Profil osobnosti

Foto: Janka Petőczová Zdroj: uhv.sav.sk

Janka Petőczová

27. 12. 1962 Prešov

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor

Bio

Bio

1982 – 1986
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1986 titul PhDr.
1986 – 1989
študijný pobyt v Ústave hudobnej vedy SAV
1993 – 1996
interná ašpirantúra v odbore teória a dejiny hudby v Ústave hudobnej vedy SAV, 1997 hodnosť CSc.
od 1996
vedecká pracovníčka v Ústave hudobnej vedy SAV, 1998 – 2010 tajomníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia
od 2003
samostatná vedecká pracovníčka v Ústave hudobnej vedy SAV
od 2006
predsedníčka Vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa špecializuje na hudobnú históriu a historiografiu, dejiny hudby a hudobnej kultúry v 16. a 17. storočí, s dôrazom na hudobné pramene zachované na území Slovenska, dejiny hudby v evanjelických a. v. kantorstvách slobodných kráľovských miest, barokovú polyfonickú a polychorickú hudbu v spišských hudobnohistorických rukopisoch, membránofonické historické hudobné nástroje.

Je editorka pramenno-kritickej notovej edície Musica Scepusii Veteris, v ktorej vychádzajú pôvodné rukopisné hudobné pramene relevantné k dejinám Spiša, v súčasnosti je koordinátorkou projektu Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši] – hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií.

Je členka v profesijných organizáciách a združeniach International Musicological Society, Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft e. V., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Spišský dejepisný spolok Levoča.

