Profil osobnosti

Foto: Juraj Lexmann Zdroj: spravy.sav.sk

Juraj Lexmann

19. 1. 1941 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, hudobná teória, editor, hudobná réžia, hudobná dramaturgia
skladba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

od 1960
technik vo výrobe hudobných nástrojov (závod Varhany Krnov)
1964 – 1973
filmový strihač, neskôr skladateľ v slobodnom povolaní
1991 – 2009
vedecký pracovník SAV
1996
zakladateľ Katedry zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
1997 – 2009
riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa zameriaval na filmovú hudbu, liturgickú hudbu a hudobnú kultúru.

Je autor kníh Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (2009, 2002), Slovenská televízia a jej perspektívy (2007), Teória filmovej hudby (2006, 1981), Liturgický spevník pre tretie tisícročie (2000), Slovenská filmová hudba 1896 – 1996 (1996).

Je autor hudby k viac než 120 filmom (napr. k dlhometrážnym kresleným filmom Viktora Kubala Krvavá pani), autor hudby k scénickým programom SĽUK-u (napr. Slnovrat), komornej hudby, piesní, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych relácií (napr. Filozofia hudby, cyklus Deti hudobníci), realizoval strih a hudobnú dramaturgiu k cca 1400 filmom spravodajskej, dokumentárnej a animovanej tvorby.

Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

Diela

 • javiskové
 • Slovensko z hmoty zrodené

  1974 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Počítače a zdravie

  1977 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Na Jána

  pre miešaný zbor, komorný orchester a tanečnú skupinu SĽUK-u
  1984 OBSADENIE: CM, orch
 • Dievčenské jarné hry „Pletla som pančuški“

  pre ženský zbor a komorný orchester SĽUK-u
  1986 OBSADENIE: CF, orch
 • Slnovrat

  fragment podôb zimy pre miešaný zbor, orchester a tanečnú skupinu SĽUK-u
  1993 OBSADENIE: CM, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Vianočná abeceda

  cyklus vianočných detských piesní na písmená abecedy pre detské sóla, detský zbor, sláčikový orchester, organ a rytmickú sekciu elektrických nástrojov
  1979 TEXT: A. Zunín
  OBSADENIE: vv, CB, archi, org, el. str.
 • zbor a orchester
 • Liturgia blahoslavených Marka Križana, Melichara Grodzienskeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

  pre miešaný zbor, organ a dychový orchester
  1995 OBSADENIE: CM, org, fiati
 • sláčikové kvarteto
 • Päť minút a tridsaťšesť sekúnd pre Bratislavské kvarteto

  1973 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Obozri sa dievča

  pre ženský hlas a orchester
  1986 OBSADENIE: v, orch
 • Pod našima vonka

  pre ženský hlas a orchester
  1986
 • strednometrážny dokumentárny film
 • Strojárenstvo v Československu

