Profil osobnosti

Foto: Jozef Sixta Autor: Pavel Kastl

Jozef Sixta

12. 5. 1940 Jičín – 20. 2. 2007 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1955 – 1960
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia a klavír)
1959 – 1964
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1964 – 1976
pedagóg teoretických predmetov a skladby na Konzervatóriu v Bratislave
1971
študijný pobyt v Paríži u Oliviera Messiaena a Andrého Joliveta
od 1976
pedagóg kompozície na VŠMU

"Sixta bol vo svojej tvorbe spočiatku ovplyvnený tradičnou metódou kompozície svojho profesora, po absolutóriu (Symfónia č. 1) sa začal intenzívne zaujímať o techniky Novej hudby, predovšetkým o aleatoriku, výdobytky poľskej školy (Sláčikové kvarteto č. 1; Variácie pre 13 nástrojov; Noneto; Asynchrónia) a racionálnu organizáciu tónového materiálu. Jeho kompozičným ideálom je syntetická kompozícia, ktorá na jednej strane vychádza z viac-menej tradičného evolučného ponímania hudobnej formy, na druhej strane využíva selektívnu organizáciu horizontálnej i vertikálnej zložky tónového priestoru na báze redukovaných intervalových sérií. Prísny dôraz na kompozičnú integráciu spôsobuje, že základným stavebným princípom hudobného diania je kánon alebo imitácia. Preto možno Sixtove skladby považovať vlastne za prejavy integrácie ťažiskových kompozičných princípov európskej hudby. Autor sa snaží o syntézu renesančných (panimitačná textúra), klasicistických (tematická práca, evolučná koncepcia formy) a súčasných metód integrácie kompozície (intervalová selekcia vychádzajúca zo základu temperovanej dvanásťtónovosti). Výlučným predmetom Sixtovho kompozičného záujmu je „absolútna hudba“, jeho hudbu charakterizuje vyhýbanie sa akýmkoľvek mimohudobným asociáciám (absencia vokálnej hudby, zhudobňovania textu, programovosti či medziodborového prístupu). Zoznam jeho diela obsahuje teda výlučne skladby určené pre sólistické, komorné a orchestrálne médium."

(GODÁR, Vladimír: Jozef Sixta. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 255.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Symfónia č. 1

  1964 13'
  OBSADENIE: orch
 • Punctum contra punctum

  Kánonická skladba pre orchester
  1971 11'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, archi
 • Štyri orchestrálne skladby

  1979 16'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, vnI, vnII, vnIII, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • Symfónia č. 2

  1988–1989 28'
  OBSADENIE: orch: 4fl (1flp), 2ob, 4cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 2tn, tp, bat, archi
 • komorný orchester
 • Suita

  pre sláčikový orchester
  1960 OBSADENIE: archi
 • Tri skladby

  pre malý orchester
  1962 25'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
 • Asynchrónia

  1968 11'
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • sólový nástroj
 • Recitatív

  1974 1974, rev. 1997, 6'
  VYDAVATEĽ: SM 1999
  OBSADENIE: vn/vc/vl
 • Koncertná etuda

  pre čembalo
  1987 4'
  OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Tri fúgy

  pre klavír
  1959 OBSADENIE: pf
 • Štyri skladby

  pre klavír
  1960 OBSADENIE: pf
 • Fantázia

  pre klavír
  1963 8'
  OBSADENIE: pf
 • Sólo pre klavír

  1973 6'
  OBSADENIE: pf
 • Piano Sonata

  1985 11'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Invencia

  1963 OBSADENIE: cl, pf
 • tri nástroje
 • Trio

  pre klarinety
  1980 1980, rev. 1992, 10'
  OBSADENIE: 2ob, ci (3cl)
 • Trio

  pre klarinet, violončelo a klavír
  1981 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Kvarteto pre štyri flauty

  1972 10'
  OBSADENIE: 4fl
 • Hudba pre štyroch hráčov

  pre hoboj, klarinet, fagot a čembalo
  1988 8'
  OBSADENIE: ob, cl, fg, sp/cmb
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1965 7'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1984 18'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Kvinteto

  1961 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, pf
 • Hudba pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor

  1994 OBSADENIE: fl, ob, mb, vbf, sth
 • osem nástrojov
 • Okteto

  1975 20'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg
 • deväť nástrojov
 • Noneto

  1970 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Variácie pre 13 nástrojov

  1966–1967 8'
  OBSADENIE: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clp, clb, 2fg, pf

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 3, s. 263–274
 • CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60
  2000 Slovenská hudba roč. 26, 2000, č. 1–2, s. 59–105
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo
  1995 Hudba a totalita. Hudba ako posolstvo. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos (ed. P. Važan), Bratislava 1995, s. 205–207
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 15-17
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 17
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: BHS 2013
  Răzvan Stoica víťazom New Talent
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 4–5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • ALEXANDER, Juraj: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 5
 • REHÁK, Oliver: Bez Jozefa Sixtu by to nebola slovenská hudba
  2004 (12. 3.) SME 2004 (12. 3.)
 • GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Jozefa Sixtu
  2004 Slovo 2004, č. 8
 • CHALUPKA, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta – Jozef Sixta 60-ročný
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 2–3
 • GODÁR, Vladimír: Skice k dielu Jozefa Sixtu
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 10, s. 12
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Jozefa Sixtu
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 6, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • SLIACKA, Daniela: Nad tvorbou Jozefa Sixtu
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 20, s. 8
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 5, s. 35–37
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7–8, s. 40–42
 • HRČKOVÁ, Naďa: Jozef Sixta: Kvarteto pre 4 flauty
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 18, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Noneto
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 7, s. 3
 • HATRÍK, Juraj: Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 3–4, s. 148–151

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Jozef Sixta – Chamber Music JOZEF SIXTA – CHAMBER MUSIC
  2003 CD – SF 00372131
  1. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 1
   Miloš Valent (vn), Marián Gašpar (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  2. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Miki Skuta (pf)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Jozef Lupták (vc)
  4. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Miki Skuta (pf)
  6. Jozef Sixta: Koncertná etuda
   Peter Guľas (cmb)
  7. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Peter Maurer (cl), Kristián Tóth (cl)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)

Ocenenia

 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2010 - zápis do Zlatej knihy
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1998 za dielo Symfónia č. 2
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1990 za dielo Punctum contra punctum
 • Cena Československej kritiky
  1990 za dielo Punctum contra punctum
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1986
  za mimoriadny prínos do slovenskej komornej tvorby v posledných rokoch, s prihliadnutím na skladbu Piano-Sonata
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1970 - 8. miesto za dielo Asynchrónia
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1965 - 3. cena za dielo Sláčikové kvarteto č. 1

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Sixta: Recitatív
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Jozef Sixta: Symfónia č. 2
  16. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)
 • Jozef Sixta: Hudba pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata
 • Jozef Sixta: Trio
  pre klarinety
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Alexander Jaško (cl)
 • Jozef Sixta: Punctum contra punctum
  Kánonická skladba pre orchester
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Jozef Sixta: Koncertná etuda
  pre čembalo
  12. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (cmb)
 • Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Sixta: Štyri orchestrálne skladby
  18. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Jozef Sixta: Okteto
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Vladimír Mallý (ob), Juraj Klatt (ob), Jozef Luptáčik (cl), Peter Šeliga (cl), František Machats (fg), Pavol Limpár (fg)
 • Jozef Sixta: Sólo pre klavír
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (dir.), Komorný ansámbel Collegium Musicum

Audio

 • Sixta, Jozef: Asynchrónia
 • Sixta, Jozef: Štyri orchestrálne skladby


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 07. 2017