Bibliografia

 • Kowalská, Eva: Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris
  2009 Historický časopis, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 1, s. 170
 • Ruščin, Peter: Petőczová-Matúšová, J. (ed.): Musica Scepusii Vetris [t. j. Veteris]...
  2004 Z minulosti Spiša XII. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Spišský dejepisný spolok, Levoča 2004, s. 198 – 199
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša
  Raný novovek
  2014 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2014
  (384 s., 1. vyd.)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba III
  Antológia
  1999 Prešov 1999
  (147 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba II
  Na Spiši v 17. storočí
  1999 Prešov 1999
  (192 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Matúš, František (ed.): Polychorická hudba I
  V európskej renesancii a baroku. V dejinách hudobnej kultúry na Slovensku
  1998 Prešov 1998
  (140 s., 1. vyd., vlastným nákladom)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Tradycje śląskiej kultury muzycznej
  XV Międzynarodowa Konferencja / Traditions of Silesian Musical Culture, 15th International Conference. Vroclav, 20. – 21. marec 2019
  2019 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 10 [36], 2019, č. 1, s. 164 – 167
  (2019 – RIML, CEJH)
 • Musical life and Reformation in Urban Communities of the North-Eastern Slovakia
  2019 Urban music culture in Central Europe ca. 1450 – 1670. 54. International Musicological Colloquium Brno (Institute of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Monday 4th – Wednesday 6th November 2019), Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2019
 • Musical patronage in Zips urban communities in the Early Modern Period
  Testaments, financial donations, non-financial support
  2019 The Culture-Making Role of Musical Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives. Wrocław Musicological Conference. Abstracts, Wrocław 2019, s. 24
  (University of Wrocław)
 • Choral singing in Levoča/Leutschau in the middle of the 19th century
  Parallels with the development of the Wrocław choral movement = Śpiew chóralny w Lewoczy w polowie XIX wieku – porównanie z wrocławskim ruchem chóralnym
  2019 Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XV Międzynarodowa Konferencja / Traditions of Silesian Musical Culture. 15th International Conference – streszczenia referatów / abstracts of paper, Wrocław 2019, s. 10 – 11
  (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego)
 • Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia / Die Musikkultur der evangelischen Kirchengemeinden in Breslau
  Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene, medzinárodná muzikologická konferencia, Vroclav, 11. – 13. septembra
  2018 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 9 [35], 2018, č. 1, s. 148 – 154
 • Friedrich Wilhelm Wagner v dejinách reformácie a hudobnej kultúry v Levoči
  2018 Reformácia v strednej Európe. I., Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2018, s. 586 – 600
 • Critical Editions of the Sources of Renaissance and Baroque music in Spiš / Zips
  Main Tendencies in the Research and Open Questions
  2018 Petőczová, Janka (ed.): The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2018, s. 101 – 114
  (139 s., 1. vyd.)
 • Predslov
  The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe
  2018 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2018, s. 7 – 8
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Gott stehet in der Gemeine Gottes [1641]
  2018 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2018, s. 7 – 33
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris II/8)
 • Nemecký hudobník Friedrich Wilhelm Wagner a jeho vklad do rozvoja zborového spievania na Spiši v 19. storočí
  Kráľovsto jedného jazyka a mravu je biedne a slabé. Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska
  2018 Slovenská akadémia vied, Bratislava 2018
  (Centrum spoločných činností SAV, Ústredný archív SAV, nestr., dostupné na internete: http://depot.archiv.sav.sk/Konferencia2018/Program)
 • Musical Sources of the Levoča/Leutschau Lutheran Musical Collection from the Era of Dittersdorf, Haydn and Beethoven: Secular Music
  2017 Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis / Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis. V Międzynarodowa Konferencja / 5th International Conference / 5. medzinárodná muzikologická konferencia. Abstracts. Wrocław, 2017, Vroclav 2017, s. 18 – 20
  (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Johann Schimrack młodszy ze Spisza i luterańska kultura muzyczna Śląska
  2017 Tradycje śląskiej kultury muzycznej. Tom XIV. Editor Granat-Janki, Anna. Wrocław. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Vroclav 2017, s. 199 – 216
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Gosler Tomáš/ Gosler(us) de Zeger
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 372 – 373
  (Katedra slovenských dejín)
 • Georg (Juraj) Wirsinger – takmer neznámy skladateľ 17. storočia
  2016 Pokojná, Katarína (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2016, s. 23 – 33
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Stöckel/Stoeckel Leonard
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 384 – 386
  (Katedra slovenských dejín)
 • Historické organy v dejinách Levoče
  2016 Z minulosti Spiša XXIV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Chalupecký, Ivan (ed.), Spišský dejepisný spolok, Levoča 2016, s. 75 – 108