  1970 RÉŽIA: J. Pogran
 • Diablova pomsta

  1971 RÉŽIA: J. Zachar
 • Míľniky

  1971 RÉŽIA: D. Kulíšek
 • Slovenské starožitnosti

  1971 RÉŽIA: L. Kudelka
 • Prvá československá atómová elektráreň

  1973 RÉŽIA: M. Černák
 • Rodina Makkayovcov

  1974 RÉŽIA: M. Plýtková
 • Aj z úcty sa dá prepadnúť

  1975 RÉŽIA: K. Barlík
 • Čas nášho mesta

  1975 RÉŽIA: M. Černák
 • Hodiny života

  1975 RÉŽIA: K. Barlík
 • Múzy podkarpatskej zeme

  1975 RÉŽIA: M. Černák
 • Na druhej strane kamery

  1975 RÉŽIA: S. Jendraššáková
 • Premena našej dediny

  1976 RÉŽIA: M. Slivka
 • Na prahu nových dní

  1977 RÉŽIA: S. Jendraššáková

Bibliografia

 • Šuška, Pavol – Lexmann, Juraj: Čaro vedeckej práce
  Rozhovor
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 3, s. 5 – 7
 • Kajanová, Yvetta: Juraj Lexmann
  2009 Kajanová, Yvetta: Gospel music na Slovensku. Profily sólistov a osobností, Coolart, Bratislava 2009, s. 216 – 217
 • Brezina, Pavol: Juraj Lexmann: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 201 – 205
 • Podpera, Rastislav: Skladateľský profil Juraja Lexmanna
  2008 Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry. Beličová, Renáta (ed.), Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2008, s. 116 – 141
 • Lexmann, Juraj
  1989 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 670
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Teória liturgickej hudby
  2015 Bratislava 2015
  (578 s., 1. vyd., noty)
 • Audiovisual Media and Music Culture
  2009 Peter Lang, Frankfurt am Main 2009
  (101 s., 1. vyd., preložené z Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (Juraj Lexmann), Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2002)
 • Slovenská televízia a jej perspektívy
  Teoretické východiská úvah v čase jej jubilea. (Úvaha o národnej verejnoprávnej televízii v čase prechodu na digitálny spôsob terestriálneho šírenia televízneho signálu a na pozadí kultúrneho imperializmu a globalizácie.)
  2007 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2007
  (58 s., 1. vyd., Separát zo zborníka Musicologica Slovaca et Europaea XXV)
 • Teória filmovej hudby
  Syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe (aktualizovaná slovenská verzia podľa Theory of Film Music)
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  (182 s., 1. vyd.)
 • Theory of Film Music
  Interscientific synthetic monography, a contribution to the film theory from the point of view of perception psychology
  2006 Peter Lang, Frankfurt am Main 2006
  (192 s., 1. vyd., photos, notes, graph, preložené pod názvom Teória filmovej hudby)
 • Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra
  Pohľady na vývin hudobnej kultúry pod vplyvom systému elektronických médií
  2002 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a média, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009)
 • Liturgický spevník pre tretie tisícročie
  Teoretické východiská koncepcie prípravy národných liturgických spevníkov
  2000 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2000
  (152 s., 1. vyd., spolupráca na dodatkoch Peter Ruščin)
 • Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe
  Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy. Popularizačno-náučná a osvetová publikácia
  1999 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1999
  (123 s., 1. vyd.)
 • spoluautorka Janičíková, Alena: Bildlich-musikalischer Kontrapunkt
  Beitrag zu Analysen der Musik in audiovisuellen Werken. Series musicologicae actualis 4
  1999 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1999
  (274 s., 1. vyd.)
 • Slovenská filmová hudba 1896 – 1996
  Dejiny a hodnotenie. K storočnici slovenskej kinematografie
  1996 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996
  (260 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, registre, summary)
 • Film na Slovensku a hudba. Roky 1896 – 1990
  Súbor historiografických statí
  1994 Nadácia Fotofo, Bratislava 1994
  (304 s., 1. vyd., summary)
 • Hudba v amatérskych filmoch a videoprogramoch
  1988 Osvetový ústav, Bratislava 1988
  (81 s., 1. vyd., inštruktívna príručka)
 • Teória filmovej hudby
  Medzivedná syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe
  1981 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981
  (232 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, vecný register, ruské rezumé, summary)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Slovenská televízia a jej perspektívy
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 89 – 140
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá, vyšlo aj samostatne ako monografia)
 • Audiovizuálne prostriedky a hudba
  1982 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VIII, 1982, s. 145 – 195
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch
  2012 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 22, 2012, č. 2, s. 128 – 141
 • Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby
  2012 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok roč. 15, 2012, č. 4, s. 3 – 9
 • Stručný súpis faktov a aktivít viažucich sa na Jednotný katolícky spevník vo vzťahu k omšovej liturgii
  2012 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok roč. 15, 2012, č. 2, s. 3 – 26
 • Spontánna tvorba liturgických spevov po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku (o nápevoch, ktoré sa mohli alebo mali dostať do Liturgického spevníka)
  2010 Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Ed. Ján Veľbacký, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2010, s. 169 – 197
  (Publikované pod pseudonymom Ján Laitlaus)
 • The Chants of the Roman Missal in the Living Vernacular Languages
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 117 – 132
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby. Ed. Juraj Lexmann, Ústav hudobnej vedy, Bratislava 2009, s. 79 – 90)
 • Hudobný priestor, čas a zvuk
