Profil osobnosti

Foto: Mária Jana Terrayová Zdroj: Archív Hudobného centra

Mária Jana Terrayová

29. 4. 1922 Přibyslavice okres Třebíč – 14. 4. 1993 Bratislava

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor, hudobné archívnictvo a knihovníctvo, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1941 – 1946
Konzervatórium v Brne (organ)
1948 – 1950
knihovníčka hudobného oddelenia Univerzitnej knižnice v Brne
1950
absolutórium JAMU v Brne a hudobnej vedy a sociológie na Masarykovej univerzite v Brne (Jan Racek, Bohumír Štedroň)
1951 – 1954
knihovníčka v Univerzitnej knižnici v Bratislave
1954 – 1982
vedúca pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV

V oblasti výskumu sa zameriavala na hudobnú históriu a hudobnú historiografiu Slovenska, základný výskum prameňov k dejinám slovenskej hudby, so zreteľom na obdobie renesancie a baroka, od 50. a 60. rokov 20. storočia s dôrazom na nový hudobnohistorický výskum (terénny výskum, katalogizačné a transkripčné práce).

Objavila vzácne rukopisy v Štítniku, diela františkánskych hudobníkov Jozefa Pantaleona Roškovského, Edmunda Paschu, spracovala pozostalosť Mikuláša Schneidera-Trnavského. Je spoluautorkou scenára stálej expozície v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, autorka katalógu Levočskej zbierky, autorka hesiel v Encyklopédii Slovenska, písala monografické štúdie o františkánoch a tanečnej hudbe 17. – 18. storočia na Slovensku, publikovala články o operných predstaveniach a organových koncertoch.

Zaoberala sa tiež problematikou oživenia slovenskej historickej hudby, spolupracovala na realizácii šiestich gramofónových nahrávok s poprednými slovenskými a českými interpretmi pre Supraphon a Opus a jedenástich televíznych a krátkych filmov a rozhlasových relácií. Niektoré diela slovenskej hudobnej histórie sa stali hitmi, ako napr. Vesperae Bacchanales od slovenského neskorobarokového skladateľa Jozefa Pantaleona Roškovského, Vianočná omša F dur (Harmonia Pastoralis) pátra Juraja Zruneka, OFM, pôvodne autorsky pripisovaná Edmundovi Paschovi, z filmovej produkcie dramaturgicky spolupracovala na filme Štítnicky objav z roku 1964 (režisér V. Andreánsky) a filme Harmonia pastoralis z roku 1970 v réžii Martina Ťapáka.

