2017

FRANCOVÁ, Zuzana – URDOVÁ, Sylvia (ed.): Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava

Sprievodca k výstave Múzea mesta Bratislavy, Múzeum J. N. Hummela. Katalóg z výstavy, Múzeum mesta Bratislavy

Bratislava
(71 s., 1. vyd., fotografie, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, písomná pozostalosť, Bratislava, biografia, jubilejná publikácia)

2017

BAKIČOVÁ, Veronika: Johann Batka a Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave na prelome 19. a 20. storočia

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 71 – 80

2017

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Ján Batka a jeho vzťah k hudobnému divadlu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 81 – 98

2017

URDOVÁ, Sylvia: Hudba počas slávností sv. Cecílie Cirkevného hudobného spolku v Bratislave a Ján Batka

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 57 – 70

2017

LENGOVÁ, Jana: Marie Lipsius, alias La Mara, a Ján Batka vo svetle korešpondencii

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 43 – 59

2017

HARRANDT, Andrea: Johann Nepomuk Batka a Viedeň

Hudobniny a listy v Rakúskej národnej knižnici

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 99 – 116

2011

DEMKO, Miroslav: Franz Liszt a Bratislava

Bratislava
(57 s., 1. vyd., vydavateľstvo: Eko-konzult)

2008

LENGOVÁ, Jana: Batka, Johann, János, Ján [Heslo]

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, 2008, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag, p. 37 – 38
(Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)

2006

LENGOVÁ, Jana: Wagner – Richter – Batka

K identifikácii jedného listu

Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 164 – 192

2005

SZÓRÁDOVÁ, Eva: Briefe des Musikverlags Breitkopf & Härtel in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka

Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, 2005, , , p. 120 – 130

2005

LENGOVÁ, Jana: Briefe Hans Richters in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, 2005, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, p. 109 – 119

2004

OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta: Verejná mestská knižnica

Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 105 – 110
(156 s., 1. vyd.)

2004

LENGOVÁ, Jana: Hans Richter v listoch Jánovi Batkovi

Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 1, p. 35 – 37

2004

DRLIČKOVÁ, Dana: Lisztov pavilón

Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 143 – 146
(156 s., 1. vyd.)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 552 – 554
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, recenzia na: Tauberová, Alexandra: Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung, Bratislava, Slovenské národné múzeum, Hudobné múzeum)

1999

LENGOVÁ, Jana: Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderer Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz

TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz, 1999, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 9 – 35
(Edícia: Musaeum Musicum)

1999

TAUBEROVÁ, Alexandra – MARTINKOVÁ, Jarmila B. (ed.): Johann Nepomuk Batka Auswahl aus der Korrespondenz

Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
(188 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, deutsche Übersetzung: Karol Tauber, zborník z konferencie, biografia)

1999

TAUBEROVÁ, Alexandra: Johann Nepomuk Batka in Pressburg und Wien

Franz Schmidt und Pressburg, hrsg. von Carmen Ottner, 1999, Viedeň, p. 35 – 43
(144 s., 1. vyd., vydavateľ: Musikverlag Doblinger)

1998

MEDVECOVÁ, Dobroslava: Privábil hviezdy hudobného sveta

Ján Nepomuk Batka určoval estetické cítenie Bratislavčanov

Historická revue, 1998, Slovak Archeological and Historical Institute, Bratislava, year 9, p. 22 – 23
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)

1998

TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung [Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín]

Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
(222 s., 1. vyd., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografia, edícia: Musaeum Musicum, Aus der slowakischen Sprache übersetzt von Karol Tauber)

1996

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín

Hudobný život, 1996, year 28, no. 19
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, rec. na: Tauberová, Alexandra. Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Bratislava, SNM, 1995)

1995

TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín

Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
(207 s., 1. vyd., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, zborník z konferencie)

1995

TAUBEROVÁ, Alexandra: Pramene, dokumentácia a šírenie duchovnej hudby 19. storočia v kontexte s činnosťou Hudobného múzea SNM

Pohľad do minulosti, súčasný stav a perspektívy

LENGOVÁ, Jana (zost.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. 10. 1994, Banská Bystrica, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 153 – 156
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, archívne pramene, archívne fondy, hudobné zbierky, duchovná hudba, Hudobné múzeum, Bratislava)

