Profil osobnosti

Foto: Jana Lengová Zdroj: Archív Hudobného centra

Jana Lengová

16. 2. 1952 Ochtiná

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor

Bio

Bio

1971 – 1976
VŠMU (hudobná teória)
1982 – 1988
redaktorka časopisu Hudobný život
1983
titul PhDr. (odbor hudobná veda)
1988
hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Hudobný romantizmus na Slovensku v rokoch 1830 – 1918
1988 – 1989
odborná pracovníčka VŠMU
od 1990
vedecká pracovníčka v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa špecializuje na výskum dejín hudby 19. storočia na Slovensku v európskom kontexte so zameraním na pramennokritické, hudobnoštýlové, hudobnoanalytické a sociálnokultúrne aspekty ako aj na dielo Jána Levoslava Bellu.

Je členkou v zahraničných spoločnostiam a pracovných skupinách, od 1995 členka predsedníctva IGEB (Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik Graz, Rakúsko), od 1999 členka medzinárodnej pracovnej skupiny hudobných historikov Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Universität Leipzig (SRN), 2003 – 2008 odborná poradkyňa pre oblasť slovenskej hudby hudobnej encyklopédie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), druhé vydanie, Personenteil a Supplement.

Bibliografia

 • Urbancová, Hana: Jana Lengová
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 4
 • Szórádová, Eva: Jana Lengová – František Matúš (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 582 – 584
 • Ruščin, Peter: Jana Lengová (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 149 – 153
 • -ša-: Bibliotheca musicae neosoliensis 3
  2000 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 2, s. 258
 • Schmidtová, Alexandra: Exegi Monumentum
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 8
 • Benková, Marianna: Nová kniha o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 2, s. 15
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)
  An Anthology of Piano Music in Slovakia (1830 – 1918)
  2015 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015
  (144 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Čížik, Vladimír: Exegi momumentum. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Život a dielo v obrazových dokumentoch
  1992 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1992
  (78 s., 1 vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Mária Potemrová a hudobná regionalistika
  2017 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 (34), 2017, č. 1, s. 123 – 130
 • Marie Lipsius, alias La Mara, a Ján Batka vo svetle korešpondencii
  2017 Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 43 – 59
 • Reger-Rezeption in der Slowakei
  2017 Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist? Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 18, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2017, s. 81 – 103
  (Eds. Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Susanne Popp)
 • Vojenský kapelník Alois Neidhart a jeho pôsobenie v Košiciach
  (Venované pamiatke prof. Márie Potemrovej)
  2017 Vývoj kultúry východného Slovenska. Zborník z vedeckej konferencie, ktorú zorganizovalo Oddelenie historických fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, v rámci roku osláv 70. výročia jej vzniku v dňoch 28. – 29. marca 2017, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice 2017, s. 126 – 143
  (350 s., 1. vyd., Zost. Angela Kurucová – Martina Feniková Čarnogurská)
 • K hudobnému portrétu bratislavskej rodáčky, klaviristky Seraphiny Tausigovej, rodenej Vrabélyovej
  2017 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2017, s. 116 – 130
 • Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist?
  Zum 100. Todestag des Komponisten. Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz. Lipsko, 11. – 14. mája 2016
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 2, s. 333 – 335
 • Ivan Zajc and his Reception in Slovak Music Culture
  2016 Tuksar, Stanislav (ed.): Ivan Zajc (1832 – 1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ’dugom’ 19. stoljeću / Music Migrations and Cultural Transfers in the ’Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb 2016, s. 279 – 288
  (575 s., 1. vyd., Croatian Musicological Society, Muzikološki zbornici br. 17 / Musicological proceedings, No. 17)
 • Tanečný žáner a klavírna hudba na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
  [The Dance Genre and Piano Music in Slovakia in the Second Half of the 19th Century]
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 2, s. 176 – 192
 • Vrstovník Jozefa Kresánka – historik Ernest Zavarský
  [A Contemporary of Jozef Kresánek – the Music Historian Ernest Zavarský.]
