Profil osobnosti

Foto: Juraj Beneš Autor: Pavel Kastl

Juraj Beneš

2. 3. 1940 Trnava – 11. 9. 2004 Bratislava

www.hrckova.sk/juraj-benes

vážna hudba
MUZIKOLÓGOVIA, PUBLICISTI, TEORETICI
skladba

Bio

Bio

1954 – 1960
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Roman Rychlo)
1960 – 1966
VŠMU v Bratislave (kompozícia – Ján Cikker)
1964 – 1974
korepetítor v Opere SND v Bratislave
1974 – 1983
pedagóg hudobno-teoretických disciplín na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave
od 1984
pedagóg teórie hudby na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave
1988 – 1991
dramaturg Opery SND
1994 – 1998
predseda Slovenskej sekcie ISCM
1997
titul profesora skladby na JAMU v Brne
2000 – 2004
prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

"Prvé Benešove diela sú alúziou, pasticheom modernistických techník (Préférence; Waltz for Colonel Brumble; Musique pour Grock). Sú v nich obsiahnuté princípy neskoršej Benešovej tvorby – linearita hudobného myslenia, ktorá neskôr determinuje vertikálnu štruktúru. Jednotlivé línie smerujú k zahusťovaniu faktúry, rozvíjajú samostatné melodické nápady v tonálnej a atonálnej rovine. Skladateľ príležitostne využíva polyfóniu, imitáciu, citáty, kánonické postupy, polymetriu, motorický pohyb. Práca s hudobným materiálom smeruje k vyjadreniu pohybu, ktorý voľne plynie, bez veľkých gradácií a dramatizmu, čím sa stáva prvým postmodernistickým skladateľom na Slovensku v 70-tych rokoch (Šesť tancov pre sólovú flautu; Mémoire; Canzona; Hudba pre trúbku, bicie a sláči-kové nástroje; Préférence). Od konca 70. rokov tvorí melódiu fragment obsahujúci 1-4 tóny. Voči melodickej mikroštruktúre hľadá rôzne vzťahy, využíva jej opakovanie, varírovanie, intonačné odchýlky, vytvára rôzne nuánsy artikuláciou nástroja. Mikroštruktúra determinuje ďalší priebeh kompozície, odhaľuje nové myslenie v harmónii. Pohnútkou k napísaniu diela a zdrojom jeho dramatickosti je intenzita života, napätie vnútorného prežívania a frenetickosť doby.
Osobitý vzťah Beneš prejavuje voči hudbe renesancie a baroka (Hudba pre J. S. per orchestra), nesnaží sa však o syntézu súčasnej a starej hudby, ale využívaním kompozičných techník implantuje staré princípy do nového myslenia. V piesňovom cykle Il sogno di Poppea vstupuje do priameho dialógu s Monteverdiho operou. V hudobnej forme siaha po historických hudobných druhoch (6 tancov; Tri monódie; O virtù mia, koncertná ária; Canzona). Od druhej polovice 70-tych rokov sa do jeho hudby dostáva modalita, najskôr v lineárnom myslení, neskôr preniká aj do harmónie.
Významnú časť jeho tvorby predstavujú opery a vokálna tvorba. V nich predkladá v slovenskom kontexte osobitú a ojedinelú koncepciu odosobneného, antipsychologického stvárnenia postáv a deja, v ktorom sa samostatne rozvíja epický dej a hudobný priebeh."

(KAJANOVÁ, Yvetta: Juraj Beneš. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 41 – 42.)

 

Diela

 • opera
 • Cisárove nové šaty

  Opera v jednom dejstve
  1966 60'
  TEXT: skladateľ podľa H. Ch. Andersena
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Cisár (bbr), Minister A (s), Minister B (t), Krajčír 1 (br), Krajčír 2 (a), Krajčír 3 (b), Žena (spk, ms), Mím (act)
  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 2cr, 3tr, tn, 3bat, ar, archi
  Ikona audio
 • Skamenený

  Opera v jednom dejstve – balada v 7 obrazoch
  1974 60'
  TEXT: skladateľ na texty Janka Kráľa
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Hanka (s), Janko (br), 6soli: 2s, a, t, br, b
  OBSADENIE: soli, CM, fl, cl, tr, zmb, bat, vn, cb
 • Hostina

  Opera v troch častiach
  1980 120'
  TEXT: skladateľ na texty Pavla Országha Hviezdoslava
  POSTAVY: Ráchel (s), Herodes (t), Jochanan (b), Filip (t), Obadja (br), Manahen (b)
  OBSADENIE: CM, orch: 4fl (2flp), 2ob, 4cl (in es, in b, 2clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, 3bat, ar, archi
 • The Players

