Profil osobnosti

Foto: Hana Urbancová Autor: Mária Potočárová Rybaričová

Hana Urbancová

3. 5. 1956 Bratislava

muzikológia, etnomuzikológia, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1975 – 1980
Hudobná fakulta VŠMU (hudobná teória)
1980 – 1991
odborná pracovníčka v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (neskôr Divadelný ústav v Bratislave)
od 1992
odborná pracovníčka na Ústave hudobnej vedy SAV, od 1998 vedecká pracovníčka, od 2005 vedúca Oddelenia etnomuzikológie, od 2009 riaditeľka ústavu
1994 – 1998
externá ašpirantúra na Ústave hudobnej vedy SAV, 1998 hodnosť CSc. (dizertačná práca Lúčne piesne na Slovensku. Príspevok k výskumu piesňových žánrov v tradičnej hudobnej kultúre)
2000
titul PhDr. na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, práca Etnomuzikologický výskum a jeho vzťah k hudobnej historiografii
2000 – 2003
šéfredaktorka časopisu Slovenská hudba
2004
štipendium DAAD, Freiburg im Breisgau, Nemecko (Institut für Volkskunde, Albert-Ludwigs-Universität, Deutsches Volksliedarchiv)
od 2009
riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV
2011
hodnosť DrSc. na Ústave hudobnej vedy SAV (dizertačná práca Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku. Modely žánrových syntéz v etnomuzikológii)
 

Od začiatku 90. rokov sa Hana Urbancová venuje základnému výskumu v oblasti tradičnej piesňovej kultúry na Slovensku, stredoeurópskym porovnávacím štúdiám, hudbe etnických menšín, historickým prameňom ľudovej hudby, teórii a dejinám etnomuzikológie.

Je členkou v profesijných organizáciách a združeniach: Slovenská muzikologická spoločnosť, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV, Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry, International Council for Traditional Music, Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, Society for Ethnomusicology.

Absolvovala krátkodobé študijné pobyty v Budapešti (1993), Varšave (1994, 2012), Záhrebe (1995). Prednášala na vedeckých podujatiach v zahraničí v Prahe (1993), Viedni (1994, 2007), Poľskom Tešíne (1994), Brne (1995, 2004, 2006, 2007), Békéscsabe (1996), Ľubľane (2000, 2001), Münsteri (2002), Grazi – Seggau (2004), Kyjeve (2005), New Yorku (2008), Štokholme (2008), Kutnej Hore (2008).

Venovala sa pedagogickej činnosti na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (2000 – 2007 ako externý pedagóg, 2009 ako hosťujúci pedagóg), na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave (2005 – 2011 ako externý pedagóg), na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (od 2009 ako externý pedagóg).

Bibliografia

 • Recenzie
 • LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 38 – 39
 • SANDTNEROVÁ, Miroslava: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 4, s. 518 – 519
 • KREKOVIČOVÁ, Eva: Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  2007 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 1, s. 112 – 113
 • ŽEŇUCH, Peter: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia Ethnomusicologica. III. Ed. Hana Urbancová
  2007 Slavica Slovaca, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava roč. 42, 2007, č. 1, s. 78 – 79
 • SANDTNEROVÁ, Miroslava: Ako sa Mariánske legendy piesňami stali
  2007 Knihy a spoločnosť, Bratislava roč. 4, 2007, č. 12, s. 14
 • LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia Ethnomusicologica III. Hana Urbancová (ed.)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 12, s. 38 – 39
 • PELLEOVÁ, Andrea: Hana Urbancová: Mariánske legendy v ľudovom speve
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 10, s. 39
 • KROPUCHOVÁ, Jana: Vianoce a hudba
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 268 – 270
  (Recenzia na: Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik. Studia Ethnomusicologica II. Editor: Hana Urbancová. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, 2002)
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie
  2016 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2016
  (170 s., 1. vyd.)