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 96 – 104
 • Katolícka hudba Jána Levoslava Bellu z aspektu pramenného bádania
  [Ján Levoslav Bellảs Catholic Music from the Aspect of Source Research]
  2015 Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin 2015, s. 21 – 32
  (158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)
 • Jozef Bahéry a jeho kancionál adventných a vianočných piesní [Jozef Bahéry and His Advent and Christmas Songs Hymnbook]
  2015 Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, s. 137 – 164
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Ku klavírnej tvorbe Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej
  2015 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 70 – 81
 • Na úvod
  2015 Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, s. 7 – 8
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Ján Levoslav Bella a jeho Missa in b [Ján Levoslav Bella and His Missa in b]
  2015 Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke E:I, 4. Missa in b, Hudobné centrum, Bratislava 2015, s. 81 – 87
 • Beethoven-Rezeption in Pressburg im Zeitraum von 1833 bis 1918
  2015 Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. Bericht über die Internationale musikwissenschaftliche Konferenz vom 22. bis 26. Oktober 2014 in Leipzig. Ed. Loos Helmut, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2015, s. 124 – 138
 • Das musikalische Portrait der Komponistin Stephanie Wurmbrand-Stuppach
  2015 Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der “musica sacra” bis zur Kunstreligion. Festschrift für Helmut Loos zum 65. Geburtstag. Ed. Stefan Keym – Stephan Wünsche, Universität Leipzig, Leipzig 2015, s. 679 – 688
 • Vrstovník Jozefa Kresánka – hudobný historik Ernest Zavarský
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 126 – 137
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • K otázke rodových štúdií: Ženy v opernej a operetnej prevádzke bratislavského Mestského divadla (1886 – 1920)
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 1, s. 66 – 87
 • Gustáv Koričánsky a František Zagiba v slovenských hudobných dejinách
  2014 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 40, 2014, č. 3, s. 209 – 221
 • Na úvod
  2014 Lengová, Jana (ed.): Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, Bratislava, Revúca 2014, s. 5 – 6
 • K hudobným dejinám Gemera a Malohontu v rokoch 1780 – 1918
  2014 Lengová, Jana (ed.): Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, Bratislava, Revúca 2014, s. 9 – 32
 • Cyrilometodská tradícia v slovenskej hudobnej kultúre 19. a 20. storočia
  2013 In: e-slovak.sk/zborniky
  Studia Academica Slovaca. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 42, 2013, s. 101 – 111
 • Od hudobnej histórie k hudobnej teórii
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 197 – 208
 • Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 58 – 76
 • Juhaňáková, Blanka [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7. In – Kalg, Encyklopedický ústav SAV, Bratislava 2013, s. 572
 • Izák, Ľudovít [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7. In – Kalg, Encyklopedický ústav SAV, Bratislava 2013, s. 261
 • Wagner und die Slowakei
  2013 Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung. Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung. Sonderband, Markkleeberg 2013, s. 441 – 447
 • Der “Slowakische Frühling” 1848/49 und die Musik
  2013 Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49, Hollitzer Wissenschaftsverlag, Viedeň 2013, s. 251 – 262
 • Ciker a jeho Coriolanus
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 1, s. 51 – 66
 • Príspevok k životu a dielu Františka Zagibu
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 2, s. 265 – 272
 • České literárne inšpirácie v hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 1, s. 45 – 84
 • Franz Liszt und seine Beziehungen zur Slowakei
  2012 Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Štefková, Markéta (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, s. 247 – 268
 • Bratislavský Cirkevný hudobný spolok a jeho činnosť v dobe biedermeieru
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012, s. 33 – 45
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM (elektronický zdroj)
 • Zum Musikleben in Pressburg im Biedermeier
  2012 Wien – Budapest – Pressburg: Facetten biedermeierlicher Musikkultur. Wissenschaftliche Tagung 8. bis 9. Oktober 2010, Ruprechtshofen, N. Ö., Hans Schneider Verlag, Tutzing 2012, s. 147 – 162
 • kol.: Franz Liszt a Bratislava
  2012 Katalóg výstavy Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia / A Liszt Ferenc és pozsonyi barátai címü kiállítás katalógusa, Občianske združenie Tradície a hodnoty, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012, s. 10 – 11
  (133 s., 1. vyd.)
 • Die katholische Kirchenmusik in der Struktur des städtischen Musiklebens im der Slowakei zwischen 1860 – 1914
  Tendenzen, Repertoire, führende Persönlichkeiten
  2011 Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 1, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2011, s. 293 – 309
 • Ján Levoslav Bella a jeho Requiem c mol
  2011 Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke E:II. Requiem c-Moll, Hudobné centrum, Bratislava 2011, s. 48 – 52
 • Der legendäre slowakische Räuber und Sagenheld Juro Jánošík und Musik
  2011 Mythological Themes in 20th Century Music. International Musicological Symposium – 25th Slovenian Music Days 2010, Festival Ljubljana, Ljubljana 2011, s. 160 – 168
 • Medzi profesiou a záľubou – hudobníčky na Slovensku 1860 – 1918
  2011 Dudeková, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2011, s. 598 – 611
 • Život a dielo klaviristky, skladateľky a spisovateľky Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej vo svetle prameňov
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Janka Petőczová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 159 – 174
 • Totentanz, čiže Tanec mŕtvych F. Liszta
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 23, 2010, č. 31 – 32, s. 11
 • Hosťovanie Clary Wieckovej (Schumannovej) roku 1838 v Bratislave
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 283 – 295
 • Bratislava ako hudobný fenomén v poslednej tretine 19. storočia
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 183 – 219
 • Nové poznatky k činnosti Bratislavského speváckeho spolku
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 361 – 372
 • Bratislava 1860 – 1918
  Postrehy k osobnostiam klavírneho umenia
  2010 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 22, Bratislava 2010, s. 173 – 197
 • Hudobná teória [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 283 – 284
 • Hymnická pieseň [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 381
 • Hospodine, pomiluj ny [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 200
 • Charakteristická skladba [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 430
 • Hostinský, Otakar [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 201 – 202
 • Hrabussay, Zoltán [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 213
 • Hudec, Maximilián [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 277
 • Hudobná dráma [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 278
 • Das Volkslied im Schaffen der slowakischen Komponisten zwischen 1830 – 1918
  2009 De musica disserenda, Ljubljana roč. 5, 2009, č. 2, s. 69 – 84
 • K otázke rodových štúdií
  Ženy v opernej prevádzke bratislavského Mestského divadla (1886 – 1920). Program a abstrakty
  2009 Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2009, s. 20 – 21
 • Poznámky k národnému fenoménu v hudbe 20. storočia – identita, konštrukcia, mýtus
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 143 – 152
 • III. Revízna správa
  2009 Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke G:II. Jaroslav a Laura. Ed. Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 56 – 60
 • Bellove klavírne piesne ako predmet pramenného bádania a muzikologickej interpretácie
  2009 Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zborník z muzikologickej konferencie konanej 20. októbra 2009 v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum 2009, s. 48 – 72
  (Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján, ed.)