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Šimrák Ján st./Johann Schimrack sen.
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 386 – 388
  (Katedra slovenských dejín)
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Marckfelner Samuel
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 378, 379
  (Katedra slovenských dejín)
 • Richard Rybarič’s Theory of Music Historiography in the Context of Central European Musicology
  2016 Nationality vs Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Ed. Żerańska-Kominek, Sławomira, Cambridge 2016, s. 196 – 211
  (260 s., 1. vyd., Cambridge Scholars Publishing)
 • Osobnosti Spiša 1526 – 1770 (výber): Wirsinger Juraj/Georg
  2016 Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Ed. Homza, Martin – Sroka, Stanislaw A., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 390 – 391
  (Katedra slovenských dejín)
 • Šimrák versus Šimbracký
  Mythen und Realität in der slowakischen Musikhistoriographie
  2015 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. LII, 2015, č. 3 – 4, s. 273 – 316
 • Nationality / Universality. "Musical historiography in Central and Eastern Europe"
  Narodowosc i uniwersalizm. “Historiografia muzyczna w Europie Srodkowej i Wschodniej” Radziejowice (Poľsko), 15. – 17. septembra 2014
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 131 – 134
 • Cori spezzati in Seventeenth-Century Music of Spiš
  2015 Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611), Benátky 2015, s. 365 – 384
  (Edizioni Fondazione Levi, Venezia)
 • Evanjelické a. v. kantoráty na Spiši a ich význam pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby
  2015 Rozpomienka na slávnosti 400. výročia spišskopodhradskej synody. Klátik, Miloš (ed.), Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2015, s. 114 – 119
 • Fraternitas Litteratorum in Spišská Nová Ves
  New findings in the music history of the Zips/Spiš region
  2015 Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2015, s. 189 – 194
  (280 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Musica scepusii veteris: Renaissance and early baroque music in Scepusium/Zips/Spiš. Sources from Slovakia
  2015 Annual International Medieval and Renaissance Music Conference, Brussels, 6 – 9 July, 2015, Brusel 2015, s. 140 – 141
  (Université libre de Bruxelles)
 • Evanjelické kantoráty a. v. na Spiši a ich význam pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 1, s. 35 – 65
 • Pramene knižnej kultúry z obdobia raného novoveku a hudobná kultúra mesta Spišská Nová Ves
  [Quellen der Buchkultur aus der Periode des Frühen Neuzeit und die Musikkultur der Stadt Spišská Nová Ves (Zipser Neudorf).]
  2014 Domenová, Marcela (ed.): Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V., Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov 2014, s. 44 – 67
 • Richard Rybarič’s Theory of Musical Historiography in the Context of Central European Musicology
  2014 International Musicological Conference Nationality / Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, September 15 – 17 2014, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Radzejowice 2014, s. 38 – 39
 • Súčasné výskumy umeleckej hudobnej kultúry na Spiši v ranom novoveku
  2013 World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava roč. 5 [22], 2013, s. 100 – 115
 • Kritické edície hudobných prameňov
  Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 209 – 215
 • Kačic, Ladislav [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2013, s. 641
 • Intavolácia [Heslo]
  2013 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv 7. In – Kalg, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2013, s. 115
 • The Polychoral Music of the 17th Century: New Findings, Musical Analysis and Problems of Historical Performance
  2013 Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, Music Forum, Bratislava 2013, s. 75 – 87
 • Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi v druhej polovici 17. storočia
  2013 Z minulosti Spiša XXI. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Chalupecký, Ivan (ed.), Spišský dejepisný spolok, Levoča 2013, s. 71 – 87
 • Dejiny hudby na Spiši ako modelový prípad hudobnohistoriografického výskumu
  2013 Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana – Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (ed.), Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2013, s. 206 – 220
 • The Role of Silesia in the development of Musical Culture in the Towns of Spiš/Zips and Šariš/Scharosch
  2013 The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives (= Eastern European Studies in Musicology 1, Ed. M. Gołąb), Peter Lang, Frankfurt nad Mohanom 2013, s. 161 – 178
 • K životnému jubileu profesora Ladislava Burlasa
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 2, s. 279 – 280
 • Žalm č. 100 v európskom barokovom hudobnokultúrnom priestore
  2012 Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642], Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2012, s. 9 – 76
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/7)
 • Musical Culture in Bardejov (Bártfa, Bartfeld, Bardiów) in the Mid-Sixteenth Century
  2012 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Eds. Pawel Gancarczyk – Agnieszka Leszczynska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Varšava 2012, s. 235 – 242
 • Dejiny barokovej hudby na Slovensku v archívnych prameňoch
  2011 Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. VI, 2011, č. 1, s. 104 – 115
