Profil osobnosti

Foto: Juraj Potúček Autor: Rastislav Polák

Juraj Potúček

26. 6. 1923 Bratislava – 16. 12. 2006 Bratislava

muzikológia, hudobná dokumentaristika, editor, hudobné archívnictvo a knihovníctvo

Bio

Bio

absolvoval knihovedu na FF UK v Bratislave
1954 – 1974
knihovník Ústavu hudobnej vedy SAV
1974 – 1983
vedúci Hudobného archívu Slovenského hudobného fondu v Bratislave

V oblasti výskumu sa zameriaval na slovenskú hudobnú bibliografiu.

Je autorom prác Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch a Súpis slovenských hudobnoteoretických prác, ktoré sa zaraďujú k základným bibliografickým sumárom slovenskej muzikológie.

Spolupracoval na Slovníku československých hudobných umelcov a inštitúcií a na edícii Dokumenty k dejinám slovenskej hudby, pozoruhodnými sú jeho aktivity v oblasti spracovania slovenskej biblickej konkordancie a záujem o nábožensky orientovanú poéziu.

Bibliografia

 • Hanzelová, Martina: Juraj Potúček
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 2
 • Z. N.: Jubileum bibliografa
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 12, s. 7
 • Potemra, Michal: Juraj Potúček: Súpis slovenských hudobnoteoretických prác
  1955 Knižnica. Časopis pre knižnú kultúru, Matica slovenská, Martin roč. 7, 1955, č. 6, s. 280 – 282
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Potúček, Juraj (zost.): Biblická konkordancia
  1993, 1997, 2003 Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 1993, 1997, 2003
  (716 s., 1993 - 3. vyd., 1997 - 4. vyd., 2003 - 5. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Biblická konkordancia
  1970, 1985 Bratislava 1970, 1985
  (1970 - 768 s., 1. vyd., 1985 - 720 s., 2. vyd., Cirkev bratská na Slovensku, Cirkevné nakladateľstvo S. l.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenské personálne bibliografie
  Zhodnotenie slovenských personálnych bibliografií publikovaných v rokoch 1919 – 1960. Rozšírená diplomová práca
  1968 Bratislava 1968
  (vl. n.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bibliografia literatúry o Jánovi Levoslavovi Bellovi (1953 – 1992)
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 205 – 214
 • K problematike hudobnej dokumentácie na Slovensku
  1986 Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • K vývinu personálnej bibliografie na Slovensku (1918 – 1960)
  1967 Bibliografický sborník 1966, Matica slovenská, Martin 1967, s. 102 – 123
 • Editorská činnosť
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1858 – 1918
  (Výber príspevkov, správ a posudkov)
  2002 Ústav hudobnej vedy SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2002
  (97 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vianočné zvuky
  2002 Bratislava 2002
  (120 s., 1. vyd., vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobné školstvo na Slovensku v r. 1946 – 1996
  (Antológia príspevkov, referátov a posudkov)
  2001 Bratislava 2001
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 167)
 • Potúček, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí
  (Profily, spomienky, interview, nekrológy). Zv. 5
  2001 Bratislava 2001
  (103 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 169)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ljuba Makovická 1921-. Problémy koncertného a speváckeho života
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  2001 Bratislava 2001
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 168)
 • Potúček, Juraj (zost.): Oto Ferenczy (1921 – 2000). Na ceste k hudobnej moderne
  (Zborník príspevkov a štúdií)
  2001 Bratislava 2001
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 166)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ladislav Slovák (1919 – 1999). S taktovkou doma i v zahraničí
  (Zborník príspevkov a interview)
  2001 Bratislava 2001
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 165)
 • Potúček, Juraj (zost.): Klára Havlíková (1931 – 2007). Cesta na klavírny Parnas
  2001 Bratislava 2001
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 170)
 • Potúček, Juraj (zost.): Perzekúcia slovenského spevu (hudby) v rokoch 1847 – 1918
  (Z domácich periodík)
  2000 Bratislava 2000
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 65)
 • Potúček, Juraj (zost.): Emanuel Muntág (1929 – 2007). Z hudobnej minulosti Slovenska
  (Zborník príspevkov a štúdií)
  2000 Bratislava 2000
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 163)
 • Potúček, Juraj (zost.): Alica Elscheková 1930-. Problémy slovenskej etnomuzikológie
  (Zborník príspevkov a štúdií)
  2000 Bratislava 2000
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1918
  (Správy, citáty, referáty, nekrológy)
  2000 Ústav hudobnej vedy SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2000
  (111 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1971 – 1996
  (Zborník príspevkov, referátov a kritík)
  2000 Bratislava 2000
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 164)
 • Potúček, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí
  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 4
  2000 Bratislava 2000
  (108 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 153)
 • Potúček, Juraj (zost.): Tibor Sedlický 1924-. Problémy hudobnej výchovy na Slovensku
  (Príspevky, úvahy, posudky). Z príležitosti 75. narodenín
  1999 Bratislava 1999
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): MUDr. Gustáv Papp (1919 – 1997)
  (Spomienky, postrehy, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1999 Bratislava 1999
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Peter Faltin (1939 – 1981). Hudobný život na Slovensku v r. 1959 – 1969
  (Zborník referátov, kritík a postrehov). Z príležitosti 60. výročia narodenia
  1999 Bratislava 1999
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Bibliografia literárnej tvorby Kristíny Royovej
  1999 Matica slovenská, Martin 1999
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie, doplnil a edične upravil Michal Slavka)