1991

BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby / Bratislava Stadt der Musik

Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913 / Faksimile Ausgabe der Beilage zur Pressburger Zeitung vom 25. Dezember 1913

Bratislava
(1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy: Ján Nepomuk Batka, úvod a titulný list, paral. nem., 11 s., príloha (Edícia: Hummelov dom / Edition: Hummelshaus, 1.), Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)

1990

Ján Nepomuk Batka 4. X. 1845 – 2. XII. 1917 [grafika]

Výstava pri príležitosti 145. výročia J. N. Batku

Municipal Museum, Bratislava
(1 plagát z výstavy, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Múzeum mesta Bratislavy)

1988

TAUBEROVÁ, Alexandra: Zbierka Jána Nepomuka Batku (Pamiatky viažúce sa k osobnosti a dielu Franza Liszta)

Zborník Slovenského národného múzea. História 28, 1988, Osveta, Martin, year 82, p. 299 – 314
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Franz Liszt, 1811 – 1886)

1986

Batka, Ján Nepomuk: hudobný kritik a spisovateľ, organizátor umeleckého života (4. 10. 1845 Bratislava – 2. 12. 1917 tamže)

Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok, A – D, 1986, Matica slovenská, Martin, p. 165 – 176
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografické heslo)

1985

CHUPÍKOVÁ, Magda (zost.): Ján Nepomuk Batka (4. 10. 1845 - 2. 12. 1917)

Medailón k 140. výročiu narodenia

Municipal Library, Bratislava
(15 s., 1. vyd.)

1979

FEDOROVÁ, Viola: Cesta bratislavského mestského archivára Johanna Nepomuka Batku do Ruska

Zborník Slovenského národného múzea, 1979, Osveta, Martin, Bratislava, p. 279 – 288

1978

NOVÁČEK, Zdenko: Hudba v Bratislave / Musik in Bratislava / Music in Bratislava / Muzyka v Bratislave

Opus, Bratislava
(634 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., monografia mapujúca dejiny hudby v Bratislave, kniha je napísaná v 4 jazykoch: slovenský, nemecký, anglický, ruský)

1975

HRABUSSAY, Zoltán: Ján Nepomuk Batka, bratislavský archivár a kritik, hlavný organizátor šírenia umeleckého odkazu Franza Liszta v Bratislave

(J.  N. Batka, Bratislavaer Archivar und Kritiker, Hauptorganisator der Verbreitung des künstler. Nachlasses von Fr. Liszt in Bratislava)

Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2. TAUBEROVÁ, Alexandra (zost.), 1975, Bratislava, p. 177 – 180
(Práce z konferencie konanej 5. októbra 1973 v Bratislave)

1975

HRABUSSAY, Zoltán: J. N. Batka, bratislavský archivár a kritik (1845 - 1917)

Hudobný život, 1975, year 7, no. 19, p. 5

1970

NOVÁČEK, Zdenko: Ján Batka – kritik a estetik

Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. VI, 1970, Bratislava, p. 281 – 294

1957

Ján Nepomuk Batka (1845 – 1917)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1957, Bratislava, year 1, no. 8 – 9, p. 292
(Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)

1940

FREITAG, Kurt: Pressburg als Musikstadt

Pressburg in der neuen Slowakei. Geschichte, Kultur, Wirtschaft, 1940, p. 42 – 43
(207 s., 1. vyd.)

1939

A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld címtára

A visszacsatolt területek közigazgatási térképével

Budapešť
(553 s., 1. vyd., vydavateľ: Kiadia a stud./statisztikai tudósító, Hungarian Central Statistical Office, A. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal)

1927

Hundert Jahre aus dem Musikleben Pressburgs

Beilage der Pressburger Zeitung

Pressburger Zeitung, 1927, year 164, p. 13 – 27
(Sonntag, 27. März 1927)

1927

(Gräfin) Therese Brunsvil

Die unsterbliche Beliebte Beethovens – eine Pressburgerin

Pressburger Zeitung, 1927, year 164
(Donnerstag, 24. März 1927)

1925

OREL, Dobroslav: František Liszt a Bratislava (Fr. Liszt und Pressburg)

