Naše projekty

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Foto: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Mesto Trnava a Hudobné centrum
vyhlasujú
23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera-Trnavského 
19. – 25. máj 2019
Trnava


Podmienky súťaže

1. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidera-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1995 / muži – 1993.

II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1986 / muži – 1984.

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2014 – 2019 sa nemusia zúčastniť na 1. kole súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR. Registračný poplatok je nevratný.

 

Termín uzávierky prihlášok je posunutý na 25. apríl 2019.

 

Prihláška na stiahnutie

Noty na stiahnutie

Plagát

Štatút súťaže

 

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:

Hudobné centrum
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
Michalská 10
815 36 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2047 0200, +421 910 904 423
E-mail: slavka.ferencova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava15
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
SWIFT: SPSRSKBAXX

 

4. Povinný repertoár

I. kategória

1. kolo
a/ ľudová pieseň z krajiny súťažiaceho
b/ ľubovoľná skladba zo 17. – 18. storočia

2. kolo
a/ operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu
b/ umelá pieseň z obdobia romantizmu (max. časový limit 10 minút)

3. kolo
a/ operná ária z obdobia romantizmu
b/ umelá pieseň Mikuláša Schneidera-Trnavského (max. časový limit 10 minút)


II. kategória

1. kolo
a/ operná alebo oratórna ária z obdobia baroka
b/ umelá pieseň z 20. – 21. storočia

2. kolo
a/ operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
b/ 1 – 3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa
c/ operná ária z obdobia romantizmu (max. časový limit 15 minút)

3. kolo
a/ umelá pieseň od Mikuláša Schneidera-Trnavského podľa vlastného výberu
b/ operná ária podľa vlastného výberu
c/ operná ária z 20. – 21. storočia (max. časový limit 15 minút)

 

5. Poradie súťažných skladieb v oboch kategóriách si v každom kole určí kandidát samostatne.
6. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory, podľa tlačou vydaného originálu.
7. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.
8. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.
9. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem árií z oratórií, kantát alebo omše).
10. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži a ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).
11. Rozhodnutia poroty sú konečné.
12. Súťaž je neanonymná a verejná.
13. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.
14. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie rezervuje ubytovanie.
15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 25. 5. 2019.
16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.
17. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

Ceny

I. kategória:

1. cena ....................... 2 000.- €
2. cena ....................... 1 500.- €
3. cena ....................... 1 000.- €

II. kategória

1. cena ....................... 3 000.- €
2. cena ....................... 2 000.- €
3. cena ....................... 1 500.- €

 

Mimoriadne ceny budú zverejnené dodatočne.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien pri cenách.

 

Medzinárodná odborná porota

Michael Barobeck (Rakúsko)
Gabriela Beňačková (Česká republika)
Toril Carlsen (Nórsko)
Peter Dvorský (Slovensko)
Dana Luknišová (Taliansko)
Alain Nonat (Kanada)
Tadeusz Pszonka (Poľsko)
Tatiana Smelkova (Rusko)

Predsedníčka poroty: Eva Blahová (Slovensko)

 

Klavírny sprievod

Xénia Maskalíková (Slovensko)
Róbert Pechanec (Slovensko)

Aktualizované: 12. 03. 2019