 • The Musical Culture of Silesia Before 1742. New Contexts – New Perspectives
  Vroclav, 8. – 10. septembra 2011
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 2, s. 317 – 320
 • Musik in der “Lebenswelt”: Immaterielle Dimensionen der Musik-Kultur von Deutschen in (und aus) den südosteuropäischen Siedlungsgebieten
  Bonn, 11. – 13. novembra 2010
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 159 – 162
 • “Samuel Marckfelner bin ich genandt”
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 108 – 120
 • K životnému jubileu Ladislava Kačica
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 130 – 132
 • Predslov
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 7 – 8
 • Polychorická hudba v hudobných tlačiach 17. storočia zachovaných v Levoči
  2011 Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Marcela Domenová (ed.), Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov 2011, s. 74 – 84
 • Doslov
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Slovenská muzikologická asociácia, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 287 – 300
 • Cori spezzati in Seventeenth-Century Music of Zips
  2011 Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna: Reception, Adaptation, Integration, Warsawa, October 12 – 15, 2011, Varšava 2011, s. 21
 • Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 9 – 20
 • Hudobné pramene v historickej knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 228 – 235
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Leonard Stöckel a hudba
  2011 Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Zost. Peter Kónya, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2011
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, XI)
 • Nedožité jubileum Richarda Rybariča
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 148 – 149
 • The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries
  Varšava, 25. – 29. augusta 2009
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 169 – 171
 • Mecenášstvo a baroková hudba v spišských a šarišských mestách
  2010 Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Jitka Bajgarová (ed.), Etnologický ústav AV ČR, Česká společnost pro hudební vědu, Nakladatelství Agora, Praha 2010, s. 31 – 39
 • Príspevok k výskumu dejín renesančnej a barokovej hudby v šarišských mestách
  2010 Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Marta Hulková (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 91 – 200
 • Vokálna polyfónia v spišských tabulatúrnych rukopisoch
  (poznámky k vybraným problémom notácie, transkripcie, inštrumentácie a interpretácie)
  2010 De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Ed. Peter Ruščin – Irena Medňanská, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2010, s. 44 – 56
 • Hudobná historiografia [Heslo]
  2010 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 280 – 281
 • Prvky lamentu v hudbe Jána Šimráka (Johanna Schimracka)
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 94 – 121
  (Studia ethnomusicologica IV)
 • Príspevok k výskumu hudobnej kultúry šľachtických rezidencií a mestských sídel v 16. a 17. storočí na území dnešného Slovenska
  2009 Život pražských paláců – šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Zost. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Archiv hlavního města Prahy, Praha 2009, s. 633 – 646
 • Musical culture in Bardejov. Bartfeld in the mid-sixteenth century
  2009 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in the Central and Eastern European Countries. Ed. Elzbieta Wojnowska, Biblioteka Narodowa, Varšava 2009, s. 28 – 29
 • The music of Johann Schimrack – open questions concerning editing German organ-tablature manuscripts
  2009 IAML IMS abstracts, Amsterdam 2009, s. 49
 • Raný novovek. Hudba
  2009 Ottov historický atlas Slovensko. Kršák, Pavol (zost.), Ottovo nakladatelství, Praha 2009, s. 242 – 243
 • Hudobniny a hudobná kultúra obdobia renesancie a baroka v šarišských mestách
  2009 Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Marcela Domenová (ed.), Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Prešov 2009, s. 21 – 31
 • Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania
  2008 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava roč. 55, 2008, č. 6, s. 463 – 467
 • Tympany v hudobnej minulosti Slovenska
  2008 Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava roč. 19, 2008, č. 1, s. 50 – 52
 • Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši – hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií
  2008 Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2008, s. 10 – 14
 • Cithara Sanctorum a hudobné dianie na Spiši v 17. storočí
  2008 Cithara sanctorum 1636 – 2006. Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia vydania 1. kancionála. Zost. Kovačka, Miloš – Augustíniová, Eva, Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav, Martin 2008, s. 167 – 175
  (http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Cithara%20sanctorum/Petoczova.doc)
 • Johann Schimrack / Ján Šimrák – spišský polyfonik 17. storočia
  2008 Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka. Janka Petőczová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2008, s. 79 – 100
 • Príspevok k výskumu dejín renesančnej a barokovej hudby v šarišských mestách
  2008 Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Unikátne historické tympany v Levoči a v Markušovciach