Bibliografia

 • Potúček, Juraj (zost.): Jana Mária Terrayová (1922 – 1993). Príspevky k hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska
  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1996 Bratislava 1996
  (104 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj: Publikačná činnosť PhDr. Jany Márie Terrayovej, rod. Dokulilovej
  1993 Musicologica Slovaca et Europea, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. XVIII, 1993, s. 156 –161
 • -r-: Za Janou M. Terrayovou
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 9, s. 2
 • Kačic, Ladislav: Jana M. Terrayová
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 8, s. 2
 • Terrayová, Mária Jana, rod. Dokulilová. (Heslo)
  1990 Encyklopédia dramatických umení na Slovensku. Zv. 2. M – Ž, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 479
 • Rybarič, Richard: K jubileu Jany Márie Terrayovej
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 8, s. 7
 • Terrayová, Jana Mária. (Heslo)
  1982 Encyklopédia Slovenska. Zv. 6. T – Ž, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1982, s. 68
 • Rybarič, Richard: Jubilanti
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 16, s. 7
 • Mesárošová, M. – Terrayová, Jana Mária: Na čom pracujete?
  ...odpovedá dr. Jana M. Terrayová
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, č. 2, s. 2
 • Terrayová, Jana Mária. (Heslo)
  1965 Černušák, Gracian – Nováček, Zdenko – Štědroň, Bohumír (ed.): Československý hudební slovník osob a institucií. Zv. 2. M – Ž, Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 764
  (1080 s., 1. vyd.)
 • Diskusia o opere Beg Bajazid
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 4 – 5, s. 149
  (Ján Cikker)
 • Personálna bibliografia
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Tvorca slovenskej umelej piesne
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 11, s. 1, 3
  (In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, Bratislava, Obzor 1980, s. 49 – 54)
 • Realistické ľudové tradície v slovenských barokových pastorelách
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, s. 3, 8
 • Rukopisný zborník A XII/220, Martin a Riglerova učebnica hudby z r. 1798
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, s. 313 – 318
 • Anastasius Jokš, magister musicae Posonii
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, s. 133
 • Poznámky k bratislavskému pôsobeniu a tvorbe Františka Tosta
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, s. 131 – 132
 • K proveniencií zborníka Eleonóry Susanny Lanyi z roku 1729
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, s. 123 – 130
 • Z bratislavského pôsobenia Paula Strucka
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, s. 134
 • Ein Dokument zur Geschichte der Orgelmusik in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
  (Sammelhandschrift A XII/220, Martin)
  1967 Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Brno roč. XVI, 1967, s. 107 – 128
 • Nové údaje o Pantaleónovi Roškovskom
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 3, s. 105 – 108
 • O Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 3, s. 110 – 111
 • Súpis archívnych hudobných fondov na Slovensku
  1960 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1960, s. 197 – 328
 • Dramaturgia opery a jej vplyv na rozvoj umeleckých síl súboru
  (Straussov “Gavalier s ružou” na scéne opery ND v Bratislave)
  1958 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 6, 1958, s. 225 – 234
 • Prínos Bertolta Brechta k teórii opery XX. storočia
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 5, 1957, s. 32 – 39
 • Nová slovenská opera “Beg Bajazid” od Jána Cikkera
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 5, 1957, s. 161 – 181
 • Metodologické problémy hudobnohistorickej dokumentácie
  1957 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1957, s. 56 – 105
 • Niekoľko poznámok k súčasnému stavu hudobno-historických výskumov na Slovensku
  1956 Naša veda, Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava roč. 3, 1956, č. 4, s. 178 – 180
 • Editorská činnosť
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Slovenská instrumentální hudba 17. a 18. století
  Pražští madrigalisté
  1992 Ultraphon, Praha 1992
  (1 zvuková kazeta, dramaturgia a transkripcia Mária Jana Terrayová, aranžmány Miroslav Venhoda)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Uhrovská zbierka tancov z roku 1742
  (Kritické vydanie)
  1990 Matica slovenská, Martin 1990
  (288 s., 1. vyd., úprava, transkripcia skladieb a registre Jana Mária Terrayová, Edícia: Monumenta Musica Slovaca. Facsimile, 2)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Edmund Pascha a jeho Vianočná omša F-dur
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (hudobnina)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Dary hojné vám nesieme
  1987 Opus, Bratislava 1987
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Vianočné koledy
  Musica Bohemica, Praha (komorný súbor)
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Vianočná omša F dur z Harmonie Pastoralis
  1985, 1987 Opus, Bratislava 1985, 1987
  (hudobnina)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Pastierske Vianoce
  Pásmo hudby a poézie. Cyklus orchestrálnych skladieb na melódie zo zbierky Andreja Kmeťa, upravil Svetozár Stračina