Na základě nevydané korrespondence Fr. Liszta a kněžny S. Wittgensteinové

Sborník Filosofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1925, Bratislava, no. 36 (10), p. 12 – 31, 62 – 68

1921

CSATOS, József: Die Entwicklung des Stadtmuseums in den Jahren 1918 – 1920

Pressburger Zeitung, 1921, year 158, no. 126
(Montag, 9. Mai 1921)

1918

Chronik des Jahres 1917

Eine Zusammenstellung aus der Pressburger Zeitung

Pressburger Zeitung, 1918, year 155, no. 53
(Samstag, 23. Februar 1918)

1917

Für die Johann Batka-Büste

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 356
(Samstag, 29. Dezember 1917)

1917

CSÁKOS, József: A városy muzeum 1916 évben

Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1917, year XXX, no. 22
(Pozsony, 1917)

1917

LANFRANCONI, Lajos: Batka János végrendelete

Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1917, year XXX, no. 286
(Pozsony, 1917)

1917

CSÁKOS, József: Das Stadtmuseum im Jahre 1916

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 24
(Donnerstag, 25. Januar 1917)

1917

Stadtarchivar Johann Batka

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 334
(Mittwoch, 5. Dezember 1917)

1917

Stadtarchivar Johann Batka

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 333
(Dienstag, 4. Dezember 1917)

1917

Stadtarchivar Johann Batka

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 332
(Montag, 3. Dezember 1917)

1917

Johann Batkas Bermächtnis an seine Baterstadt

Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 335
(Donnerstag, 6. Dezember 1917)

1915

Marie Batka

Tagesneuigkeiten

Pressburger Zeitung, 1915, year 152, no. 244
(Freitag, 3. September 1915)

1913

BATKA, ML., Ján Nepomuk: Pozsony – Stadt der Musik

Pressburger Zeitung, 25. 12. 1913, year 150, p. 45 – 56

1912

Die Cäcilienfeste des Pressburger Kirchenmusikvereines zu St. Martin

Separaturdruckt der Pressburger Zeitung vom 20. und 21. November 1912 (Morgenblatt)

Pressburg

1911

A polgármester havi jelentése

Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1911, year XXIV, no. 98
(Pozsony, 1911)

1911

Ein Liszt Denkmal in Pozsony

Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 50
(Sonntag, 19. Februar 1911)

1911

Besichtigung der Sehenswürdigkeiten

Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 28
(Samstag, 28 Januar 1911)

1911

Jahresbericht des Stadtbibliothekars

Aus dem 1910er Nachtragsbande des Bibliothekskataloges

Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 156
(Freitag, 9. Juni 1911)

1911

Bericht des Bürgermeisters

Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 117
(Samstag, 29 April 1911)

1905

Johann Batka

Zu seinem sechzigten Geburtstage. Fejtón

Pressburger Zeitung, 1905, year 142, no. 276
(Freitag, 6. Oktober 1905)

1905

Zum 60. Geburtstag Johann Batka’s

Pressburger Zeitung, 1905, year 142, no. 275
(Donnerstag, 5. Oktober 1905)

1904

Stadtarchivar Johann Batka

40 Jahre im städtichsten Dienste. Tagesneuigkeiten

Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 304
(Donnerstag, 3. November 1904)

1904

ROHNHUBER, H.: Johann Nep. Batka’s 40 jähriger Dienst bei der Stadt

Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 307
(Sonntag, 6. November 1904)

1904

TIVADAR, Ortvay: Batka János városi levéltáros

Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1904, year XVII, no. 251
(Pozsony, 1904)

1904

Hans Richter über Johnn Batka

Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 314
(Sonntag, 13. November 1904)

1900

Reminiscenzen aus einer Künstlerlaufbahn

Theater, Kunst und Literatur

Pressburger Presse, 1900, year III, no. 118
(Pressburg, Montag, 30. April 1900)

1895

Vom Pressburger Stadt Archiv

Pressburger Zeitung, 1895, year 132, no. 206
(Dienstag, 30. Juli 1895)

1887

BATKA, Johann Nepomuk – WODIÁNER, Emerich: Hummel Nep. János

Életrajzi vázlat a Hummel-emlékszobor leleplezéséhez. Pozsony, 1887. okt. 16. Az emlékszobor története és számadás. Az emlékszobor képével. Az emlékszobor bizottságának megbizásából összeállitották Wodiáner Imre és Batka János