 • Jánske piesne na Slovensku
  Štruktúra, funkcia, kontext
  2010 AEPress, Bratislava 2010
  (220 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Mariánske legendy v ľudovom speve
  Príspevok k typológii variačného procesu
  2007 AEPress, Bratislava 2007
  (220 s., 1. vyd., resumé v angličtine)
 • Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru
  2005 AEPress, Bratislava 2005
  (324 s., 1. vyd., príloha 1 CD, resumé v angličtine)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Na úvod [Preface]
  2019 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 10 [36], 2019, č. 1, s. 5 – 6
 • Úvodom = Preface
  2019 URBANCOVÁ, Hana (ed.): Žena v tradičnej hudobnej kultúre. Studia ethnomusicologica V [Woman in Traditional Music Culture], Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2019, s. 5 – 8
 • From shepherd dance to national symbol
  The odzemok in Slovak musical culture of the nineteenth century [Od tańca pasterskiego po symbol narodowy: odzemok w słowackiej kulturze muzycznej XIX wieku]
  2019 The element of dance in music of the first half of the nineteenth century. International Chopinological Conference = Pierwiastek taneczny w muzyce pierwszej połowy XIX wieku. Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna. Warszawa, 20 – 22. 11. 2019, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Varšava 2019, s. 43 – 45
 • Singing in the Mountain Environment in Slovakia
  Function, Genre, Structure, Performance Practice
  2019 The 45th International Council for Traditional Music World Conference. Abstracts, Bangkok 2019, s. 259 – 260
  (Chulalongkorn University)
 • Trojkráľové piesne a koledy v slovenskom repertoári z ústnej tradície
  2018 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 9 [35], 2018, č. 2, s. 200 – 237
 • Klavírne úpravy slovenských ľudových piesní v tlačených edíciách 19. storočia
  2018 Musicologica Slovaca , Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 9 [35], 2018, č. 1, s. 28 – 102
 • Andrej Kmeť (1841 – 1908) and his collection of Slovak Christmas songs
  2018 The Kolbergs of Eastern Europe. Eastern European Studies in Musicology. Vol. 9, Peter Lang, Berlín 2018, s. 54 – 66
 • An Integrated Model of Musicology and its Applications: an Example from Slovakia
  Ed. Tina Frühauf
  2018 Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference, New York City, 3 – 6 April 2018, New York City 2018
  (The City University of New York, The Graduate Center)
 • Zberateľky slovenských ľudových piesní
  K účasti žien na zberateľskom hnutí 19. storočia
  2017 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 (34), 2017, č. 2, s. 188 – 231
 • K životnému jubileu Sone Burlasovej
  2017 Národopisná revue, Ústav lidového umění, Strážnice roč. 27, 2017, č. 4, s. 351 – 352
 • Urbancová, Hana – Ferková, Eva: Adaptations of Slovak Folk Songs for Piano in the Context of (Ethno)Musicological Analysis
  2017 FMA 2017. Proceedings of the 7th International Workshop on Folk Music Analysis, 14 – 16 June 2017, Málaga, Spain. [CD], Málaga, Spain 2017, s. 128 – 129
  (Universidad Málaga [et al.], Edited by Isabel Barbancho, Lorenzo J. Tardón, Alberto Peinado)
 • Ťahavé žalostné piesne “phurikane giľa” z repertoáru slovenských Rómov
  Hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu
  2017 Ethnomusicologicum V. (Ed. Hana Urbancová), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2017, s. 7 – 72
 • K spolupráci etnomuzikológie a literárnej histórie
  2017 Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková (Ed. Erika Brtáňová), Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2017, s. 156 – 180
 • K životnému jubileu Alice Elschekovej
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 1, s. 132 – 141
 • Historical Sound Recordings of Folk Music and a Typology of Their Users in Slovakia
  2016 21st Symposium of the ICTM Study Group Historical Sources of Traditional Music. [Abstracts.], Paríž 2016, s. 19
  (Musée de l’Homme, National Centre for Scientific Research)
 • Jozef Kresánek ako etnomuzikológ [Jozef Kresánek as Ethnomusicologist.]
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 86 – 95
 • Jozef Kresánek ako etnomuzikológ
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Príspevok Františka Zagibu k výskumu slovenskej ľudovej piesne [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]
  [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]
  2015 Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Jana Lengová, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, s. 9 – 24
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Laments and Farewell Hymns as Two Traditional Genres of Funeral Singing
  2014 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 62, 2014, č. 2, s. 209 – 220
 • Rómske piesne zo zbierky Jozefa Kolarčíka
  [Roma Songs from Jozef Kolarčík’s Collection]
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 2, s. 311 – 334
 • RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe a jej nové projekty
  Workshop, Bratislava, 9. júla 2014
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 2, s. 360 – 361
 • Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki
  Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti 200. narodenia Oskara Kolberga, Varšava (Poľsko), 21. – 22. februára 2014
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 1, s. 177 – 179
 • Jan Ling (1934 – 2013)
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 (31), 2014, č. 1, s. 158 – 160
 • Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentácia a reflexia
  [Researching the song tradition of Slovaks in the Vojvodina – documentation and reflection]
  2014 Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z X. muzikologickej konferencie. Ed. Milina Slabinská, Nový Sad 2014, s. 9 – 32
  (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov)
 • The Image of the Turk in Slovak Traditional Ballads
  2014 The 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung, Pécs, June 23 – 27, 2014, Pécs 2014
  (The English Institute of the University of Pécs)
 • Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology
  2014 Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 12, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Varšava 2014, s. 15 – 21
 • The Concept of Musical Thinking in Ethnomusicology and Kresánek’s Model
  In Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)
  2014 Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2014, s. 161 – 187
 • Interdisciplinárne kontexty Kresánkovej teórie o slovenskej ľudovej piesni
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 187 – 196
 • Úvodom
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 185 – 186
 • Piesne letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 137 – 150
 • K variabilite balady v ľudovom speve
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 5 – 32
 • Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových kontextoch a Gavlovičova Valaská škola
  [The Image of Shepherds´Culture in Genre Contexts and Gavlovič´s Valaská škola]
  2013 Gáfriková, Gizela (ed.): Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12. – 13. novembra 2012 v Bratislave, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2013, s. 184 – 202
 • Úvod
  2013 Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2013, s. 5 – 8
 • Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji
  [The folk song and the disciplines engaged in its research in Slovakia]
  2013 Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Varšava 2013, s. 13 – 36
  (217 s., 1. vyd.)