 • Novovek. Hudba
  2009 Ottov historický atlas Slovensko. Kršák, Pavol (zost.), Ottovo nakladatelství, Praha 2009, s. 368 – 369
 • K fenoménu ikonizácie v piesňovej tvorbe 19. storočia – demonštrované na piesňach Jána Levoslava Bellu
  2009 Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 45 – 54
 • J. Bellov operný fragment “Jaroslav a Laura”
  2009 Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke G:II. Jaroslav a Laura. Ed. Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 43 – 46
 • Moderné dejiny. Hudba
  2009 Ottov historický atlas Slovensko. Kršák, Pavol (zost.), Ottovo nakladatelství, Praha 2009, s. 516 – 517
 • Zur Interkulturalität im Repertoire der Musik- und Gesangvereine in der Slowakei zwischen 1860 und 1918
  2009 Musica Pannonica 5. Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn. Herausgegeben von Klaus Aringer, Ulrike Aringer-Grau und Bernhard Habla, Kliment, Viedeň 2009, s. 127 – 139
 • II. Pramene
  2009 Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke G:II. Jaroslav a Laura. Ed. Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 56
 • “Requiem aeternam dona eis, Domine” – k tradícii rekviem na Slovensku v období romantizmu
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 122 – 145
  (Studia ethnomusicologica IV)
 • Nové poznatky k činnosti Bratislavského speváckeho spolku. (Pressburger Singverein / Pozsonyi dalegylet)
  2008 Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Batka, Johann, János, Ján [Heslo]
  2008 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2008, s. 37 – 38
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • Medzi sacrum a profanum
  Poznámky k duchovnej hudbe Tadeáša Salvu
  2008 Hrčková, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2007, Bratislava, 7. – 9. novembra 2007, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 143 – 151
  (207 s., 1. vyd.)
 • Kirchenmusik in der Struktur des städtischen Musiklebens in der Slowakei zwischen 1860 – 1914
  Tendenzen, Repertoire, führende Persönlichkeiten
  2008 Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen XIV, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2008, s. 76 – 77
  (Programmbuch. Abstracts)
 • Bemerkungen zur Identität und Nationalität in der Musik in Vergangenheit und Gegenwart
  2008 Osebnost, nacionalna identita v glasbi v obdobju globalizacije. Zbornik. Personality, National Identity in Music in the Era of Globalisation. Collection of papers. Mednarodni muzikološki simpozij. International Musicological Symposium, Festival Ljubljana 2008, s. 65 – 71
  (22. Slovenski glasbeni dnevi. 22nd Slovenian Music Days, Ljubljana, 23. – 26. 4. 2007. Ed. Kuret, Primož)
 • K problematike hudobných prameňov na Slovensku v rokoch 1830 – 1918 z aspektu hudobnej ikonografie
  2008 Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov, 20. – 21. septembra 2006 v Rožňave, Drličková, Dana (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2008, s. 20 – 44
 • Na úvod
  2008 Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne pre nižší hlas a klavír, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 5 – 6
  (anglická, nemecká verzia textu, s. 6 – 10)
 • Warchal, Bohdan [Heslo]
  2008 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2008, s. 1064 – 1065
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • Hatrík, Juraj [Heslo]
  2008 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2008, s. 301 – 303
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • Der “Slowakische Frühling” 1848/49 und die Musik
  2008 Die Revolution 1848/49 und die Musik. Abstrakts, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Viedeň 2008
 • Das deutsche Chorgesangwesen in Pressburg am Beispiel der Pressburger Liedertafel – Nationale und regionale Identität
  2007 Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse. (Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts “Deutsche Musikkultur im östlichen Europa”. Band 3), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, s. 27 – 39
 • Hemerka, Oldřich [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 589
 • Cithara sanctorum a jej hudobné kontexty v 19. storočí
  2007 Cithara sanctorum 1636 – 2006. Zborník z vedeckej konferencie konanej 22. – 23. 11. 2006 v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Jáne, Kovačka, Miloš (ed.), Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav, Martin 2007, s. 106 – 116
 • Gartenfeste: ein Genuss für das Ohr und andere Sinne
  2007 21. Slovenski glasbeni dnevi / 21st Slovenian Musical Days 2006. Glasba za družabne priložnosti – glasba za razvedrilo, glasba za vsak dan / Music for social occasions – music for fun, music for every day. Proceedings of the Symposium, Ljubljana 2006, Festival Ljubljana 2007, s. 156 – 166
  (Ed. Kuret, Primož, 20. – 27. VI. 2006)
 • Helfert, Vladimír [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 577
 • K zborovej tvorbe Milana Licharda
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 221 – 237
 • Hej, Slováci [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 571
 • Kľúčová rola zbormajstrov v rozvoji slovenského zborového spevu (1860 – 1918)
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, STIMUL, Bratislava 2007, s. 381 – 392
 • Die Rezeption von Dvořáks Musik in der Slowakei bis zum Jahr 1918
  2007 The Work of Antonín Dvořák (1841 – 1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception / Dílo Antonína Dvořáka (1841 – 1904). Kompoziční aspekty – Ediční problematika – Recepce, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 372 – 380
  (Proceedings of the International Musicological Conference, Prague, September 8 – 11, 2004, Ed. Gabrielová, Jarmila – Kachlík, Jan)
 • Halévy, Jacques Fromental [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 459
 • Vojenskí kapelníci z Čiech a Moravy ako dôležitý faktor hudobnokultúrneho života na Slovensku v rokoch 1860 – 1918
  2007 Bajgarová, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 83 – 109
 • I. Ján Levoslav Bella a jeho piesne
