Profil osobnosti

Foto: Alžbeta Lukáčová Zdroj: Opera Slovakia

Alžbeta Lukáčová

1980 Banská Bystrica

muzikológia, etnomuzikológia, publicistika, editor, redaktor, hudobná réžia, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1998 – 2003
hudobná veda na FF UK v Bratislave, diplomová práca: Tradičná piesňová kultúra dvoch podpolianskych obcí Podkonice a Dúbravica. Porovnávacia sonda (2003)
1998 – 2003
cimbalistka Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave
2001 – 2003
dramaturgička Orchestra ľudových nástrojov v Slovenskom rozhlase
2003 – 2009
externá doktorandka v odbore teória a dejiny hudby, špecializácia: etnomuzikológia, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave
2004 – 2007, od 2012
dramaturgička Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde sa podieľala na viac ako 60 operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických dielach
2007 – 2011
etnomuzikologička v Stredoslovenskom múzeu Múzeu ľudového tanca v Banskej Bystrici
od 2007
pedagogička na Katedre hudobnej vedy FF UK v Bratislave (prednášky: Kurz etnomuzikológie a Špeciálny etnomuzikologický seminár)
2009
ukončila doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV, dizertačná práca: Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry
2009 – 2012
vedecká pracovníčka na Oddelení etnomuzikológie Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave
2009 – 2017
hudobná redaktorka a moderátorka folklórneho vysielania rádia Lumen
2011
získala 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a zároveň Cenu prezidenta Slovenskej Republiky Ivana Gašparoviča za pozoruhodný vedecký prínos
od 2014
hudobná redaktorka a moderátorka folklórneho vysielania RTVS – Rádia Regina Banská Bystrica
2015 – 2016
audítorka v rámci projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry (Centrum pre tradičnú kultúru – SĽUK)
od 2016
porotkyňa televíznej folklórnej šou Zem spieva
 

Špecializácia: etnomuzikológia a etnoorganológia, výskum tradičnej slovenskej ansámblovej hudby a ľudových hudobných nástrojov, problematika interpretácie a hry na ľudové hudobné nástroje, slovenská ľudová hudba v kontexte kultúrnych kontaktov s Moravou a Čechmi, premeny a transformácie tradičnej hudby na Slovensku v 2. polovici 20. storočia a v novom miléniu, hudobný folklorizmus.

Venuje sa  hudobnej dramaturgii: dramaturgia operných, operetných, muzikálových a koncertných diel, dramaturgia novovzniknutých autorských hudobno-dramatických inscenácií, redakčná, scenáristická a moderátorska príprava rozhlasových a televíznych relácií ako aj hudobnej réžii zvukových nahrávok, hudobnej publicistike a hudobnej interpretácii: hra na cimbale, viole, heligónke, spev.

Dramaturgická činnosť: od 2001 – 2003 dramaturgička viac ako 100 rozhlasových záznamov nahratých Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, od 2003 dramaturgička a hudobná režisérka viac ako 40 CD titulov folklórnej hudby, od 2004 dramaturgička viac ako 60 operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických titulov (Štátna opera Banská Bystrica), autorka viacerých prebásnení operiet a úprav operných libriet (napr. autorka jediného autorizovaného prebásnenia diela Príbeh vojaka od Igora Stravinského), od 2010 dramaturgička hudobno-spevného diela Vinšujeme vám… uvádzaného SĽUK-om.

Členstvo v odborných komisiách: od 2002 členka odborných porôt postupových súťaží hudobného a tanečného folklóru, 2002 ‒ 2017 členka programovej rady Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe, 2003 ‒ 2016 členka programovej rady folklórneho festivalu Kokavské koliesko v Kokave nad Rimavicou, od 2006 členka programovej rady Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave, 2007 − 2015 členka grantovej komisie pri Ministerstve kultúry SR v programe Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, od 2012 členka Komisie pre posudzovanie nominácií prvkov navrhnutých na zápis do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, od 2015 členka Rady Fondu na podporu umenia.

