (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1992, s. 75 – 84
 • Život a hudobná tvorba P. Paulína Bajana
  1992 Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. júna 1992, Vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1992, s. 51 – 64
 • Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert
  1991 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 33, 1991, s. 5 – 107
 • Neznáma skladba F. P. Riglera
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 5
 • O vydávaní starej hudby na Slovensku
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 14, s. 11
 • Hudba na Slovensku na prelome baroka a klasicizmu v svetle nových výskumov
  1990 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 16, 1990, č. 1, s. 6 – 12
  (aj anglická, nemecká verzia)
 • Pramene spornej omše J. Haydna, Hob. XXII:B 13 na Slovensku
  1990 Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 137 – 144
 • Pantaleon Roškovský
  Osobnosti hudby na Slovensku
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 9, s. 10 – 11
 • Juraj Zrunek – autor Harmonie Pastoralis?
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 10
 • Gaudentius Dettelbach
  Mýtus a skutočnosť po 250 rokoch od narodenia
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 9
 • Peter Peťko, skladateľ na rozhraní dvoch epoch
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 11
 • Intavolácie skladieb J. C. Horna v Pestrom zborníku
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 18, s. 9
 • Pestovali bratislavskí františkáni v 17. storočí polyfóniu?
  1989 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989, s. 105 – 114
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)
 • Die Musikkultur der Franziskaner in der Slowakei während des 17.  und 18. Jahrhunderts
  1988 Musica Antiqua Europae Orientalis VIII. Vol. 1, Bydgoszcz 1988, s. 467 – 477
 • Zborníky Pantaleona Roškovského pre klávesové nástroje
  1988 Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988, s. 145 – 204
 • K žriedlam tvorby P. Bajana a E. Paschu (dvestoročnici H. Gavloviča)
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 8
 • Pôsobenie Pantaleona Roškovského v Bratislave
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1987, s. 49 – 54
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Štýlové premeny v hudbe v prvej polovici 18. storočia a ich prejavy na Slovensku
  1987 Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1987, s. 220 – 225
 • Cantica Dulcisona Mariano-Seraphica a problém autorstva v zborníkoch Pantaleona Roškovského
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 11, s. 8
 • Bol by potrebný celý život...
  K tristoročnici Georga Friedricha Händla
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 1, 3
 • Dvestopäťdesiat rokov od narodenia Pantaleona Roškovského
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 6, s. 8
 • 250 rokov od narodenia Pantaleona Roškovského
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 6, s. 8
 • Editorská činnosť
 • Kačic, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei
  Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic
  2015 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2015
  (280 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Joseph Umstatt – Concerti per violino (kritické vydanie = Kritische Ausgabe)
  2013 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013
  (81 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. – 19. Jahrhundert
  Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, 30. septembra – 2. októbra 2010 vo Svätom Jure
  2012 Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2012
  (231 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4
  2012 Ústav hudobnej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2012
  (44 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, VI/1)
 • Kačic, Ladislav (ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati (Vianočná omša G dur) (1759)
  2009 Ústav hudobnej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2009
  (108 s., 1. vyd., autor textu, transkripcia, Edícia: Musica Scepusii Veteris, IV/1)
 • Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad (ed.): Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. – 18. Jahrhundert
  Zborník z medzinárodného kongresu Acta Conventus, Bratislava, 26. – 29. septembra 2007
  2008 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2008
  (330 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea)
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (147 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst
  Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, Bratislava, 4. – 6. októbra 2004
  2005 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005
  (368 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe / Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa
  Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, Bratislava, 25. – 26. septembra 2002
  2002 Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2002
  (184 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei
  Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999
  2000 Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000
  (328 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus
  Zborník z medzinárodnej konferencie, Trnava, 16. – 19. októbra 1996
  1997 Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1997
  (315 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  Orgelmusik in der Slowakei des 17. und 18. Jahrhunderts / Organ music in Slovakia in the 17th and 18th centuries
  1996 Music Forum, Bratislava 1996
  (72 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): P. Pantaleon Roškovský OFM: Vesperae Bachanales
  1994 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1994
  (84 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XIX
  1994 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994
  (234 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): P. Georgius Zrunek OFM: Missa I pro Festis Natalitiis (ex Harmonia Pastoralis)
  1993 Hudobný fond, Bratislava 1993
  (67 s., 1. vyd., Edícia: Musica Antiqua Slovaca)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Ján Matejovič: Sinfonia a 3
  1993 Hudobný fond, Bratislava 1993
  (10 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav – Gáfriková, Gizela (ed.): Spevník Pátra Paulína: Organ
  1992, 1994 Hudobný fond, Bratislava 1992, 1994
  (42 s., 1994 - 2. vyd., 1992 - 1. vyd., Slovenský hudobný fond, Zv. 2)
 • Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí
  1992 Vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1992
  (180 s., 1. vyd.)