 • Midsummer Songs and Rituals in Slovakia as a Part of Slavonic Cultural Tradition
  2013 XV Miždarodny zjezd slavistav. XV Meždunarodnyj sjezd slavistov. XV International Congress of Slavists. Minsk. Belarus, 20 – 27 žnivňa 2013. Tezisy dakladav. Tom 2. Litaraturznavstva. Kuľturalogija. Faľklarystyka, Minsk 2013, s. 116
  (Belaruskaja navuka)
 • Ľudová hudobná kultúra a jej miesto v syntetických dejinách hudby – koncepcie a metodologické kontexty
  2013 Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník z medzinárodnej konferencie, Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana – Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (ed.), Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2013, s. 25 – 45
 • Pečatnyje istočniki duchovnych pesen i ich otraženije v tradicionnom penii
  2012 Sacrum et Profanum – jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazi christijanskoj kuľtury, Moskva 2012, s. 317 – 333
  (Rosijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija)
 • Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie
  2012 Žeňuch, Peter (ed.): Slovenská slavistika včera a dnes, Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2012, s. 251 – 260
 • The “Hungarian Style” in the Context of Musical Poetics: Liszt – Brahms – Schmidt
  2012 Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Štefková, Markéta (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, s. 145 – 172
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 2, s. 294 – 300
 • Úvodom
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 2, s. 171 – 172
 • Etnomuzikológ “v teréne”
  Pramene ľudovej hudby na Slovensku a ich recepcia. Bratislava, 10. novembra 2010
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 162 – 163
 • Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku – modely žánrových syntéz v etnomuzikológii
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 5 – 37
 • Ľudová hudobná kultúra v historickej koncepcii Richarda Rybariča
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 30 – 39
 • Cirkevné piesne ako súčasť tradičného spevu Slovákov v Maďarsku
  2011 Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája. (= Otázky vývoja kultúry / A kultúrafejlődés kérdései II.), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba 2011, s. 126 – 152
 • Na úvod
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 5 – 6
 • Letákové tlače ako prameň mariánskych legiend
  K dvom piesňovým typom z ústnej tradície
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 122 – 145
 • Hudobné divadlo v priestore a čase
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 171 – 172
 • Medzi vedou a umeleckou praxou
  Edície hudobnohistorických prameňov Slovenska
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 172 – 174
 • Za Julianou Kováčovou
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 150 – 152
 • K ikonografii pohrebných obradov
  Lament, gesto a rituálna rola
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 161 – 172
 • Written records and source criticism: a collection of Slovak folk songs collected by Karol Plicka
  2010 Historical Sources and Source Criticism. ICTM Study Group on Historical Sources: Proceedings from the 17th International Conference in Stockholm, Sweeden, May 21 – 25, 2008, Svenskt visarkiv, Stockholm 2010, s. 215 – 226
 • Musical Mind and Two Models of its Study in the History of Ethnomusicology
  2010 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 121 – 129
 • Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí
  2010 Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619 – 1680) [= Antiqua Cuthna, roč. 4, 2008], Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2010, s. 239 – 262
 • Pohrebné plače a duchovné piesne-odobierky: dva piesňové žánre v jednom obradovom kontexte
  2010 Gáfriková, Gizela (zost.): Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2010, s. 172 – 209
 • Na hraniciach žánrov – komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2, s. 175 – 194
 • Vianočné piesne zo zbierky Andreja Kmeťa a ústna tradícia 20. storočia
  2009 Hudobný archív. Zost. Viera Sedláková, Slovenská národná knižnica, Martin 2009, č. 16, s. 163 – 208
 • Hudobné myslenie a dva modely jeho štúdia v etnomuzikológii: Jozef Kresánek a Alan P. Merriam
  2009 Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 55 – 63
 • Vokálny štýl a intonačné modely pohrebných plačov
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 33 – 62
  (Studia Ethnomusicologica IV)
 • Mariánske motívy v tradičných žánroch: legedické piesne a maľba na skle
  2008 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 4, s. 399 – 417
 • Written Records and Source Criticism
  A Collection of Slovak Folk Songs Collected by Karol Plicka
  2008 Abstracts. ICTM Study Group on Historical Sources, Svenskt visarkiv, Stockholm 2008, s. 9
 • Iconography of Funeral Rituals: Lamentation, Gesture and Ritual Role
  2008 Music, Body, and Stage: Iconography of Music Theatre and Opera. The 12th Conference of the Center for Music Iconography and the 20th Conference of the Répertoire International d´Iconographie Musicale, New York 2008, s. 29
  (The City University of New York, The Graduate Center)
 • Iconography of Funeral Rituals: Lament, Gesture and Ritual Role
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 51 – 76
 • K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári na Slovensku
  2008 Doruľa, Ján (ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2008, s. 152 – 183
 • Vianočné koledy detí ako súčasť vekovej stratifikácie repertoáru
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 497 – 518
 • Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 32 – 41
 • Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results
  2007 ICTM Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music. Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music, Vienna, July 4 – 11 2007, Viedeň 2007, s. 134 – 135
 • Andrej Kmeť a jeho zbierka vianočných piesní
  2007 Urbancová, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]. Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, Hudobné centrum, Bratislava 2007
  (214 s., 1. vyd.)
 • Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 147 – 166
 • Tvorivá osobnosť v tradičnej hudobnej kultúre – pohľad etnomuzikológa
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 65 – 76
 • Z histórie prvých fonografických nahrávok na Slovensku
  Korešpondencia Karola Medveckého a Andreja Kmeťa z roku 1901
  2006 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 1, s. 5 – 28
 • Ján Krasko – neznáma postava z dejín slovenskej etnomuzikológie
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 346 – 363
 • “Ponocenské písně” na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru
  2006 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. 16, 2006, č. 2, s. 80 – 91
 • Tradícia hlásnickej služby. Zo zápisov Hynka Bíma
  2006 Záhorie 15. Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, Záhorské múzeum, Skalica 2006, č. 4, s. 11 – 14
 • Rukopisná zbierka slovenských ľudových piesní Karola Plicku – otázky evidencie a spracovania prameňov
  2006 Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (ed.): Od lidové písně k evropské etnologii. Vom Volkslied zur Europäischen Ethnologie. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Zborník z medzinárodnej konferencie, 5. – 7. októbra 2005, Etnologický ústav AV ČR, Praha, Brno 2006, s. 232 – 244
  (314 s., 1. vyd.)
 • Die Weihnachtslieder der Deutschen in der Slowakei: zwischen mitteleuropäischer und lokaler Tradition
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 135 – 182
 • “Ein Kind geboren zu Betlehem...”
  Piesňový repertoár Nemcov na Slovensku vo vianočnom období
  2006 Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Studia Ethnomusicologica III, Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2006, s. 29 – 88
  (príloha 1 CD)
 • Milan Lichard a jeho teória slovenskej ľudovej piesne
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 68 – 116
 • Nemecko-slovenské vzťahy v repertoári vianočných piesní
  Melodický typ a jeho kontexty
  2006 Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 15, Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Bratislava, Praha 2006, s. 143 – 164
 • Pieseň a obrad: predsvadobný zvyk “spievanie pri venci” na strednom Považí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 1, s. 63 – 100
 • Zbierka Andreja Kmeťa a jej vzťah k ľudovej hudobnej kultúre
  2005 Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 12, Hlôšková, Hana (ed.), Národopisná spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie SAV, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2005, s. 25 – 38
 • Deutsch-slowakische Beziehungen im Liedrepertoire der Weihnachtszeit
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 145 – 180
 • K obsahovej rekonštrukcii prvých fonografických nahrávok slovenskej ľudovej hudby
  2005 Elschek, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy, Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, s. 206 – 225
 • Novouhorský štýl v slovenskej hudobnej kultúre a procesy sebaidentifikácie
  2005 Hľadanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Edícia: Historické korene integrácie strednej Európy II., Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (ed.), Centrum pre európsku politiku, Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava, Prešov 2005, s. 221 – 231
  (281 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, v novembri 2003 v Smoleniciach)
 • K terénnym výskumom piesňových žánrov
  2005 Elschek, Oskár (ed.): Ethnomusicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, s. 13 – 23
 • Zwischen Erzählung und Vorstellung die slowakische Ballade und ihre Beziehungen zum Volkstheater
  2005 Die 35. Internationale Balladentagung in Kiew. Kommission für Volksdichtung der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.), Kyjev 2005
  (Institut mistectvoznavstva, foľkloristiki i etnologii im. M. T. Riľskogo)
 • Historické nahrávky hudobného folklóru a prednesový štýl
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 273 – 295
 • Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 53 – 63
 • Od naratívnej piesne ku kolede: mariánske legendické piesne v slovenskom vianočnom repertoári
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004, s. 147 – 197
 • Interethnische Beziehungen und ihre soziale Dimension
  Zur Musik der Deutschen in der Slowakei
  2004 Vereintes Europa – vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. Hrsg. Reuer, Bruno B., Weidler Buchverlag, Berlin 2004, s. 183 – 199
 • K súčasnému stavu vo výskume tradičnej vokálnej kultúry na Slovensku
  2004 Elschek, Oskár (ved. red.): Výskumy v teréne. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2004, s. 17 – 31
  (30. Etnomuzikologický seminár, Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003, Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Edícia: Teória a metodológia)
 • Význam Sušilovej piesňovej zbierky pre štúdium moravsko-slovenských vzťahov
  2004 František Sušil (1804 – 1868). Odkaz a inspirace. Ed. Frolcová, Věra. Sborník příspěvků z konference, 8. června 2004, Město Rousínov, Etnologický ústav AV ČR, Praha, Brno 2004, s. 17 – 27
 • Vom Erzähllied zur “Koleda”
  Marien-Legendenlieder im slowakischen Weihnachtsrepertoire
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004, s. 147 – 197
 • Banícke piesne z Kremnice ako súčasť polyetnickej tradície
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 478 – 507
 • Kresánek, Jozef
  2003 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Kem – Ler. Bd. 10, Bärenreiter/Metzler, Kassel 2003, s. 684 –686
 • Der neuungarische Stil und seine Kontexte in der Musik von Franz Schmidt
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 177 – 187
 • Interetnické vzťahy a ich reflexia v slovenskej hudobnej folkloristike prvej polovice 20. storočia
  2003 Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 93 – 116
 • Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen
  Zur Beteiligung der ethnischen Minoritäten an den Differenzierungs- und Integrationsprozessen in den Region
