Profil osobnosti

Foto: Marian Alojz Mayer Zdroj: Archív Hudobného centra

Marian Alojz Mayer

10. 12. 1948 Bratislava

muzikológia, organológia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1967 – 1972
FF UK Bratislava (pomocné vedy historické)
1972 – 1988
odborný asistent na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava (1972 – 1976), na Fakulte architektúry SVŠT Bratislava (1976 – 1988), Katedra teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania
1978
titul PhDr., FF UK Bratislava
1983 – 1988
externý ašpirant na Umenovednom ústave SAV Bratislava
1988
hodnosť CSc., Umenovedný ústav SAV Bratislava
1988 – 1989
vedúci nástrojárskej dielne na reštaurovanie historických organov v Slovenskom hudobnom fonde
od 1990
externý pedagóg organológie a dejín organa na VŠMU v Bratislave
od 1990
externý expert na organy v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti (od 1991 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti)
od 1996
člen zodpovedný za organy v Evanjelickom výbore cirkevnej hudby
od 1997
člen komisie organológov na pôde Národného hudobného centra (od 1999 Hudobné centrum) a spoluautor projektu celoplošného prieskumu organov na území Slovenska, od 1998 odborný garant prieskumu

Popredný slovenský organológ. Zameriava sa na výskum organov na Slovensku, ale aj na širšie otázky vývoja organa a histórie výrobcov tohto nástroja pôsobiacich na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť.

Je odborným garantom projektu prieskumu historických organov na území Slovenska realizovaného na pôde Hudobného centra, do ktorého prispel rozsiahlym vlastným výskumom v jednotlivých lokalitách Slovenska. Je autorom viacerých knižných monografií a štúdií o slovenských organoch a organárskych dielňach. Pravidelne publikuje odborné články o významných organoch, a zúčastňuje sa na muzikologických a organologických konferenciách (Bratislava, Budapešť, Trossingen, Varaždin).

M. A. Mayer spolupracoval na generálnych opravách významných historických organov, najmä z dielne Martina Šašku z Brezovej pod Bradlom, ale aj novších nástrojov (Bratislava – Blumentál, Veľký evanjelický a. v. chrám, atď.). Spolupracuje od vzniku (1992) s medzinárodným festivalom Slovenské historické organy (výber organov, odborné texty o organoch). Je členom viacerých odborných a poradných komisií a často je pozývaný ako expert do kolaudačných komisií pre novopostavené či reštaurované historické organy, a do výberových komisií na stavbu nových organov na Slovensku.

