Profil osobnosti

Foto: Ivan Mačák Zdroj: www.ukf.sk

Ivan Mačák

26. 8. 1935 Gbelce – 2. 9. 2016 Bratislava

muzikológia, etnomuzikológia, hudobná dokumentaristika, organológia, publicistika, editor, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

absolvoval FF UK (hudobná veda)
1965 – 2002
pracovník Hudobného oddelenia Historického ústavu SNM neskôr Hudobné múzeum SNM (kustód pre hudobné nástroje)
1991 – 1994
riaditeľ Hudobného múzea SNM
1993 – 1997
predseda Slovenského komitétu ICOM
2004
Cena Curta Sachsa udelená Radou guvernérov spoločnosti American Musical Instrument Society

Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje, bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii SNM v rokoch 1975 – 1985. Absolvoval študijné pobyty v Kanade a v Indii. V rokoch 1977 – 1986 realizoval Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga v Detve. Bol členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu (International Council for Traditional Music – ICTM), pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí (International Council of Museums – ICOM). Realizoval hudobno-sociologický výskum, zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70-tych a 80-tych rokov. Venoval sa tvorbe rôznych katalógov (hudobné nástroje, výrobcovia hudobných nástrojov, zobrazenia hudobných nástrojov). Výsledky výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil na VŠMU. Bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť. Pôsobil v rôznych funkciách vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou.