 • Kačic, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí
  1988 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988
  (204 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Zrunek? Jantoščiak!
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 – 2, s. 3
 • Hasseho Marc´Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 11
 • Zimmermannove sonáty v Mirbachu
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 – 8, s. 12
 • Samuel Capricornus (1628 – 1655)
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 7 – 8, s. 27 – 29
 • Kapela Imricha Esterházyho v rokoch 1725 – 1745
  2014 Hudobný život, Bratislava roč. 46, 2014, č. 7 – 8, s. 28 – 31
 • P. Norbertus Schreier a S. Bernardo SchP (1749 – 1811) – slovenský skladateľ a vzdelanec
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 1 – 2, s. 31 – 33
 • Juraj Družecký: Divertissement
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 55 – 56
 • Presiahli hranice, ba i storočia
  2009 Viera a život roč. 19, 2009, č. 6, s. 27 – 35
  (Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn)
 • Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur-
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 59
 • Kájoni Kódex 1634 – 1671
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 31
 • Dni starej hudby 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 21 – 22
 • Anton Zimmermann: Symphonies
  Musica aeterna, artistic leader Peter Zajíček
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 36
  (Hudobné centrum, Bratislava 2005)
 • Mariánska hudba jezuitov a piaristov z Trenčína
  2006 Musica Tyrnaviensis 1, Trenčín 2006
  (sprievodný text k CD)
 • Joseph Umstatt – Concerti
  2006 Viedeň 2006
  (dramaturgia a sprievodný text k CD, ORF CD 436)
 • Jubilejný koncert
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 23
 • Mozartov týždeň (Mozartove dni?) 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 27 – 28
 • Mozartov týždeň 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 27 – 28
 • Jubileá... Pavol Polák
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 4 – 5
 • Fúga je aj harmónia protikladov
  Rozhovor s Mirom Bázlikom o Temperovanom klavíri J. S. Bacha
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 195 – 204
 • Alcina bez (režisérskych) čarov
  Dva pohľady na poslednú premiéru sezóny Opery SND 2003/2004
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 34 – 35
 • Mozartov týždeň 2004
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 16 – 18
 • Händelova Agrippina v Opere SND
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 28 – 29
 • Z muzikologických konferencií
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 8
 • Cavalliho La Calisto vo Viedni (“erotica” in musica)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 42 – 43
 • Dunajskostredské hudobné dni
  Solamente Naturali
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 23
 • Mozartov týždeň
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 22 – 23, 25
 • “Musica Sacra” v St. Pöltene
  Capella Nova Graz & Solamente Naturali
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 27
 • Malé jubileum Mozartovho týždňa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 10 – 11
 • Darina Múdra
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 4
 • Melodrámy na BHS
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 22, 45
 • Absencia poznatkov. Ad: Slovenský komponista Samuel Capricornus
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 37, 40
 • Musica aeterna
  Záverečný koncert sezóny 2000/2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 36
 • Mozartov týždeň 2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 20 – 22
 • Dni starej hudby 2001
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 24 – 25
 • 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22. 9. – 5. 10.). Oratóriá
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 20
 • Che soave armonia-
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 52
 • Flos florum
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 52
 • Barokové hudobné divadlo v Prahe
  Jezuitská hra ako balet (?)
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 32 – 33
 • Musica Sacra – Nitra
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 20
 • Antonio Vivaldi-
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 59
 • In Paradisum
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 52
 • Dve poznámky “na okraj” Bachovho roku na Slovensku
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 25
 • Adoratio Crucis
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 52
 • Mozartov týždeň 2000 – Bratislava
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 15 – 16
 • John Dowland
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 54 – 55
 • Trnavské organové dni 2000
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 24
 • Medzinárodné sympózium venované životu a dielu C. Dittersa von Dittersdorfa (1739 – 1799)
  Nysa, 24. – 26. september 1999
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 40 – 41
 • Musica aeterna
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 22
 • Viedeň – Bratislava
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 22 – 23
 • Dni starej hudby ’99
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 25 – 26
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  Mozarabské spevy
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 21 – 22
 • Reminiscencie na Mozartov týždeň ’99
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 14, s. 11
 • Reakcia na reakciu
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 2
 • Na polceste
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 9
 • Musica aeterna v éteri (a vo vákuu)
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 4, s. 8
 • Dni starej hudby ’98
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 4, s. 573 – 577
 • Jubilant Pavol Polák
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 2
 • Spievať chcem Hospodinu...
