Profil osobnosti

Foto: Jozef Laborecký Autor: Juraj Velebír

Jozef Laborecký

7. 3. 1920 Michalovce

muzikológia, hudobná dokumentaristika, hudobné archívnictvo a knihovníctvo, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1946 – 1950
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda, estetika), 1953 titul PhDr., doktorandská rigorózna práca Zakladatelia českej modernej hudby vo svetle kritiky na Slovensku
1951 – 1960
pôsobenie v Čs. rozhlase v Bratislave, 1951 – 1953 hudobný redaktor v redakcii tzv. miešaných programov, 1954 – 1958 vedúci redaktor odboru ľudovej hudby, 1958 – 1960 redaktor hudobno-vzdelávacej redakcie (relácie o súčasnej slovenskej hudbe Hudba pre všetkých)
1954 – 1969
externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (vyučoval dejiny hudby, estetiku, hudobnú analýzu, ľudovú hudbu)
1960 – 1974
vedúci výroby a archivár Slovenského hudobného fondu, príprava a realizácia viac ako 1000 premiérových titulov všetkých žánrov slovenskej hudby
1970
spolu s Ladislavom Lengom a Viliamom Fedorom zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu a redaktor jej časopisu
1974 – 1981
vedúci dokumentácie hudobných diel v Slovenskom ochrannom zväze autorskom (SOZA), do odchodu do dôchodku

Vo svojom bádaní sa zameriaval na problematiku hudobnej kritiky a hudobnej terminológie, venoval sa reflexii slovenskej hudobnej tvorby a dokumentácii slovenských diel.

Spolupracoval s Jankom Matuš­kom a Pavlom Tonkovičom, aktívne sa podieľal na založení Súboru ľudovej umeleckej tvorivosti, pripravoval početné relácie, z ktorých mnohé sa stali kmeňovými reláciami svojho druhu v rozhlase, napr. programy o východoslovenskom folklóre.

Zostavil Hudobný terminologický slov­ník (1997), vypracoval heslá do slovníka 100 slovenských skladateľov (1998). V súčasnosti vypracováva cca 200 hesiel do slovníka Osobnosti Slovenska – Umenie – Hudba.

Bibliografia

 • lv: Dogen Jozef Laborecký
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 3
 • Krák, Egon: Dlhoočakávaný edičný čin
  Jozef Laborecký: Hudobný terminologický slovník, Media trade, s. r. o., Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1997
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 9
 • -ag-: Jozef Laborecký
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 6, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hudobný terminologický slov­ník
  1997 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1997
  (263 s., 1. vyd.)
 • Laborecký, Jozef – Hedera, Ján (zost.): Katalóg hudobnín rozmnožených Slovenským hudobným fondom
  1969 Bratislava 1969
  (110 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Heslá slovenských autorov
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (302 s., 1. vyd.)
 • Nad dielom Janka Matušku (25. X. 1897 – 16. VIII. 1959)
  1959 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 3, 1959, č. 9, s. 411 – 413
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Nielen skladateľ
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 26, s. 11
  (Július Kowalski)
 • Spomíname-
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1999, č. 3, s. 3
  (Michal Vilec)
 • Rozhlasové a televízne vyznanie
  Hovoríme so skladateľom Jánom Hrkom
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 133 (8. 7.), s. 7, 12
 • Jubilant Ján Hrk
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 14, s. 7
 • Náš jubilant v rozhlase. (Ján Hrk)
  1978 Rozhlas 1978, č. 28, s. 24
 • Cez umenie k človeku
  K sedemdesiatke režiséra Jurija Šeregija (zo zakarpatskej Ukrajiny)
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (15. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Nováček, Zdenko – Mokrý, Ladislav – Hrušovský, Ivan – Laborecký, Jozef – Adamčiak, Milan: Spoločné ciele tvorby a teórie
  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (12. 2.), s. 5
 • SĽUK s novým programom
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (21. 5.), s. 5
 • Prehľad tvorivých snáh autorov
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (12. 3.), s. 5
 • Osobnosť našej epochy
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 8, s. 10
  (Zdeněk Košler)
 • Rozozvučal lýru ľudovej hudobnosti
  K šesťdesiatym narodeninám Dezidera Kardoša
  1974 Pravda, Bratislava roč. 55, 1974, č. (23. 12.), s. 5
 • Janko Matuška 60-ročný
  1957 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 1, 1957, č. 7, s. 233


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 03. 2017