  2007 Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke C:I. Piesne pre spev a klavír, Hudobné centrum, Bratislava 2007, s. 144 – 153
 • Gesamtkunstwerk [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 137
 • K otázke identity Franza Liszta – hypotézy, argumenty a pseudoargumenty
  2007 Franz Liszt a jeho domovina. I. konferencia o Franzovi Lisztovi zo strany Slovenska, Molitoris, Július – Tomo, Igor – Demko, Miroslav (ed.), Lisztova spoločnosť na Slovensku, SAV, Bratislava 2007, s. 37 – 50
 • Žaškovský. Familie. 1. František, 2. Andrej [Heslo]
  2007 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 17. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2007, s. 1357 – 1359
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • Der Militärkapellmeister Alois Neidhart, Josef Franz Wagners Zeitgenösse aus Niederösterreich
  2007 Internationales wissenschaftliches Symposium Der Marschkönig Josef Franz Wagner. Symposiumsbericht. Eds. Elisabeth Anzenberger-Ramminger – Friedrich Anzenberger, Niederösterreichischer Blasmusikverband, Zeillern 2007, s. 211 – 238
 • Zavarský, Ernest [Heslo]
  2007 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 17. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2007, s. 1360 – 1361
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • K životu a tvorbe Jána Levoslava Bellu – biografická črta
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 49 – 51
 • K fenoménu slávností, zábavy a hudby v urbánnej spoločnosti na Slovensku v rokoch 1848 – 1918
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 317 – 345
 • Der Militärkapellmeister Alois Neidhart, Josef Franz Wagners Zeitgenosse aus Niederösterreich
  2006 Niederösterreichische Bläserpost. Josef Franz Wagner Symposium, 1. – 3. September 2006, Niederösterreichischer Blasmusikverband roč. 14, 2006, s. 11
  (Schloss Zeillern)
 • Dychová harmónia – obnovovanie pamäti
  Vojenské hudby – misionári kultúry
  2006 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 10, 2006, č. 1 – 2, s. 76 – 85
 • Niekoľko poznámok k hudobnej stránke Evanjelického spevníka 1992
  2006 Spravodajca Výboru cirkevnej hudby ECAV, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2006, č. 1, s. 15 – 19
 • Die multiethnische und multikulturelle Stadt Pressburg und ihre religiösen Traditionen um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
  2006 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 11, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2006, s. 66 – 78
 • Der Militärkapellmeister Josef Striczl und sein Wirken in Pressburg/Bratislava
  2006 Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2004. Alta musica 25. Hrsg. Habla, Bernhard, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2006, s. 219 – 242
 • Thiard-Laforest, Josef [Heslo]
  2006 Oesterreichisches Musiklexikon. Bd. 5. Hrsg. Flotzinger, Rudolf, Viedeň 2006, s. 2402
 • Richard Rybarič. Edičná poznámka
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 227 – 232
  (abstrakt v angličtine, resumé v nemčine)
 • Das Volkslied im Schaffen der slowakischen Komponisten des 19. Jahrhunderts
  2006 Glasbeno “uporabno” in glasbeno “avtonomno”. Podobe in pomeni, Ljubljana 2006, s. 11
  (Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akdemije znanosti in umetnosti)
 • Wagner – Richter – Batka. K identifikácii jedného listu
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 164 – 192
 • Das deutsche Chorgesangwesen in Pressburg – nationale und regionale Identität
  2006 Interkulturelles Forschungprojekt “Deutsche Musikkultur im östlichen Europa”. Internationale Arbeitstagung Chorgesang als Medium von Interkulturalität, Universität Bonn 2006, s. 4 – 5
 • Josef Striczl a Bratislava
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 11 – 67
  (abstrakt v angličtine, resumé v nemčine)
 • Organová tvorba Jána Levoslava Bellu
  2006 Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke A:II. Skladby pre organ, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 78 – 82
 • Postrehy k tanečnej hudbe na Slovensku v rokoch 1848 – 1918
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 367 – 391
  (resumé v angličtine)
 • Českí vojenskí kapelníci ako dôležitý faktor hudobnokultúrneho života na Slovensku v rokoch 1848 – 1918
  2005 Bajgarová, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2005, s. 9
 • Zborová tvorba Milana Licharda
  2005 Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2005, s. 8
 • Briefe Hans Richters in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka
  2005 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2005, s. 109 – 119
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]
  2005 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 14. Hrsg. Finscher, Ludwig, Bärenreiter, Kassel etc., Stuttgart, Weimar 2005, s. 1523 – 1524
  (2. vyd.)
 • Rybarič, Richard [Heslo]
  2005 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 14. Hrsg. Finscher, Ludwig, Bärenreiter, Kassel etc., Stuttgart, Weimar 2005, s. 721
  (2. vyd.)
 • Hans Richter v listoch Jánovi Batkovi
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 35 – 37
 • Ešte raz pravda o Bellovi
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 380 – 408
  (resumé v angličtine)
 • Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik
  2004 Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte der Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Konferenzbericht, Leipzig 2002. Eds. Loos, Helmut – Keym, Stefan, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2004, s. 84 – 96
 • K exegéze opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland
  2004 Ján Levoslav Bella – národovec a Európan (1843 – 1936). Zborník materiálov z podujatí usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, Liptovský Mikuláš, 23. septembra 2003, Muntág, Emanuel (ed.), Matica slovenská, Liptovský Mikuláš / Martin 2004, s. 17 – 30
  (Hudobný odbor)
 • Mayrberger, Karl [Heslo]
  2004 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 11. Hrsg. Finscher, Ludwig, Kassel etc., Stuttgart, Weimar 2004, s. 1409 – 1410
  (2. vyd.)