  2008 Acta musaei scepusiensis. Pohľady do minulosti VIII. Ed. Mária Novotná, Slovenské národné múzeum, Spišské múzeum, Levoča 2008, s. 155 – 172
 • Historické tympany v spišských a šarišských múzeách
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 380 – 407
 • Kopčáková, Slávka – Petőczová-Matúšová, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 42 – 46
 • Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 25 – 31
  (Hudobnohistorické aktivity a historické myslenie v muzikologickom diele profesora Ladislava Burlasa. In: Ladislav Burlas: Hudba a hudobná kultúra v súčasnosti. Edícia Doctor honoris causa, zv. 11, Nitra, UKF v Nitre, 2007, s. 33 – 46)
 • Osobnosti v dejinách evanjelickej hudobnej kultúry na Spiši v 17. storočí
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 337 – 355
 • Zarevutius, Zacharius
  2007 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 17, Bärenreiter, Kassel 2007, s. 1346 – 1347
 • František Matúš: Bibliografia (výber)
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007, s. 267 – 278
 • Život s hudbou – k životnému jubileu Doc. PhDr. Františka Matúša, CSc.
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007, s. 259 – 265
 • Vedecké bádania a edičné aktivity súčasnej hudobnej historiografie
  2007 Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007, s. 131 – 148
 • Historické tympany na Spiši
  2007 Z minulosti Spiša XV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Zost. Chalupecký, Ivan, Spišský dejepisný spolok, Levoča 2007, s. 97 – 120
 • Musica Scepusii Veteris – aktuálne problémy pri vydávaní spišských hudobnohistorických prameňov
  2007 Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Hulková, Marta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 409 – 435
 • Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie
  2006 Záhorie. Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, Záhorské múzeum, Skalica roč. 15, 2006, č. 5, s. 6 – 10
 • Šimrák, Ján / Schimrack, Johann
  2006 Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Metzler, Stuttgart, Weimar 2006, s. 834 – 835
 • Hudobno-rétorické figúry v tvorbe Jána Šimráka a Zachariáša Zarevúckeho
  2006 Medňanská, Irena (ed.): Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 23. – 25. november 2005, Katedra hudby, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2006, s. 91 – 110
 • Testament Alexeja Thurzu a mecenášska tradícia v hudobnej kultúre Levoče v 16. a 17. storočí
  2006 Z minulosti Spiša XIV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Spišský dejepisný spolok, Levoča 2006, s. 229 – 242
 • Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius)
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 431 – 436
 • Richard Rybarič – bibliografia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 147 – 154
 • Musica Scepusii Veteris – aktuálne problémy pri vydávaní spišských hudobnohistorických prameňov
  2005 Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2005, s. 8 – 9
 • Hudobná tvorba Zachariáša Zarevúckeho v kontexte európskej barokovej polyfónie
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005, s. 85 – 102
 • Zachariáš Zarevúcky (1605 – 1667)
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005
  (28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)
 • K problematike výskumu pôvodných prameňov k najstarším dejinám slovenskej hudby
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2004, s. 94 – 116
 • Nová hudobnohistorická edícia
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2004, s. 150 – 153
 • Bardejovskí mestskí hudobníci v 16. a 17. storočí
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 353 – 380
 • Polychória ako novátorský štýlotvorný prvok vo vývoji polyfonickej hudby na Slovensku
  2003 Matúš, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2003, s. 33 – 59
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)
 • Zarewutius, Zachariáš. [Heslo]
  2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 27, Oxford University Press, Oxford 2001
 • Thomas Gosler – mestský notár a hudobný skladateľ v Kežmarku v prvej polovici 17. storočia
  1998 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 33, 1998, č. 2, s. 107 – 123
 • Polychória – významný fenomén v hudobnej minulosti Spiša
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 237 – 263
 • Tomáš Gosler – kežmarský mestský notár a hudobný skladateľ
  1998 Z minulosti Spiša III – IV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Spišský dejepisný spolok, Levoča 1998, s. 57 – 68
 • Who is the Writer of Tablature-Books of Ján Šimbracký?
  1997 Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz. Bratislava, 23. bis 25. März 1994. Pavol Polák (ed.), Bratislava 1997, s. 217 – 219
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Výskum európskej polyfónnej tradície na Slovensku
  Napísané na margo muzikologickej konferencie Tradície európskeho viachlasu a hudba strednej Európy 15. – 18. storočie (Bratislava, 5. – 6. 12. 1995)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 3
 • Polyphonic and Polychoral Music on the Territory of Slovakia and its Reflection in the Slovak Musicological Research
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 455 – 459
 • Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia
  (Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča)
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 2, s. 228 – 262
 • Pamiatky hudobnej kultúry 17. storočia na Spiši
