Profil osobnosti

Foto: Emanuel Muntág

Emanuel Muntág

4. 7. 1929 Lučivná – 22. 5. 2007

muzikológia, publicistika, editor, hudobné archívnictvo a knihovníctvo, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1949
absolvoval Učiteľskú akadémiu v Levoči
1949 – 1950
učiteľ na Štátnej meštianskej škole v Čalove
1950 – 1993
od 1. februára pracovník Matice slovenskej, 1962 – 1993 vedúci Archívu hudobných rukopisov
1969 – 1992
spolupráca s Čs. národnou skupinou IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), 1993 ako  zástupca Matice slovenskej inicioval založenie Slovenskej národnej skupiny IAML, zároveň sa stal jej predsedom (1993 – 2004)
1974
založil edíciu Monumenta Musica Slovaca – Facsimile ako aj zborník Hudobný archív v edícii Teória a výskum v sérii Vedecké zborníky
1982
absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenský jazyk, hudobná výchova), 1984 titul PaedDr.
1993 – 2004
tajomník Hudobného odboru Matice slovenskej
 

Zaoberal sa výskumom hudobných pamiatok a prameňov slovenskej hudobnej kultúry (zhromažďovaním, ochranou, spracovávaním a sprístupňovaním), z historických knižničných fondov v Matici slovenskej, presunom, darom a kúpou pozostalosti hudobných skladateľov, hudobných vedcov, zberateľov ľudových piesní, folkloristov, archívov hudobných spolkov, inštitúcií, antikvariátov, kostolných chórov a ďalšie. Spolupracoval na dokumentačnom spracovaní hudobných pozostalostí a archívnych fondov, ktoré boli vydané v rámci edície Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej (1964 – 1990), a z ktorých vyšli súpisy Viliam Figuš-Bystrý, Miloslav Francisci, súpis hudobnín rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici, Hudobniny z knižnice grófov Zayovcov z Uhrovca, neskôr spracovanie tematického katalógu hudobného skladateľa Tibora Andrašovana a ďalšie. V rámci edície Monumenta Musica Slovaca – Facsimile vyšli rukopisné zborníky: Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730 (ed. Emanuel Muntág, Matica slovenská, Martin, 1974) a Uhrovská zbierka tancov z roku 1742 (ed. Mária Jana Terrayová, Matica slovenská, Martin, 1990). V rokoch 1976 – 1980 sa zaoberal problematikou dokumentačného spracovania hudobných prameňov a zápisov slovenských ľudových piesní výpočtovou technikou v Projekte strojového spracovania zápisov ľudových piesní v Archíve hudobných rukopisov Matice slovenskej v rámci ústavnej výskumnej úlohy.

V Matici slovenskej organizoval vedecké semináre a konferencie, ako napr. Hudba a počítač, o tvorbe hudobných skladateľov Jána Levoslava Bellu, Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Mikuláša Moyzesa, Miloša Ruppeldta, Jána Valašťana-Dolinského a ďalších. Od 1994 v rámci Hudobného odboru Matice slovenskej organizoval Celoslovenskú súťažnú prehliadku speváckych zborov Matice slovenskej (1996 – 2004), Kurz dirigentov speváckych zborov (1997 – 2004), Kurz komornej hry (Komárno, 1998), vedecký seminár Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia Dr. Štefana Moysesa (1997) a ďalšie.

Je zostavovateľom a zakladateľom zborníka Hudobný archív v Matici slovenskej (1974 – 1994). Je autorom hudobno-slovných pásiem (televízia, rozhlas, divadlo, scenáre k programom) osobností slovenskej kultúry: hudobných skladateľov (Mikuláš Zmeškal, Viliam Figuš-Bystrý, Šimon Jurovský), slovenského maliara Martina Benku ako aj autorom scenárov k výstavám (Spevokol Tatran, Viliam Figuš-Bystrý, Gejza Dusík, Tadeáš Salva).

