Profil osobnosti

Foto: Miro Bázlik Zdroj: Archív M. Bázlika

Miro Bázlik

12. 4. 1931 Partizánska Ľupča

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1946 – 1951
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)
1951 – 1956
Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity v Prahe (matematická analýza), súčasne súkromné hodiny kompozície (Jiří Eliáš) a hry na klavíri (František Rauch, Ivan Moravec)
1956 – 1961
VŠMU v Bratislave (kompozícia – Ján Cikker)
1956 – 1962
vysokoškolský pedagóg matematiky na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
od 1963
v slobodnom povolaní (skladateľ, klavirista a súkromný pedagóg kompozície)
1970 – 1972
externý pedagóg na VŠMU v Bratislave
1990 – 1993
pedagóg na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre skladby a hudobnej teórie HTF VŠMU v Bratislave

"Bázlik od skorého veku prejavoval talent a záujem o dve veľké oblasti ľudského ducha: o matematiku a o hudbu; preto nielen obe tieto oblasti vyštudoval, ale s oboma sa aj profesionálne po celý život zaoberá. Talent klaviristu ho veľmi rýchlo priviedol ku kompozícii, v ktorej sa od začiatku prejavoval vplyv veľkej európskej pianistiky (Bach, Beethoven, Chopin, Brahms). Skúsenosti z matematickej analýzy mu zasa umožnili racionálne zvládnuť technológie Novej hudby, do ktorej vstúpil ako prívrženec harmonicky koncipovanej dvanásťtónovej hudby (Hudba pre husle a orchester; Tri kusy pre 14 nástrojov). Ponímanie hudby ako dramatického umenia ho priviedlo ku kompozícii opery Peter a Lucia (podľa Romaina Rollanda), v ktorej spojil princípy veľkoplošného hudobného symfonizmu so syntézou dvanásťtónovej hudby a tonálneho kontrapunktu. Práca v algebrickej topológii ho inšpirovala k jej aplikácii v hudobnom materiáli a priama inšpirácia Xenakisovou tvorbou ho priviedla ku kompozícii s pohybujúcimi sa zvukovými masami (oratórium Dvanásť). Odtiaľ bol už len krok k práci s elektroakustickým médiom, ktoré sa stalo dominantným predmetom jeho záujmu od začiatku sedemdesiatych rokov (Triptych; šesťčasťový cyklus Spektrá, nesúci podtitul Metamorfózy a komentáre k 1. dielu Temperovaného klavíra J.S. Bacha). V týchto skladbách siaha k elektroakustickej transformácii historickej hudby (Bach), tvoriac tak rozpornú syntézu historických skladobných ideálov a novodobého komentára. Syntézu všetkých prostriedkov predstavuje jeho vokál-no-symfonická skladba Canticum 43, v ktorej spojil svet historického kontrapunktu (renesancia, barok) s princípom série a ideou riadeného pohybu zvukových más, zhudobňujúc text 43. žalmu. Elektroakustická cyklická skladba Simple Electronic Symphony aplikuje kompozičnú ideu zlatého rezu v rámci elektroakusticky koncipovaného sonátového cyklu. Týmto svojim ideám ostal verný aj v ďalšej tvorbe (Ergodická kompozícia; Balada o dreve), v ktorej sa však silnejšie ozýva inšpirácia veľkou európskou hudobnou i kultúrnou tradíciou (Epoché; Balada – koncert pre violu a orchester; oratórium Canticum Jeremiae; De profundis). Retrospektívny pohľad prináša monumentálny cyklus 24 klavírnych Prelúdií (vo všetkých tóninách). V posledných desaťročiach (1978-89) sa Bázlik aktívne podieľal na príprave vydania nového evanjelického spevníka, ktorého konečnú podobu spoluvytvoril s Karolom Wurmom (Evanjelická partitúra), a pripravuje monumentálne zhudobnenie všetkých protestantských chorálov používaných v rámci slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Bázlik za svoju tvorbu získal viaceré domáce i medzinárodné ocenenia. Cyklus Spektrá bol odmenený čestným uznaním v Boswile (1974), za Canticum 43 získal 1. cenu v súťaži kráľovnej Marie-José (Ženeva 1974), za oratórium Dvanásť získal Cenu Jána Levoslava Bellu (1977) a za Pastiersku baladu a Bačovskú elégiu získal cenu na Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1977, 1983). Bázlik je tiež aktívnym klaviristom; v rámci viacerých koncertných cyklov uviedol (spamäti) kompletné sólové klávesové dielo J. S. Bacha, sonáty W. A. Mozarta a L. v. Beethovena. Pre rozhlas nahral oba zväzky Dobre temperovaného klavíra J. S. Bacha."