  1995 Spiš v kontinuite času / Zips in der Kontinuität der Zeit. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Švorc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Universum, Košice, Prešov, Viedeň 1995, s. 240 – 246
  (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien)
 • Doslov
  1994 Richard Rybarič: Hudobná historiografia, Matúš Music, Prešov 1994, s. 140 – 150
  (posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)
 • Slovenský prvok v hudobnom živote Levoče v 17. storočí
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 63 – 78
 • Katalóg hudobnín farského kostola v Prešove z roku 1661
  1994 Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994, s. 68 – 72
  (Edícia: Musaeum Musicum, nemecká verzia: Katalog der Musikalien der Pfarrkirche in Prešov aus dem Jahre 1661. In: Musikinventare und das Repertoire der Mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert, Bratislava 1995, s. 74 – 78)
 • Prešovskí mestskí hudobníci v 17. storočí
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 19, 1993, č. 3 – 4, s. 357 – 375
 • Vokálna polyfónia na Slovensku v 16. a 17. storočí
  Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti 1. výročia úmrtia
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 12
  (Hudobný život, roč. 23, 1991, č. 3, s. 10 – 11)
 • Hudobná terminológia v diele Antona Bernoláka v kontexte slovnej zásoby staršej slovenčiny
  1991 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 17, 1991, č. 4, s. 328 – 359
 • Výskum hudobnej terminológie v diele Antona Bernoláka
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 7, s. 10 – 11
 • Pojem hudba ve slovníku Antona Bernoláka
  1989 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 21, 1989, č. 5, s. 23 – 26
 • Polychorická hudba v levočskom rukopisnom zborníku sign. 74A
  1988 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. 25, 1988, č. 3, s. 215 – 229
 • Prešovský katalóg hudobnín z roku 1661
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 2
 • Editorská činnosť
 • Petőczová, Janka (ed.): The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe
  2018 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2018
  (139 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Gott stehet in der Gemeine Gottes [1641]
  2018 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2018
  (Edícia: Musica Scepusii Veteris II/8)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Georg Wirsinger / Juraj Wirsinger: Missa a 6. Tulerunt Dominum meum 4 vocum / Vzali mi Pána (1640)
  2015 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2015, s. 7 – 24, 25 – 44
  (112 s., 1. vyd., faks., noty, vedecký redaktor František Matúš)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642]
  2012 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2012
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/7)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu [1641]
  1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]
  2011 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2011
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/6)
 • Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič
  Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)
  2011 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011
  (300 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]
  2009 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2009
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/5)
 • Petőczová, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši
  Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, konanej 3. – 4. marca 2008 v Spišskej Sobote
  2008 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2008
  (144 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Siehe, wie fein und lieblich ist´s / Hľa, aké dobré, aké milé je to [1642]
  2007 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2007
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/4)
 • Šimčík, Daniel – Petőczová, Janka (ed.) a kol.: Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006
  2007 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007
  (343 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Singet dem Herren ein neues Lied / Spievajte Hospodinu novú pieseň [1642]
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2006
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/3)
 • Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa
  Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove
  2005 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005
  (149 s., 1. vyd.)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Richte mich, Gott / Prisúď mi právo, Bože [1642]
  2005 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2005
  (64 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/2)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]
  2004 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2004
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, II/1)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642]
  2003 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2003
  (58 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, I/2)
 • Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? / Keď je Boh za nás, kto je proti nám? [1642]
  2003 Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2003
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Musica Scepusii Veteris, I/1)
 • Matúš, František – Petőczová-Matúšová, Janka (ed.): Hudobná historiografia
  1994 Matúš Music, Prešov 1994