  2003 Kultur ohne Grenzen. Jahrbuch Volkskultur Niederösterreich. Ed. Draxler, Dorothea – Jäger, Dietmar – Niemeczek, Edgar, Volkskultur Niederösterreich, Atzenbrugg 2003, s. 47 – 58
  (Weinviertel-Festival)
 • Kardoš, Dezider
  2003 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Him – Kel. Bd. 9, Bärenreiter/Metzler, Kassel 2003, s. 1490
 • Zbierka vianočných piesní a pastorel Andreja Kmeťa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 28 – 30
 • Voľný rytmus v lúčnych piesňach – trávniciach
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 336 – 380
 • Historical Sources of Traditional Music
  14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 152 – 153
 • A Vocal Genre of Peasant Culture. Hay-Making Songs in Slovakia
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 169 – 181
 • Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen
  2002 Internationale Organisation für Volkskunst UNESCO. 10. Europakonferenz. European Folk Art. Summaries, Bratislava 2002, s. 101 – 102
 • Spev vo výročnom kalendárnom cykle – jánske piesne a zariekania
  2002 Škola ľudového spevu. 2. časť, Jágerová, Andrea (zost.), Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen 2002, s. 59 – 74
  (105 s., 1. vyd., noty)
 • Na úvod
  2002 Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 2002, s. 7 – 8
  (Studia Ethnomusicologica II)
 • K stredoeurópskym súvislostiam vianočných piesní
  2002 Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2002, s. 19 – 39
 • Manners of Performance and Traditional Song Genres in Historical Recordings from Slovakia
  2002 14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002. ICTM, Study Group on Historical Sources of Traditional Music, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 2002, s. 4 – 5
 • Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK
  2002 K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 75 – 88
 • Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou
  Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17. – 19. storočia
  2002 Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 2002, s. 120 – 156
  (Studia Ethnomusicologica II)
 • Vianočné piesne v slovenskej ľudovej tradícii
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 508 – 557
 • Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 99 – 119
 • Song and Identity in German Minority Culture in Slovakia
  2001 Music and Minorities / Glasba in Manjšine. Eds. Pettan, Svanibor – Reyes, Adelaida – Komavec, Maša, Ljubljana 2001, s. 245 – 254
  (príloha 1 CD)
 • Piesňová zbierka Janka Blaha a jej význam pre slovenskú etnomuzikológiu
  2001 Blahynka, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi. Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu, Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2001, s. 69 – 75
  (130 s., 1. vyd.)
 • Prínos Jozefa Kresánka k slovenskej etnomuzikológii a európsky kontext
  2001 Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2001, s. 131 – 143
 • K žánrovej charakteristike vianočnej tvorby v zbierke Andreja Kmeťa (1863 – 1869)
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2001, s. 143 – 154
 • Ranná duchovná pieseň v speve hlásnikov na Slovensku
  2001 Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca. Zv. 2, Skladaná, Jana (ed.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001, s. 178 – 201
 • Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry
  2000 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 1, s. 5 – 23
 • Tradičná piesňová kultúra Nemcov na Spiši
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 306 – 331
 • Hľadanie novej poetiky
  K premiére hudobno-tanečného programu SĽUK-u
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 32 – 33
 • Muzikologické časopisy na Slovensku – minulosť, súčasnosť a perspektívy
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 537 – 543
 • Hlásnické piesne – historický žáner v ústnej tradícii
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 115 – 148
 • Svetozár Stračina
  1999 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, s. 256 – 262
 • Na úvod
  1999 Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 1999, s. 7 – 9
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • Jánske piesne na Slovensku, ich regionálne väzby a interetnické súvislosti
  1999 Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 1999, s. 13 – 50
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • Zu den Volksmusikelementen im musikalischen Schaffen Franz Schmidts
  1999 Franz Schmidt und Pressburg. Studien zu Franz Schmidt. Bd. 12. Hrsg. von Ottner, Carmen, Verlag Doblinger, Viedeň 1999, s. 75 – 100
 • “Uhorské” prvky v hudobnej tvorbe Franza Schmidta
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 388 – 409
 • Liedtradition in zwei zipserdeutschen Siedlungen in der Slowakei
  1998 Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken. Die Widerspiegelung des Zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der völkischen Überlieferung. VI. Internationale Ethnographische Konferenz für Nationalitätenforschung, Békéscsaba – Debrecen 1998, s. 509 – 513
  (Hrsg. von Eperjessy, Ernő – Grin, Igor – Krupa, András, Kiadja Magyar Néprajzi Társaság)
 • Die Johannislieder in der Slowakei und ihre musikstilistiche Charakteristik
  1998 Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft. Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Hrsg. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 277 – 304
 • Piesňová tradícia Nemcov v Medzeve
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 1, s. 45 – 61
  (resumé v angličtine)
 • 34. svetová konferencia ICTM v Nitre
  Slovenská etnomuzikológia v medzinárodných kontextoch
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 351 – 357
 • Lúčne piesne a tradičný vokálny viachlas na Slovensku
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 1 – 2, s. 27 – 46
 • Doslov
  1997 Jozef Kresánek: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. [Reprint z roku 1951.], Národné hudobné centrum, Bratislava 1997
  (296 s., 1. vyd.)