 

(GODÁR, Vladimír: Miro Bázlik. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 31 – 32.)

Diela

 • opera
 • Peter a Lucia

  Opera v siedmich obrazoch
  1963–1966 TEXT: M. Horňák podľa R. Rollanda
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  Ikona audio
 • balet
 • Búrka

  (elektroakustická hudba)
  1977 26'
  OBSADENIE: C
 • symfonický orchester
 • Koncertantná hudba

  pre veľký orchester
  1985 12'
  OBSADENIE: orch: 4fl, 4ob (2ci), 4cl (2clb), 4fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cmp, vbf, xlf, archi
 • Diptych

  pre orchester
  1986 16'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 2tn, tp, bat, 2ar, vbf, archi
 • Partita pre orchester

  (variácie na Bachovu tému)
  1988 18'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, bat, ar, vbf, xlf, archi
 • komorný orchester
 • Baroková suita

  pre malý orchester
  1960 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cfg, cr, cpl, archi
 • Hudba k poézii

  pre veľké sláčikové obsadenie, dychové kvinteto, harfu, vibrafón (verzia pre noneto, harfu, vibrafón)
  1966 1966, rev. 1968, 28'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, ar, vbf, archi
 • Pochod

  1966 OBSADENIE: archi, tp
 • Päť malých elégií

  1975 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Sonáta

  pre sláčikové nástroje a čembalo
  1980 12'
  OBSADENIE: archi, cmb
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Introitus-symfónia

  1989–1997 21' 30''
  OBSADENIE: s, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Dvanásť

  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka
  1967 45'
  TEXT: A. Blok
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, b, spk, CM, orch: flp, 2fl, fla, 2ob, 2ci, 2cl, 2clb, 3fg, cfg, 4cr, 3tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, archi
  Ikona audio
 • Kantáta v starom slohu

  (bez slov) pre komorný súbor, madrigal a mezzosoprán
  1967 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, CM, orch: fl, ob, cl, fg, tr, cr, tp, bat, cmb, archi
 • Canticum 43

  pre soprán, zbor a orchester
  1968–1971 19'
  TEXT: 43. žalm
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)

  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  1987 25'
  TEXT: Ivan Valenta
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, bbr, vn, CM, vn, archi
 • De profundis

  1990 8'
  TEXT: Saint John-Perse
  OBSADENIE: s, CM adlib, orch
 • Spev o zemi

  2008 12'
  TEXT: Saint-John Perse
  OBSADENIE: s, bbr, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Hudba pre husle a orchester

  1961 12'
  OBSADENIE: vn, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, tp, bat, ar, archi
 • Malá koncertantná hudba

  pre sláčikový orchester a husle sólo
  1966 13'
  OBSADENIE: vn, archi
 • Epoché I.

  pre violončelo a orchester
  1983 17'
  OBSADENIE: vc, orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, trg, pti, tam, vbf, ar, archi
  Ikona audio
 • Balada-Koncert

  pre violu a orchester
  1984 14'
  OBSADENIE: vl, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 2cr, 2tr, 2tn, tp, bat, xlf, vbf, 2ar, archi
 • Concertino pre Mozarta (Concertino pour le Mozart)

  pre sólové husle a komorný orchester
  2000 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, bat, archi
 • Koncert pre klavír a orchester

  2003–2006 27'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre husle a orchester

  2004 24'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Koncert

  pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester
  2015 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: gui, cb, cmb, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Variácie a fúga na tému Paganiniho husľového koncertu

  1950 10'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta h mol

  1954 15'
  OBSADENIE: pf
 • Šesť variácií

  1955 OBSADENIE: pf
 • Paleta

  cyklus piatich miniatúr
  1956 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Koncertná etuda

  1957 OBSADENIE: pf
 • Moment musical

  1957 OBSADENIE: pf
 • Hudba k Básnikovi a žene

  1969 OBSADENIE: pf
 • Prelúdiá pre klavír

  1980–1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Šesť epigramov

  pre klavír
  1986 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Moment musical pre Sebastiana