 • Potúček, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí
  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 3
  1999 Bratislava 1999
  (111 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 152)
 • Potúček, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí
  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 2
  1999 Bratislava 1999
  (106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996)
  (Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov)
  1999 Bratislava 1999
  (109 s., 1. vyd., vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe
  (Štúdie a príspevky)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Oľga Pavlovská-Dindová 1927-. Problémy hudobnej pedagogiky
  (Príspevky, posudky, literatúra)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ernest Zavarský (1913 – 1995). Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu
  (Príspevky, štúdie, literatúra)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993). Za rozvoj slovenskej hudby
  (Spomienky, hodnotenie, literatúra)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Duchovný spev – duchovné spevníky – hudobná história a bibliografia
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Tibor Gašparek (1913 – 1991). Za vzostup husľového umenia
  (Príspevky, hodnotenia, literatúra)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Kantor (1898 – 1991). Problémy hudobnej výchovy
  (Spomienky, príspevky, literatúra)
  1998 Bratislava 1998
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí
  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 1
  1998 Bratislava 1998
  (106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 150)
 • Potúček, Juraj (zost.): Tadeáš Salva (1937 – 1995). Na ceste k slovenskej hudobnej moderne
  1997 Bratislava 1997
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Albín Vrteľ (1917 – 2000). S husľami na hudobný Parnas
  1997 Bratislava 1997
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): JUDr. Dezider Lauko (1872 – 1942). Pianistikou na hudobný Parnas
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1997 Bratislava 1997
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Rosinský (1897 – 1973). Na ceste k slovenskej opere
  (Správy, referáty, posudky, literatúra)
  1997 Bratislava 1997
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Básne. Antológia zabudnutých básnikov
  1997 Bratislava 1997, s. 147 – 157
  (Edícia: Kresťanský život)
 • Potúček, Juraj (zost.): Janko Matuška (1897 – 1959). Po lúkach a poliach za ľudovými piesňami
  (Správy, posudky, literatúra)
  1997 Bratislava 1997
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Hoza
  1996 Bratislava 1996
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jana Mária Terrayová (1922 – 1993). Príspevky k hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska
  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1996 Bratislava 1996
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Mária Rafajová (1896 – 1978)
  (Úvahy, spomienky, literatúra). K 100. výročiu narodenia. Zv. 2
  1996 Bratislava 1996
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Kornel Schimpl (1907 – 1985). Dirigentské problémy
  (Spomienky, správy, literatúra)
  1996 Bratislava 1996
  (b. v., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 140)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenská ľudová pieseň
  (Zbierka príspevkov a štúdií z r. 1923 – 1990)
  1996 Bratislava 1996
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): K histórii protestantských duchovných piesní
  (Antológia príspevkov a dokladov)
  1996 Bratislava 1996
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella
  1996 Bratislava 1996
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975). K hudobným výškam a diaľkam
  (Správy, úvahy, spomienky, literatúra)
  1996 Bratislava 1996
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986). Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Klimo (1919 – 2000). Zápas o zborový parnas
  (Príspevky, interview, literatúra)
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Gustáv Šimkovič (1879 – 1964). Problémy hudobnej výchovy a školstva na Slovensku
  (Príspevky – správy – literatúra). Z príležitosti 115. výročia narodenia
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): František Babušek (1905 – 1954). Na ceste k symfonizmu
  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 90. výročia narodenia
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Zimmer (1926 – 1993). Cesta na symfonický parnas
  (Úvahy, kritiky, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Anton Cíger (1911 – 1976). Za slovenskú ľudovú pieseň a hudbu
  (Príspevky, správy, dokumenty). Z príležitosti 85. výročia narodenia
  1995 Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Pavol Gallo (1884 – 1964). Za rozvoj slovenského zborového umenia
  (Príspevky, literatúra). K 100. výročiu narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Za slovenskú pieseň a hudbu
  (Príspevky a literatúra). Z príležitosti 120. výročia narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Muzikologické príspevky a štúdie
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Fajnor (1844 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život
  (Príspevky, správy, literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Michal Laciak (1826 – 1904). Slovenská ľudová pieseň a hudba
  (Príspevky, posudky, literatúra). Z príležitosti 90. výročia úmrtia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Blažej Bulla (1852 – 1919). Spevom prebúdzať národné povedomie
  (Posudky, polemiky, literatúra)
  1994 Bratislava 1994
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Michal Kutzky (1828 – 1899). Otázky hymnológie a zborová tvorba
  (Literatúra a kritika). Z príležitosti 95. výročia úmrtia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Július Adamiš (1883 – 1971). Príspevky k dejinám slovenských evanjelikov