Pressburg
(Magyar és német nyelven. (8-r. 60 l.). Pozsony, 1887. Kiadja az emlékszobor-bizottság. Stampfel Eder és társ. Zur Enthüllung des Hummel-Denkmals. 16. October 1887. Johann Nepomuk Hummel. Biographische Skizze. Geschichte des Denkmals und Rechnungsausweis)

1885

ILG, Albert – BATKA, Johann: Franz Xaver Messerschmidt’s Leben und Werke

Leipzig
(96 s., 1. vyd., publisher: G. Freytag)

1884

Stiftungs Konzert der Pressburger Liedertafel

Pressburger Zeitung, 1884, year 121, no. 351
(Montag, 22. Dezember 1884)

1880

BATKA, Johann Nepomuk (ed.): A.  W.  Ambros: Kleinere Schriften aus dem Nachlasse. 3 Bde.

1. Aus Italien, 2. Musikalische Aufsätze, 3. Studien zur bildenden Kunst. Biographisches, ersch. wahrscheinl. nur Bd. 1: Aus Italien, Pressburg / Leipzig 1880 (SK-BRu)

Pressburg, Leipzig

1878

FÉTIS, François Joseph – POUGIN, Arthur: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Supplément et complément

Paríž
(480 s., 1. vyd., dodal heslá k hudobníkom pochádzajúcim z územia Uhorska, vydavateľ: Firmin-Didot)

Personal bibliography – Books

 • 1887

  BATKA, Johann Nepomuk – WODIÁNER, Emerich: Hummel Nep. János

  Életrajzi vázlat a Hummel-emlékszobor leleplezéséhez. Pozsony, 1887. okt. 16. Az emlékszobor története és számadás. Az emlékszobor képével. Az emlékszobor bizottságának megbizásából összeállitották Wodiáner Imre és Batka János

  Pressburg
  (Magyar és német nyelven. (8-r. 60 l.). Pozsony, 1887. Kiadja az emlékszobor-bizottság. Stampfel Eder és társ. Zur Enthüllung des Hummel-Denkmals. 16. October 1887. Johann Nepomuk Hummel. Biographische Skizze. Geschichte des Denkmals und Rechnungsausweis)

 • 1885

  ILG, Albert – BATKA, Johann: Franz Xaver Messerschmidt’s Leben und Werke

  Leipzig
  (96 s., 1. vyd., publisher: G. Freytag)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1913

  BATKA, ML., Ján Nepomuk: Pozsony – Stadt der Musik

  Pressburger Zeitung, 25. 12. 1913, year 150, p. 45 – 56

 • 1878

  FÉTIS, François Joseph – POUGIN, Arthur: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Supplément et complément

  Paríž
  (480 s., 1. vyd., dodal heslá k hudobníkom pochádzajúcim z územia Uhorska, vydavateľ: Firmin-Didot)

Personal bibliography – Editorial Work

 • 1880

  BATKA, Johann Nepomuk (ed.): A.  W.  Ambros: Kleinere Schriften aus dem Nachlasse. 3 Bde.

  1. Aus Italien, 2. Musikalische Aufsätze, 3. Studien zur bildenden Kunst. Biographisches, ersch. wahrscheinl. nur Bd. 1: Aus Italien, Pressburg / Leipzig 1880 (SK-BRu)

  Pressburg, Leipzig

Bibliography – Books

 • 2011

  DEMKO, Miroslav: Franz Liszt a Bratislava

  Bratislava
  (57 s., 1. vyd., vydavateľstvo: Eko-konzult)

 • 1978

  NOVÁČEK, Zdenko: Hudba v Bratislave / Musik in Bratislava / Music in Bratislava / Muzyka v Bratislave

  Opus, Bratislava
  (634 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., monografia mapujúca dejiny hudby v Bratislave, kniha je napísaná v 4 jazykoch: slovenský, nemecký, anglický, ruský)

 • 1939

  A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld címtára

  A visszacsatolt területek közigazgatási térképével

  Budapešť
  (553 s., 1. vyd., vydavateľ: Kiadia a stud./statisztikai tudósító, Hungarian Central Statistical Office, A. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal)