  2007 3' 19''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Procantorum

  Malé organové prelúdiá pre kantorov
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
  Ikona audio
 • Tri fantázie

  1997 OBSADENIE: org
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto v starom slohu

  1965 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto

  1973 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kvartetíno

  1978 10'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kvarteto

  venované pamiatke Mira Horňáka
  2007 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Pastorále (Hudba pre drevené dychové nástroje a čembalo)

  1968 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cmb
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto č. 1

  1977 14'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Dychové kvinteto č. 2

  1978 18'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sedem nástrojov
 • Septetto resonancen on B-A-C-H + poesie J. E. Vincze

  2001 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cl, bat, pf, vn, vc, cb
 • 10–15 nástrojov
 • Tri kusy

  pre štrnásť nástrojov
  1964 5'
  OBSADENIE: ens: fl, 2ob (1ci), 2cl (1clb), fg, cr, tp, pf, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Päť piesní na čínsku poéziu

  pre alt, flautu, violončelo a klavír
  1960 11'
  TEXT: anon., Čang Tion-ling, Li-Po, Pan Tie-jü
  VYDAVATEĽ: Supraphon
  OBSADENIE: a, fl, vc, pf
 • Baladická suita v starom slohu

  1969 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, ens: fl, ob, cl, cr, fg, bat, 2vn, vl, vc
 • Apparition d’apres Stéphane Mallarmé (pour "Mélange")

  pre soprán a komorný súbor
  1994 OBSADENIE: s, ens: fl, cl, sxbr, cr, cmp, cst, trg, gng, tam, bch, vbf, cel, pf, vn, vl, vc, cb
 • Kánonické variácie na jeden chorál

  pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo
  2011 11' 06''
  OBSADENIE: bbr, cmb, 2vn, vl, vc
 • inštruktívne
 • Nezábudky (Les myosotis)

  klavírny cyklus zo sveta detí
  1979 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Prvosienky

  pre husle (flautu) a klavír
  1980 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn/fl, pf
 • Duá

  pre dva akordeóny
  1987 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2ac
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Vence my vijeme

  Piesne pri vití vienkov z okolia Trenčína
  1985 9' 45''
  OBSADENIE: CF, orch
 • Štyri ľudové piesne

  1986 OBSADENIE: s, br, orch
 • miešaný zbor
 • Tri piesne na Ľúbostné sonety Pierre de Ronsard

  pre miešaný zbor a cappella
  1995 TEXT: Pierre de Ronsard
  OBSADENIE: CM
 • Duchovné spevy (č. 1-46)

  úpravy cirkevných piesní pre miešaný zbor
  2004-2009 130'
  OBSADENIE: CM
 • elektroakustické
 • Adieu

  Metamorfózy fúgy J. S. Bacha
  1970 6' 16''
  OBSADENIE: C
 • Ária

  1970 11' 05''
  OBSADENIE: C
 • Spektrá

  Metamorfózy a komentáre k prvému dielu Temperovaného klavíra J. S. Bacha
  1970–1974 OBSADENIE: C
 • Triptych

  1971 19' 10''
  OBSADENIE: C
 • Simple Electronic Symphony

  1975 22' 21''
  OBSADENIE: C
 • Pastierska balada

  1977 OBSADENIE: C
 • Ergodická kompozícia

  1980 17' 26''
  OBSADENIE: C
  Ikona audio
 • Bačovská elégia

  1983 OBSADENIE: C
 • Epoché II.

  Koncert pre violončelo a magnetofónový pás
  1984 1984, rev. 1994, 17' 31''
  OBSADENIE: vc, C
 • Epoché III.

  Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás
  1984 32' 09''
  OBSADENIE: vc, orch, mg
 • Balada o dreve

  1987 11' 02''
  OBSADENIE: C
 • Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy

  2004 15' 01''
  OBSADENIE: C
 • Zmierenie

  podľa Zjavenia sv. Jána
  2004 OBSADENIE: C
 • Faustovo vykúpenie

  2005 8' 50''
  OBSADENIE: C
 • Spektrá II.