Popri zamestnaní sa venuje hre na cimbal a spevu v skupine Banda orientovanej na worldmusic. Je každoročnou autorkou hudobno-spevných programov na najvýznamnejších festivaloch na Slovensku a Morave. Venuje sa vydavateľskej činnosti orientovanej na tradičný folklór a realizuje terénne výskumy ľudovej hudby na území Slovenska. Je redaktorkou a moderátorkou pravidelných relácií o ľudovej hudbe na rádiu Lumen a v RTVS.

Bibliografia

 • KOLCOVÁ-TLUSTÁ, Kateryna: Alžbeta Lukáčová – Moje hudební dědictví
  2019 Harmonie – klasická hudba, jazz a world music, Muzikus Praha 2019, č. 3, s. 30 – 33
 • Garaj, Bernard: Alžbeta Lukáčová: Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre
  2011 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 59, 2011, č. 3, s. 367 – 368
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Bárdiová, Marianna (ed.) a kolektív: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou
  Monografia obce
  2019 Malachov 2019
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi ... [et al.], dejiny obce, regionálna geografia, osobnosti, kolektívna monografia, Malachov (Slovensko)
 • Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre
  2010 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2010
  (240 s., 1. vyd., fotogr., noty, grafy, ilustr., Samko Dudík, 1880 – 1967, ľudová hudba, ľudoví hudobníci, folklór, Slovensko, biografia)
 • Ambrózová, Jana – Lukáčová, Alžbeta – Salajová, Tatiana: Ľudové piesne regiónov Slovenska. Horehronie, Gemer a Malohont
  2009 Národné osvetové centrum, Bratislava 2009
  (103 s., 1. vyd., noty, grafická úprava notových zápisov: Jana Ambrózová, Milan Veróny, slovenské ľudové piesne, Horehronie, región, Gemer, región, Malohont, región, spevníky, zborníky, učebné pomôcky)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Hra o láske a smrti [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1103 – 1104
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Ľubica Čekovská [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1124 – 1125
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Mister Scrooge [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1101 – 1102
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Dorian Gray [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1125 – 1127
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Hostina [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1121 – 1122
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Ján Cikker [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1098 – 1099
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Skamenený – Zkamenělý [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1120 – 1121
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Coriolanus [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1106 – 1108
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • Vskriesenie – Vzkřísení [Heslo]
  2018 Opera. Průvodce operní tvorbou (Hostomská, Anna a kol.) 2018, s. 1099 – 1101
  (11. vydanie, NS Svoboda)
 • La Banda Europa prekročila hranice žánrov
  2017 Hudobný život roč. 43, 2017, s. 11
 • My sme malí muzikanti, my budeme pekne hrať
  K niektorým otázkam práce s detskými a mládežníckymi ľudovými hudbami
  2014 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 24, 2014, s. 19 – 29
 • Tradičná hudobná kultúra
  2013 Pecník, Marcel a kol.: Šalková – monografia obce 2013, s. 71 – 88
  (Stredoslovenské národopisné združenie, občianske združenie)
 • Slovacita v skladateľskej tvorbe Svetozára Stračinu
  Poznámky k vybraným dielam pre rozhlas a film inšpirovanými valasko-pastierskou hudobnou kultúrou
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zv. 1. Zborník z vedeckej konferencie, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 247 – 268
  (Svetozár Stračina, 1940 – 1996, slovenský hudobný skladateľ, ľudová hudba, filmová hudba, Slovensko)
 • Hudobná skupina Banda [Heslo]
  2013 Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku. Ed. Milan Leščák, Národné osvetové centrum, Bratislava 2013
 • „Džezy” − kapely na križovatke žánrov
  Pôsobenie vidieckych tanečných kapiel na Slovensku po roku 1945
  2013 Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2013, s. 53 – 68