  (Štúdie, príspevky, literatúra). Z príležitosti 110. výročia narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Juraj Chorvát (1862 – 1934). Problémy slovenskej hymnológie a hudby
  Z príležitosti 60. výročia úmrtia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Prebudenecké hnutie na Slovensku
  (Antológia príspevkov). Modrý kríž, Preklad Písma, Kristína Royová, Jozef Roháček, Gustáv Sadloň
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenský hudobný život v rokoch 1863 – 1875
  1994 Hudobný archív 12, Matica slovenská, Martin 1994, s. 45 – 68
 • Potúček, Juraj (zost.): Zobrané príspevky 1. Hudobný život na Slovensku 1863 – 1875
  Kristína Royová, Jozef Roháček, Alvina Hese, Juraj Šulák, Jozef O. Markuš
  1994 Bratislava 1994
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Piťo (1795 – 1886). Jedinečnosť slovenských trávnic
  (Zbierka správ, kritík, spomienok a dokumentov o slovenskom huslistovi-primášovi). Z príležitosti 200. výročia narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Pavol Petrík (1893 – 1963). Za slovenskú hudbu a hymnológiu
  (Príspevky, literatúra). Z príležitosti 100. výročia narodenia
  1994 Bratislava 1994
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Meličko (1846 – 1926). Vladimír Meličko (1893 – 1946). Za slovenskú pieseň a hudbu
  (Príspevky, spomienky a literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia Jána Melička a 100. výročia narodenia Vladimíra Melička
  1994 Bratislava 1994
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936). Slovenská pieseň a hudba
  (Príspevky, referáty, kritiky, literatúra). Z príležitosti 50. výročia narodenia
  1993 Bratislava 1993
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Dr. Miloslav Francisci (1854 – 1926). Hudobným umením za slovenčinu
  (Zbierka posudkov, kritík a biografických príspevkov). Z príležitosti 140. výročia narodenia
  1993 Bratislava 1993
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Aladár Móži (1923 – 1983). Tajomný svet husieľ
  (Interview, referáty, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia
  1993 Bratislava 1993
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Pragant (1912 – 2000). Problémy husľovej a komornej hry
  (Úvahy, referáty, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1993 Bratislava 1993
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 3, s. 390 – 395
 • Potúček, Juraj (zost.): Martin Ježo (1880 – 1946). Za rozvoj slovenskej hudby a kultúry
  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 45. výročia úmrtia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Karol Pádivý (1908 – 1965). Problémy dychovej hudby na Slovensku
  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 108)
 • Potúček, Juraj (zost.): Juraj Babka (1862 – 1942). Za slovenskú pieseň a hymnológiu
  (Zbierka príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 50. výročia úmrtia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 110)
 • Potúček, Juraj (zost.): Július Kowalski (1912 – 2003). V službách hudobného umenia
  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 103)
 • Potúček, Juraj (zost.): Z dejín duchovného prebudenia na Slovensku (1888 – 1988)
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Július Bateľ (1897 – 1967). Otázky zborového spevu na Slovensku
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 104)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vševlad Jozef Gajdoš (1907 – 1978). Z hudobnej minulosti Slovenska
  (Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 105)
 • Potúček, Juraj (zost.): Bohuslav Valašťan (1918 – 1975). Otázky zborového spevu na Slovensku
  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Krčméry (1892 – 1955). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život
  (Zbierka príspevkov, správ a literatúry). Z príležitosti 100. výročia narodenia
  1992 Bratislava 1992
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 107)
 • Potúček, Juraj (zost.): Juraj Haluzický (1911 – 1991). Za slovenskú zborovú kultúru
  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1991 Bratislava 1991
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 98)
 • Potúček, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989). Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  1991 Bratislava 1991
  (111 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ľudovít Izák (1862 – 1927). Slovenská pieseň a otázky hymnológie
  (Príspevky, štúdie, kritiky, literatúra)
  1991 Bratislava 1991
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Tvrdoň (1911 – 1990). Slovenská hudba a jej problémy
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1991 Bratislava 1991
  (108 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Problémy slovenskej hudby
  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry)
  1991 Bratislava 1991
  (102 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Pohľady na slovenskú hudbu
  (Príspevky, štúdie, literatúra)
  1991 Bratislava 1991
  (104 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Karol Elbert (1911 – 1997). Cesta k slovenskej populárnej piesni
  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1991 Bratislava 1991
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 99)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenko Mikula (1916 – 2012). Slovenská hudba a zborová tvorba
  (Referáty, správy, interview, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1991 Bratislava 1991
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 106)
 • Potúček, Juraj (zost.): Frico Kafenda (1883 – 1963). Problémy hudobnej výchovy na Slovensku
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (136 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ladislav Galko (1916 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Problémy hudobného života Slovenska