Bibliografia

 • Ruttkay, Juraj: Viera Sedláková (zost.): Hudobný archív 16
  2009 Hudobný archív 16, Slovenská národná knižnica, Martin 2009, s. 303 – 304
 • Sedláková, Viera: Za dlhoročným kolegom PaedDr. Emanuelom Muntágom
  2007 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 8, 2007, č. 6, s. 42
 • Markuš, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006
  2007 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 18 (22), 2007, č. 6, s. 3
 • Za Emanuelom Muntágom
  2007 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 18 (22), 2007, č. 11, s. 2
 • Sedláková, Viera: Emanuel Muntág: Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  Tematický katalóg hudobnej tvorby a bibliografia hudobného skladateľa
  2005 Hudobný archív 15, Slovenská národná knižnica, Martin 2005, s. 247 – 249
 • Sedláková, Viera: K jubileu PaedDr. Emanuela Muntága – k 75. narodeninám
  2004 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 5, 2004, č. 9, s. 493
 • Sedláková, Viera: Jubileá... Emanuel Muntág
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 5
 • Sedláková, Viera: Emanuel Muntág: kto je kto
  2004 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 15 (19), 2004, č. 14, s. 7
 • Kurajdová, Ema: Emanuel Muntág: Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  Tematický katalóg hudobnej tvorby a bibliografie hudobného skladateľa
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 147 – 149
 • Maťašová, Helena: PeadDr. Emanuel Muntág
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 3
 • Válek, Igor: Emanuel Muntág: kto je kto
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 10 (14), 1999, č. 41, s. 7
 • Bugalová, Edita: Hudobný archív 9
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 8
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Martin Benka a hudba
  Život umelca v symbióze dvoch umení
  2004 Matica slovenská, Martin 2004
  (46 s., 1. vyd.)
 • Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  2001 Matica slovenská, Martin 2001
  (250 s., 1. vyd.)
 • Priekopníci slovenskej národnej hudby
  1977 Matica slovenská, Martin 1977
  (57 s., 1. vyd., Edícia: Metodika a propagácia)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Piesňové zbierky Karola Plicku v Slovenskej národnej knižnici a v Etnografickom múzeu SNK v Martine
  2005 Hudobný archív 15, Slovenská národná knižnica, Martin 2005, s. 210 – 239
 • Archív hudobných rukopisov Matice slovenskej (1954 – 1993)
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 515 – 519
 • Zborová tvorba Ladislava Stančeka
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 55 – 67
 • Historický prierez činnosťou hudobného odboru MS a ďalšie aktivity Matice slovenskej v oblasti hudby
  1996 Knižnice a informácie, Matica slovenská, Martin roč. 28, 1996, č. 12, s. 519 – 527
 • Mária Beata Deutscherová – autorka textov piesní Antona Augustína Baníka
  1996 Biografické štúdie, Matica slovenská, Martin roč. 23, 1996, s. 66 – 77
 • Anton Augustín Baník – hudobný kritik a skladateľ
  1996 Biografické štúdie, Matica slovenská, Martin roč. 23, 1996, s. 53 – 61
 • Duchovná hudba v Banskej Štiavnici
  Hudobný archív Eduarda Schoszthala, regenschoriho rímskokatolíckej cirkvi (1842 – 1891)
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 51 – 56
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)
 • Katolícka duchovná tvorba Jána Levoslava Bellu
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 57 – 64
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Muntág, Emanuel – Lehotská, Miriam: Tvorba prvej slovenskej skladateľskej generácie
  Prednáška s hudobnými ukážkami, usporiadatelia: Matica slovenská, Martin, 22. júna 1993
  1993 Matica slovenská, Martin 1993
 • Hudobné pramene z obdobia klasicizmu v zbierkach Matice slovenskej
  1992 Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1992, s. 103 – 111
  (112 s., 1. vyd.)
 • Hudobná personálna bibliografia
  1990 Bibliografický zborník 1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (209 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Vojna, mier a humanizmus v tvorbe Tibora Andrašovana
  1990 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muzikologické aktivity na stránkach zborníka Hudobný archív (1975 – 1987)
  1990 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Hudba na Slovensku
  1989 Bibliografický zborník 1989, Matica slovenská, Martin 1989
  (201 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Spracovanie zápisov ľudových piesní výpočtovou technikou
  1988 Slovenská archivistika, Bratislava roč. 23, 1988, č. 1, s. 199 – 206
 • Matica slovenská 1863 – 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 11, s. 1 – 2
 • Hudobné pamiatky z historických knižničných fondov v Matici slovenskej
  1988 Historické knižničné fondy na Slovensku, Matica slovenská, Martin 1988
  (254 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 40)
 • Dokumentácia zápisov ľudových piesní výpočtovou technikou v Matici slovenskej
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
 • Systematický a predmetový popis hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (238 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Robotnícke spevokoly v popredí záujmu hudobného vedca
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Projekt strojového spracovania zápisov ľudových piesní v archíve hudobných rukopisov Matice slovenskej
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Muntág, Emanuel – Mišík, Ján: Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok, príprava a realizácia experimentu strojového spracovania hudobných rukopisov a tlačí
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Úvodný príhovor do problematiky
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok
  1982 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1982, č. 6