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav; Mayer, Marian Alojz: Cesty Mariana Alojza Mayera (nielen) za organmi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 22-24
 • Šurin, Stanislav: Marian Alojz Mayer: Dejiny organa na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 53 – 54
 • Klinda, Ferdinand: Marián Alojz Mayer: Martin Šaško a jeho organárska škola
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 1, s. 21
 • Šurin, Stanislav: Marian Alojz Mayer: Martin Šaško a jeho organárska škola
  2004 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava, Ružomberok roč. 7, 2004, č. 3, s. 35
 • Mayer, Marian Alojz – Sestrienková, Iveta: Marian Alojz Mayer na tému: Historické organy
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Bratislava roč. 2, 1999, č. 1, s. 10 – 13
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Attila, Jósza: Könyszemle
  2004 Remény roč. 15, 2004, č. 31, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Dejiny organa na Slovensku
  od najstarších čias po súčasnosť
  2009 Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009
  (220 s., 1. vyd., + 1 CD-ROM)
 • Martin Šaško a jeho organárska škola
  2003 Hudobné centrum, Bratislava 2003
  (203 s., [32] s., 1. vyd.)
 • Mayer, Marian Alojz – Šurin, Stanislav: Organy v Bratislave / Orgeln in Bratislava
  Dispozície a základný technický popis / Dispositionen und technische Übersicht
  2000 Bachova spoločnosť na Slovensku, Bratislava 2000
  (68 s., 1. vyd., text: slovenský, nemecký, Sása, GaRT)
 • Organ ako hudobný a architektonicko-výtvarný artefakt v tvorbe Martina Šašku
  Kandidátska dizertačná práca
  1988 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1988
  (200 s., s. n.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • The Development of Organ Building in Slovakia
  2004 The Organ. May – July 2004 2004, č. 328, s. 2 – 7
 • Die Orgel der evangelischen Holzkirche in Kežmarok (Käsmak)
  2000 Orgel international 2000, č. 1, s. 28 – 33
 • Az orgona története Szlovákiaban
  1993 – 1994 Magyar Egyházzene, Budapešť roč. I, 1993 – 1994, č. 2 – 3, s. 232 – 236, 343 – 352
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Otmar Gergelyi
  Storočnica významného slovenského organového experta
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 26 – 28
 • Organár Martin Podkonický z Banskej Bystrice
  2012 Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.): Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná knižnica, Slovenská národná skupina IAML, Martin 2012, s. 115 – 125
  (Obrazová príloha, s. 127 – 134)
 • Organ v rímsko-katolíckom farskom kostole sv. Filipa a Jakuba ml. v Bratislave-Rači
  2011 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok roč. 14, 2011, č. 1, s. 8 – 13
 • Otmar Gergelyi – významný slovenský organový expert
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 257 – 267
 • Organ v Tužine
  2010 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 59, 2010, č. 2, s. 63 – 67
 • Organ v rímskokatolíckom farskom Kostole sv. Jakuba staršieho, apoštola v Tužine
  2010 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok roč. 13, 2010, č. 1, s. 34 – 38
 • Organ v Zemianskych Kostoľanoch
  2009 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 58, 2009, č. 2, s. 61 – 65
 • Martin Šaško, der massgebende Orgelbauer des 19. Jahrhunderts in der Slowakei
  2006 Ars Organi roč. 54, 2006, č. 1, s. 14 – 18
  (Gesellschaft der Orgelfreunde, Merseburger Verlag)
 • Organ-building development in nineteenth- and twentieth-century Slovakia
  2006 BIOS Journal. The British Institute of Organ Studies, Oxford roč. 30, 2006, s. 40 – 50
 • The Development of Organ Building in Slovakia
  2004 The Organ. November 2003 – January 2004 2004, č. 326, s. 18 – 22
 • Organ v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Michala Archanjela v Gbeloch
  2003 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 6, 2003, č. 1, s. 28 – 31
 • Organ v evanjelickom a. v. kostole v Spišskej Novej Vsi
  2002 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 5, 2002, č. 2, s. 16 – 19
 • Organy z Rajeckej dielne Pažických v Kovarciach a v Moravanoch nad Váhom
  2002 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 5, 2002, č. 1, s. 20 – 22
 • Organy vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
  2001 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 4, 2001, s. 10 – 14
 • Organ v Rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana Kráľa v Stupave
  2001 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 4, 2001, s. 14 – 16
 • Martin Šaško a jeho nástroje v Jaslovských Bohuniciach, Leopoldove a vo Veľkých Levároch
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 3, 2000, č. 4, s. 22 – 25
 • Organ v Rímsko-katolíckom kostole v Báči
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 3, 2000, č. 3, s. 19
 • Organárska dielňa rodiny Pažických
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 3, 2000, č. 2, s. 26 – 28
 • Šaškov organ v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 3, 2000, č. 1, s. 26 – 27
 • Slovenský organár František Eduard Pecník
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 360 – 385
 • Organ v kostole Premenenia Pána, nazývanom aj “Dolný” kostol v Pezinku
  Vzácne historické organy na Slovensku
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 2, 1999, č. 4, s. 13 – 15
 • Organ v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa v Modre
  Vzácne historické organy na Slovensku
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 2, 1999, č. 3, s. 14 – 15
 • Bedeutende slowakische Orgelbauer und ihre Instrumente zu Lebzeiten Franz Schmidts
  1999 Franz Schmidt und Pressburg. Studien zu Franz Schmidt XII, Verlag Doblinger, Viedeň 1999, s. 101 – 113
 • Z dejín organárstva na Slovensku (4)
  1998 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Bratislava roč. 1, 1998, č. 1, s. 10 – 13
 • Z dejín organárstva na Slovensku 1 – 4
  1997 Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe, roč. 3, 1997, č. 1, s. 11 – 13
  (pokr. č. 2, s. 11 – 12, č. 3, s. 13, Adoramus Te, 1998, roč. 1, č. 1, s. 10 – 13)
 • Historický organ v Brezovej pod Bradlom
  1995 Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe roč. 1, 1995, č. 1, s. 16 – 18
 • Vývoj organárstva v 19. storočí na Slovensku
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 157 – 166
 • Brezovský organár Martin Šaško
  1993 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 42, 1993, č. 3, s. 26 – 27
 • Neskorobarokový pozitív v Šamoríne
  1993 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 42, 1993, č. 1, s. 31 – 33
 • Bulletiny pre medzinárodný festival Slovenské historické organy (popisy organov)
  1993 – 2016 Bratislava roč. 2 – 25, 1993 – 2016
  (organizátor: Spolok koncertných umelcov, Bratislava)
 • Barokové organárstvo
  1992 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 41, 1992, č. 5 – 6, s. 46 – 51
 • Der slowakische Orgelbau
  Barock in der Slowakei
  1992 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 41, 1992
 • Kráľ hudobných nástrojov
  1991 Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava roč. 2, 1991, č. 5, s. 42
 • Rekonštrukcia malého organa v dóme sv. Martina v Bratislave
  1990 Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 70, 1990, č. 3, s. 127 – 128
 • Blumentálske organy v minulosti
  1990 Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 70, 1990, č. 1, s. 31 – 35
 • Historické organy na Slovensku
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 24, s. 1, 5
 • Starostlivosť o pamiatkové organy u nás a v Poľsku
  1976 Pamiatky a príroda, Bratislava roč. 7, 1976, č. 6, s. 18 – 20
 • Kráľ hudobných nástrojov
  1973 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 22, 1973, č. 5
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Organ vo Veternej Porube
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996, č. 5
 • Organ v Štítniku
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996, č. 4, s. 12
 • Organ v Slizkom
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996, č. 1
 • Organ v evanjelickom a. v. kostole v Skalici
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ v evanjelickom a. v. kostole v Starej Turej
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ v Myjavskom evanjelickom a. v. kostole
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ v evanjelickom a. v. kostole v Senici
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ v Poprade – Matejovciach
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ vo Vrbove
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Pozitív v evanjelickom a. v. kostole v Hrušove
  1996 Cirkevné listy. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania, Vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš roč. 109, 1996
 • Organ Dómu sv. Martina v Bratislave
  1994 Katolícke noviny, Bratislava roč. 109, 1994, č. 7, s. 11
 • Zachránime naše skvosty?
  Aby neodzvonilo našim organom ani zvonom
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 224 (22. 9.), s. 7
 • Svedkovia storočí
  1988 Nedeľa, Bratislava roč. 7, 1988, č. 5, s. 3
 • Vedecké recenzie
 • Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. 274 s.
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 403 – 404


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 02. 2019