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Musica Antiqua Slovaca. Hudba 16. – 18. storočia na Slovensku
  Pražskí Madrigalisti (vokálno-inštrumentálny komorný súbor)
  1974 Opus, Bratislava 1974
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Musica Antiqua Slovaca. Hudba 14. – 17. storočia na Slovensku
  Pražskí Madrigalisti (vokálno-inštrumentálny komorný súbor)
  1972 Opus, Bratislava 1972
  (1 gramofónová platňa)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Znovuoživená slovenská historická hudba
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 24, s. 5, 8
 • Kresánek, Jozef – Terrayová, Jana Mária – Rybarič, Richard – Ballová, Ľubica: V oblasti starej hudby
  Besedujeme o rozvoji hudobného umenia na Slovensku po roku 1945
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 14, s. 3, 7
 • Slovenský Ryba
  1969 Gramorevue, Praha roč. 5, 1969, č. 11 – 12, s. 1 – 2
 • Umenie narábať s pravdou ako zbraňou
  K celoštátnej premiére opery P. Dessau – B. Brecht: “Odsúdenie Lukulla”
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, s. 110 – 115
 • Tri inscenácie Suchoňovho Svätopluka
  1961 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 9, 1961, s. 365 – 384
 • Aká má byť nová opera?
  (Diskutujeme o súčasnej opere)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 3, s. 8 – 9
 • Premiéra Suchoňovej opery Svätopluk v SND
  1960 Film a divadlo roč. 4, 1960, č. 7, s. 10 – 11
 • Premiéra “Svätopluka” na scéne opery SND
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 4, s. 199 – 202
 • 40 rokov opery Slovenského národného divadla v Bratislave
  1960 Hudební rozhledy roč. 13, 1960, č. 6, s. 234 – 235
 • Intelekt a cieľavedomosť v speváckom výkone
  (Katarína Niny Hazuchovej zo Šebalinovej opery “Skrotenie zlej ženy”)
  1959 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 7, 1959, s. 349 – 352
 • Bratislavská opera v sezóne 1958/1959
  1959 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 7, 1959, s. 529 – 547
 • Modest Petrovič Musorgskij: Soročinský jarmok
  Komická opera v 3 dejstvách. Premiéra 14. novembra 1959
  1959 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1959
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Pokus o prvú slovenskú komickú operu
  (K uvedeniu Andrašovanovho “Figliara Geľa” v ND)
  1958 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava roč. 6, 1958, s. 401 – 405
 • Opera “Beg Bajazid” na scéne ND v Prahe
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 22 – 23
 • Debussyho opera Pelléas a Melisanda v ND
  1958 Kultúrny život, Bratislava roč. 13, 1958, č. 26, s. 9
 • Janáčkov festival
  1958 Kultúrny život, Bratislava roč. 13, 1958, s. 9
 • Múzeum Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1958 Hudební rozhledy roč. 11, 1958, č. 23, s. 986
 • Janáčkova “Líška Bystrouška” na bratislavskej scéne
  1958 Hudební rozhledy roč. 11, 1958, s. 978
 • Richard Wagner: Blúdiaci Holanďan
  Romantická opera v 3 dejstvách
  1958 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958, s. 63 – 91
  (Edícia operných libriet. Zv. 4)
 • Školenie spevoherných pracovníkov (v Smoleniciach)
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava roč. 5, 1957, s. 400 – 403
 • Brnenská filharmónia v Bratislave
  1957 Kultúrny život, Bratislava roč. 12, 1957, č. 23, s. 8
 • Bratislavská hudobná jar
  1957 Kultúrny život, Bratislava roč. 12, 1957, č. 22, s. 8
 • Francúzska “opéra comique” na scéne ND v Bratislave
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 32 – 33
 • Organový koncert Jána Valacha
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 37 – 38
 • Edícia operných libriet
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, s. 42
 • Richard Wagner: Blúdiaci Holanďan
  Romantická opera v 3 dejstvách. Premiéra 15. júna 1957
  1957 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1957
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Uvedenie Mozartovho “Dona Juana” v Bratislave
  1956 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava roč. 4, 1956, s. 485 – 489
 • K inscenácii opery “Don Carlos” od G. Verdiho na scéne ND v Bratislave
  1956 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava roč. 4, 1956, s. 411 – 422
 • Charles Gounod: Faust a Margaréta
  Opera v 5 dejstvách (7 obrazoch). Premiéra 12. júla 1956
  1956 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1956
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Giuseppe Verdi: Don Carlos
  Opera v 4 dejstvách s prológom (9 obrazoch). Premiéra 17. marca 1956
  1956 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1956
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Bedřich Smetana: Hubička
  Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch). Premiéra 30. apríla 1955
  1955 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1955
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Dmitrij B. Kabalevskij: Tarasova rodina
  Premiéra 25. apríla 1953
  1953 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Antonín Dvořák: Rusalka
  Premiéra 28. mája 1953 v SND
  1953 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Bedřich Smetana: Predaná nevesta
  Opera v 3 dejstvách. Premiéra 25. júla 1953 v SND
  1953 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 07. 2019