 • Spev detí v jarnom zvykosloví
  1996/1997 Predškolská výchova, Bratislava roč. 51, 1996/1997, č. 8, s. 3 – 4
 • Trojkráľová hra a piesne
  1996/1997 Predškolská výchova, Bratislava roč. 51, 1996/1997, č. 4, s. 3 – 4
 • „Wandervogelbewegung“ a jeho vplyv na piesňový repertoár Nemcov na Slovensku
  1996 Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen / Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin, Pospíšilová, Jana (ed.), Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Brno 1996, s. 73 – 82
  (nemecká a slovenská verzia)
 • Liederkultur der Karpatendeutschen in der Slowakei
  1996 Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Schriften zur Volksmusik. Bd. 16. Eds. Hemetek, Ursula – Lubej, Emil, Böhlau Verlag, Wien 1996, s. 179 – 187
  (príloha 1 CD)
 • Uspávanky – piesne matiek
  1995/1996 Predškolská výchova, Bratislava roč. 50, 1995/1996, č. 9, s. 10 – 11
 • Koledy detí vo vianočnom období
  1995/1996 Predškolská výchova, Bratislava roč. 50, 1995/1996, č. 4, s. 8 – 9
 • Pijanské piesne na Slovensku
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 2, s. 285 – 317
  (resumé v angličtine)
 • Interetnické vzťahy v piesňovej kultúre nemeckej enklávy v Chmeľnici / Hobgarten
  1995 Spiš v kontinuite času / Zips in der Kontinuität der Zeit. Ed. Švorc, Peter, Universum, Prešov – Bratislava – Viedeň 1995, s. 247 – 254
 • Piesňový repertoár Nemcov v Chmelnici
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 181 – 199
  (resumé v nemčine)
 • Jánske piesne z Liptova
  K charakteristike žánru na základe regionálne vymedzeného materiálu
  1993 Musicologica Slovaca et Europaea XVIII, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 29 – 64
  (resumé v nemčine)
 • Stav a perspektívy výskumu piesňových žánrov
  1993 Dúžek, Stanislav (ed.): Ethnomusicologicum 1/1. 21. Etnomuzikologický seminár, Bratislava, 28. – 30. septembra 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 27 – 40
  (resumé v nemčine)
 • Bella a slovenská ľudová pieseň
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 44 – 52
  (resumé v angličtine a nemčine)
 • P. P. Bajan v pohľade súčasného autora – Vianočné pastorále Tadeáša Salvu
  1992 Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk 18. storočia, Vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1992, s. 165 – 169
 • Podoby hudobnej kritiky v súčasnosti
  1987 Aktuálnosť umeleckej kritiky. Kritika 4, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1987, s. 143 – 153
 • K problematike úprav ľudovej hudby v rozhlase
  1985 Kritika 1, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1985, s. 208 – 219
 • Editorská činnosť
 • URBANCOVÁ, Hana: Žena v tradičnej hudobnej kultúre
  2019 Studia ethnomusicologica V [Woman in Traditional Music Culture], Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2019
  (200 s., 1. vyd.)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Nápevy vianočných piesní [II.] = Prostonárodné vianočné piesne [II.]
  [Andrej Kmeť. Tunes of the Christmas Songs [II.]]