  Opera v dvoch častiach podľa Shakespearovho Hamleta
  1994 113'
  TEXT: autor podľa W. Shakespeara
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  POSTAVY: Ophelia (s), Second Clown/Rosencrantz/Player Queen (s), Gertrude (a), Polonius/Osric (t), First Clown/Guildenstern/Player King (t), Hamlet (br), Laertes/First Player/Player Lucianus (b), Claudius (b)
  OBSADENIE: 2s, a, 2t, br, 2b, orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), cr, tr, tn, ar, bat, archi
  Ikona audio
 • symfonický orchester
 • Allegro per orchestra

  1974 8'
  OBSADENIE: orch: 2fl (flp), 3ob (ci), cl, 2fg, 2cr, tr, 3tn, tu, bat, archi
 • Mémoire

  pre komorný orchester
  1977 14'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: fla, cl in A, fg, fc, cr, tu, ar, 9vl, 3cb
  Ikona audio
 • Hudba pre orchester

  1982 20'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: 3fl (3flp), 3ob (2.d\'amore, 3.ci), 5cl (1clb), 3fg (1cfg), 3cr, 3tr, 3tn, 3tu, tp, archi
  Ikona audio
 • Prelúdium pre orchester

  1983 8' 30''
  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 3cl (1clb), fg, 2cr, 1tr, 1tn, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • When Music...

  per orchestra
  1991 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: flp, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, mbf, tp, 3tpc, 4tbl, cio, ar, zmb, archi
 • Hudba pre orchester No. 2

  1997 12'
  OBSADENIE: 3, 3, 3, 3 – 3, 3, 3, 0 – timp, 3bat, ar – archi
 • komorný orchester
 • Divertimento

  per archi
  1970 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • In memoriam Pavel Raška

  per 12 archi
  1981 17' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 6vn, 3vl, 2vc, cb
 • Hudba pre J. S.

  1985 15' 30''
  OBSADENIE: orch: flp, fl, fla, ob, ci, cl, clb, 2cr, 2tr, tn, archi
  Ikona audio
 • Puzzle

  pre sláčikový orchester
  1990 7' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Requiem

  1986 40'
  TEXT: skladateľ na texty P. O. Hviezdoslava, Janka Kráľa, Ivana Krasku, Jána Hollého a latinské fragmenty
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tp, bat, 2ar, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje

  1978 13'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: tr, orch: tp, vbf, mbf, archi
 • Hudba pre trombón a orchester

  1989 22'
  OBSADENIE: tn, orch: flp, fl, ci, cl, cl, fg, 3cr, 3tr, 6bat, archi
 • Musica d’inverno

  per violino ed orchestra
  1992 13' 40''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: flp, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, bat, ar, archi
  Ikona audio
 • Koncert pre klavír a orchester č. 1

  2001 24' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: 2flp, 2ci, 2clb, 2fg, 2cfg, 2cr, 2tr, 2tn, 3bat, ar, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 2

  2003 18' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: flp, fl, ob, ci, cl, clb, fg, cfg, 2cr, 2tr, 2tn, bat, ac, ar, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 3

  2004 23' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: fl, fla, ob, ci, cl, clb, fg, cr, tr, tn, tp, bat, ac, ar, zmb, archi
  Ikona audio
 • sólový nástroj
 • Tre pezzi

  per oboe
  1964 OBSADENIE: ob
 • Ciaccona

  per fagotto solo
  1975 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: fg
 • Šesť tancov

  pre sólovú flautu
  1975 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl
  Ikona audio
 • Cinque invenzioni

  per tromba ad libitum
  1976 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tr
 • Sonata

  per violino solo
  1976 11' 20''
  OBSADENIE: vn
 • Lamento

  per violino solo
  1979 13'
  OBSADENIE: vn
 • Sonata

  per un clarinetto
  1981 9' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl
 • Sonata

  per violoncello solo
  1985 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc
 • For Instance Black Pony

  per corno di bassetto
  1992 5'
  OBSADENIE: crb
 • Il seme seducente della genealogia

  per flauto solo
  1994 6'
  OBSADENIE: fl
 • A curious appearance in the air

  1999 OBSADENIE: gui
 • Musique pour Grock No. 5

  pour un accordéon
  1999 OBSADENIE: ac
 • The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started...

