Foto: Melos-Étos 2022 - Call for concerts / scores

Melos-Étos 2022 - Call for concerts / scores

Press

|

17. 01. 2022

Vážení interpreti, hudobné telesá, vážené skladateľky, vážení skladatelia,

festivalový výbor medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos 2022, ktorý sa uskutoční 8. 11. – 17.11.2022, vypisuje pre slovenských interpretov, telesá a skladateľov / skladateľky VÝZVU NA:

1) PREDKLADANIE KONCERTOV / CALL FOR CONCERTS PRE SLOVENSKÝCH INTERPRETOV / TELESÁ

v dvoch kategóriách:

Kategória A: sólisti

Kategória B: komorné kombinácie 2+ (duo, trio, kvarteto a väčšie obsadenia, vrátane zastúpenia vokálnych umelcov).

Nadchádzajúci ročník s podtitulom HOMMAGE vzdá v časti programu hold zakladajúcim osobnostiam festivalu Melos-Étos (Berger, Bázlik, Zeljenka) a významným osobnostiam svetovej hudby 20. a 21. storočia, ktoré Bratislavu osobne navštívili (Messiaen, Ligeti, Cage, Górecki, Globokar, Tűrr, Penderecki, Krauze, Pärt, Gubajdulina, Reich, Saariaho ...). V porovnateľnej miere chce predstaviť súčasnú domácu a svetovú tvorbu.

Požiadavky výzvy:
1. Prihlásené dramaturgie minutáže (cca. 60 – 70 min.) by mali obsahovať diela domácej i svetovej tvorby mladšie ako 20 rokov (od r. 2001), čo sa nevzťahuje na skladateľské osobnosti témy HOMMAGE (uvedené vyššie).
2. Festivalový výbor bude preferovať pri výbere interpretov / telies dramaturgie so slovenskými resp. svetovými premiérami.
3. Prihlásené dramaturgie môžu reflektovať tému HOMMAGE aj v širších kontextoch, nielen v súvislosti so spomenutými skladateľskými osobnosťami.

2) PREDKLADANIE SKLADIEB / CALL FOR SCORES PRE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV / SKLADATEĽKY

Nadchádzajúci ročník s podtitulom HOMMAGE vzdá v časti programu hold zakladajúcim osobnostiam festivalu Melos-Étos (Berger, Bázlik, Zeljenka) a významným osobnostiam svetovej hudby 20. a 21. storočia, ktoré Bratislavu osobne navštívili (Messiaen, Ligeti, Cage, Górecki, Globokar, Tűrr, Penderecki, Krauze, Pärt, Gubajdulina, Reich, Saariaho ...). V porovnateľnej miere chce predstaviť súčasnú domácu a svetovú tvorbu. Skladateľky/skladatelia môžu reflektovať tému HOMMAGE vo svojich dielach, nejde však o podmienku tejto výzvy.

Požiadavky výzvy:
1. Prihlásené skladby nesmú byť staršie ako 5 rokov (rok vzniku od 2017 vrátane)
2. Maximálna dĺžka diela je 30 minút;
3. Prihlásené diela môžu byť komponované pre nasledovné obsadenia:
a)    symfonický orchester;
b)    veľký komorný súbor;
c)    malý komorný súbor (napr. sláčikové kvarteto, klavírne trio a pod.);
d)    sólový nástroj / spev, resp. kombinácia sólového nástroja / spevu s klavírom;
4. Skladateľky / skladatelia môžu zaslať v rámci tejto výzvy maximálne jedno dielo z každej menovanej kategórie podľa predchádzajúceho bodu;

***

Prihlásené dramaturgie a diela zodpovedajúce požiadavkám výzvy musia byť dodané v tlačenej, resp. elektronickej forme (v prípade dramaturgii PDF, WORD a pod. / v prípade diel tlač, notačné softvéry, PDF a pod.) na adresu Hudobného centra, Michalská 10, 815 36 Bratislava, resp. e-mail: melosetos@hc.sk najneskôr do 28.2.2022.

Festivalový výbor Melos-Étos si vyhradzuje právo výberu koncertov a diel do dramaturgie festivalu Melos-Étos 2022.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Festivalový výbor Melos-Étos

 

 

 

x