  (169 s., 1. vyd., posthumné vydanie)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Spomienka na Richarda Rybariča
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 18 – 19
 • Z nových hudobnohistorických objavov. (Šimbracký verzus Šimrák)
  2006 Spravodaj Výboru cirkevnej hudby ECAV, Bratislava 2006, č. 1, s. 38 – 39
  (Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku)
 • Jarný koncert Orchestra detí a mládeže Harmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 28
 • Obohatenie hudobnej publicistiky
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 35, s. 12
 • Reprezentatívny titul
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 23 – 24, s. 11
 • Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  (Editor: Ladislav Kačic. Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext.)
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9
 • Slovenská hudobná historiografia
  Muzikologická konferencia, venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 3
 • Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2
  1994 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 29, 1994, č. 2, s. 64 – 67
 • Európske súvislosti slovenskej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 5
 • Petőczová, Janka – Matúš, František: Zámery Združenia Mikuláša Moyzesa
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 6
 • Jubileum v znamení úspechu
  1988 Petrochémia roč. 28, 1988, č. 2, s. 3
 • Faksimile a moderné vydanie Paschovej omše
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 6
 • Jaroslav Šeda: Pražskí madrigalisti
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 6
 • Pražská konferencia o starej hudbe
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 8
 • Umenie a revolúcia
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 1
 • Edmund Pascha: Vianočná omša F dur z Harmonie Pastoralis, Vianočné koledy z Prosae Pastorales
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 5
 • Konferencia o starej hudbe
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 4
 • Vedecké recenzie
 • Tradycje śląskiej kultury muzycznej / Traditions of Silesian Musical Culture. Vroclav, 2. – 4. marca 2016, medzinárodná muzikologická konferencia
  Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 2, s. 325 – 329
 • Pocta Dobroslavu Orlovi, medzinárodná muzikologická konferencia – výstava – koncerty
  Ronov nad Doubravou, 23. – 25. apríla 2015. Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 137 – 140
 • Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze
  Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria (=Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 19)
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 2, s. 286 – 291
 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska: Muzyka pod patronatem polskich Wazów: Marcin Mielczewski
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 2, s. 281 – 286
 • Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna – Reception, Adaptation, Integration
  Europa środkowo-wschodnia wobec włoskiej musica moderna – recepcja, adaptacja, integracja. Warszawa, October 12 – 15, 2011
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 1, s. 146 – 150
 • Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 307 – 313
 • Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, 12. – 13. mája 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 324 – 326
 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska: Historia Muzyki Polskiej. Tom III, BAROK, część pierwsza, 1595 – 1696
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 160 – 168
 • Petőczová, Janka – Klamová, Soňa: Konferencia o historickej muzikológii
  2010 Správy Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, č. 5, s. 13
 • Vojenská hudba v kultuře a historii Českých zemí
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 1, s. 89 – 93
  (Bajgarová, Jitka (ed.), Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2007)
 • Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea
  Editor: Ladislav Kačic. Bratislava, Hudobné centrum 2005
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 263 – 267
 • Hudební věda a výchova 9 – 2003
  Musica VII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003
  2005 Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. Česko-slovenské pedagogické studie. I. Olomouc 2005. PdF Univerzity Palackého Olomouc. PdF Prešovskej univerzity v Prešove, Nelešovská, Alena (ed.) 2005, s. 220 – 221
 • Daniel Šimčík: Kráčajme spolu. Spevník piesní národov z Európy
  2004 Súzvuk 2. Aktivity členov Prešovského hudobného spolu Súzvuk v rokoch 2003 – 2004, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2004, s. 156 – 157
 • Editor: Ladislav Kačic. Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí
  Bratislava 1996, Music Forum. Edition Urtext
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9
 • Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2
  1994 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 29, 1994, č. 2, s. 64 – 67
 • Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
  (Buchbesprechungen)
  1989 Beiträge zur Musikwissenschaft. 31. Heft 1/1989, Verlag Neue Musik, Berlín (Východný/Ost) 1989, s. 68 – 69

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2016 za knižné dielo Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša ako výrazný príspevok k uchovávaniu a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenska
  udeľuje Hudobný fond


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020