Naše projekty

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Foto: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Mesto Trnava a Hudobné centrum
vyhlasujú
23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera-Trnavského 
19. – 25. máj 2019
Trnava

Súťaž sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku


Podmienky súťaže

1. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidera-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení od rokov: ženy – 1993 / muži – 1991

II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení od rokov: ženy – 1984 / muži – 1982

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2012 – 2017 sa nemusia zúčastniť na 1. kole súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR.

 

Termín zaslania prihlášok:

 

Prihláška na stiahnutie

Noty na stiahnutie

Plagát

Štatút súťaže

 

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:

Hudobné centrum
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
Michalská 10
815 36 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 20 470 200, +421 910 904 423
E-mail: slavka.ferencova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava15
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
SWIFT: SPSRSKBAXX

 

4. Povinný repertoár

I. kategória

1. kolo
a/ ľudová pieseň z krajiny súťažiaceho
b/ ľubovoľná skladba zo 17. – 18. storočia

2. kolo
a/ operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu
b/ umelá pieseň z obdobia romantizmu (max. časový limit 10 minút)

3. kolo
a/ operná ária z obdobia romantizmu
b/ umelá pieseň Mikuláša Schneidera-Trnavského (max. časový limit 10 minút)


II. kategória

1. kolo
a/ operná alebo oratórna ária z obdobia baroka
b/ umelá pieseň z 20. – 21. storočia

2. kolo
a/ operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
b/ 1 – 3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa
c/ operná ária z obdobia romantizmu (max. časový limit 15 minút)

3. kolo
a/ umelá pieseň od Mikuláša Schneidera-Trnavského podľa vlastného výberu
b/ operná ária podľa vlastného výberu
c/ operná ária z 20. – 21. storočia (max. časový limit 15 minút)

 

5. Poradie súťažných skladieb v oboch kategóriách si v každom kole určí kandidát samostatne.
6. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory, podľa tlačou vydaného originálu.
7. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.
8. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.
9. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem árií z oratórií, kantát alebo omše).
10. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži a ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).
11. Rozhodnutia poroty sú konečné.
12. Súťaž je neanonymná a verejná.
13. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.
14. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie rezervuje ubytovanie.
15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 27. 5. 2017.
16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.
17. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

Ceny

I. kategória:

1. cena ....................... 2 000.- €
2. cena ....................... 1 500.- €
3. cena ....................... 1 000.- €

II. kategória

1. cena ....................... 3 000.- €
2. cena ....................... 2 000.- €
3. cena ....................... 1 500.- €

 

Mimoriadne ceny

- Cena primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov

- Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu

- Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu

- Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského

- Cena Hudobného centra

- Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2017

- Ceny divadiel – ceny pre finalistov súťaže (možnosť hosťovania alebo predspievania v danom divadle) na základe výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty:

Slovenské národné divadlo – Opera, Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice – Opera
Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Praha
Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň

Organizátor si vyhradzuje právo zmien pri cenách.

 

Medzinárodná odborná porota

Gabriela Beňačková (Česká republika)
Ariana Hollaender-Calix (Rakúsko)
Ralf Döring (Rakúsko)
Tatiana Smelkova (Rusko)
Jozef Kundlák (Slovensko)
Mariano Horák (Švajčiarsko)
Wojciech Maciejowski (Poľsko)
Sarah Meredith (USA)
Daniel Čapkovič (Slovensko)

Predsedníčka poroty: Eva Blahová (Slovensko)

 

Klavírny sprievod

Xénia Maskalíková (Slovensko)
Róbert Pechanec (Slovensko)

Aktualizované: 17. 04. 2018