  2005 OBSADENIE: C
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Kde turisti nechodia

  1963 RÉŽIA: J. Beer, M. Horňák
  OBSADENIE: KD
 • Východoslovenská renesancia

  1963 RÉŽIA: P. Miškuv
  OBSADENIE: KD
 • Penicilín

  1965 RÉŽIA: M. Horňák
  OBSADENIE: KD
 • Kraslice

  1971 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: KD
 • Každý štvrtý

  1974 RÉŽIA: M. Horňák
  OBSADENIE: KD
 • strednometrážny hraný film
 • Adamko

  1967 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: SH
 • Rom

  1969 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: SH
 • dlhometrážny hraný film
 • Ohnivé križovatky

  1974 RÉŽIA: M. Horňák
  OBSADENIE: DH
 • filmové oratórium
 • Dvanásť

  1967 RÉŽIA: M. Horňák
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Človek s fotoaparátom

  1968 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: Tv
 • hraný televízny film
 • Sedem svedkov

  1967 RÉŽIA: P. Solan
  OBSADENIE: DTv

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Miro Bázlik
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 22–23
 • CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 2, s. 118–132
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 438–439
 • ZAJICEK, Libor: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics
  1995 Diss. San Jose State University 1995, s. 102–109
 • Umelecká kritika a publicistika
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016
  Epochy kráľov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 16
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7–8, 9
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 55–56
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011
  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17–18
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 2
 • MOJŽIŠ, Martin: Neokázalý piedestál Mira Bázlika [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 12 – 14
 • GODÁR, Vladimír: Harmónia v zrkadlách
  2004 Slovo 2004, č. 5, s. 20
 • BÁZLIK, Miro – ĎURIŠ, Juraj – GODÁR, Vladimír: Tri stretnutia
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 1–2, s. 215–246
 • FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebrickej topológie
  1994 Slovenské divadlo 1994, č. 1, s. 80–87
 • ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia
  4. a 5. XI. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 23, s. 4
 • HRČKOVÁ, Naďa: Hudba a dobro [rozhovor]
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 6–7, s. 229–233
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 37
 • CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
  2001 Hudobný život 2001, č. 7–8, s. 19–22
 • BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 20, s. 4
 • BERGER, Igor: Miro Bázlik: Quatour à cordes
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 7, s. 5
 • VAJDA, Igor: Miroslav Bázlik: Peter a Lucia
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 3, s. 128–129
 • BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
  13 Hudobný život roč. 1981, 13, č. 18, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Goldbergove variácie J. S. Bacha
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 1, s. 10–12

Diskografia

 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Slovak Historic Organs 9 SLOVAK HISTORIC ORGANS 9
  2012 CD – Diskant DK 0145-2131
  1. Gaetano Donizetti: Grande Offertorio per organo
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Thomas Augustin Arne: Sonata II
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Thomas Augustin Arne: Sonata V
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Thomas Augustin Arne: Sonata VI
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Miro Bázlik: Procantorum
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Praeludium d mol
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Marco Enrico Bossi: Chant du soir Op. 92 No. 1
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Marco Enrico Bossi: Ave Maria Op. 104 No. 2
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester; Oratórium Dvanásť MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ
  2011 CD – Hudobný fond SF 00692131
  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Miro Bázlik: Dvanásť
   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Foto: Piedestál – Miro Bázlik PIEDESTÁL – MIRO BÁZLIK
  2010 CD – Radio Bratislava RB 0333-2932
  1. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  2. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Miro Bázlik: Zmierenie
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
  5. Miro Bázlik: Spektrá II. – Faustovo vykúpenie
  6. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy
  7. Miro Bázlik: Spektrá II. – Zmierenie
 • Foto: Slovak Organ Music – Ján Vladimír Michalko SLOVAK ORGAN MUSIC – JÁN VLADIMÍR MICHALKO
  2010 CD – Hudobný fond SF 00632131
  1. Miro Bázlik: Tri fantázie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Juraj Beneš: Durée Ω
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Miro Bázlik – Preludes MIRO BÁZLIK – PRELUDES
  2003 CD – Hudobný fond SF 00362131
  1. Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Miro Bázlik: Nezábudky (Les myosotis)
   Daniel Buranovský (pf)
  3. Miro Bázlik: Paleta
   Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Bázlik Miro – Spectra BÁZLIK MIRO – SPECTRA
  1999 CD – Slovart Records SR 0033
  1. Miro Bázlik: Spektrá
  2. Miro Bázlik: Pastierska balada
  3. Miro Bázlik: Bačovská elégia
  4. Miro Bázlik: Balada o dreve
 • Foto: Nálady Igora Bázlika NÁLADY IGORA BÁZLIKA
  1997 CD – Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331
  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli
   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  2. Igor Bázlik: Perinbaba
   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nocturno
   Štúdiový orchester, Vlastimil Horák (dir.)
  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Miro Bázlik (dir.)
  6. Igor Bázlik: Keď spíš
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy
   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno, Miloš Machek (dir.)
  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba
   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  9. Igor Bázlik: Tajná láska
   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  10. Igor Bázlik: Balada
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj
   Orchestr Studio Brno, Erik Knirsch (dir.)
  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Igor Bázlik: Ty
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  16. Igor Bázlik: Túžba
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2012 za celoživotné dielo
 • Veľká cena SOZA
  2006
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
  1983 za dielo Bačovská elégia
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1977 za dielo Dvanásť
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
  1977 za dielo Pastierska balada
 • Medzinárodná skladateľská súťaž v Boswile
  1974 - čestné uznanie za dielo Spektrá
 • Cena kráľovnej Marie José, Ženeva
  1974 - 1. miesto za dielo Canticum 43