  1999 OBSADENIE: zmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Variácie

  pre klavír
  1961 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonata No. 1

  1971 8'
  OBSADENIE: pf
 • Sonata No. 2

  1976 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonata No. 3

  pre klavír
  1977 15'
  OBSADENIE: pf
 • Sonata No. 4

  1978 18'
  OBSADENIE: pf
 • Suita

  1980 7' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Old Boys Anthology

  Suita pre klavír č. 2
  1983 30'
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonata No. 5

  per pianoforte
  1985 25'
  OBSADENIE: pf
 • Due notturni

  per pianoforte
  1989 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do

  1992 13'
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 2

  per pianoforte
  1992 OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 3

  per pianoforte
  1992 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonata No. 6

  1995 55'
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 4

  per pianoforte
  1997 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 5

  per pianoforte
  1997 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 6

  per pianoforte
  2000 4' 50''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 7

  per pianoforte
  2000 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Musique pour Grock No. 6

  2003 8'
  OBSADENIE: pf
 • Notturno No. 8

  per pianoforte
  2004 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Populácijó Hajkeles

  pre organ
  1976 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Melanchólia

  per organo positivo
  1977 10'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Durée Ω

  per organo
  2001 20'
  OBSADENIE: org
 • Durée Φ

  per organo
  2001 13'
  OBSADENIE: org
 • Durée Δ

  per organo
  2002 10'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • 7 Canones a 2

  1970 28'
  OBSADENIE: 2strum.adlib/2v
 • Suita

  1971 6' 30''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Musique pour Grock No. 1

  1974 9'
  OBSADENIE: fl, gui
 • Preludium a sonáta pre hoboj a harfu

  1984 7' 50''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, ar
 • Piano pianissimo e poco sul ponticello anche sul tasto all'occasione dello compleanno di Giovanni Albrechto

  per due viole senza basso
  1985 OBSADENIE: 2vl
 • Musique pour Grock No. 4

  pre fagot a violončelo
  1999 OBSADENIE: fg, vc
 • Dialógy pre cimbal a klarinet

  2004 OBSADENIE: zmb, cl
 • dva klavíry
 • Manželská hudba

  pre dva klavíry
  1976 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • Intermezzo No. 3

  per due pianoforte
  1987 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Musique pour Grock No. 2

  1975 17'
  OBSADENIE: vn, cl, tn
  Ikona audio
 • Musique pour Grock No. 3

  1975 17'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Canzona No. 2

  1984 14'
  OBSADENIE: fl, ob, fg, vc
 • Chanson triste

  pre husle, klarinet, violončelo a klavír
  1996 21'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, cl, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Quartetto d’archi No. 1 (Events)

  1977 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Quartetto d’archi No. 2

  1984 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Quartetto d’archi No. 3

  1989 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Quartetto d’archi No. 4

  1998 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Quartetto d’archi No. 5

  2000 17' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Intermezzo No. 4

  1998 14'
  OBSADENIE: 5cr
 • dychové kvinteto
 • Canzona No. 1

  pre dychové kvinteto
  1977 7'
  OBSADENIE: ob, cl, fl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Intermezzo No. 1

  per 6 flauti
  1976 9' 30''
  OBSADENIE: 6fl
 • Going to

  pre šesť violončiel
  1994 5' 34''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 6vc
 • deväť nástrojov
 • Préférence

  pour 9 instruments
  1974 10'
  OBSADENIE: fl, cl, cr, tr, gui, ar, vn, vc, cb
 • 10–15 nástrojov
 • Tri pochody

  pre 12 dychových nástrojov
  1975 16'
  OBSADENIE: ens: flp, fl, clp, clb, cr, tb, tr, 3tn, fc, euf
 • Waltz for Colonel Brumble

  per 11 esecutori
  1975 14'
  OBSADENIE: 3bat (cpl, vgf, cmp, 3trg, crt, 2bon, con, tpc, gc, 3pto), ar, zmb, man, gui, bo, cel, cmb, pf
  Ikona audio
 • Intermezzo No. 2

  per 12 violoncelli
  1979 21'-26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 12vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Monológy

  Sedem piesní pre alt a sláčikové kvarteto
  1962 TEXT: Milan Kundera
  OBSADENIE: a, 2vn, vl, vc
 • Cantamines

  5 canzoni per flauto, soprano ed arpa
  1970 13'
  TEXT: Jiří Gold, latinský citát
  OBSADENIE: fl, s, ar
 • Kľúč

  dve piesne pre bas a klarinet
  1975 7' 20''
  TEXT: Miroslav Válek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, cl
 • Stýskání po matce

  pre bas, bubon a klavír
  1975 TEXT: Miroslav Červenka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, tpc, pf
 • Tri monódie

  1979 15'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: s, 2vn, vc, cmb
  Ikona audio
 • Temptation of St. A

  for King's singers
  1981 13' 40''
  OBSADENIE: 6vm
 • O Virtù mia

  Aria concertante per basso ed organo
  1983 8'
  TEXT: Dante – Purgatorio
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, org
 • Cantata No. 1 (eating)