 • Prekonané bariéry?
  Ženy-hudobníčky v slovenskej ľudovej ansámblovej hudbe
  2012 Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2012, s. 48 – 60
 • Lukáčová, Alžbeta – Obuch, Peter: Ing. Jozef Lehocký jubiluje
  2011 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 59, 2011, č. 1, s. 93 – 96
 • Farebné svety Svetozára Stračinu
  Koncepcia trvalej expozície Svetozára Stračinu v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici
  2011 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 57, 2011, č. 2, s. 46 – 47
  (Svetozár Stračina, 1940 – 1996, slovenský hudobný skladateľ, hudobné zbierky, folklór)
 • Rola osobnosti Samka Dudíka v moravskom hudobnom folklorizme
  2011 Folia Ethnographica. Supplementum ad acta musei moraviae. Moravské zemské muzeum v Brně, Brno roč. 45, 2011, s. 31 – 50
 • Ideál „slovenského zvuku“ a jeho naplnenie v diele Svetozára Stračinu
  2011 Od folkloru k world music. Cesta za vizí / From Folklore to World Music: Following a Vision. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2011, s. 44 – 62
  (140 s., 1. vyd.)
 • Hudobno-folklórna produkcia na Slovensku po roku 1989
  Náčrt niektorých trendov produkcie hudobných zoskupení
  2010 Etnologické rozpravy, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 17, 2010, č. 1 – 2, s. 86 – 97
 • Ritualizácia produkcie ľudových hudieb na národno-deklaračných podujatiach
  2010 Od folkloru k world music. Hudba a rituál. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Ed. Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie, Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2010, s. 52 – 69
 • K niektorým otázkam práce s detskými a mládežníckymi ľudovými hudbami
  2009 Klobušická, Petra (ed.): Dni tradičnej kultúry 1999 – 2009, Národné osvetové centrum, Bratislava 2009
  (1 multimediálne DVD)
 • Nekazte nám folklór alebo Ako učiť folklórnu hudbu mladých muzikantov?
  2009 Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej 23. 10. 2009, pri príležitosti 1. ročníka festivalu Bystrická folklórna haravara, Múzeum ľudového tanca, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 60 – 68
 • Koncepcia Múzea ľudového tanca – SM v Banskej Bystrici
  2008 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 54, 2008, č. 4, s. 16 – 19
 • Organizované formy folklóru v Banskej Bystrici a okolí
  2008 Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 54, 2008, č. 4, s. 37
 • Kapela Samka Dudíka a interpretácia netanečného repertoáru
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 267 – 293
 • Samko Dudík – osobnosť na pomedzí hudobných kultúr
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 465 – 473
 • Myjavská kapela Samka Dudíka v korešpondencii Leoša Janáčka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 105 – 116
 • Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 286 – 290
 • Editorská činnosť
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): 2-CD Samko Dudík a jeho kapela
  Nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 – 1957
  2017 Bratislava 2017
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Horehronie: Trnki a ich hostia
  2014 Bratislava 2014
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Hrochoť: Paľáčovci a ich priatelia
  2013 Bratislava 2013
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): CD Očová: nahrávky tradičnej ľudovej hudby z roku 1958
  2012 Bratislava 2012
  (Edícia: Musica Ethnica Slovaca, OZ Cultura Ethnica)
 • Jágerová, Andrea – Lukáčová, Alžbeta (ed.): Rozkazovači z Očovej [DVD]
  2010 Podpolianske osvetové stredisko, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzeum ľudového tanca, Zvolen, Banská Bystrica 2010
  (Koordinátorka: PhDr. Andrea Jágerová, hudobná spolupráca: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.)
 • Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes
  Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej 23. 10. 2009, pri príležitosti 1. ročníka festivalu Bystrická folklórna Haravara
  2010 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzeum ľudového tanca, Banská Bystrica 2010
  (84 s., 1. vyd.)
 • Lukáčová, Alžbeta – Salajová, Tatiana (ed.): Ľudová hudobná a tanečná kultúra [DVD]