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2017

  BAKIČOVÁ, Veronika: Johann Batka a Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave na prelome 19. a 20. storočia

  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 71 – 80

 • 2017

  HARRANDT, Andrea: Johann Nepomuk Batka a Viedeň

  Hudobniny a listy v Rakúskej národnej knižnici

  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 99 – 116

 • 2017

  LENGOVÁ, Jana: Marie Lipsius, alias La Mara, a Ján Batka vo svetle korešpondencii

  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 43 – 59

 • 2017

  URDOVÁ, Sylvia: Hudba počas slávností sv. Cecílie Cirkevného hudobného spolku v Bratislave a Ján Batka

  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 57 – 70

 • 2017

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Ján Batka a jeho vzťah k hudobnému divadlu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia

  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, 2017, Bratislava, p. 81 – 98

 • 2008

  LENGOVÁ, Jana: Batka, Johann, János, Ján [Heslo]

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, 2008, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag, p. 37 – 38
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)

 • 2006

  LENGOVÁ, Jana: Wagner – Richter – Batka

  K identifikácii jedného listu

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 164 – 192

 • 2005

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Briefe des Musikverlags Breitkopf & Härtel in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka

  Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, 2005, , , p. 120 – 130

 • 2005

  LENGOVÁ, Jana: Briefe Hans Richters in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka

  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, 2005, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig, p. 109 – 119

 • 2004

  LENGOVÁ, Jana: Hans Richter v listoch Jánovi Batkovi

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 1, p. 35 – 37

 • 2004

  OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta: Verejná mestská knižnica

  Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 105 – 110
  (156 s., 1. vyd.)

 • 2004

  DRLIČKOVÁ, Dana: Lisztov pavilón

  Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), 2004, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 143 – 146
  (156 s., 1. vyd.)

 • 1999

  LENGOVÁ, Jana: Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderer Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz

  TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz, 1999, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 9 – 35
  (Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1999

  TAUBEROVÁ, Alexandra: Johann Nepomuk Batka in Pressburg und Wien

  Franz Schmidt und Pressburg, hrsg. von Carmen Ottner, 1999, Viedeň, p. 35 – 43
  (144 s., 1. vyd., vydavateľ: Musikverlag Doblinger)

 • 1995

  TAUBEROVÁ, Alexandra: Pramene, dokumentácia a šírenie duchovnej hudby 19. storočia v kontexte s činnosťou Hudobného múzea SNM

  Pohľad do minulosti, súčasný stav a perspektívy

  LENGOVÁ, Jana (zost.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. 10. 1994, Banská Bystrica, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 153 – 156
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, archívne pramene, archívne fondy, hudobné zbierky, duchovná hudba, Hudobné múzeum, Bratislava)

 • 1988

  TAUBEROVÁ, Alexandra: Zbierka Jána Nepomuka Batku (Pamiatky viažúce sa k osobnosti a dielu Franza Liszta)

  Zborník Slovenského národného múzea. História 28, 1988, Osveta, Martin, year 82, p. 299 – 314
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Franz Liszt, 1811 – 1886)

 • 1986

  Batka, Ján Nepomuk: hudobný kritik a spisovateľ, organizátor umeleckého života (4. 10. 1845 Bratislava – 2. 12. 1917 tamže)

  Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok, A – D, 1986, Matica slovenská, Martin, p. 165 – 176
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografické heslo)

 • 1979

  FEDOROVÁ, Viola: Cesta bratislavského mestského archivára Johanna Nepomuka Batku do Ruska

  Zborník Slovenského národného múzea, 1979, Osveta, Martin, Bratislava, p. 279 – 288

 • 1975

  HRABUSSAY, Zoltán: Ján Nepomuk Batka, bratislavský archivár a kritik, hlavný organizátor šírenia umeleckého odkazu Franza Liszta v Bratislave

  (J.  N. Batka, Bratislavaer Archivar und Kritiker, Hauptorganisator der Verbreitung des künstler. Nachlasses von Fr. Liszt in Bratislava)

  Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2. TAUBEROVÁ, Alexandra (zost.), 1975, Bratislava, p. 177 – 180
  (Práce z konferencie konanej 5. októbra 1973 v Bratislave)

 • 1970

  NOVÁČEK, Zdenko: Ján Batka – kritik a estetik

  Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. VI, 1970, Bratislava, p. 281 – 294

 • 1940

  FREITAG, Kurt: Pressburg als Musikstadt

  Pressburg in der neuen Slowakei. Geschichte, Kultur, Wirtschaft, 1940, p. 42 – 43
  (207 s., 1. vyd.)