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (102 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Za slovenskú hudbu a slovenský spev
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Cikker (1911 – 1989). Na ceste k slovenskej opere
  (Spomienky, interview, literatúra)
  1990 Bratislava 1990
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zita Strnadová-Paráková (1915 – 1988). Za rozvoj slovenského klavírneho umenia
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (95 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Janko Blaho (1901 – 1981). Cesta k opere a k slovenskej ľudovej piesni
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ondrej Francisci (1915 – 1985). Za detskú zborovú pieseň
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1990 Bratislava 1990
  (101 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Alexander Albrecht (1885 – 1958). V službách hudby a spevu
  (Príspevky, spomienky, literatúra)
  1990 Bratislava 1990
  (115 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Darina Žuravlevová (1906 – 1988). Problémy slovenskej speváckej pedagogiky
  (Príspevky, štúdie, literatúra)
  1990 Bratislava 1990
  (95 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Mikuláš Moyzes (1872 – 1944). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1989 Bratislava 1989
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Mikuláš Strausz (1905 – 1983). Za rozvoj hudobného školstva na Slovensku
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1989 Bratislava 1989
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Anna Končeková (1915 – 1979). Výber z duchovnej poézie
  Z príležitosti 10. výrorčia úmrtia autorky
  1989 Bratislava 1989
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Teodor Šebo (1911 – 1980). Na ceste k slovenskému muzikálu
  (Antológia príspevkov, kritík a literatúry)
  1989 Bratislava 1989
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ladislav Stanček (1898 – 1979). Za slovenskú hudbu a spev
  (Antológia príspevkov, kritík a literatúry)
  1989 Bratislava 1989
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov, kritík a úvah)
  1989 Bratislava 1989
  (101 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Tibor Frešo (1918 – 1987). Cesta k slovenskej detskej opere
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): František Zagiba (1912 – 1977). Z hudobnej súčasnosti a minulosti Slovenska
  (Antológia hudobných štúdií a kritík)
  1988 Bratislava 1988
  (101 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenko Nováček (1923 – 1987). Slovenská hudba v období socializmu
  (Antológia príspevkov, posudkov a literatúry)
  1988 Bratislava 1988
  (115 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Hlavatý (1898 – 1966). Pohľad na domáci hudobný život
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Otázky hudby a slovenskej ľudovej piesne
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Karol Plicka (1894 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Valach (1899 – 1980)
  (Lekár-humanista-publicista). Z príležitosti 90. výročia narodenia
  1988 Bratislava 1988
  (b. v.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Bartolomej Urbanec (1918 – 1983). Za slovenskú hudbu a operu
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Dr. Ľudovít Rajter (1906 – 2000). Cesta na dirigentský Parnas
  (Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 80. výročia narodenia
  1988 Bratislava 1988
  (102 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 75)
 • Potúček, Juraj (zost.): Andrej Smolinský (1923 – 1967). Hudobný život na Slovensku v rokoch 1956 – 1967
  (Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov)
  1988 Bratislava 1988
  (103 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1988 Bratislava 1988
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Júlia Fajfrová-Manicová (1878 – 1966), spolupracovníčka Kristíny Royovej
  Duchovné prebudenie v Tisovci 1897 – 1914. Z príležitosti 90. výročia vzniku
  1987 Bratislava 1987
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Grešák (1907 – 1987). Zápas o novú hudbu
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1987 Bratislava 1987
  (88 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Michal Vilec (1902 – 1979). Hudobné problémy súčasnosti
  (Antológia príspevkov a literatúry o autorovi)
  1987 Bratislava 1987
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Rudolf Macudzinski (1907 – 1986). Slovenský koncertný život a pianistika
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1987 Bratislava 1987
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Prešovský a bardejovský zbor Cirkvi bratskej
  (Spomienky, história, dokumenty, korešpondencia)
  1987 Bratislava 1987
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Fraňo Dostalík (1896 – 1944). Pohľady na slovenský hudobný život
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1987 Bratislava 1987
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Miroslav Filip (1932 – 1973). Otázky hudobného života a hudobnej akustiky
  (Antológia správ a príspevkov)
  1987 Bratislava 1987
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1987 Bratislava 1987
  (115 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hilda Beywasserová (1885 – 1948), prekladateľka spisov Kristíny Royovej do nemčiny
  (Antológia príspevkov a korešpondencie). K 100. výročiu narodenia
  1986 Bratislava 1986
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ladislav Leng (1930 – 1973). Slovenská etnomuzikológia a hudobná výchova
  (Antológia príspevkov)
  1986 Bratislava 1986
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Teodor Hirner (1910 – 1975). Hudobný život na Slovensku a jeho problémy
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1986 Bratislava 1986
  (82 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Gabriel Dušinský (1921 – 1985). Hudobná Bratislava v minulosti
  (Antológia príspevkov)
  1986 Bratislava 1986