  2015 Hudobné centrum, Bratislava 2015
  (101 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, vyšlo v roku 2015 so starším vročením 2007)
 • URBANCOVÁ, Hana a kol. (ed.): Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909 – 1912
  I. Studie a zprávy, II. Transkripce textů, III. CD 1 – 3, DVD
  2012 Etnologický ústav AV ČR, Praha, Brno 2012
  (234 s. (I.), 181 s. (II.), 1. vyd., text: slovenský a český)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Lament v hudbe
  2009 Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]
  2007 Hudobné centrum, Bratislava 2007
  (214 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2006
  (228 s., 1. vyd., príloha 1 CD, Studia Ethnomusicologica III)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Alica Elscheková – Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (220 s., 3. vyd.)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Vianoce a hudba
  2002 Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 2002
  (218 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica II)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru (2000 – 2003)
  2000 – 2003 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava 2000 – 2003
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre
  1999 Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, Bratislava 1999
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • URBANCOVÁ, Hana (ed.): Slovenská hudba. Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku
  Revue pre hudobnú kultúru
  1997 Národné hudobné centrum, Bratislava roč. 23, 1997, č. 1 – 2
  (171 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica
  2011 Slavica Slovaca, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava roč. 46, 2011, č. 1, s. 63 – 64
 • Juliana Kováčová (1927 – 2009)
  2010 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 58, 2010, č. 1, s. 88 – 89
 • Juliana Kováčová (1927 – 2009)
  2010 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov 2008 – 2009, Slovenský komitét slavistov, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010, s. 38 – 39
 • K životnému jubileu Evy Krekovičovej
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2, s. 238 – 243
 • Folklórne inšpirácie v dielach slovenských skladateľov
  2009 61. Koncertná sezóna 2009/2010. Séria M – Mimoriadny koncert. 25. september 2009. Bulletin Slovenskej filharmónie, Slovenská filharmónia, Bratislava 2009
 • K životnému jubileu Mgr. Juliany Kováčovej
  2008 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 2, s. 226 – 228
 • Jana Lengová
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 4
 • Urbancová, Hana – Kačic, Ladislav: História ako dobrodružstvo
  S hudobným historikom Ladislavom Kačicom
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 558 – 563
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 32 – 33
 • Hudba a menšiny
  Stretnutie študijnej skupiny Music and Minorities pri ICTM. Ľubľana, Slovinsko, 25. – 30. júna 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 402 – 404
 • Spomienka na Sama Daxnera
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 2 – 3
 • Kvarteto Albana Berga
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 4
 • Polarity komornej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 4
 • Vianočné mystérium – tajomstvá našej tradície
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 4
 • Jedno dopoludnie pre dve duá
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 3, s. 3
 • Tanečná rozprávka pre deti v SĽUK-u
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 4
 • V galérii s dvoma premiérami
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 4
 • “Hudba je súčasťou sveta.”
  Rozhovor s hudobnou skladateľkou Iris Szeghy
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 19, s. 15
 • Podoby hudby “na slovanský spôsob”
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 37, s. 15
 • Hudba 20. storočia v Klariskách – La Roche
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 33, s. 15
 • Autorský večer v Klariskách – Klaus Ager
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 32, s. 13
 • Verdiho Requiem opäť v Slovenskej filharmónii
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 16, s. 13
 • Mozart ako výsledok spolupráce
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 6, s. 4
 • Melos-Étos ako inventúra (?)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 3
 • Vianočný koncert chlapčenského zboru
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 3
 • Od hudby k tanečnému divadlu
  Premiérový program SĽUK-u
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 1
 • Zostane už len históriou?
  Vojenská a regrútska pieseň
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 272 (20. 11.), s. 12
 • Pozornosť hudbe nášho storočia
  Pondelky v Klariskách na tohtoročnom Kultúrnom lete
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 221 (20. 9.), s. 12
 • “Prevzali sme na seba zodpovednosť”
  Rozhovor so Svetozárom Stračinom
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25
 • K hudobným ozvenám v SĽUK-u
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 4
 • Vianočné pastorále na platni
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 6, s. 15
 • Z gramoplatní Opusu
  Príspevok k portrétu jednej generácie
  1989 Literárny týždeník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 24, s. 15
 • Z noviniek hudobného vydavateľstva Opus
  K výberu gramoplatní z tvorby Eugena Suchoňa
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 18, s. 14
 • Zo záveru sofijských hudobných týždňov
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 16, s. 3
 • Týždeň novej hudobnej tvorby – SĽUK
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 7
 • BHS 1985 – folklórne súbory
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 7
 • Zápas o hudobné folklórne hodnoty
  Premiérový program SĽUK-u “Tanečné premeny”
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 3
 • Recenzie
 • Rezija
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 53 – 54
  (recenzia CD)
 • Hrochoť
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 54
  (recenzia CD)
 • Jój, sokerava...
  Ľudová hudba Júliusa “Šuka” Bartoša
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 52
  (recenzia CD)
 • Vianočné spevy a koledy
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 7, s. 5
  (recenzia gramofónovej platne)
 • Vedecké recenzie
 • Eva Krekovičová: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku
  Výskum z obdobia 1991 – 2017
  2019 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 10 [36], 2019, s. 276 – 279
  (recenzia na: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku. Výskum z obdobia 1991 – 2017, Eva Krekovičová, Bratislava, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, 2019)
 • 21st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music
  Paríž, 9. – 13. marca 2016
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 2, s. 330 – 332
 • Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku
  Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 7 (33), 2016, č. 1, s. 5 – 18
 • Jana Belišová: Bašav, more, bašav
  Zahraj, chlapče, zahraj: O piesňach slovenských Rómov
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 171 – 173
 • O hudobnom čase
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 10, s. 37 – 38
  (recenzia na Markéta Štefková: O hudobnom čase, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis Slovakia, Bratislava 2011)
 • Ľubica Droppová – Eva Krekovičová: Počujte Panny, aj vy Mládenci...