  1992 5' 40''
  TEXT: Getrude Stein
  OBSADENIE: s, cl, clb, vl, vc, cb
 • Cantata No. 2 (déjeuner)

  1995 9' 40''
  TEXT: Jacques Prévert
  OBSADENIE: s, cl, bat (mbf, gc/tg, 2cio, 3 pti sosp, vbf)
 • Haiku

  12 piesní pre soprán a cimbal
  1999 9' 40''
  TEXT: stará japonská poézia
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, zmb
 • L'ombre qui viendra

  Air concertant pour soprano et orgue
  2001 9'
  OBSADENIE: s, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri piesne

  pre tenor a klavír ľavú ruku
  1973 10' 20''
  TEXT: Dionýz Kubík – Cantiones Slavonicae
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Vocalisez

  Tri piesne pre soprán a klavír
  1973 12'
  TEXT: Zbigniew Herbert (3.)
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Šesť romansov

  pre barytón a klavír
  1974 16'
  TEXT: Kozma Prutkov
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf
 • Addio...

  5 canzoni per contralto e pianoforte
  1975 12'
  TEXT: skladateľ
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: a, pf
  Ikona audio
 • Il sogno di Poppea

  7 canzoni per soprano e pianoforte, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello
  1984 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
  Ikona audio
 • Intolleranza

  1987 10'
  OBSADENIE: s, pf
 • Quatro identificazioni

  per soprano e pianoforte
  1988 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Zlomky Janka Kráľa

  pre hlboký mužský hlas
  1976 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b
  Ikona audio
 • inštruktívne
 • Na každej ruke jeden prst

  1974 4' 45''
  OBSADENIE: pf
 • PRSPYTRSTYRSPRSTRY

  1975 8' 13''
  OBSADENIE: pf
 • Všetky prsty na svoje miesta

  1975 4' 15''
  OBSADENIE: pf
 • miešaný zbor
 • Hymna

  k 130. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava
  1978 7'
  TEXT: Pavol Országh Hviezdoslav
  OBSADENIE: CM
 • Quattro cori misti

  1978 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Capriccio

  sopra una villanella di Orlando di Lasso per coro misto a cappella
  1980 4'
  OBSADENIE: CM
 • Madrigalsonetto

  per coro misto secondo Petrarca – Liszt
  1991 8'
  OBSADENIE: CM
 • Žalmy

  2005 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Dva mužské zbory a cappella

  1975 6'
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Tri ženské zbory a cappella

  1974 7'
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Rapotala sojka

  pre detský zbor a cappella na slová Márie Rázusovej-Martákovej
  1976 8' 30''
  TEXT: M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Lunovis

  Cansona corale a tre voci bianche
  1978 5'
  TEXT: Christian Morgenstern, lat.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Symfónia