  (108 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Dezider Kardoš (1914 – 1991). Za vzostup slovenskej hudby
  1985 Bratislava 1985
  (121 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Karol Ruppeldt (1840 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život
  (Antológia príspevkov a kritík)
  1985 Bratislava 1985
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám malých protestantských cirkví na Slovensku a ich duchovnému spevu
  1984 Bratislava 1984
  (2. doplnené vydanie, vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Karol Kolman (1892 – 1962). Korešpondencia (odoslaná i prijatá z rokov 1913 – 1962)
  1983 Bratislava 1983
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Machajdík (1907 – 1966). Zbormajster, poéta, organizátor
  (Bibliografia a dokumenty). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1982 Bratislava 1982
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj – Režná, G. – Holanová, E. (zost.): Retrospektívna bibliografia 1919 – 1938
  1981 Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, Matica slovenská, Martin roč. 30, 1981, č. 7 – 8, s. 296
 • Potúček, Juraj (zost.): Kristína Royová (1860 – 1936). Korešpodnencia z rokov 1888 – 1936
  1980 – 1988 Bratislava 1980 – 1988
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej
  Z príležitosti 120. výročia narodenia
  1980 Bratislava 1980
  (114 s., 2. dopl. vyd., vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Miloslava Hermína Moštenanová (1845 – 1933). Mária Royová (1858 – 1924). Ludmila Čulíková-Royová (1864 – 1930)
  Básne, príspevky, preklady (1879 – 1978). Literatúra. Antológia príspevkov, korešpondencie a správ
  1978 – 1987 Bratislava 1978 – 1987
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 2
  (Antológia príspevkov a kritík). Hudobné kritiky z rokov 1936 – 1947
  1975 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1975
  (244 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 46)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám slovenského i zahraničného prebudeneckého hnutia
  1975 – 1978 Bratislava 1975 – 1978
  (vl. n. )
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Mocko (1843 – 1911). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie
  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 130. výročia narodenín autora
  1974 Bratislava 1974
  (204 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 44)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Kadavý (1810 – 1883). Za slovenskú ľudovú pieseň
  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 90. výročia úmrtia autora
  1974 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1974
  (80 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 43)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1
  (Antológia príspevkov a kritík). Profily hudobných umelcov a štúdie z r. 1936 – 1946
  1974 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1974
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 45)
 • Potúček, Juraj (zost.): Postavy z domáceho i zahraničného hudobného života
  1973 Bratislava 1973
  (vl. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Škultéty (1853 – 1948). Slovenská ľudová pieseň a hudba
  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia autora
  1973 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1973
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 42)
 • Potúček, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1
  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia
  1973 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1973
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 41)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 3
  Z príležitosti 30. výročia úmrtia
  1973 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1973
  (121 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 1
  Z príležitosti 30. výročia úmrtia
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (130 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1
  (Antológia štúdií a príspevkov)
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (116 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 39)
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 6
  (Doplnky bibliografických príspevkov, nekrológov, správ a referátov)
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (121 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). K problematike slovenskej hudby a hudobného života
  (Antológia príspevkov, štúdií a kritík)
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 40)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 3
  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (207 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 2
  Z príležitosti 30. výročia úmrtia
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (160 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 2
  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
  (130 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná príloha Hlahol z rokov 1862 – 1863
  1971 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3, 1971, s. 227 – 254
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 5
  (Správy a posudky o piesňovej a literárnej tvorbe)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (116 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 2
  (Antológia príspevkov a štúdií). (1933 – 1938)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (224 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 36)
 • Potúček, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 1
  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (143 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Otázky slovenskej hudby a spevu
  (Antológia štúdií a príspevkov). Z príležitosti 75. výročia narodenín
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 38)
 • Potúček, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 2