Bibliografia

 • Garaj, Bernard: K životnému jubileu PhDr. Ivana Mačáka
  2006 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 1, s. 113 – 117
 • Szórádová, Eva: Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea II.: Hudobné nástroje
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 45 – 46
 • Marczellová, Zuzana: Dar k jubileu Ivana Mačáka
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 10
 • Čížik, Vladimír: Päťdesiatiny PhDr. Ivana Mačáka
  1985 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 30, 1985, č. 3, s. 90
 • Marczellová, Zuzana: Dve jubileá Ivana Mačáka
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 17, s. 7
 • Ballová, Ľuba: Jubileum dr. Ivana Mačáka
  1985 Zborník Slovenského národného múzea 75. História 25, Osveta, Martin 1985, s. 243 – 247
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea II.
  Zbierky hudobných nástrojov 1965 – 2002. Edícia: Musaeum Musicum. Ed. Kalinayová-Bartová, Jana
  2003 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2003
  (247 s., 1. vyd.)
 • Fragmenty z histórie sláčikových nástrojov
  1998 AIA Centrum, Bratislava 1998
  (23 s., 1. vyd.)
 • Hold Sarasvatí. Indické hudobné nástroje v kontexte kultúry
  Katalóg k výstave. Edícia: Musaeum Musicum
  1997 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1997
  (117 s., 1. vyd.)
 • Dedičstvo hudobných nástrojov
  Katalóg výstavy [Bašta Luginsland – areál Bratislavského hradu, august 1995 – máj 1997]
  1995 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995
  (87 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Heritage of Musical Instruments
  Exhibition Catalogue [Luginsland Bastion – Bratislava Castle, August 1995 – May 1997]
  1995 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995
  (88 s., 1. vyd., Edition: Musaeum Musicum)
 • Mačák, Ivan (ed.): Oravská Polhora
  Podoby a kontexty hudby
  1990 Krajské osvetové stredisko, Slovenské národné múzeum, Banská Bystrica, Bratislava 1990
  (244 s., 1. vyd.)
 • Mačák, Ivan (ed.) – Tauberová, Alexandra – Kovačovič, Igor: Očová
  Podoby a kontexty hudby
  1989 Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica 1989
  (256 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
  Katalóg k výstave
  1981 Slovenské národné múzeum, Opus 1981
  (168 s., 1. vyd.)
 • Hudobné nástroje na Slovensku
  Katalóg k výstave
  1975 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1975
  (64 s., 1. vyd., výstavu usporiadal Historický ústav Slovenského národného múzea, libreto a scenár: Ivan Mačák)
 • Ballová, Ľubica – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea
  1975 Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava 1975
  (173 s., 1. vyd.)
 • Zoznam slovenských ľudových hudobných nástrojov
  1967 Smena, Bratislava 1967
  (23 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Prezentácia historických tém a potreby kultúry
  2000 Múzejná dokumentácia a prezentácia dejín Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Martin, 2000, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2000, s. 36 – 38
  (118 s., 1. vyd.)
 • Nové indické hudobné nástroje v zbierkach SNM-Hudobného múzea v Bratislave
  1998 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 43, 1998, č. 3, s. 10 – 12
 • Zo zbierok Hudobného múzea
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 4, s. 52 – 55
 • Podivuhodné tváre hudobných nástrojov
  1994 Tvorba T, Bratislava roč. 4 (13), 1994, č. 5, s. 1 – 16
  (Bibliofilská príloha Tvorby T)
 • O význame detských zvukových hračiek
  1991 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 40, 1991, č. 1, s. 40 – 41
 • Na margo použitie výpočtovej techniky pri spracovávaní zbierok hudobných nástrojov
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Najstaršie hudobné nástroje na Slovensku
  1985 Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Ed. Jozef Mistrík, Matica slovenská, Martin 1985
  (597 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Leng, Ladislav (zost.) a kol.: Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska
  1984 Osvetový ústav, Bratislava 1984
  (304 s., 1. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Príprava dát pre výskum osobností výrobcov ľudových hudobných nástrojov
  1983 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 1, s. 53 – 56
 • Zur Verifikation ikonographischer Informationen über Musikinstrumente
  1976 Studia Instrumentorum Musicae Popularis, Stockholm roč. IV, 1976, s. 49 – 51
  (Musikhistoriska museet)
 • Editorská činnosť
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975
  1978 Slovenské národné múzeum, SAV, Opus, Bratislava 1978
  (111 s., 1. vyd.)
 • Mačák, Ivan (zost.): Pramene slovenskej hudby
  Pamiatke Josefa Vlachoviča, riaditeľa Slovenského národného múzea
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Mačák, Ivan (zost.): Sources of Slovak Music
  1977 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968
  1969 Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava 1969
  (108 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967
  1968 Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava 1968
  (82 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966
  1967 Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava 1967
  (72 s., 1. vyd.)
 • Elschek, Oskár – Mačák, Ivan – Stockmann, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)
  1967 – 1978 Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava 1967 – 1978
  (11 zväzkov)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kríza fungovania kultúry
  2004 Tvorba T, Bratislava roč. 14 (23), 2004, č. 1, s. 30 – 31
 • K jubileu Danice Štilichovej
  1999 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 45, 1999, č. 2, s. 47 – 48
 • Prekračovanie hraníc v hudbe Meditácia a imaginácia
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 41
 • Symboly fujary
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 12, s. 20 – 22
 • Symbol v dávnych kultúrach: bubon, luk, šíp a kôň
  1999 Historická revue, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava roč. 10, 1999, č. 8, s. 4 – 5
 • Jubilujúci ICOM
  1996 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 41, 1996, č. 2, s. 1
 • Na margo zbierkotvornej činnosti
  1994 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 39, 1994, č. 2, s. 28
 • K medzinárodnej spolupráci múzeí
  1994 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 39, 1994, č. 1, s. 1
 • Poznámky o ceste do Kanady
  1993 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 38, 1993, č. 1, s. 20 – 23
 • Zeljenka, Ilja – Mačák, Ivan – Riečan, Beloslav – Klusák, Jan: Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 11
 • Na margo predstavenia čínskej opery
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 12, s. 5
  (Mládežnícky súbor pekinskej opery, Slovenské národné divadlo – Opera, predstavenie: 23. apríla 1987)
 • K životnému jubileu Ľuby Ballovej
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 22, s. 7
 • Opis a terminológia fujary
  1982 Kultúra slova, Bratislava roč. 16, 1982, č. 5, s. 163 – 168
 • Koncert indickej hudby
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 3
  (Bratislavské hudobné slávnosti, koncert: 3. októbra 1982)
 • Koncert indickej hudby
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 5
  (koncert: 17. októbra 1981, Dom ROH, Bratislava)
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 12, s. 3
 • Ľudové hudobné nástroje: Husle
  1980 Slovensko roč. 4, 1980, č. 9, s. 32
 • Ľudové hudobné nástroje: Fujara
  1980 Slovensko roč. 4, 1980, č. 7, s. 32
 • Mačák, Ivan – Stračina, Svetozár – Gruska, Viliam: Hľadanie medzi ľuďmi
  Nad vydaním oravských ľudových piesní na gramofónových platniach
  1979 Slovensko roč. 3, 1979, č. 5, s. 18
 • Za hudobnými tradíciami
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 10, s. 7
 • Úvaha o autentickom
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 20, s. 3
 • Vedecké recenzie
 • Hudba vo svetle najmenších archeologických výskumov
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 6
  (Stretnutie Študijnej skupiny pre hudobnú archeológiu (Study Group on Music Archeology of ICTM), 16. – 21. novembra 1986)

Fotogaléria

 • Foto: Jozef Malovec, Ivan Mačák, Igor Podracký 1983 Jozef Malovec, Ivan Mačák, Igor Podracký
  Po besede v klube skladateľov, 1983

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2017