  1974 18'
  OBSADENIE: vn, CM: 3s, 3a, 3t, 3b

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • KOSZORUOVÁ, Valéria (ed.): Prezentácie – konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš
  Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára
  2015 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2015
  (136 s., 1. vyd., grafy, noty, tab., Juraj Beneš, 1940 – 2004, muzikológia, hudobná teória, hudobní skladatelia)
 • GINZERY, Enikö: Prečo práve cimbal? (Juraj Beneš: Haiku)
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 2, s. 149–152
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe (In memoriam Juraj Beneš)
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 2, s. 120–130
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 2, s. 131–148
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010, s. 20-28
 • HRČKOVÁ, Naďa: An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš
  2010 Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne = The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, Festival Ljubljana, Ljubljana 2010, s. 228–234
 • HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...
  2009 "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 57–65
 • HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajícího na poušti, nebo Divný Janko: Juraj Beneš
  2007 Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2), Euromedia, Praha 2007, s. 438–465
 • OREMUSOVÁ, Adela: Bach ako istota v časoch neistoty, J. Beneš a J. S. Bach
  2006 Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar, Bratislava 2006, s. 323–334
 • ADAMOV, Norbert: Juraj Beneš – Requiem. Vizitácia očistca
  2006 Rekviem v súčasnej hudbe, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 273–287
 • HRČKOVÁ, Naďa: Vraždenie neviniatok: Hostina Juraja Beneša
  2006 Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar, Bratislava 2006, s. 147–154
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Die neuste Hamlet-Opernversion. The Players von Juraj Beneš (1994)
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 105–109
 • HRČKOVÁ, Naďa: Ost-Oper vor dem Umbruch: Katastrophe und Warnung
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 30–37
 • HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajúceho na púšti, alebo Divný Janko: Juraj Beneš
  2006 Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar 2006, s. 438–465
 • HRČKOVÁ, Naďa: Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)
  2005 Musicologica Olomucensia VII, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 47–57
 • HRČKOVÁ, Naďa: Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš
  2004 Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (ed. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier), Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków 2004, s. 99–107
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: "Skamenený" Juraja Beneša: k skladateľovej opernej poetike
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 2, s. 215–250
 • HRČKOVÁ, Naďa: Hudba, politika a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina
  2002 Slovenskí skladatelia III., Orman, Bratislava 2002, s. 47–58
 • HRČKOVÁ, Naďa: Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music
  2002 Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society (ed. J. Fukač), Compostela Group of Universities, Brno 2002, s. 239–245
 • HRČKOVÁ, Naďa: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik
  2002 Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa (ed. M. Tomaszewski), Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków 2002, s. 145–155
 • HRČKOVÁ, Naďa: Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch Juraja Beneša
  2002 Slovenskí skladatelia III., Orman, Bratislava 2002, s. 58–74
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 439–440
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949 – 1989
  2000 Slovenskí skladatelia I./Slowakische Komponisten I., STIMUL, Bratislava 2000, s. 219–228
 • ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Komponisten im 20. Jahrhundert
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 179–186
 • ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 253–258
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341
 • SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu
  1994 Sovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 44–66
 • Umelecká kritika a publicistika
 • POLAKOVIČOVÁ,Viera: Michaela Mojžišová: Napísal som maličkú opierku...
  Premeny komornej opery na Slovensku
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 40
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby
  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 18
 • BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
  Zverokruh
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata
  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4–5
 • LETŇANOVÁ, Elena: Štvrťstoročie FORFEST-u
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 32
 • JURČO, Martin: Juraj Beneš začínal s hudbou v našom meste
  2014 Novinky z radnice roč. XXV, 2014, č. 9, s. 25 – 26
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, rodáci, hudobní skladatelia, spomienky, Trnava, Slovensko)
 • ČEKOVSKÁ, Ľubica – MATEJ, Daniel – SKUTA, Nora – BENDIK, Martin: V zrkadle času : Juraj Beneš
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 6–7
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 3
 • PLATZNER, Alexander: Konvergencie
  Oktetá
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013
  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Čerešničky na torte
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 13
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • KOLÁŘ, Robert: Juraj Beneš : Going to [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 37
 • BUBNÁŠ, Juraj: Juraj Beneš : Going To [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 227–228
 • SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 55–56
 • FÖLDEŠOVÁ, Marta: Juraj Beneš – dodatočná reflexia
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 340–341
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Posedenie nad partitúrou...
  Juraj Beneš navždy 64-ročný (K nedožitým sedemdesiatinám skladateľa 2. 3. 1940 – 11. 9. 2004)