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 35, s. 2
 • Ako ďalej? O hudbe v Matici slovenskej
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 26, s. 14 – 15
 • Karikatúra baroka
  Bratislavský (Monte)verdi
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 17, s. 14
  (réžia: Milan Sládek)
 • Za dr. Kornélom Bárdosom (1. 11. 1921 – 8. 11. 1993)
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 22, s. 8
 • Barok a hudba na Záhorí
  1993 Záhorie, Záhorské múzeum, Skalica roč. 2, 1993, č. 5 – 6, s. 9 – 11
 • “Bol som duchovným otcom chudobného ľudu”
  P. Pavlín Bajan OFM (1721 – 1792)
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 32, s. 3
 • Jana M. Terrayová
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 2
 • P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792)
  Osobnosti slovenskej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 15, s. 3
 • Majú mŕtvi právo na svoje meno?
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 47, s. 5
 • Dobre utajený London Baroque
  O jednom z najlepších koncertov starej hudby
  1991 Večerník roč. 36, 1991, č. 234 (2. 12.), s. 5
 • Vivaldi včera a dnes
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 5
 • Opus – veľryba na plytčine?
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 22, s. 15
 • Dni starej hudby – Šopron 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 21, s. 10
 • Po dlhšom čase... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 5, s. 3
 • Berkovec, Jiří: České pastorely
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 5
 • Za Richardom Rybaričom (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989)
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 7
 • Popolušky, mamuty a Šípkové Ruženky
  Stará hudba – stále problém?
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 48, s. 15
 • kol.: Trinásty letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 4 – 5
 • Komorný súbor Flauto dolce
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 9, s. 4
 • Intermédiá – pokus alebo výzva?
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 6
 • Bol by potrebný celý život...
  K tristoročnici Georga Friedricha Händla
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 1, 3
 • Domenico Scarlatti – “len” vrchol ľadovca
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 8
 • Podoby barokovej hudby
  1983 Pravda roč. 64, 1983, č. 76 (31. 3.), s. 5
  (Ján Albrecht)
 • Recenzie
 • Georgius Zrunek: Harmonia Pastoralis
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 38
 • Resonate & Plaudite - Hudba 17. storočia z Bratislavy
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 38
 • Vienna 1728 - Cello Concertos from 18th Century Vienna
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 4, s. 38
  ((ALEPH/Pavlík Records))
 • Pastorella - Vianočná hudba 18. – 19.storočia na Slovensku
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1 – 2, s. 51
  ((Pavian Records))
 • Michna: Loutna česká
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 38
 • Zrunek: Vianočná omša, Ryba: Česká mše vánoční
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 37
 • Vedecké recenzie
 • Petr Daněk – Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1448 – 1628
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 321 – 323
 • Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe (Studia Ethnomusicologica IV)
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 141 – 145
 • Jiří Sehnal – Barokní varhanářství na Moravě
  Prameny k dějinám a kultuře Moravy č. 9 a 10
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 420 – 422
 • Jiří Sehnal – Jiří Vysloužil: Dějiny hudby na Moravě
  Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 12
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 585 – 588
 • Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 143 – 148
 • Murányi, R. Á. – Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in der Franziskaner Handschriften in Ungarn. Budapest 1997
  1999 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 40, 1999, s. 303 – 314
 • Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collecio Cremsiri reservata
  Composuerunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 59 – 60
  (Praha: Bärenreiter – Supraphon 1999)
 • Múdra, D.: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
  Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten
  1997 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 32, 1997, č. 1, s. 102 – 104
 • Sehnal, J.: Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž 1993
  1993 Musicologica Slovaca et Europaea XVIII, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 166 – 167

Ocenenia

 • Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra
  2011
 • Cena Fra Angelico
  2010 za dlhodobý výskum hudby reholí na Slovensku
 • Cena Fra Angelico
  2008 za prínos kresťanskej kultúre v kategórii hudobné umenie
 • Cena Jozefa Kresánka
  1991 za mimoriadny tvorivý prínos v oblasti barokovej hudby na Slovensku
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017