 • Die slowakische Chorbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
  2004 18. Slovenski glasbeni dnevi/18th Slovenian Musical Days 2003. Zborovska glasba in pevska društva ter njihov pomen v razvoju nacionalnih glasbenih kultur/Choral music and choral societes, and their role in the development of the national musical cultures, Ljubljana 2004, s. 233 – 239
  (Proceedings of the Symposium, Festival Ljubljana 2003, eds. Loos, Helmut – Koch, Klaus-Peter)
 • Lengová, Jana – Kačírek, Ľuboš: Osobný fond Jána Levoslava Bellu v zbierkach Mestského múzea v Bratislave
  2003 Zborník Mestského múzea Bratislava, Bratislava roč. XV, 2003, s. 151 – 166
 • Edičná technika v hudbe [Heslo]
  2003 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 3. Č – Eg, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 673
 • Die Medienopern von Tadeáš Salva
  2003 17. Slovenski glasbeni dnevi / 17th Slovenian Musical Days 2002. Glasbeno gledališče – včeraj, danes, jutri. 100-letnica rojstva skladatelja Danila Švare / Musical Theatre – Yesterday, Today, Tomorrow, Eds. Loos, Helmut – Koch, Klaus-Peter, Ljubljana 2003, s. 141 – 146
  (The 100th Anniversary of the Birth of Composer Danilo Švara. Proceedings of the Symposium, Festival Ljubljana 2002)
 • Duchovná pieseň [Heslo]
  2003 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 3. Č – Eg, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 590 – 591
 • Music in the age of Romanticism and national-emancipation efforts (1830 – 1918)
  2003 A History of Slovak Music – from the earliest times to the present. Ed. Elschek, Oskár, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 222 – 297
 • Sv. Cecília, patrónka hudby a hudobníkov
  2002 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 5, 2002, č. 1, s. 14 – 16
 • Chvály a obrany slovenského (alebo aj iného) skladateľa
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 77 – 83
  (resumé v angličtine)
 • K vianočnej duchovnej piesni v tradícii slovenských evanjelikov 19. storočia
  2002 Vianoce a hudba. Studia Ethnomusicologica II, Urbancová, Hana (ed.), Bratislava 2002, s. 102 – 119
  (abstrakt v angličtine, resumé v nemčine)
 • Die Kirchenkantaten im Musikschaffen von Ján Levoslav Bella
  2002 Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 1999. Edition IME, Reihe I: Schriften. Bd. 7. Eds. Loos, Helmut – Koch, Klaus-Peter, Bonn 2002, s. 321 – 332
 • Pressburger Kirchenmusikverein zu St. Martin (1833 – 1950)
  2002 16. Slovenski glasbeni dnevi / 16th Slovenian Musical Days 2001. Ob 300. obletnici ustanovitve Academiae philharmonicorum Labacensium in 100. obletnici rojstva skladatelja Blaža Arniča / At the 300th anniversary of Academia Philharmonicorum Labacensium, Festival Ljubljana, Ljubljana 2002, s. 174 – 181
  (pokr. and the 100th anniversary of the birth of composer Blaž Arnič, Ed. Kuret, Primož)
 • Duchovná hudba Josefa Thiarda-Laforesta (1841 – 1897)
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 457 – 486
  (resumé v angličtine)
 • Cirkevná hudba [Heslo]
  2001 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 2. Bell – Czy, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001, s. 553
 • Die biblischen und liturgischen Texte als Inspirationsquelle im Werk von Tadeáš Salva und Miro Bázlik
  2001 15. Slovenski glasbeni dnevi / 15th Slovenian Musical Days 2000. Glasba, poezija – ton, beseda / Music, poetry – tone, word. Proceedings of the Symposium, Ljubljana 2000. Ed. Kuret, Primož, Festival Ljubljana, Ljubljana 2001, s. 188 – 195
 • Moteto v duchovnej hudbe 19. storočia na Slovensku
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava 2001, s. 39 – 52
  (resumé v nemčine)
 • Cirkevný hudobný spolok v Bratislave a hudobný repertoár Dómu sv. Martina v rokoch 1857 – 1874
  2001 Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy. Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 2001, s. 165 – 185
  (resumé v nemčine)
 • Johann Sebastian Bach a Slovensko v 19. storočí
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 445 – 458
 • Poznámky k prvému tvorivému obdobiu Alexandra Moyzesa
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 257 – 265
  (265 s., 1. vyd.)
 • Ján Levoslav Bella v kultúrnohistorickom kontexte svojej doby
  2000 Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Zborník z vedeckého seminára pri príležitosti Svetového stretnutia Liptákov 2000. Liptovský Hrádok, 19. – 25. júna 2000, Dzuriak, Karol – Žatkuliak, Jozef (ed.), Liptovský Mikuláš 2000, s. 109 – 118
 • Die literarischen und philosophischen Grundlagen des slowakischen Opernschaffens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
  2000 Slovenski glasbeni dnevi / Slovenian Musical Days 1999. Ideja celostne umetnine ob koncu tisočletja / The Idea of a Total Work of Art at the End of the Millennium. Proceedings of the Symposium, Ljubljana 1999. Ed. Kuret, Primož, Festival Ljubljana, Ljubljana 2000, s. 81 – 90
 • Výtvarné dielo ako hudobnoikonografický prameň – demonštrované na príklade huslí
  1999 Gerát, Ivan – Surý, Tomáš (ed.): Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave, v dňoch 23. a 24. novembra 1999, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 1999, s. 101 – 108
 • Bella, Familie, 1. Ján Levoslav, 2. Rudolf [Heslo]
  1999 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 2. Hrsg. Finscher, Ludwig, Kassel etc., Stuttgart, Weimar 1999, s. 988 – 994
  (2. vyd.)
 • Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderer Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz
  1999 Tauberová, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999, s. 9 – 35
  (Edícia: Musaeum Musicum)
 • Pressburg im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – das Musikmilieu der Jugendjahre Franz Schmidts
  1999 Franz Schmidt und Pressburg. Studien zu Franz Schmidt 12. Hrsg. Ottner, Carmen, Verlag Doblinger, Viedeň 1999, s. 8 – 34
 • Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 362 – 387
  (resumé v angličtine)
 • Die Musik in den Ästhetik-Kompendien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Slowakei
  1998 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc roč. 17, 1998, s. 91 – 95
 • Die Bläsermusik in der Slowakei zwischen beiden Weltkriegen
  1998 Kongressbericht, Mainz 1996. Alta Musica 20. Hrsg. Brixel, Eugen, Tutzing 1998, s. 189 – 198
 • Das musiktheoretische Denken in der Slowakei im 19. Jahrhundert
  1998 Kunst-Gespräche. Musikalische Begegnungen zwischen Ost und West. Eds. Andraschke, Peter – Spaude, Edelgard, Rombach Verlag, Freiburg im Breisgau 1998, s. 275 – 293
 • Marginálie k hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu z rokov 1859 – 1869
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1998, s. 41 – 56
  (resumé v nemčine)
 • K problematike súborného diela a katalógu Jána Levoslava Bellu
  1998 Kritické edice hudebních památek II. Zborník z konferencií Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaných v rokoch 1995, 1996, 1997, Vičar, Jan – Felgrová, Božena (ed.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1998, s. 214 – 223
 • Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku v hudobnoikonografických prameňoch
  1998 Muntág, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Seminár o hudobnej ikonografii – pramene, metodológia, perspektívy. Zborník Slovenskej národnej skupiny IAML, Dolná Krupá, 14. – 15. marca 1997, Martin 1998, s. 11 – 16
 • Ján Levoslav Bella in neuer Deutung
  1998 Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Hrsg. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 349 – 378
 • Volksmusik und Kunstmusik. Metamorphosen und der historische Kontext
  1998 Slovenski glasbeni dnevi / Slovenian Musical Days 1997. Pota glasbe ob koncu tisočletja: Dosežki – Perspektive / The Path of Music at the End of the Millennium: Achievements and Perspectives. Proceedings of the Symposium, Ljubljana 1997. Ed. Kuret, Primož, Ljubljana 1998, s. 31 – 37
 • Hudobné motívy na gotických nástenných maľbách – Korunovanie Panny Márie
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 6 – 11
  (resumé v nemčine a angličtine)
 • Die deutsch-österreichische Musikkultur in der Musikgeschichte der Slowakei (1526 – 1918)
  1997 Musicologica Austriaca, Musikverlag Emil Katzbichler, Viedeň roč. 16, 1997, s. 9 – 27
 • Zborová tvorba Jána Levoslava Bellu
  1997 Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z 2. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1997, s. 58 – 69
 • Die Geige im Wandel der Zeiten
  1997 Slovenski glasbeni dnevi / Slowenische Musiktage 1996. Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Symposionbericht, Ljubljana 1996. Ed. Kuret, Primož, Ljubljana 1997, s. 206 – 214
 • Tobias Gottfried Schröer, bratislavský pedagóg a estetik
  1997 Bukovinská, Júlia – Lengová, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997, s. 26 – 39
  (82 s., 1. vyd.)
 • K opernému repertoáru bratislavských divadelných spoločností v 30. a 40. rokoch 19. storočia
  1996 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 4, s. 399 – 438
  (resumé v angličtine)
 • Opera Kováč Wieland Jána Levoslava Bellu v ohlasoch kritiky
  1996 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 1, s. 31 – 47
  (resumé v angličtine)
 • Ján Levoslav Bella – včera a dnes
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 6
 • Protestantský chorál v hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Tradície európskej hudby 15. – 18. storočia, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 514 – 520
  (Traditionen der europäischen Mehrstimmigkeit und die Musik Mitteleuropas im 15. – 18. Jahrhundert. Internationales Symposium, Bratislava, Burg – Bastei Luginsland, 5. – 6. Dezember 1995)
 • Zum Repertoire der Oper des Slowakischen Nationaltheaters in Bratislava in den 20er und 30er Jahren
  1996 Slovenski glasbeni dnevi / Slowenische Musiktage 1995. Glasba med obema vojnama in Slavko Osterc / Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Osterc. Symposionbericht, Ljubljana 1995. Ed. Kuret, Primož, Ljubljana 1996, s. 230 – 239
 • Hudba v období romantizmu a národno-emancipačných snáh (1830 – 1918)
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 195 – 258
  (resumé v angličtine)
 • Die Musiksammlung des Militärkapellmeisters Karl Kaspar Richter (1848 – 1902) in Trenčín
  1996 Kongressbericht Abony/Ungarn 1994. Alta musica 18. Hrsg. Suppan, Wolfgang, Tutzing 1996, s. 335 – 353
 • Omše Jána Levoslava Bellu
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 81 – 88
  (resumé v nemčine)
 • Vývoj duchovnej hudby na Slovensku v 19. storočí
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 13 – 21
  (resumé v nemčine)
 • Militarmusik und Musikleben in Bratislava
  Pressburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
  1994 Kongressbericht Feldkirch/Vorarlberg 1992. Alta Musica 16. Hrsg. Suppan, Wolfgang, Tutzing 1994, s. 223 – 234
 • K problematike hudobného života Levoče v druhej polovici 19. storočia
  1994 Musicologica Slovaca et Europea XIX, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 131 – 152
  (abstrakt v angličtine, resumé v nemčine)
 • Ján Levoslav Bella – slovenská a slovanská hudba
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 4 – 5
 • Vojenská hudba a hudobný život Bratislavy v 19. storočí
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 19, 1993, č. 3 – 4, s. 458 – 477
 • Poznámky k úvahám Jána Levoslava Bellu o slovenskej a slovanskej hudbe
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 14 – 20
  (resumé v nemčine a angličtine)
 • Karl Mayrberger ako hudobný teoretik
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 148 – 155
  (resumé v angličtine a nemčine)
 • Richard Wagner a hudobnokultúrne prostredie 2. polovice 19. storočia na Slovensku
  1992 Romanticism and Music. Colloquium. Brno 1987. Colloquia on the History and Theory of Music at the International Music Festival in Brno. Vol. 22. Ed. Macek, Petr, Brno 1992, s. 153 – 158
 • Bajanovská tradícia v 19. a 20. storočí
  1992 Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. 6. 1992, Bratislava 1992, s. 156 – 164
  (nemecké a anglické resumé)
 • Musik im Hintergrund des kultur-politischen Geschehens von 1848 bis 1918 in der Slowakei
  1990 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1990, č. 3 – 4, s. 1 – 5
 • Romantická pieseň v tvorbe bratislavských skladateľov