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 331–339
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu
  2004 (4. 10.) SME 2004 (4. 10.), s. 13
 • UNGER, Pavel: The Players – historický počin prvej scény
  2004 (4. 10.) Pravda 2004 (4. 10.), s. 29
 • MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom
  2004 (17. 9.) SME 2004 (17. 9.), s. 26
 • MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 10, s. 3
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Benešov Hamlet sa volá Hráči
  2002 (27. 6.) Domino fórum roč. 11, 2002 (27. 6.), č. 26
 • OBIERA, Pedro: Überdosis an Wohlklang
  2002 (5. 6.) Westfälischer Anzeiger 2002 (5. 6.)
 • MÜLLER, Michael-Georg: Hamlet als Phantom der Oper
  2002 (29. 5.) Westfälische Rundschau 2002 (29. 5.)
 • MÜLLER, Michael-Georg: Musiktheater – Neues Versuch über Shakespeares Hamlet auf der Opernszene: The Players in Köln
  2002 (29. 5.) Neue Ruhr Zeitung 2002 (29. 5.)
 • SCHREIBER, Ulrich: Spiel ist Spiel, The Players als Puzzle über Shakespeares Hamlet in Kölner Oper
  2002 (29. 5.) Reinische Post 2002 (29. 5.)
 • BAUER, Gerhard: Schlag nach bei Shakespeare. Acht Personen zerpflücken Shakespeares „Hamlet“ oder: Vierzig Blicke, Schlaglichter und Attacken auf das Theater – ein Experiment mit Musik
  2002 (28. 5.) Kölner Stadt-Anzeiger 2002 (28. 5.)
 • SCHRÖDER, Anette: Grübler mit dem gelben Heftchen
  2002 (28. 5.) Kölnische Rundschau 2002 (28. 5.)
 • KEIM, Stefan: Hamlet halbfett
  2002 (28. 5.) Die Welt 2002 (28. 5.)
 • REININGHAUS, Frieder: Zur Premiere „The Players“ von Juraj Beneš in Köln
  2002 (27. 5.) Musikforum, Radio Köln 2002 (27. 5.)
 • REININGHAUS, Frieder: Uraufführung Juraj Beneš, The Players
  2002 (27. 5.) Deutschlandfunk 2002 (27. 5.)
 • REININGHAUS, Frieder: Annäherung an neue slowakische Musik und Juraj Beneš
  2002 (7. 5.) Bühnen der Stadt Köln / Universität Köln 2002 (7. 5.)
 • SCHREIBER, Ulrich: Das Spiel ist Sache
  2002 Opernwelt roč. 43, 2002, č. 7
 • BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť. Rozhovor s Jurajom Benešom
  2000 Javisko 2000, č. 7-8
 • PETTITT, Stephen: Petrified
  1993 Opera 1993, č. 2, s. 241
 • ZAGAR, Peter: Kam sa uberá londýnska opera? Rozhovor s Ch. Baughom, J. Abulafiom a J. Benešom
  1992 (12. 11.) Kultúrny život 1992 (12. 11.)
 • HICK, Brian: Mecklenburgh Champions Slovakian Opera
  1992 Musical Opinion 1992, s. 437–438
 • LÁBSKA, Yvetta: Hudobný svet Juraja Beneša
  K päťdesiatinám skladateľa
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 6, s. 4
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Umenie má ľudí prebúdzať
  1989 Nedeľná Pravda roč. 22, 1989, č. 9, s. 6
 • SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji
  1988 Ruch muzyczny roč. 32, 1988, č. 21 (5. 10.), s. 12–13
 • JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 3, s. 3
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Profily a reflexie. Nad dielom Juraja Beneša
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 9, s. 5
 • BACHLEDA, Stanislav: Príspevok k rozvoju opery?
  1984 (17. 5.) Smena 1984 (17. 5.)
 • VAJDA, Igor: Operná udalosť
  Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 10, s. 5
 • BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo
  1984 Nové slovo (Nedeľa) 1984, č. 21, s. 3
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hostina pri okrúhlom stole
  1984 Nové slovo (Nedeľa) 1984, č. 15, s. 8
 • PODRACKÝ, Igor: Juraj Beneš. Profilová platňa
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 9, s. 5
 • -š-: Nová tvorba v Klariskách
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 15, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • BLAHO, Jaroslav: Nevydarený experiment a pozoruhodný debut
  1969 (29. 3.) Pravda 1969 (29. 3.)
 • BLAHO, Jaroslav: Benešovo perfektné k. o.
  1969 Hudobný život roč. 1, 1969, č. 6, s. 4
 • Analýzy diel
 • PAĽA, Milan: Sláčikové kvartetá slovenských autorov (výber)
  Dizertačná práca
  2015 Banská Bystrica 2015
  (85 s., vl. nákl., 1 CD-ROM, autoreferát dizertačnej práce)
 • HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš. Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 29–31
 • CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12, s. 33
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 14, s. 3
 • BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri monódie SNP na texty P. O. Hviezdoslava pre soprán 2 huslí, violončelo a čembalo
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 11, s. 5
 • BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri ženské zbory
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 23, s. 8
 • Personálna bibliografia
 • O Johannovi Sebastianovi, o prírode a o budúcnosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 8–9
 • O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 2, s. 113–119
 • O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam
  2005 Tempo roč. 2, 2005, č. 1, s. 6–8
 • O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie)
  2003 Hudobné centrum, Bratislava 2003
 • O jednom združení a štyroch operách
  2002 Domino fórum 2002, č. 3
 • O mladej generácii
  2000 K&K 2000, č. 2
 • O „recyklovaní“, Johannovi Sebastianovi, (vždy) mladej generácii a o „výročiach“
  2000 Bulletin festivalu Večery novej hudby 2000
 • O "etike", o "demokracii" a o samo-cenzor-etičke jedinej
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 4, s. 2
 • O Verdim a o tom, ako je to s afektami (alebo existuje vôbec operná postava?)
  1998 Bulletin k opere Ernani, Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1998
 • Über eine einheitliche Theorie des Ganzen
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 113–117
 • O Slovkoncerte alebo o zviditeľňovaní Slovenska (o tom ako bol cap záhradníkom)
  1996 (5. 2.) SME 1996 (5. 2.)
 • O niektorých problémoch nášho hudobného života alebo o umieraní (začal Rok slovenskej hudby 1996?)
  1996 (1. 2.) SME roč. 4, 49, 1996 (1. 2.), č. 26, s. 4
 • O súčasnej opernej tvorbe
  1996 Teatro roč. 2, 1996, č. 2, s. 25
 • Va, nave va? Alebo o ISCM, festivale a Slovákoch
  1994 Literárny týždenník roč. 7, 1994, č. 45, s. 14–15
 • O strige v polievke
  1992 (7. 5.) Kultúrny život 1992 (7. 5.)
 • Obsah opery Hostina
  13. 4. 1984 Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984