 • 1927

  Hundert Jahre aus dem Musikleben Pressburgs

  Beilage der Pressburger Zeitung

  Pressburger Zeitung, 1927, year 164, p. 13 – 27
  (Sonntag, 27. März 1927)

 • 1925

  OREL, Dobroslav: František Liszt a Bratislava (Fr. Liszt und Pressburg)

  Na základě nevydané korrespondence Fr. Liszta a kněžny S. Wittgensteinové

  Sborník Filosofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1925, Bratislava, no. 36 (10), p. 12 – 31, 62 – 68

 • 1921

  CSATOS, József: Die Entwicklung des Stadtmuseums in den Jahren 1918 – 1920

  Pressburger Zeitung, 1921, year 158, no. 126
  (Montag, 9. Mai 1921)

 • 1912

  Die Cäcilienfeste des Pressburger Kirchenmusikvereines zu St. Martin

  Separaturdruckt der Pressburger Zeitung vom 20. und 21. November 1912 (Morgenblatt)

  Pressburg

Bibliography – Scientific reviews

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 552 – 554
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, recenzia na: Tauberová, Alexandra: Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung, Bratislava, Slovenské národné múzeum, Hudobné múzeum)

 • 1996

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 19
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, rec. na: Tauberová, Alexandra. Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Bratislava, SNM, 1995)

Bibliography – Editorial Work

 • 2017

  FRANCOVÁ, Zuzana – URDOVÁ, Sylvia (ed.): Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava

  Sprievodca k výstave Múzea mesta Bratislavy, Múzeum J. N. Hummela. Katalóg z výstavy, Múzeum mesta Bratislavy

  Bratislava
  (71 s., 1. vyd., fotografie, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, písomná pozostalosť, Bratislava, biografia, jubilejná publikácia)

 • 1999

  TAUBEROVÁ, Alexandra – MARTINKOVÁ, Jarmila B. (ed.): Johann Nepomuk Batka Auswahl aus der Korrespondenz

  Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
  (188 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, deutsche Übersetzung: Karol Tauber, zborník z konferencie, biografia)

 • 1998

  TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung [Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín]

  Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
  (222 s., 1. vyd., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografia, edícia: Musaeum Musicum, Aus der slowakischen Sprache übersetzt von Karol Tauber)

 • 1995

  TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín

  Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
  (207 s., 1. vyd., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, zborník z konferencie)

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby / Bratislava Stadt der Musik

  Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913 / Faksimile Ausgabe der Beilage zur Pressburger Zeitung vom 25. Dezember 1913

  Bratislava
  (1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy: Ján Nepomuk Batka, úvod a titulný list, paral. nem., 11 s., príloha (Edícia: Hummelov dom / Edition: Hummelshaus, 1.), Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)

 • 1985

  CHUPÍKOVÁ, Magda (zost.): Ján Nepomuk Batka (4. 10. 1845 - 2. 12. 1917)

  Medailón k 140. výročiu narodenia

  Municipal Library, Bratislava
  (15 s., 1. vyd.)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1998

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Privábil hviezdy hudobného sveta

  Ján Nepomuk Batka určoval estetické cítenie Bratislavčanov

  Historická revue, 1998, Slovak Archeological and Historical Institute, Bratislava, year 9, p. 22 – 23
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)

 • 1990

  Ján Nepomuk Batka 4. X. 1845 – 2. XII. 1917 [grafika]

  Výstava pri príležitosti 145. výročia J. N. Batku

  Municipal Museum, Bratislava
  (1 plagát z výstavy, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Múzeum mesta Bratislavy)

 • 1975

  HRABUSSAY, Zoltán: J. N. Batka, bratislavský archivár a kritik (1845 - 1917)

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 19, p. 5

 • 1957

  Ján Nepomuk Batka (1845 – 1917)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1957, Bratislava, year 1, no. 8 – 9, p. 292
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)