  (Antológia príspevkov a kritík). (1942 – 1951)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 35)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevok k duchovnému spevu malých protestanských cirkví a denominácií na Slovensku
  Anabaptisti-novokrstenci, habáni, Jednota bratrská, pietisti, nazaréni, Bratrská jednota baptistov, Cirkev adventistov s. d., Modrý kríž, Apoštolská cirkev a i.
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (82 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 1
  (Antológia príspevkov a štúdií). (1920 – 1932)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 34)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Krasko. Príspevky o slovenskej ľudovej piesni a hudbe
  (Antológia príspevkov a správ)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 33)
 • Potúček, Juraj (zost.): Božena Chorvátová-Royová (1871 – 1960). Rozpomienky a pamäti
  K 100. výročiu narodenia
  1971 Bratislava 1971
  (s. n.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Autobibliografia (1945 – 1970)
  Zostavená z príležitosti 25-ročnej literárnej činnosti
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (63 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Valašťan (1892 – 1965). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  1971 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1971
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 37)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 2
  (Antológia príspevkov z rokov 1954 – 1961)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (111 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 31)
 • Potúček, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Problémy slovenskej hudby a spevu
  (Antológia príspevkov a štúdií z r. 1919 – 1942)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (146 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 28)
 • Potúček, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1
  (Antológia príspevkov a referátov)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 32)
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 1
  (Bibliografické prehľadové správy, referáty a štúdie). Z príležitosti 110. výročia narodenia Kristíny Royovej
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (102 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Štefan Schultz. Hudba na Slovensku a v zahraničí
  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 70. výročia narodenín
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (270 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 26)
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 4
  (Biografické príspevky a rozpomienky)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (100 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 3
  (Bibliografické príspevky a nekrológy)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (134 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 2
  (Autobiografické príspevky, básnické prvotiny, nekrológy o iných)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (131 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1950 – 1960
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (260 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 30)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1938 – 1949
  (Antológia príspevkov a štúdií)
  1970 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1970
  (278 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 29)
 • Potúček, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 1. (A – L)
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (112 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 2. (M – Ž)
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (239 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 1
  (Antológia štúdií a kritík). (1935 – 1941)
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (122 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 24)
 • Potúček, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 1
  (Antológia príspevkov z rokov 1948 – 1953)
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (135 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 25)
 • Potúček, Juraj (zost.): Ján Ďurovič (1894 – 1955). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie 16. a 17. storočia
  (Antológia príspevkov a štúdií). K 75. výročiu narodenín
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (212 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 23)
 • Potúček, Juraj (zost.): Jindřich Květ (1890 – 1948). Hudobný život v Bratislave
  (Antológia príspevkov z rokov 1921 – 1938). K 20. výročiu úmrtia
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 22)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 4
  (Výber hudobných správ a príspevkov z domácich diel a časopisov z rokov 1911 – 1918 s dodatkami)
  1969 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1969
  (197 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 20)
 • Potúček, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Slovenská hudba v období socializmu
  (Antológia príspevkov z rokov 1952 – 1966)
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 21)
 • Potúček, Juraj (zost.): Dobroslav Orel (1870 – 1942). Príspevky k dejinám slovenskej hudby
  (Antológia hudobných štúdií a príspevkov). K 25. výročiu úmrtia
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (124 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 18)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 3
  (Výber príspevkov z domácich časopisov a diel z rokov 1897 – 1910)
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 19)
 • Potúček, Juraj (zost.): Gustáv Koričánsky (1886 – 1947). Zápas o slovenskú hudbu
  (Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov). K 20. výročiu úmrtia
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (202 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 17)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 2