 • Súpis notového archívu bratislavského robotníckeho speváckeho spolku Typografia
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (230 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia, č. 78)
 • Viliam Pauliny-Tóth a jeho poézia vo vzťahu k hudbe 19. storočia na Slovensku
  1979 Literárny archív 14, Matica slovenská, Martin 1979, s. 129 – 137
 • Štefan Krčméry a hudba
  1974 Biografické štúdie. Zv. 5. Zborník príspevkov, spomienok a materiálov o Štefanovi Krčmérym, Matica slovenská, Martin 1974, s. 177 – 181
  (365 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella – národovec a Európan
  Zborník Hudobného odboru Matice slovenske. Zv. 2
  2004 Mestský úrad, Liptovský Mikuláš 2004
  (89 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel – Bárdiová, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)
  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
  2002 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Muntág, Emanuel (zost.): 65. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 70. výročie vzniku Speváckeho zboru Matice slovenskej vo Varíne
  1999 Matica slovenská, Varín 1999
  (13 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ikonografiká v hudobnej historiografii
  1998 Slovenská národná skupina IAML, Martin 1998
  (41 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 4
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (22 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Suita No. 1 a No. 2 pre súborovú hru zobcových fláut a continuo
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (2 partitúry v obale, 10 s., 1. vyd., transkripcia Egon Krák)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Dr. Štefana Moysesa
  Zborník Hudobného odboru Matice slovenskej. Zv. 1
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (61 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 3
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1997 Matica slovenská, Martin 1997
  (34 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Vojtech Adamec – rodák zo Španej Doliny
  1996 Matica slovenská, Martin 1996
  (Edícia: Rok slovenskej hudby 1996)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 2
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1996 Matica slovenská, Martin 1996
  (32 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Zborník hymnických a národných piesní
  pre mužské, miešané a detské alebo ženské zbory
  1995 Matica slovenská, Martin 1995
  (3 partitúry, 53 s.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 12/1994
  1994 Matica slovenská, Martin 1994
  (245 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1993 Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1993
  (156 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou (pre spev a klavír)
  Uspávanky na verše Petra Bellu Horala, zo zbierky Piesne zďaleka, zost. a text napísal Emanuel Muntág
  1993 Matica slovenská, Martin 1993
  (32 s., 1. vyd., hudobnina, ľudové piesne, obr., faks., Edícia: Metodika a propagácia)
 • Muntág, Emanuel – Kaššayová, Terézia (zost.): P. Paulín Bajan 1721 – 1792 – 1992
  Výber z autografov hudobného skladateľa a kazateľa
  1992 Matica slovenská, Martin 1992
  (15 voľných listov v obale. Z archívu literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine pripravili Emanuel Muntág a Terézia Kaššayová)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990
  1990 Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Kresby Tadeáša Salvu
  Katalóg výstavy. Martin, Matica slovenská, 18. 12. 1987 – 22. 1. 1988
  1987 Matica slovenská, Martin 1987
  (1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 10/1987
  1987 Matica slovenská, Martin 1987
  (207 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 9/1985
  1985 Matica slovenská, Martin 1985
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985
  1985 Matica slovenská, Martin 1985
  (246 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 7/1983
  1983 Matica slovenská, Martin 1983
  (128 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella 1843 – 1936 – 1983
  Súbor faksimile hudobných autografov a vydaných diel
  1983 Matica slovenská, Martin 1983
  (13 s., 1. vyd. )
 • Muntág, Emanuel (zost.): Joseph Haydn: Symfonia in C, Nr. 48
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (12, 84 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 6/1982
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (223 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 5/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (185 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 4/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (314 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 3/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (462 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Bugalová, Edita – Muntág, Emanuel (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)
  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (16 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobniny z knižnice grófov Zayovcov z Uhrovca
  1979 Matica slovenská, Martin 1979
  (230 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia, zostavil a úvod napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. 10. 1974, ČSSR, Martin
  Zborník materiálov
  1978 Matica slovenská, Martin 1978
  (581 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977
  1977 Matica slovenská, Martin 1977
  (342 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1976
  1976 Matica slovenská, Martin 1976
  (1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974
  1975 Matica slovenská, Martin 1975
  (175 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730
  Edícia: Monumenta Musica Slovaca, Faksimile 1
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (70 s., 78 listov, noty, faksimile, prílohy, edične pripravil a úvodnú štúdiu napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Slovenská literatúra v hudobnej interpretácii