  2009 Hudba, kultúra a spoločnosť. Dynamické faktory súčasných premien, Podpera, Rastislav – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.), Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnava, Trnava 2009, s. 9 – 32
 • Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby (Ed. Juraj Lexmann), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2009, s. 79 – 90
 • The Idea of an “Antiphonary” for Mass Liturgy in the Vernacular
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 73 – 78
 • Project on the theme A New Paradigm of Christian Liturgical Music
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 224 – 228
 • Antropologische Ausgangpunkte christlich-liturgischer Musik
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A new paradigm of Christian liturgical music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 195 – 208
 • Anthropologische Ausgangspunkte christlich-liturgischer Musik
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Katowice 2009, s. 195 – 208
 • Protirečenia v názoroch na liturgickú hudbu?
  2008 Viera a život, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava roč. 17, 2008, č. 3, s. 40 – 49
 • Analýza piesne č. 293 Veľkú milosť udeľuješ z Jednotného katolíckeho spevníka
  2008 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Sylvia Urdová (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Spolok svätého Vojtecha, Bratislava, Trnava 2008, s. 202 – 207
 • Music as intermedial phenomenon in information society
  2008 Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society (Ed. Juraj Lexmann), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2008, s. 179 – 184
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby
  2007 Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2007, s. 5 – 13
 • Gesänge zur Eröffnung, zur Gabenbereitung und zur Kommunion nach dem Vorbild des Graduale Romanum in der erneuerten Liturgie
  Erfahrungen mit dem neuen slowakischen Schaffen
  2006 Singende Kirche, Viedeň roč. 53, 2006, č. 3, s. 174 – 177
 • Ohnivé rieky – analýza hudby k filmu
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba (Ed. Juraj Lexmann), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 239 – 271
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudba a médiá: Hudobná kultúra postindustriálnej spoločnosti
  2005 Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií (Ed. Juraj Lexmann), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2005, s. 208 – 216
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudba šťastného zajtrajška
  (O hudobnej kultúre na Slovensku v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia)
  2004 Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Paštéková, Jelena (ed.), Slovak Academic Press, Bratislava 2004, s. 258 – 271
 • Vorbereitung des neuen slowakischen Liturgischen Gesangbuches
  2003 Singende Kirche, Viedeň roč. 50, 2003, č. 2, s. 73 – 76
 • Music on Television
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 438 – 449
 • Film music
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 427 – 437
 • Hudobné vedomie v masmediálnej spoločnosti – poznámky k pojmom a súvislostiam
  2002 Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002, s. 7 – 30
 • Hudba v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia
  2002 Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002, s. 119 – 135
 • Liturgický spevník – knižka pre ľud – úprava a usporiadanie
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. III, 2000, č. 4, s. 15 – 16
 • Stimuly a limity umeleckého zážitku pri sledovaní televízneho hudobného vysielania
  2000 Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2000, s. 62 – 84
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Teoretické východiská koncepcie výučby cirkevnej hudby
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX - XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 227 – 249
  (Adoramus Te, 2000, roč. III, č. 2, s. 2 – 6)
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Notácia liturgických spevov v národných jazykoch
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 189 – 226
 • O Jednotnom katolíckom spevníku v liste Mikuláša Schneidera-Trnavského Karlovi Plickovi z roku 1952
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 287 – 290
 • Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok
  1999 Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1999, s. 38 – 45
 • Psychofyziologické hľadiská uplatňujúce sa v audiovizuálnej tvorbe
  1998 Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, Slovenský filmový zväz, Bratislava roč. 6, 1998, č. 1, s. 44 – 48
 • Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok
  1998 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998, s. 45 – 49
 • Lexmann, Juraj – Adamková, Júlia: Jednotný katolícky spevník, národné obrodenie a romantizmus
  Jednotný katolícky spevník z 20. storočia – produkt myslenia 19. storočia
  1997 Viera a život, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava roč. 7, 1997, č. 1, s. 22 – 32
 • Duchovný rozmer hudby
  1997 Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Stríženec, Michal (ed.), Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava 1997, s. 110 – 115
 • Hudba v televízi
  1996 Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 374 – 383
 • Filmová hudba
  1996 Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 365 – 373
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Krédo v omši
  1995 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 5, 1995, č. 3, s. 234 – 252
 • Hudba ako komunikácia, kultúra a zážitok
  1995 Nová evanjelizácia IV. Civilizácia a kultúra. Zborník z medzinárodného sympózia, Bratislava, 21. – 23. septembra 1995, Trnavská univerzita, Aloisianum, Csontos, Ladislav (zost.), Trnava 1995, s. 144 – 147
 • Lexmann, Juraj – Adamková, Júlia: Jednotný katolícky spevník (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 123 – 129