Diskografia

 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Milan Paľa MILAN PAĽA
  2010 CD – Hudobné centrum R 350025-2-131
  1. Juraj Beneš: Musica d’inverno
   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Ashira Songs (Piesne Aširy)
   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  3. František Gregor Emmert: Jakobov zápas, koncert pre violu a komorný sláčikový súbor
   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  4. Alfred Schnittke: Monológ pre violu a komorný orchester
   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
 • Foto: Slovak Organ Music – Ján Vladimír Michalko SLOVAK ORGAN MUSIC – JÁN VLADIMÍR MICHALKO
  2010 CD – Hudobný fond SF 00632131
  1. Miro Bázlik: Tri fantázie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Juraj Beneš: Durée Ω
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: Contemporary Music for Cimbalom CONTEMPORARY MUSIC FOR CIMBALOM
  2001 CD – Slovart Records SR-0045
  1. Juraj Beneš: Haiku
   Enikő Ginzery (zmb), Nao Higano (s)
  2. Juraj Beneš: The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started...
   Enikő Ginzery (zmb)
 • Foto: Biblical Songs : Dvořák, Beneš, Filas BIBLICAL SONGS : DVOŘÁK, BENEŠ, FILAS
  2000 CD – ArcoDiva UP 0033-2 231
  1. Antonín Dvořák: Biblical Songs, Op. 99
   Sergej Kopčák (b), Aleš Bárta (org)
  2. Antonín Dvořák: Preludes and Fugues for Organ
   Aleš Bárta (org)
  3. Juraj Filas: Fresko
   Aleš Bárta (org)
  4. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Aleš Bárta (org)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1992 CD – Hudobný fond SF 0007 2131
  1. Juraj Beneš: Intermezzo No. 2
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Sonata
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Ivan Hrušovský IVAN HRUŠOVSKÝ
  1978 LP – Opus 9111 0608
  1. Ivan Hrušovský: Sonáta č. 2
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Ivan Hrušovský: Suita piccola
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  3. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn)
  4. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1989 za dielo Quartetto d’archi No. 2
 • Cena ministra kultúry SR
  1984 za dielo Hostina
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1983 za dielo Tri monódie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: When Music...
  per orchestra
  16. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
  19. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Il Bene, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
 • Juraj Beneš: For Instance Black Pony
  per corno di bassetto
  20. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, design factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (crb)
 • Juraj Beneš: Lamento
  per violino solo
  4. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Juraj Beneš: Notturno No. 2
  per pianoforte
  28. 2.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf)
 • Juraj Beneš: Notturno No. 5
  per pianoforte
  28. 2.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf)
 • Juraj Beneš: Notturno No. 7
  per pianoforte
  28. 2.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf)
 • Juraj Beneš: Dialógy pre cimbal a klarinet
  23. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 6
  22. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Bálešová (pf)
 • Juraj Beneš: Žalmy
  22. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
  7. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf), Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha (dir.)
 • Juraj Beneš: Notturno No. 8
  per pianoforte
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daan Vandewalle (pf)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  5. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), Bruckner Orchester Linz, Bernhard Klee (dir.)
 • Juraj Beneš: The Players
  Opera v dvoch častiach podľa Shakespearovho Hamleta
  1. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Huba (réžia), Pavol Tužinský (dir.)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 5
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Durée Δ
  per organo
  1. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
  16. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Roman Rewakowicz (dir.)
 • Juraj Beneš: Going to
  pre šesť violončiel
  9. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 5
  pour un accordéon
  27. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Juraj Beneš: The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started...
  6. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 4
  pre fagot a violončelo
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Eugen Prochác (vc)
 • Juraj Beneš: Notturno No. 4
  per pianoforte
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 4
  3. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Haiku
  12 piesní pre soprán a cimbal
  9. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Juraj Beneš: Chanson triste
  pre husle, klarinet, violončelo a klavír
  10. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
  per due pianoforte
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Juraj Beneš: Requiem
  11. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas - Štúdio 1, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Brno, Brnenský filharmonický zbor, Richard Bernas (dir.), Iveta Matyášová (s), Marta Beňačková (ms), Igor Pasek (t), František Ďuriač (b)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 5
  per pianoforte
  25. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 3
  pre klavír
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Due notturni
  per pianoforte
  17. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Juraj Beneš: Hudba pre trombón a orchester
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Preludium a sonáta pre hoboj a harfu
  13. 4.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob)
 • Juraj Beneš: Canzona No. 2
  19. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Kosorín (ob), Peter Hanzel (fg), , Viliam Peško (fl)
 • Juraj Beneš: Sonata
  per violoncello solo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 2
  9. 12.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Hudba pre J. S.
  9. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 4
  1. 7.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Il sogno di Poppea
  7 canzoni per soprano e pianoforte, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello
  14. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Juraj Beneš: O Virtù mia
  Aria concertante per basso ed organo
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Ivan Sokol (org)
 • Juraj Beneš: Hudba pre orchester
  30. 3.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Juraj Beneš: Suita
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Juraj Beneš: Tri monódie
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Jozef Sikora (vc)
 • Juraj Beneš: Kľúč
  dve piesne pre bas a klarinet
  28. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b)
 • Juraj Beneš: Zlomky Janka Kráľa
  pre hlboký mužský hlas
  28. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b)
 • Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
  20. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
  per 6 flauti
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
 • Juraj Beneš: 7 Canones a 2
  2. 5.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Kamrlová (org)
 • Juraj Beneš: Vocalisez
  Tri piesne pre soprán a klavír
  30. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Milada Synková (pf)
 • Juraj Beneš: Šesť tancov
  pre sólovú flautu
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Juraj Beneš: Cisárove nové šaty
  Opera v jednom dejstve
  29. 3.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Július Gyermek (réžia)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, Varšava, PL
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Juraj Beneš: Dialógy pre cimbal a klarinet
  8. 4.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Neue Musik aus Ungarn und der Slowakei, Lutherkirche, Kassel, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Csaba Klenyán (cl)
 • Juraj Beneš: The Players
  Opera v dvoch častiach podľa Shakespearovho Hamleta
  26. 5.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bühnen der Stadt Köln, Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Insun Min (s), Banu Böke (s), Joslyn Rechter (a), Christian Baumgärtel (t), Hauke Möller (t), Miljenko Turk (br), Karl Huml (b), Samuel Youn (b), Volker Niederfahrenhorst (act ), Gürzenich-Orchesters Köln, Johannes Stert (dir.), Christian Schuller (réžia)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 2
  13. 9.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baranów, PL
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Juraj Beneš: Tre pezzi
  per oboe
  6. 1.
  1969
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlín, DE
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Hudba dneška