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (286 s., 1. vyd., spracoval a úvod napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobné pamiatky v ČSSR v rukopisoch a tlačiach od 11. do 20. storočia
  Katalóg výstavy, október – december 1974
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (31 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý
  1973 Matica slovenská, Martin 1973
  (326 s., 1. vyd., Edícia: Personálne bibliografie, č. 1)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis hudobnín z rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici 3.
  1972 Matica slovenská, Martin 1972
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 47)
 • Chorvát, Samuel – Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov z rokov 1945 – 1946
  1970 Matica slovenská, Martin 1970
  (614 s., 1. vyd., Edícia: Súčasná slovenská národná bibliografia. C - Bibliografie článkov, č. 1)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis notového archívu baníckej dychovej hudby na Vindšachte
  1969 Matica slovenská, Martin 1969
  (27 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 41)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis hudobnín z rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici 1., 2.
  1969 Matica slovenská, Martin 1969
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 39)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Slovenská literatúra v hudobnej interpretácii
  1968 Matica slovenská, Martin 1968
  (286 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Miloslav Francisci
  1965 Matica slovenská, Martin 1965
  (11 s., 1. vyd., Edícia: Rukopisné fondy Literárneho Archívu Matice slovenskej. Zv. 32)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý
  1964 Matica slovenská, Martin 1964
  (60 s., 1. vyd., Edícia: Rukopisné fondy Literárneho archívu Matice slovenskej. Zv. 29)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (hudobná pozostalosť)
  1964 Matica slovenská, Martin 1964
  (60 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografický katalóg ČSSR
  1963 Matica slovenská, Martin roč. 13, 1963
  (45 s., 1. vyd., Osobitné číslo)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografický katalóg ČSSR
  1963 Matica slovenská, Martin 1963
  (121 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Kultúrna revolúcia a sjazd socialistickej kultúry
  1959 Matica slovenská, Martin 1959
  (127 s., 1. vyd., Edícia: Bibliografické informácie, súpisy, prehľady, zoznamy, č. 11)
 • Muntág, Emanuel (zost.): K personálnej bibliografii hudobnín
  1959 Bibliografický sborník 1959, Matica slovenská, Martin 1959, s. 271 – 288
  (316 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Stál pri základoch našej modernej hudby
  2006 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 17 (21), 2006, č. 13, s. 9
  (Tibor Andrašovan)
 • Desať rokov Slovenskej národnej skupiny IAML (1993 – 2003)
  2004 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 5, 2004, č. 3, s. 95 – 98
 • Záujem o zborovú prácu neutícha – kurz dirigentov speváckych zborov v Banskej Bystrici
  2003 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 13, 2003, č. 9, s. 9
 • Za Tiborom Andrašovanom
  2001 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 12 (16), 2001, č. 14, s. 8
 • Diela Pavla Országha Hviezdoslava v hudobnej interpretácii
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 10 (14), 1999, č. 24, s. 9
 • Za Jozefom Malovcom
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 42, s. 2
 • Reprezentovať dedičstvo
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 4, s. 12
 • Pieseň – spojivo krajanov so starou vlasťou
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 21, s. 12
 • Čas spomienky je časom návratu-
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 9 (13), 1998, č. 14, s. 9
 • Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1997 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 8 (12), 1997, č. 36 – 37, s. 12
 • Štefan Hoza
  1996 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 7 (11), 1996, č. 41, s. 8
 • Muntág, Emanuel – Smetanová, Oľga: IAMIC a IAML v Helsingore
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 7
  (Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk, Medzinárodné združenie hudobných informačných stredísk)
 • Muntág, Emanuel – Lehotská, Miriam: S hudbou v Matici
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 31, s. 15
 • Ladislav Stanček
  1994 Katolícke noviny, Bratislava roč. 109, 1994, č. 20, s. 14
 • Mikuláš Moyzes
  1994 Matica slovenská, Martin 1994
 • Ruppeldtovci v Liptovskom Mikuláši
  1993 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 4 (8), 1993, č. 50, s. 12
 • Tibor Andrašovan
  1992 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 3 (7), 1992, č. 11, s. 4
 • Anton Cíger: Národná hudba a Matica
  1991 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 2 (6), 1991, č. 25, s. 5
 • Miloš Berka
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 7
 • Dotyky s minulosťou
  1981 Slovensko roč. 5, 1981, č. 11, s. 8
 • Ladislav Berka
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 14, s. 4
 • Významným predstaviteľom... /inc./
  Z cyklu Piesne v boji. 9
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 24 (28. 1.), s. 6
 • Hudobný archív II
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 14, s. 8
 • Recenzie
 • Ondrej Demo: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry, Matica slovenská 1998
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 10 (14), 1999, č. 4, s. 12
 • Slovenský biografický slovník
  1987 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 10/1987, Matica slovenská, Martin 1987


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017