  1990 Musicologica Slovaca XIII. Európske súvislosti slovenskej hudby, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 145 – 180
  (resumé v nemčine a ruštine)
 • K výhledům hudební historiografie na Slovensku
  1989 Hudební rozhledy roč. 42, 1989, č. 11, s. 519 – 520
 • Hudba v Bratislave v 19. storočí
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 10 – 11
 • K špecifikám hudobného romantizmu na Slovensku
  1988 Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov 1988, s. 107 – 110
 • Ľudovít Burger a jeho piesňová tvorba
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 8
 • Zo života a tvorby jedného bratislavského hudobníka. (Jozef Thiard-Laforest)
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 8
 • Hudobný romantizmus na Slovensku v rokoch 1830 – 1918
  1987 Bratislava 1987
  (s. n.)
 • O hudobnom myslení Jána Cikkera
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 14, s. 8
 • Hudobný život na Slovensku v 19. storočí
  K typológii foriem hudobného života
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 8
  (pokr. č. 17, s. 4)
 • Editorská činnosť
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke. E: I, 2. Missa in C
  2016 Hudobné centrum, Bratislava 2016
  (81 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke. E: I, 4. Missa in b
  Omša b mol. Mass in B flat Minor
  2015 Hudobné centrum, Bratislava 2015
  (119 s., 1. vyd.)
 • Lengová Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty. [Music – research – contexts]
  Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave
  2015 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015
  (164 s., 1. vyd., v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Lengová, Jana (ed.): Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu
  Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2011
  2014 Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, Bratislava, Revúca 2014
  (128 s., 1. vyd., faks., fotogr. (prevažne fareb.), noty, portréty, Edícia: Hudobná kultúra Gemera a Malohontu v kontextoch)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke E:II. Requiem c-Moll
  2011 Hudobné centrum, Bratislava 2011
  (1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke G:II. Jaroslav a Laura
  2009 Hudobné centrum, Bratislava 2009
  (61 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne pre nižší hlas a klavír
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (142 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke C:I. Piesne pre spev a klavír
  2007 Hudobné centrum, Bratislava 2007
  (242 s., 1. vyd., notový text dopĺňa kritická správa autorov: Jana Lengová, Marej Spusta v troch jazykových mutáciách)
 • Lengová, Jana – Spusta, Marek – Zagar, Peter (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke A:II. Skladby pre organ
  2006 Hudobné centrum, Bratislava 2006
  (113 s., 1. vyd., komentár k organovému dielu napísala: Jana Lengová, revíznu správu vypracovali: Jana Lengová a Marek Spusta, text: slovenský, nemecký a anglický)
 • Lengová, Jana (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006
  (244 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Matúš, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre
  Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000
  2001 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava 2001
  (179 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996
  1998 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1998
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 3)
 • Godár, Vladimír – Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke A:VI. Komorná tvorba pre sláčikové nástroje
  1997 Národné hudobné centrum, Bratislava 1997
  (83 s., 1. vyd., komentár k vzniku diel napísala Jana Lengová, text slovenský, nemecký a anglický)
 • Lengová, Jana – Bukovinská, Júlia (ed.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej
  1997 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997
  (82 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994
  1995 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)
 • Lengová, Jana (ed.): Karl Mayrberger: Šesť piesní / Sechs Lieder
  Edícia: Romantická pieseň 19. storočia v Bratislave. Zv. 1 / Das romantische Lied des 19. Jahrhunderts in Pressburg. Bd. 1. Ed. Jana Lengová
  1994 Hudobný fond, Bratislava 1994
  (47 s., 1. vyd., text: slovenský a nemecký)
 • Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993
  1993 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Franz Liszt
  2013 Katedrálny organový festival Bratislava, 4. ročník medzinárodného festivalu, 1. august – 13. september 2013, Tribus musicae, Trnava 2013, s. 2
 • Franz Liszt – čo rozprávajú pramene
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 1 – 2, s. 23 – 27
 • Fikcia: Franz Liszt ako Slovák
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 9, s. 9 – 12
 • Ján Levoslav Bella: Komorná tvorba
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 10, s. 36
 • Hudobné divadlo – včera, dnes a zajtra
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 9
 • K jubileám. Mária Potemrová
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 3
 • Garaj, Bernard – Lengová, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 2, s. 225 – 230
 • Odišla Dagmar Sturli-Bellová
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 2 – 3
 • Notre Dame v Košiciach
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 5
 • Pocta Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 5
 • Tradícia a svojbytnosť
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 1
 • Dňa 13. 11. t. r. bola doručená SHU nasledovná petícia
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 2
 • Stredoeurópske kontexty barokovej hudby
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 15, s. 15
 • Bez lamentácií a laudácií
  Obraz Jána Levoslava Bellu v súčasnosti
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 41, s. 15
 • K jubileu Márie Potemrovej
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 2
 • V osídlach romantického realizmu
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 5, s. 15
 • Figarova svadba netradične
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 43, s. 15
 • Imago musicae
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 41, s. 15
 • Osobnosti svetovej hudby
  Z nových kníh Opusu
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 22, s. 15
 • Trnavská Mozartiana
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 13, s. 15
 • Posolstvo o prírode a človeku
  Janáčkova Liška Bystrouška v SND
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 5, s. 15
 • V línii populárnych opier
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 48, s. 15
  (Giacomo Puccini, Pavol Smolík)
 • Dobový dokument i podnetné posolstvo
  Alfred Einstein: Hudba v období romantizmu, Opus 1989
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 31, s. 15
 • Nie je všetko zlato, čo sa blyští
  Ide len o Európsku univerzitu?