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

 • Foto: Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990 1990 Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990
  Miloš Kocian, Graham Melville-Mason (UK), Juraj Beneš, Pavol Polák, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Ilja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Juraj Beneš a Miro bázlik 1977 Juraj Beneš a Miro bázlik

  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Juraj Beneš Juraj Beneš

 • Foto: Juraj Beneš Juraj Beneš

 • Foto: Juraj Beneš Juraj Beneš

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Juraj Beneš Juraj Beneš

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl

Audio

 • Beneš, Juraj: Musica d’inverno (ukážka)

  2009

  Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

  Zdroj: CD Milan Paľa (Hudobné centrum, 2010)
 • Beneš, Juraj: Koncert pre klavír a orchester č. 3 (ukážka)

  2006

  Veronika Lacková (pf), National Polish Radio Symphony Orchestra, Gabriel Chmura (dir.)

  Zdroj: CD Slovaks for the Warsaw Autumn (Polish Music Information Centre, 2006)
 • Beneš, Juraj: Il sogno di Poppea (1. časť)

  1998

  Nao Higano (s), Silva Čápová-Vizváryová (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Waltz for Colonel Brumble (ukážka)

  1993

  Bratislavské komorné združenie, Daniel Gazon (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Quartetto d’archi No. 2 (ukážka)

  1988

  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Prelúdium pre orchester (ukážka)

  1985

  Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Old Boys Anthology (1. časť)

  1984

  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Hudba pre orchester (ukážka)

  1984

  Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Tri monódie (3. časť)

  1983

  Marta Nitranová (s), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Juraj Beneš (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Musique pour Grock No. 2 (ukážka)

  1982

  Zoja Kopčáková (vn), Tibor Mrázik (tn), Aladár Jánoška (cl)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Zlomky Janka Kráľa (ukážka)

  1982

  Sergej Kopčák (b)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Šesť tancov (1. časť)

  1979

  Miloš Jurkovič (fl)
  test

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Malá komorná hudba (ukážka)

  1979

  Musica Moderna, Juraj Beneš (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Mémoire (ukážka)

  1978

  Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Addio... (3. časť)

  1976

  Ľuba Baricová (a), Juraj Beneš (pf)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Beneš, Juraj: Hudba pre J. S. (ukážka)  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Cisárove nové šaty (ukážka)  Sólisti opery SND, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Viktor Málek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: The Players (24. číslo)  Insun Min (s), Banu Böke (s), Joslyn Rechter (a), Christian Baumgärtel (t), Hauke Möller (t), Miljenko Turk (br), Karl Huml (b), Samuel Youn (b), Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Stert (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 02. 2020