 • 1927

  (Gräfin) Therese Brunsvil

  Die unsterbliche Beliebte Beethovens – eine Pressburgerin

  Pressburger Zeitung, 1927, year 164
  (Donnerstag, 24. März 1927)

 • 1918

  Chronik des Jahres 1917

  Eine Zusammenstellung aus der Pressburger Zeitung

  Pressburger Zeitung, 1918, year 155, no. 53
  (Samstag, 23. Februar 1918)

 • 1917

  LANFRANCONI, Lajos: Batka János végrendelete

  Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1917, year XXX, no. 286
  (Pozsony, 1917)

 • 1917

  CSÁKOS, József: A városy muzeum 1916 évben

  Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1917, year XXX, no. 22
  (Pozsony, 1917)

 • 1917

  Für die Johann Batka-Büste

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 356
  (Samstag, 29. Dezember 1917)

 • 1917

  Johann Batkas Bermächtnis an seine Baterstadt

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 335
  (Donnerstag, 6. Dezember 1917)

 • 1917

  Stadtarchivar Johann Batka

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 334
  (Mittwoch, 5. Dezember 1917)

 • 1917

  Stadtarchivar Johann Batka

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 333
  (Dienstag, 4. Dezember 1917)

 • 1917

  Stadtarchivar Johann Batka

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 332
  (Montag, 3. Dezember 1917)

 • 1917

  CSÁKOS, József: Das Stadtmuseum im Jahre 1916

  Pressburger Zeitung, 1917, year 154, no. 24
  (Donnerstag, 25. Januar 1917)

 • 1915

  Marie Batka

  Tagesneuigkeiten

  Pressburger Zeitung, 1915, year 152, no. 244
  (Freitag, 3. September 1915)

 • 1911

  A polgármester havi jelentése

  Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1911, year XXIV, no. 98
  (Pozsony, 1911)

 • 1911

  Ein Liszt Denkmal in Pozsony

  Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 50
  (Sonntag, 19. Februar 1911)

 • 1911

  Besichtigung der Sehenswürdigkeiten

  Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 28
  (Samstag, 28 Januar 1911)

 • 1911

  Jahresbericht des Stadtbibliothekars

  Aus dem 1910er Nachtragsbande des Bibliothekskataloges

  Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 156
  (Freitag, 9. Juni 1911)

 • 1911

  Bericht des Bürgermeisters

  Pressburger Zeitung, 1911, year 148, no. 117
  (Samstag, 29 April 1911)

 • 1905

  Johann Batka

  Zu seinem sechzigten Geburtstage. Fejtón

  Pressburger Zeitung, 1905, year 142, no. 276
  (Freitag, 6. Oktober 1905)

 • 1905

  Zum 60. Geburtstag Johann Batka’s

  Pressburger Zeitung, 1905, year 142, no. 275
  (Donnerstag, 5. Oktober 1905)

 • 1904

  TIVADAR, Ortvay: Batka János városi levéltáros

  Hiradó. Nyugatmagyarországi, 1904, year XVII, no. 251
  (Pozsony, 1904)

 • 1904

  Hans Richter über Johnn Batka

  Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 314
  (Sonntag, 13. November 1904)

 • 1904

  ROHNHUBER, H.: Johann Nep. Batka’s 40 jähriger Dienst bei der Stadt

  Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 307
  (Sonntag, 6. November 1904)

 • 1904

  Stadtarchivar Johann Batka

  40 Jahre im städtichsten Dienste. Tagesneuigkeiten

  Pressburger Zeitung, 1904, year 141, no. 304
  (Donnerstag, 3. November 1904)

 • 1900

  Reminiscenzen aus einer Künstlerlaufbahn

  Theater, Kunst und Literatur

  Pressburger Presse, 1900, year III, no. 118
  (Pressburg, Montag, 30. April 1900)

 • 1895

  Vom Pressburger Stadt Archiv

  Pressburger Zeitung, 1895, year 132, no. 206
  (Dienstag, 30. Juli 1895)

 • 1884

  Stiftungs Konzert der Pressburger Liedertafel

  Pressburger Zeitung, 1884, year 121, no. 351
  (Montag, 22. Dezember 1884)

x