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 21, s. 11
 • Dôležité je nikomu nelichotiť
  K problémom návštevnosti v opere SND
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 13, s. 15
 • V plynutí času
  K 150. výročiu narodenia P. I. Čajkovského
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 9
 • Úvaha tak trochu nejubilejná
  Štyridsať rokov VŠMU
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 9
 • Ludwik Erhardt: Brahms
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 5
 • Za Richardom Rybaričom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 51 – 52, s. 23
 • Čajkovského Piková dáma v SND
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 5, s. 15
 • Divadlo veľkého mága
  Gounodov Faust a Margaréta na záver sezóny
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 32, s. 15
 • Dni hudby NDR
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 8
 • Lukrécia – príbeh o zneúctenej Rimanke
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 5
 • Momentky z Halle
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 14, s. 8
 • V riečisti hudobného života
  Ladislav Burlas: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 4, s. 4
 • Dvanásty Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Úvahy nad uplynulým TNSHT
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 1
 • Hosťovanie českej opery z Brna v Bratislave v rokoch 1902 a 1905
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 8
 • Jubilejná prehliadka mladých v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 4
 • Janáčkovský interpret
  Náš rozhovor s národným umelcom prof. Františkom Jílkom
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 5
 • Hudba – špecifická forma ľudských dejín
  Na margo otvorenia 22. ročníka BHS
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 19, s. 1
 • Lengová, Jana – Martinček, Peter: O tvorbe a smerovaní mladých
  Rozhovor s mladým slovenským skladateľom Petrom Martinčekom
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 2
 • Friedrich Gulda hrá klavírne sonáty Ludwiga van Beethovena
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 5
 • kol.: Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Seminár kritikov
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 6
 • Hudobný pulz Drážďan
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 9, s. 6
 • Eugeň Suchoň. Profil skladateľa
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 24, s. 5
 • kol.: Symfonické koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 1 – 2
 • Mladí muzikológovia v Dolnej Krupej
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 2
 • Keby sa dejiny otvárali husľovým kľúčom...
  Pohľad do histórie Bratislavských hudobných slávností
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 1
 • Tvorivé dialógy mladého umenia
  Po 18. Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 17, s. 1, 5
 • Vedomie súvislostí
  8. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 11, s. 1
 • kol.: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 1 – 2
 • Lengová, Jana – Skuhrová, Irma: Vychovávať mladých organistov
  Hovoríme s Irmou Skuhrovou, profesorkou bratislavského konzervatória
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 2, s. 4
 • VŠMU v Redute
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 14, s. 2
 • Diplomové koncerty
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 12, s. 5
 • Vedecké recenzie
 • Edita Bugalová: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 2, s. 318 – 321
 • Musical Migrations and Cultural Transfers in the´Long´19th Century in Central Europe and Beyond, medzinárodná muzikologická konferencia, Záhreb (Chorvátsko), 16. – 18. októbra 2014
  Hlavná redaktorka Urbancová Hana
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 134 – 136
 • Hudobné pramene ako médium kultúrnej pamäti a spoločenského vedomia. Zostavovateľ Brincková, M.
  2015 Literárny archív 40, Slovenská národná knižnica, Martin 2015, s. 146 – 158
 • Jitka Bajgarová: Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření “hudebního obrazu” města 1860 – 1918
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 2, s. 353 – 355
 • Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa
  Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und gesellschaftliche Aspekte. Medzinárodná muzikologická konferencia, Lipsko, 24. – 26. októbra 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 492 – 494
 • Slovinské hudobné dni. Hudobné divadlo – včera, dnes a zajtra
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 294 – 295
 • Zoltan Roman: Gustav Mahler and Hungary. Akadémiai Kiadó. Budapest 1991
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 12

Ocenenia

 • Pamätná plaketa
  2003 - mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu
 • Cena Jozefa Kresánka
  2000 za mimoriadny prínos k výskumu hudby 19. storočia na Slovensku s osobitným zreteľom na dielo Jána Levoslava Bellu


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017