  (Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1882 – 1895)
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 14)
 • Potúček, Juraj (zost.): Alois Kolísek (1868 – 1931). Za slovenskú hudbu a spev
  (Antológia príspevkov, kritík a štúdií). K stému výročiu narodenín
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (121 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv.16)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 1
  (Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1806 – 1880)
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 13)
 • Potúček, Juraj (zost.): Príležitostné piesne slovenských evanjelikov z rokov 1777 – 1917
  (Antológia z textov piesní)
  1968 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1968
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 15)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1929 – 1938
  Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov. Zv. 4
  1967 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1967
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 12)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovenku v rokoch 1919 – 1928
  Výber príspevkov a štúdií z domácich časopisov. Zv. 3
  1967 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1967
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 11)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis slovenských nenotovaných spevníkov a príbuzných tlačí (1585 – 1965)
  1967 Matica slovenská, Martin 1967
  (215 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918
  (Doplnky správ, referátov a kritík z domácich časopisov)
  1966 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1966
  (120 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 10)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1899 – 1918
  (Výber správ, referátov a štúdií z domácich časopisov)
  1966 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1966
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 9)
 • Potúček, Juraj (zost.): Bibliografia publikačnej činnosti PhDr. Jozefa Šamku
  1966 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1966
  (1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1875
  (Výber správ a referátov z domácich časopisov)
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (103 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 3)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život mimo Slovenska v rokoch 1845 – 1915
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 7)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1901 – 1915 s doplnkami do roku 1900
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 2
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 6)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1851 – 1897
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 1
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 2)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1901 – 1918
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 3
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 8)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1877 – 1900
  (Výber, správ, referátov a kritík z domácich časopisov)
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (107 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 4)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1845 – 1900
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 1
  1964 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1964
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 5)
 • Potúček, Juraj (zost.): Hudobná teória na Slovensku v rokoch 1862 – 1917
  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)
  1964 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1964
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 1)
 • Potúček, Juraj (zost.): Výberová bibliografia zo slovenskej hudobnovednej literatúry (1862 – 1962)
  1963 Ústav hudobnej vedy SAV, Československá akadémia vied, Bratislava 1963
  (116 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Systematický katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy
  1963 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1963
  (115 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Autorský katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy
  1963 Ústav hudobnej vedy SAV, Československá akadémia vied, Bratislava 1963
  (123 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Slovenská hudobnofolkloristická literatúra
  (Výberová bibliografia za roky 1823 – 1961)
  1962 Ústav hudobnej vedy SAV, Československá akadémia vied, Bratislava 1962
  (38 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)
  Zv. 2. (G – M. 1547-3669)
  1961, 1967 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1961, 1967
  (187 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)
  Zv. 1. (A – F. 1-1546)
  1961, 1967 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1961, 1967
  (139 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnoteoretických prác
  (Knižné publikácie, štúdie, články, kritiky a referáty)
  1955 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1955
  (467 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Bibliografia tlačených diel J. L. Bellu
  1953 SAV, Bratislava 1953
  (151 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch
  1952 Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava 1952
  (435 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej
  1950 Slovenská národná knižnica, Turčiansky Svätý Martin 1950
  (40 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Zomrúc, ešte hovorí- (spomienka na Kristínu Royovú 1860 – 1936)
  2003 Cestou svetla. Časopis Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, venovaný záujmom evanjelizácie roč. 14, 2003, č. 8, s. 2 – 3
 • Vydávanie a šírenie diel Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 10, s. 6


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017