  Letákové piesne zo slovenských tlačiarní, Ústav etnológie SAV, Eterna Press, Bratislava 2010
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, č. 1, s. 142 – 145
 • RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe
  Workshop, Bratislava, 21. júna 2011
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 (29), 2012, s. 153 – 154
 • Leoš Janáček: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies (1886 – 1927)
  Studie, recenze, fejtony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons and Berichte. Essys, reviews, feuilletons and articles. (Řada I / Svazek 3 – 1). Ed. Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 316 – 318
  (recenzia na Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886 – 1927). Editio Janáček, Brno 2009)
 • 33. etnomuzikologický seminár, Skalica, 5. – 7. októbra 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 326 – 328
 • Lukáčová, Alžbeta: Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry
  2010 – 2011 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010 – 2011
 • Belišová, Jana: Neve giľa
  Nové rómske piesne. New Roma Songs
  2010 – 2011 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010 – 2011, s. 36 – 37
 • Peter Žeňuch (Hg.): Kyrillische paraliturgische Lieder
  Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. – 19. Jahrhundert, Böhlau Verlag, Köln 2006
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 1, s. 140 – 143
 • Medzinárodná konferencia “Ediční problematika hudebního a tanečního folkloru (Na příkladu Janáčkových záznamů)”
  2007 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 4, s. 490 – 491
 • Jarmila Procházková: Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I. Komentáře
  Doplněk, Etnologický ústav Akademie věd ČR, Brno 2006
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 561 – 563
 • Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy
  autori: Vetterl, Karel – Hrabalová, Olga, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2003
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 3, s. 327 – 329
 • Night watchman repertoire between vocal and instrumental performace
  Traditional genre and its historical background
  2004 Abstracts. 15th Meeting of the Study Group on Historical Sources in Seggau, Graz 2004
  (ICTM)
 • Oskár Elschek – Lýdia Mikušová: Podpoľanie – ľudové piesne a hudba
  Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen 2002
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 305 – 308
 • Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  Scriptorium musicum, Bratislava 2002
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 130 – 134
 • Oskár Elschek (ed.): Digitizing World Music. Digitalisierung von Weltmusik
  In: Systematische Musikwissenschaft VII/3, ASCO Art and Science, Bratislava 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 284 – 286
 • Jana Belišová: Phurikane giľa – starodávne rómske piesne
  Občianske združenie Žudro, Občianske združenie Media 3, Bratislava 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 291 – 293
 • Slovenské ľudové piesne z rumunského Bihora
  autori: Javor, Pavol – Javorová, Gabriela, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2000
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 593 – 594
 • Vladimír Godár: Kacírske quodlibety
  Music Forum, Bratislava 1998
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 57 – 58
 • Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a bariérami
  Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre, Academic Electronic Press, Bratislava 1999
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 398 – 399
 • Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  Veda, Bratislava 1998
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 45 – 46
 • Bernard Garaj: Dudelsäcke und Dudelsacktradition in der Slowakei
  1998 – 1999 Ethnologica Slovaca et Slavica, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 30 – 31, 1998 – 1999, s. 150 – 152
 • K novej zbierke vianočných piesní, vinšov a hier
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 20
  (recenzia na Ondrej Demo: Vianočné hudobné koledy, vinše a hry, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Združenie Prebudená pieseň, Martin 1998)
 • Z. Kumer: Slovenske ljudske pesmi koroške
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 1, s. 136 – 138
 • Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 8
 • Dvadsiaty štvrtý etnomuzikologický seminár
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 8
 • W. Deutsch – G. Haid – Z. Zeman: Das Volkslied in Österreich
  1996 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 4, s. 534 – 535
 • Zbigniew Jerzy Przerembski: Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych
  1996 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 1, s. 132 – 134
 • Etnomuzikológia v Chorvátsku v súčasnosti
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 2, s. 5
 • K vydaniu Guberniálnej zbierky Moravy a Sliezska
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 19, s. 4 – 5
 • Slovenské koledy
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 10
 • Vojenská a regrútska pieseň v antológii
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 15, s. 5
 • Elschek, Oskár: Musicologica Slovaca 1989
  Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 1, s. 5
 • Pieseň a hudba v dvoch národopisných monografiách
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 5
 • Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 17, s. 5
 • Moja rodná
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 10
 • Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 6
 • Ľudové piesne ako poézia?
  Poznámky k niektorým vydaniam
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 40, s. 15
 • Ján Albrecht: Eseje o umení
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 33, 1988, č. 6, s. 59 – 61
 • Vianočné pastorále – tvorivý dialóg s tradíciou
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 4
 • Oskár Elschek (ed.): Musicologica Slovaca 10
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 4
 • Od trojzvuku po dvanásťzvuk
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. (11. 9.), s. 20
 • Jozef Kresánek: Nový pohľad na hudbu
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 21 (25. 5.), s. 23

Ocenenia

 • Medaila Slovenskej akadémie vied
  2013
  Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  2008 za monografiu Mariánske legendy v ľudovom speve. Príspevok k typológii variačného procesu (2007)
 • Cena Jozefa Kresánka
  2006 za dlhoročnú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti hodnotenia slovenskej ľudovej piesňovej tradície, s prihliadnutím na monografiu Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020