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miro Bázlik: Koncert
  pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)
 • Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
  pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Sergej Kopčák (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Miro Bázlik: Šesť epigramov
  pre klavír
  25. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
  13. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Buranovský (pf), Mario Košik (dir.)
 • Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Miro Bázlik: Faustovo vykúpenie
  14. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Miro Bázlik: Septetto resonancen on B-A-C-H + poesie J. E. Vincze
  15. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble SurPlus
 • Miro Bázlik: Concertino pre Mozarta (Concertino pour le Mozart)
  pre sólové husle a komorný orchester
  18. 2.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Primaciálny palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Figura (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Miro Bázlik: Introitus-symfónia
  17. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.), Adriana Kohútková (s)
 • Miro Bázlik: Apparition d’apres Stéphane Mallarmé (pour "Mélange")
  pre soprán a komorný súbor
  12. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Henrieta Lednárová (s), Melos Ethos Ensemble, Anton Popovič (dir.)
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)
  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Miro Bázlik: Epoché III.
  Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)
 • Miro Bázlik: Balada-Koncert
  pre violu a orchester
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Miro Bázlik: Sonáta
  pre sláčikové nástroje a čembalo
  24. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2
  11. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)
 • Miro Bázlik: Kvartetíno
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmonické kvarteto
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  11. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Miro Bázlik: Dvanásť
  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka
  4. 11.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)
 • Miro Bázlik: Adieu
  Metamorfózy fúgy J. S. Bacha
  1. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)
 • Miro Bázlik: Peter a Lucia
  Opera v siedmich obrazoch
  29. 4.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)
 • Miro Bázlik: Tri kusy
  pre štrnásť nástrojov
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
  pre alt, flautu, violončelo a klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Miro Bázlik: Canticum 43
  pre soprán, zbor a orchester
  23. 5.
  1975
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ženeva, CH
  INTERPRETI: Beatrice Haldas (s), Le Nederlands vocaal ensemble, L'Orchestre de chambre de Lausanne, Marinus Vooberg (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Solamente naturali 2015-11-13 Melos-Étos 2015: Solamente naturali
  Miro Bázlik, Ondrej Veselý, Peter Vrábel, Solamente naturali

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Miro Bázlik a Ondrej Veselý 2015-11-12 Miro Bázlik a Ondrej Veselý

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Viera Čakany
 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

 • Foto: Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990 1990 Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990
  Miloš Kocian, Graham Melville-Mason (UK), Juraj Beneš, Pavol Polák, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Ilja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Juraj Beneš a Miro bázlik 1977 Juraj Beneš a Miro bázlik

  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Bázlik, Miro: Procantorum
 • Bázlik, Miro: Epoché I
 • Bázlik, Miro: Ergodická kompozícia
 • Bázlik, Miro: Peter a Lucia (prvý obraz)  Ľuba Baricová (ms), Štefan Hudec (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Eduard Fischer (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Bázlik, Miro: Dvanásť (8. a 9. číslo)  František Husák (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 03. 2019