  Vybrané obce Mikroregiónu Pod Panským dielom a Horného Pohronia
  2010 Múzeum ľudového tanca, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (1 videodisk (DVD), (75 min.), odborná príprava a scenár: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová, kamera: Michaela Redlingerová, Marián Bárdi, zvuk: Peter Gazarek, strih: Michaela Redlingerová, ľudová kultúra, ľudové tance, ľudová hudba)
 • Dúžek, Stanislav – Lukáčová, Alžbeta – Garaj, Bernard (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov [DVD]
  Ľudové tance Gemera a Malohontu
  2008 Národné osvetové centrum, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzeum ľudového tanca, Banská Bystrica 2008
  (Odborná príprava a scenár: PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., hudobná spolupráca: Mgr. Alžbeta Lukáčová, prof. PaeDr. Bernard Garaj, CSc.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Na Mijave na rínečku [zvukový záznam]
  Piesne zo zbierky Miloša Smetanu
  2015 Bratislava 2015
  (1 CD, Vydavateľstvo Pro Etno, Samo Smetana, Ivan Hanula, Alžbeta Lukáčová, Peter Obuch, Miloš Smetana, Banda – ľudová hudba, slovenské ľudové piesne, Myjava, Slovensko)
 • hraBanda [zvukový záznam]
  Samo Smetana, Milan Tököly, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch, Eva Brunovská, Igor Ajdži Sabo, Roman Kozák, Juraj Dufek, Trnki – ženská spevácka skupina
  2014 Pavian Records, Trnava 2014
  (1 CD, vokálna hudba, folkové piesne)
 • Člověk by měl vědět co dělá
  Rozhovor s Jiřím Pavlicou při příležitosti životního jubilea
  2013 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. 23, 2013, č. 4, s. 288 – 293
 • Banda jedna [zvukový záznam]
  Samo Smetana, Milan Tököly, Grant Milne, Ľubor Priehradník, Jakub Dvořák, Samo Trnka, Roman Kozák, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch
  2010 Trnava 2010
  (1 CD, Vydavateľstvo Pro Etno, vokálna hudba, folkové piesne)
 • Tohtoročná Východná bola sklamaním
  2008 Nový Populár roč. 1, 2008, č. 2, s. 14
 • Ohliadnutie za mojimi festivalmi
  2008 Nový Populár roč. 1, 2008, č. 2, s. 12
 • Miniprofil HŽ: Šimon Svitok: barytón
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 8, 36
 • Ceny Literárneho fondu
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 6
  (Stanislav Matis, slovenský operný spevák, tenor, Šimon Svitok, slovenský operný spevák, barytón, sólisti Štátnej opery v Banskej Bystrici)
 • Štefan Turňa (20. mája 1939 – 16. júla 2004)
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 10, s. 4
  (Štefan Turňa, 1939 – 2004, herec, spevák, barytón, bas, tanečník folklórnych súborov, spevák ľudových piesní, redaktor Slovenského rozhlasu)
 • Ladislav Longauer (30. marca 1919 – 8. júla 2004)
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 10, s. 4
  (Ladislav Longauer, 1919 – 2004, slovenský operný spevák, barytón, pedagóg)
 • Vedecké recenzie
 • Marta Toncrová – Lucie Uhlíková (eds.): Písně z Kopanic. Ze zápisů Josefa Černíka
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 [28], 2011, č. 2, s. 310 – 314
  (Praha, Etnologický ústav AVČR, 2010)
 • Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe
  Studia Ethnomusicologica IV. Ústav hudobnej vedy SAV – AEPress. Bratislava 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 38 – 39
 • Kokavské Koliesko 2010 – pracovný seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie
  2010 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. 20, 2010, č. 3, s. 225 – 226
 • Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe. (= Studia Ethnomusicologica IV.)
  2010 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov 2008 – 2009, Slovenský komitét slavistov, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010, s. 35 – 36
 • Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia ethnomusicologica III. Hana Urbancová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 38 – 39
 • Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca
  Musicologica 5. Series Musicologicae. ASCO art & science, Bratislava 2002...
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 135 – 139
  (Etnomuzikologický seminár 29, 2002, Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020