 • Kinohudba na Slovensku. Stručný prehľad obdobia 1896 – 1931
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 1, s. 162 – 177
 • Filmová hudba a jej vývinové tendencie
  1994 Kontext. Tele – video – film – radio. Bulletin pre teóriu a prax mediálnej tvorby, Slovenská televízia, Bratislava 1994, č. 2, s. 25 – 27
 • Štefan Uher a Ilja Zeljenka – režisér a skladateľ
  1993 Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, Slovenský filmový zväz, Bratislava roč. 1, 1993, č. 1, s. 14 – 15
 • Slovenský hraný film 1970 – 1990: Hudba
  1993 Zborník, Slovenský filmový ústav, Národné kinematografické centrum, Bratislava 1993, s. 83 – 105
 • Omšové časti z hľadiska hudby
  1992 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 2, 1992, č. 6 – 7, s. 129 – 137
 • Slovenský hraný film 1945 – 1969: Hudba
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 2, s. 181 – 201
 • Filmová hudba
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 2, s. 181 – 201
 • Filmová hudba
  1989 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 373 – 375
 • Lexmann, Juraj – Slivka, Martin: Inovovaná verzia filmu Zem spieva
  1986 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Umenovedný ústav SAV, Bratislava roč. 34, 1986, č. 4, s. 515 – 521
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)
 • Hudobné ozvučenie filmu Zem spieva
  1983 Slivka, Martin – Lexmann, Juraj – Lacková, Sylvia: Karol Plicka vo filmovej faktografii, Slovenský filmový ústav, Bratislava 1983, s. 124 –183
 • Hudobné ozvučenie Plickovho filmu Zem spieva
  1979 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Umenovedný ústav SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 2, s. 199 – 239
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)
 • Princípy hudobného ozvučovania filmov
  1978 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Umenovedný ústav SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 2, s. 205 – 219
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)
 • Estetická väzba obrazu a hudby vo filme
  1975 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Umenovedný ústav SAV, Bratislava roč. 23, 1975, č. 4, s. 470 – 495
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)
 • Využitie novej hudby vo filme
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 5, s. 186 – 193
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  2005 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2005
  (139 s., 2. rev. a dopl. vydanie, Vysokoškolská učebnica, Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  1994 Vysoká škola múzických umení 1994
  (103 s., 1. vyd., Vysokoškolská učebnica)
 • Editorská činnosť
 • Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2
  Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby
  2009 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2009
  (119 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1
  A new paradigm of Christian liturgical music
  2009 Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009
  (228 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society
  2008 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2008
  (185 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.), Sova, Milan – Grichová Oksošová, Lucia – Grich, Stanislav: Biblická konkordancia hudobných zmienok
  Súpis biblických výrazov v pôvodných jazykoch vzťahujúcich sa na spev, hru na hudobných nástrojoch a tanec a ich výskyt v slovenskom preklade Biblie
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  (58 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  (282 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií
  2005 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2005
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku
  2002 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002
  (155 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá
  2000 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2000
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (zost., zodp. redaktor): Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách
  2000 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000
  (294 s., 1. vyd., Elschek, Oskár, ed.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky
  1999 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Slovenská liturgická komisia 1999
  (263 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník III. Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc
  1993 Slovenská liturgická komisia, Prešov 1993
  (48 s., 1. vyd., Cantate vo Vydavateľstve Michala Vaška)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník I. Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy
  Úradný spevník rímskeho obradu v slovenčine (melodické modely, nápevy, organové sprievody, normatívne a vysvetľujúce texty)
  1990 Typis Polyglottis, Slovenská liturgická komisia, Vatikán 1990
  (182 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Pašie. Opis udalostí – Kristove slová – Reč ostatných
  1989 Bratislava 1989
  (110 s., 1. vyd., liturgická príručka rímskeho obradu v slovenčine s použitím gregoriánskeho nápevu regensburskej vetve, tri zošity, vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava)
 • Vedecké recenzie
 • Petr Macek: Směleji a rozhodněji za českou hudbu!
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 426
 • Jaroslava Zeleiová: Muzikoterapia – dialóg s chvením
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 427 – 428
 • Jiří Válek: Teorie kompoziční praxe
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 5

Ocenenia

 • Cena Fra Angelico
  2003 za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku
 • Etnofilm Čadca ´98 čestné uznanie
  1998
 • Prémia (pri príležitosti udelenia IGRIC)
  1997 za monografiu Slovenská filmová hudba 1896 – 1996
 • PRIX AMFION ’96
  1996 za dlhoročné teoretické a umelecké dielo v oblasti filmovej hudby


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 03. 2017